Sowet dowri - Garashsyz Turkmenistan edebiyati...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gynansagam sonki dowurlerde yaslarymyza okara ibaly kitap ( Roman we hekaya ) cykanok...
Dine Prezidentimizin kitaplary we kabir taryhy kitaplar chap edilyar...
Yone Soygi , Watanperwerchilik , Detektiw romanlar ya-da hekayalar yazilanok-da...
Shol yone taryhy temalar... Elbetde taryhy kitaplar hem gerek , yone name uchindir kawagt beyleki kitaplary okasym gelyar... Sowet dorundaki shahyrlaryn , yazarlaryn kitaplarynyn hem kopusi yitip gitdi... İndi bolsa olaram chap edilenok tazeden... Kashga durli mowzuklarda kitaplar chyksady , alyp okardym...
Bizin bay edebiyatimiz bar ahyryn... ( Berdi Kerbabayew , Kerim Gurbannepesow , Aman Kekilow we sh .m )

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Garadag

Men ol edilyan ishler yalnish diymedim , diymenem.Yone dine bir taraplayin osush bu yeterlimidir...???

elbetde yok,yone shu

elbetde yok,yone shu wagtlykcha yazyjylara berilyan shu unsem az dal.wagty geleninde onada gezek yeter.yone name uchi turkmen kitap diyip tutturyp dursynlay?dashary yurtlan ne gozel kitaplary bar,ozem elyeterli sholary ulan,poka bizinkiler yetishyancha.yadynyzdan chykarman yany bir 15 yillyk bir dowlet biz...

Quote:

Quote:

Gynansagam sonki dowurlerde yaslarymyza okara ibaly kitap ( Roman we hekaya ) cykanok...

Subut et! Beyle diymek yetmeyar. Men ynanamok shuna. Sebabi bir gezek yadima dushyar kitap satyan dukana girip taze cikan kitaplarin hemmesini gozumi hem gezdirip yetismedim. Kop!

The high mission of

hm...

Subut edeyin diyenin bilen bolanok... Men kitap chykanok diyemok... Taryhy kitaplar kop chykyar... Emma sen ayt nahili kitaplary gordun shol dukanda...??? Taze kitaplaryn arasynda Roman gordunmi??? Goren bolsan adyny aydaysan gowy bolardy...??? Belki menem tapyp okardym...

Yone hazir hemme

Yone hazir hemme mekdeplerdede rus dili gecirilyar.
2 nji klasdan okadyp bashlayarlar. Haysy cagadan sorasan hem okap bilyar onki yazylan kitaplary. elipbiyi cykyanca sholar bilen bolubermeli. Koneurgencde Cingiz han kitaphananyn kitaplaryny yakyp 1 ay yylanypdyr diyip rowayatam bar oydyan

Haha :D Cingiz hanyn yilanma

Haha :D
Cingiz hanyn yilanma kynchylygy bolan daldira? :D
Ay gulkima tutdurdyn, berekella! Ola bir uly Han, Chin-Machynyn(Hytayin) we Turanyn eyesi bolup otyrka oduna iberse bolmazmy? Ozem onun ozi esgerlerine yolbashchylyk edip KOneurgenje gelen daldira? Ya kitaplary Mongoliya ya Hytaya iberen daldirlere yilanmak uchin? :D
Ay bor, janyn sag bolsun!

shu wagt aklyma geldi

shu wagt aklyma geldi yazayin diydim.Chingiz Hanyn 500 toweregi gyrnagy bolupdyr...

adam gadyryny bilyarow ozunin!:)

:D sozumde tutdunyz

:D sozumde tutdunyz otyrdynazay :D

Sen 500 hayran galyan. Barde

Sen 500 hayran galyan. Barde bir hytayly dost bizin imperatorlaryn 2000 gowrak gelinleri bolupdyr diydi. Men hayran galyp "dushunyan, hytayda 2000 gyz tapmak kyn dal, yone ol bir krug edyancha, aylanyp shol bir gyza gelyancha 10 yil toweregi wagta gerek bolyandyr?" diyip sorasam ay kopusuni ozem tananok, bilenokmysh. Keypi tutup entemage baryp 2000den birini saylamagy mumkin, yone koplench 2-3 sanysy has yakin bolyamysh :D

bah 2000 az zat dal. yanky

bah 2000 az zat dal. yanky iki sygyr yaly "Adam pahyr olmese her zat eshitjek eken" :D

Ay siz Biblia'ni

Ay siz Biblia'ni okan,anirda-da 700 ayal ve 300 sany gyrnak'lylar hem dush gelya arasynda,yene-de bizin pygammerimize yr sarayalar kop ayalli ekeni diyip...

