"Tmolympiad sadaka gutusyna" nacherak goshant goshmakchy ??

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
5$ ya-da az.
31% (19 votes)
5-10$ arasynda.
5% (3 votes)
10-15$ arasynda.
5% (3 votes)
15-20$ arasynda.
3% (2 votes)
20-25$ arasynda.
6% (4 votes)
25-30$ arasynda.
5% (3 votes)
30-40$ arasynda.
2% (1 vote)
40-50$ arasynda.
5% (3 votes)
50-60$ arasynda
6% (4 votes)
60-80$ arasynda.
0% (0 votes)
80-100$ arasynda.
5% (3 votes)
100$'den kop.
27% (17 votes)
Jemi 62 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Poll achmagymyn sebabi!

____________________________________________________________________________________

Men aslynda "Tmolympiad zekat" movzugyny achanymda, tmolympiad'daky dashary yurtlarda okayan(ichinde menem bar), ya-da TM'de bolubam eli ginirak adamlaryn dineje "sadaka bermek" bilen chaklenman, belki ozleri azajyk kosenmeli bolsa-da biraz kopurak pul bermeklerini islap achdym,
Girdeyjinin 2.5%'i gurruni hem shol yerden chykdy...Menin asyl arzuw eden zadym, bu ishe adamlaryn
kochedaki gedaya pul beryan yali edip, "bizem birzatlar berishdireris" dushunjesi bilen goshulmaklary
dalde, berjek puluny/komegini belki 2-3 ay onunden tayinlap, hakyky manyda "minisponsor"
bolmaklaryny gazanmakdy.. Yone yzyndan "parz dal"/"eyle dal, beyle dal"/oz toveregine seretmeli
sozleri geldi velin, menina chynymy aytsam gurup oturan planlarymyn barysy chokdi...Goz onume
getirip yorenimdaki begenchli chagajyklaryn hakyky durmushda gaty az boljak yaly bolup
gorunyanligi meni gaty gynandyrdy. Bizin kopimiz entak okuvchy, bize bu zatlar ne parz, ne borch,
ne-de bashga zat, yone oz gunumiz super muper dal vagty, shol chagalaryn gununi hem hiy bolmanda "boljak" dereja yetirmage komekleshmek hem adamyn ichinde 1 begench doreder, hemem ynanyan
adamlar uchin belki durmushlarynyn in uly sogaby bolar, son-sonlar eyyam ishlap bashlap, finans
yagdaylary belli 1 yere gelen adamlar bizin dadyp biljek duygularymyzy dadyp bilmezler, nache islap,
bar pullaryny berselerem...

Shu poll'yn netijesine hich kim seretmesin gayrat edip(Ata aga, Bayram, Harezmi ve
Atamyrat
, size yuzlendim), yagny ses beryan adamlara, olaryn nama ses berendiklerini
admin/moder'lerin hem gormejekdigine soz beresim gelyar. Bu bir hak meselesi, men seretjek dal,
beyleki 3 moder/1 admin'den hem seretmezliklerini hayisht edyan.

Ve gayrat edip "shu poll manysyz" ya-da sh.m. zatlary yazman, bu bir gelejekdaki uyship biljek
minimum puly hasaplajak bolmaga synanyshyk, barde 1000 gepin bashyny agyrtmankak, ozumizin
nacherak pul uyshurip biljekdigimizi hasaplalyn, onson shona gora gurlalin!!!

P.S. Shu vagtlykcha myhmanlaryn poll'lara jogap berip bilmeklerini hem "enable" etdim,
yagny eger "Name diysenizem size ynanamok, belki menin jogabymy gorersiniz" diyyan bar bolsa,
gayrat edip "myhman" vagty sesini bersin, sheytse has govnune jay bolar!!
Ve ullakan hayisht, gayrat edip 2 gezek ses berman.

Bolsady ekip, eýýämden

Bolsady ekip, eýýämden puluň hasabyny etmäli, maňa galsa-ha. Menä dogrymy aýtsam, entek näçe berjegimi karar bermedim.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Bolsady ekyanlere "Yorgana

Bolsady ekyanlere "Yorgana gora ayak uzatmaly" diymek uchin
achdym shu poly, yagny yetimlere edilip bilinjek 1000 komek
agzalyar, hamala yokardan pul yagjak yaly, shonun uchin biz
minimum nacherak uyshjegini bilsek govy, onson biderek uly
gurrun edilmez eger pul az bolsa.

Kararym

Kararymy düýn has giňeldipdim, azajyk açaýyn size-de. Men "sadaka bermekçi" diýip pikir edýän pulumdan şu ýaryşlara sowgat almakçy. Şonuň üçin, sadaka hiç zat bermezligimem mümkin, ýaryşlar üçin sowgada giden pul sadaka bolaýsyn.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Hmm...Niresi sadaka bolar

Hmm...
Niresi sadaka bolar ol pulyn ?? "Bolaysyn" diyenin bilen
ish gutarmayan bolaymasa :((

Onsonam shu yerde hich kim shol pula matach dal, gyzyk diyip telpekjik ya-da 1 at/dereje beren bolsak hem bolyar, nama gerek $ bermek ?? Senin nahili pikir edishini biljek dal, yone maddy 1 komege matach adama berip biljek puluny, shona kan matach bolmadyk adama "sovgat" sheklinde, shonsuzam gul yali onup yoren vagty bermek mana-ha birhili
manysyz gorunyar, ve bu menina "sadaka" sozunin kesgitlemesini bilshime gavat gelenok..

Her kim özüçe

Her kim özüçe kesgitleýä öýdýän sadakany bärde. Belki(aý ynam ýoklaý) Atamyrat aga bir zat diýer. Ýöne gep mätäçlikde däl hemme wagt, gep ylma bolan höwesi artdyrmakda. Şolam sadakadyr meniň gözümde-hä.
Waka meňzeşräk görýän bir kyssamy aýdaýyn. Ymam Azam özi az pula ýaşap, bolan pullarynyň köpüsini öz talyplaryna we başga alymlara paýlaýar ekeni. Seniň logikaň bilen, ol ýaş talyplaryň, ol bilimli alymlaryň ÖZLERINI EKLEMÄGE HEMME MÜMKINÇILIKLERI BAR! Ýagny olara pul bermekde many hem ýok ýaly. Ýöne Ymam Azam many görüpdir onda, şol adama ylym öwrenmäge, bir zatlary öwrenmäge kömek etjek bolsa, onda beribermeli.
Atamyrat agadan kommentlere garaşýas(?)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Ymam Azam shol oglanlara

Ymam Azam shol oglanlara beryan puluna "sadaka" diyipdirmi
ya bashga at goyupdyrmy ??
Beren adamlarynyn yagdayi hem gul yali bolanlygyndan shubham
bar menin, anyrda name "Beryanleri barlykly adamlardy" diyip yazylgymy ?? Mena owalam barlykly adama akidip birtdikge pul bermegi manysyz hasaplayan. Yone eger olar shol pula maddy zatlar uchin dalde, okuvlary uchin, bilimlerini has one akidip bilmekleri uchin "matach" bolsalar, onda olara berilen pul menin dushunjamde yene-de sadaka, yone bu eyyam senin
yokarda yazanyna girenok, barde yene-de matach'lik bar,
goy 1-nji derejeli gerek zatlar uchin bolmasa-da....

Onsonam goshgy yazmak ylym ovrenmek dal, onun uchin kosenmek hem gerek dal, bilemok senin name uchin Ymam Azam'yn edeni bilen deneshdirenini oz etsem-petsemini...

P.S. Meniha ne ata aganyn, ne-de bashga bir dinin duzguninden bashy
chykyan adamyn pikiri gyzyklandyranok "sadaka name" diyen
movzukda, asyl shu etjek bolyan ishimizin govy zatdygyny
bilyan, shol yetik, islan goshulsyn, islan "has mohum" diyip biljegi ishlere bersin, hich kim barybir hasap soranok, barde jogap berjek bolup durmak hem gerek dal.