Men-a Chingiz Han bolsamam

Men-a Chingiz Han bolsamam 500-den kop gyrnak edinmezdim!:):)

Hitaylailar

Shu hitaylilar wagtynda gaty gyza dusgun eken. Hitayin taryhynda Mao Zedon yali liderler hem gyza dusgun bolupdyr.
Kitaplar hakinda: Sumat TM de miras yayinlari taryhy kitaplar kop cap edya. Ozlerem erbet dal. Kakam Asgabada gelende alyp gidya. Yone olarda maglumatlaryn takyklygyna ynam yok. Yone men so kitaplarda bilmeyan kop mowzuklaryma da dus geldim. Maslahat beryan gowy kitaplar. Dowur uytgap dur. Suwagt TMnin yagdayi talap etmeyanligi ucin cap edilenok. Hany okajak adam kopelsin bay gorersin caphanalaryn nahili isleyanini..

kitap problemasy

kitap prablemasyny one surene:
1.sen tm'nin prezidenti boldyn diyeli.
2.taze ellepniy kabul etdin diyeli.
3.kitaplary teaze ellepbiyinde chap etdirmeli bolsan!
4.chaphananam uly bolmadyk karhana diyeli.
5.haysy kitalary chap etdirip bashlarsyn.
roman my, taryhy kitaplar my, okuw kitaplary my ya-da ylmy eserler mi?

merka wrote: kitap

merka wrote:

kitap prablemasyny one surene:
1.sen tm'nin prezidenti boldyn diyeli.
2.taze ellepniy kabul etdin diyeli.
3.kitaplary teaze ellepbiyinde chap etdirmeli bolsan!
4.chaphananam uly bolmadyk karhana diyeli.
5.haysy kitalary chap etdirip bashlarsyn.
roman my, taryhy kitaplar my, okuw kitaplary my ya-da ylmy eserler mi?

Hä indi hyýaly prezidentlik oýnap başladyňyzmy? :)

Çaphana-da gerek yöne her raýat üçin, in bolmanda her okuw jaýy üçin, internet mumkünçiligi doretmek birinji ediljek iş bolmaly.

Men prezident bolsam kontitutsiýanyň 2-nji maddasynada şeýle ýazdyrardym.

2. Madda: Türkmenistan döwledi we hökümedi her bir raýatyna maglumat elýeterligi döretmek bilen borçludyr. Maglumat elýeterliginiň döredilip-döredilmeýänligi her ýyl referandum arkaly halkyň sesi alynyp, iki ýyl arka-arka 60 prosetden az ses alan hökümet, täze hökümet saýlawlaryna gider.

Şu maddanyň näme üçin gerekdigine şu asyrda ýaşaýan biri hökman düşünermikä diýýärin.

Menema president welin,

Menema president welin, elimden gelyan zat yok :D

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Internedi full bermeli dal

Internedi full bermeli dal okuvlara zada,anirda birgiden gerekmez zat hem doly,serverde restrictions'lar goymali mekdepde ulanmak uchin niyetlense!

To Protozao

tumar
Gozleyan tapar, senem gozlesen shu dowurde-de okamaga kitap taparsyn, sonam Prezidentin kitaplary hem Watanperwerlik, soygi, halallyk, gozel ahlak, taryh, Biribara bolan soygi we bashga-da birgiden temalary oz icine alyar.
Sen diyyan awtorlaryn kitaplaryny shuwagt hem okayarys. Nesip bolsa, turkmenler geljekde edebiyat tarapyndan has hem oser

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella! Geljege umydyn koplugi we Rahmetli yashulynyn onat eserlerini owenin ucin, sana telpek goyyan!"