Men kyýas=analogiýa

Men kyýas=analogiýa gurýan, deňeşdiremok. Meniň etmek islänim, meniň pikirimçe, bir tarapdan meňzeýä. Ýöne sen ýene at dakdyň...
Sen şu sözleriň bilen gurnalýan/gurnaljak ýaryşlaryň bahasyny gaçyrýaň. Bu zatlaryň içinde esasysy NIÝET, gowy niýet bilen, haýyr diýlip berilýän puldan haýyr geler, olam sadaka bolar. Yslamda sadakanyň kesgitlemesi giň, köp zat sadaka bolup bilýä...
Ymamy Azam gereksiz we boş işleri etmezdi, şonuň üçinem ony mysal getirdim. Ol şeýle zatlar bilen belli bolupdyr, diýmek şony propagandalapdyr.
Men asyl jedel etmekçi däl, ýöne birini bir zada zorlamak ýalňyş! Sen şu wagt sadakadan çykaryp, muny pitre(=wajyp) ýa zekat(=parz) derejesine çykarjak bolýanyň ýaly maňa. Şu jedelde many ýok, meniň pikirimçe, şu blogyň özünde hem many ýok.
Kim näçe berer, kim näçe berenini kim görer... Näme tapawudy bar? Berlen berler, toplanan bilenem iş ediler! Bärde buhgalteriýa açmakda uly many göremok. Meniň pikirimä şol.
Ses berişlik dursyn, islän islän sesini bersin.
PS Sadaka diňe garyplara 5 manat bermekden ybarat zat däldir, sen özüň kitaplardan göräý. Gaty köp zat sadaka girýändir
PSPS Şu sahypada ýaryşlaryň getirjek +laryny görýädim, ýaryşlarda many ýok bolsa, onda ony edip nädeli? "Goşgy ýazmak ylym öwrenmek däl" we analogiýa bilen dowam etsek, "surat çekmek ylym öwrenmek däl, keýpine", "wideo ýasamakda many ýok" we ş.m.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Sen analogia guryan, menem

Sen analogia guryan, menem senin analogiana at dakamokda, shol yerde kabir
nyuanslaryn goz onunde tutulmanlygyna ynanyanlygymy yazyan.
Ymam Azamyn goshgy yazana ylyma goshandy bar diyip pul berenini gorkez, agzymy yumayin!

Men barde goshgy yazmak ya-da sh.m. yaryshlaryn gadryny gachyramok, belki sen sheyle dushunensin, yone menin pikirimche sen olaryn gadryny beter galdyrjak bolyan yaly...Shu sayta gyzyk gatyp biler, adamlarda doredijilige
bolan hovesi oyaryp biler, yone ol goshgylary Ymam Azam'yn pul beren alymlarynyn edyan ishi bilen deneshdirsen gaty yalnish bolar. Eger analogiany 100% dogry hasap edyan bolsan,
TM'daki bilim olimpiadachylaryna $ ya-da sovgatjyk alsan has
yakin bolar menzetmane, sholar ynha omurlerinden 3-4 yil gidirip okayalar, azajyk pul komegi sholaryn kellesinde has
kop aladany ayirar -> ylym ovrenmeklerini ansatlashdyrar.

Namanin sadaka, namanin daldigi barada jedelleshmek anyrda dursyn, duybinden gurleshmek islemeyandigimi ashakda yazdym, gaytalap durjak dal.

Kim nache berer -- manysyz bolany uchin "seretmalin" diydim, meni kimin nache berjegi dal, orta nache pulyn uyshjegi gyzyklandyryar.