Protozoa-ng diyjek bolyan

Protozoa-ng diyjek bolyan zady ors dowrundaki zatlar,olar yaly kitaplar chykanok diyyar. men Chary Ashyrowyng kop romanlaryny okapdym. yada gopdepe urshy barada garaz shunga mengzesh kop. bu wagt biz taze dowlet. gul yaly yurdumyz bar. yuwashdan hemme zadam bolar. songam dowure gore bolmalymyka diyyan. indiki,we hazirki yazyljak roman ya beyleki kitaplar hazirki dowur bilen baglanyshykly bolmalymyka diyyan.sebabi kone romanlaram oz dowuri bilen baglanyshykly.shu wagt shol ongki romanlary okasalar, kabir kitaplaryng bu wagtky yashlar uchin gaty bir gyzy yokmuka diyyan,soygi romanlardan bashga. "charygyngy dowre baka sur" diylip yone ere aydylanok. meselem gokdepe urshy barada yazylan roman(ady yadyma dushenok) shol urshdan 70 yil dagy song yazylan. bizing yazyjylarymyz ors dowrunde yashan adamlar olara kitap yazdyrjak bolsang olaryng angyny uytgetmeli. gelejekde yashlar yazarda. yokarda agzalyshy yaly internet ulgamy gowy bolsa sholam hazirki dawrung ing gymmatly kitaplarynyng biri.

bildiriş

BILDIRIŞ

häzirki zamana degişli «Gören kim? Görünen kim?» romanyny okamak isleýäne e-hat adresine iberip biljek.
awtory Hydyr Amangeldi.
kitap türk dilinde terjime edilip «dünýä edebiýaty» seriýasynda çap edildi.
aderese ýüz tutup bilersiňiz.

roman barada gysgaça.
Romandaky wakalar «Perestroýka» döwrüne gabat gelýär. Şamyrat (Şammat) – romanyň baş gahrymany. Köp wagtlap öýünde işsiz ýatan Şammady ýörüte gulluklar hakyna tutýar. Onuň ateist bolmagyna garamazdan ondan «oba mollasyny» ýasaýarlar.
Dürli sebäplere görä Şammat ýörüte gulluklar bilen işleşmäge razy bolýar. Ol namaz okamagy öwrenýär hem-de Allahyň barlygyna ynamaýan halyna obada mollaçylyk etmäge başlaýar. Onyň wyždany edýän işiniň tersliginden ejir çekýär...
Wakalara örän baý bu romanyň soňy Şammat mollaň dälliremegi bilen tamamlanýar.

Roman Şammadyň adyndan «Gündelik» görnüşinde ýazylypdyr. Döwrüň we Şammadyň tragediýasyny açyp görkezýän «Gören kim görünen kim...» romanyny okamagy maslahat berýärin.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "kop minnetdar!!! "

minnetdarlyk...

Sag bolun, Agajan aga!
Men kan gyzyklanamokdym sonky dowurlerde TM-ce eserler bn, men sizin mailinize yazaryn hayishy :)
Cary Ashyr we Ata Gowshut onat yazarlarymdan, Magtymguly, Kerim Gurbannepes we Berdi Kerbaba-da shahyrlardan!
Taze dowurde, ensalla, sholarynky yaly romandyr shygyr yazylmagyny umyt we dileg etmek bn!

Shu yerde kimem bolsa

Shu yerde kimem bolsa biri(Farabi?) meni Shammada denapdi, men menzeyanmay sheyle?

shammat

Agajan aga mail ugratdym, olam gorup jogap berse, men hem okasam we ikinizi-de deneshdirip onson jogap berayerin, Bayram jan!

Ependinin borjuny agaclar dikip, gecen goyunlarynyn yunlerinin shol agaclara iliship galmagy we shol yunleri toplap, yuwurip olardan yupluk emele getirip son koynek tikip son satyp pulyny shol bergidara berjegini aydana menzedi bul-a :)

Ay Atamyrat agam sagja bol!

Ay Atamyrat agam sagja bol! Yokarda Shammadyn tarypy dur, menem tanayan. Yone hazirlikche chalymdashdyrysda, bir okap gor hany

Bayram wrote: Shu yerde

Bayram wrote:

Shu yerde kimem bolsa biri(Farabi?) meni Shammada denapdi, men menzeyanmay sheyle?

Yok dogrysy menzanok. Yöne durmuşdaky "paradokslarymyz" menzeyar.

şammat

Bayram wrote:

Shu yerde kimem bolsa biri(Farabi?) meni Shammada denapdi, men menzeyanmay sheyle?

men siziň 99% -iňizi tanamok. ýone bu ýerde Şammatlar ýokdugyna ynanýan.

bolsada 1-i ýa-da 1.5 bardyr. :-)
baýram arkaýyn bol. senden şammat bolmaz.

bir obada 5 sany çopan birem Şammat barmyş diýýä.
Şondan bärem....

hawa indi olary sen

hawa indi olary sen yazaymasan yazjak yokmyka diyyan gadyrdan dost

goşulyan..

goşulyan..

Bazara çyksan şol

Bazara çyksan şol kitaplardan köp zat yok.. Kiril elipbiyini okap bilyan bolsan problema yok, şolary okabermeli. Sonky nesil okap bilmez diyyan bolsan, şol kitaplaryn 1-2 nusgasyny yignap goy, wagty gelende türkmen elipbiyinde çap etdiribermeli bolar, wessalam..

ŦΛГΛН Эль-Мерви

ey way!!! shu kommentlary

ey way!!! shu kommentlary okap gulagym galdy!!!okamana kitap yokmyshyn!Motozoa sen Ykbaly okadynmy,meselem?soygi mowzugynda,bashgada mowzuklarada degyar.sizin aranyzda neujeli Karl Marksa uye yogay!Kerim Gurbannepesowyn poemalaryny okadynmy?Gurbannazar Ezizow....sanasan sogaby bar.beyle kitap okasyn gelyan bolsa orscha owrenmeli ekeniniz,Tm-de gaty bir kynam dal!Turkmenistanda hemme zadyn gul yaly daldigini her kim gorup dur,name uchin yuwash-yuwashdan hemme zadyn duzelyanligini gorup bilenzok?!her kim complain edip bilyar,ozuniz bir zat edip chykjak bolmadynyzmy?kitap bahanamy?men obada ulalan,okuwun yerine her gun bir garajda ders gechip ulalan adamlary bilyan.tagtan yerine diwar,partan yerine pol,melin yerine hek...shu wagt hich hili bahananyz yok,siz elinizden geleni edin,sizden has erbet yagdaydaky adamlar sizden nache esse netije alyp bilyarler...yene bir gezek aydyan,elinizdaki zatlan gadyryny bilin,erbet yerlerini goryanizmi--gaty gowy,sholary duzeltjek bolun beydip bahana gozlemani!

Garadag, goldayan dost. 1/2

Garadag, goldayan dost.
1/2 suw bilen doly stakana 2 hili seredip bolyar

1) Yarsy BOŞ
2) Yarsy DOLY
(garayiş adamdan adama üytgeyar...)

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Gadyrly Garadag...

Hawa dost shol diyyan kitaplaryn kopusini okadym... Sen menin diyjek bolan zadyma yalnish dushundin... Men name uchin hazirki dowurde sheyle shahyrlar , yazyjylaryn yoklugy hakynda sorayan...
Eger bar bolsa olaryn kitaplary nirede...???
Chapdan chykanyny goreniniz barmy...???

Quote: Turkmenistanda hemme

Quote:

Turkmenistanda hemme zadyn gul yaly daldigini her kim gorup dur,name uchin yuwash-yuwashdan hemme zadyn duzelyanligini gorup bilenzok?!her kim complain edip bilyar,ozuniz bir zat edip chykjak bolmadynyzmy?kitap bahanamy?

shu taylaryna yana bir gezek goz gechir..

Men kitap bahana edemok...

Men kitap bahana edemok... Yone umumy mesele hakynda aydyan...

shu wagt bizde

shu wagt bizde shahyrlar,yazyjylara,kitap chap etmaga gaty bir uns berilenok.beyleki tarapdan taze tekstil kompekslar achylyar,energetik stansiyalar,zavodlar gurulyar.shu wagtky yagdayda edilyan zatlar dogrumu,yalnyshmy?jogabyna garashyan.

Ay menem okamaly etdiniz.

Ay menem okamaly etdiniz. Bir yerlerde adresimem yazipdim shu roman uchin :)

oran

Bah, gaty gyzykly etdiniz-le muny, aA aga, gayrat edip iberin hany, men hem gormek isleyan, belkem menin hem paradoks boyunca menzeshligim bar bolup biler :)

Quote: bolsada 1-i ýa-da

Quote:

bolsada 1-i ýa-da 1.5 bardyr. :-)

Menin hem bilesim gelyar. Nacesi barka? we kimler? :-)

Quote:

baýram arkaýyn bol. senden şammat bolmaz.

haha aA onaryanay...

Quote:

bir obada 5 sany çopan birem Şammat barmyş diýýä.
Şondan bärem....

...elbetde hemmesi gowy yashayarmyshlar.

şammat namay?

şammat namay?