Bolýa, okaňsoň habar ber,

Bolýa, okaňsoň habar ber, men ýazanlarymy aýyraýyn.
Bilim olimpiadaçylary, hudaýa şükür, Genel Müdürlükden stipendiýa alýalar. Olara berlenem sadaka bolar welin, şeýle zat bar.
A bärdäki ýaryşlaryň gadryny galdyrmagymyň sebäbi, şu saýty gyzykly we gelimli-gidimli etjek her iş potensiýalda sadakanyňam mukdaryny artdyryp biler, ediljek işleriňem, azyndan şeýle umyt bar mende. Eger şu sahypanyň populýarlygy sadakanyň mukdaryna täsir etmeýär diýseň, özüň bilýäň, men beýle düşünemok.
PS Gepiň tümmegi, meniň şu sahypada edýän zatlarymyň köpüsi gyzyklandyrmak, adam sanyny köpeltmek üçindi. Eger onuň sadaka bilen baglanyşygy ýok bolsa, gözel göwnüň, men wagtymam, pulymam biderek zada sowmaýyn. Şundan soňky ýaryşlara menden goşant ýok, bar berjek sadakam sadaka gutysyna gider. Meniň ýerjek pulum milliard ýa million $ däl, ýöne näme berjegem bolsa, sadaka gutysyna gidäýsin.
Sahypany populýarlaşdyrma diňe maňa alada bolaýdymaý?!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Sen ters dushunme Bayram,

Sen ters dushunme Bayram, sahypanyn entak hich hili "sponsorlyk" income'i yok bolany uchin, biz entak hich kime
maddy shekilde bayrak berilmeli dal diyip hasaplayanim uchin
yazdym yazanlarymy. Yogsa men senin olary hoveslendirmegini
2 elim bilen goldayan, dineje shony shu yerde yazmagyn govnume yaramady. Bular ayry zatlar ahyry, islesen menem goshularyn bayrak bermek boyuncha $ tarapdan, yone bu 2
ayry kategoriadaky "peyda"ny biri-birine garmaly.

Diyjek bolyanym, sen bashda ozunche 1 hasap yoret "Sadaka" diyip dalde "minisponsorlyk" diyip, shol yere menem, bashga isleyanlerem pul goysunlar isleyan mochberlerinde, onson olar sovgat sheklinde sahypanyn populyarlygyny galdyrmaga komek edyanlere, olaryn makala/goshgy/hekaya'lary uchin berilsin.

Tomus'da dushushyklara gidiren pulumy yetimlere bersem
has kop komek bolardy, seninem berenin sheyle, yone men shol pullary "zrya" sovandyrys oydemok, sahypadaky agzalary
has yakinlashdirsak, rating'i hem ulalsa, bu yene-de sadaka
berjeklerinem kopeljegi manysyny beryar...Yagny, menem
"Name berseniz sadaka gutusyna goyun howwww" diyip duramok,
hemme zat oz vagtynda, yone oz ichimde sadaka'nyn hasabyny
ayry beryan, 1 bashga govy ishi gurnamaga komek
etmage bolsa ayry garayan.

Onda düşündik. Men indi

Onda düşündik. Men indi ýazanlarymy editlejek bir başdan.
Seňkiler galaýsyn, maňa tapawudy ýok. Razymyň?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Yok :)) Meninkilerin manysy

Yok :))
Meninkilerin manysy galmaz onson, olara hich diyayeninde-de,
pozmak chozgut dal, shu zatlary okap, bermezligi yuregine
duven adam, senin propagandasyny edyan pikirine beraysin puly, olam 1 hasap, haysysy govnune jay gelyan bolsa shona
sponsorlyk etdigi bolarda.

Ýöne maňa tapawudy ýok.

Ýöne maňa tapawudy ýok. Eger ýaryşlar üçin beriljek sowgat "öz keýpiňe görä sowmak" kategoriýasyna girýän bolsa, bähbit bolsun, ýaryşda ýer alanlara başga baýrak beriläýsin. Menden çykjak pul nirä gidende maňa tapawudy ýok, haýyrly iş bolsa bolýa
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Onsonam Bayram, barde maddy

Onsonam Bayram, barde maddy yardam toplanilyar, ve shu vagt shonun gurruni
gidyar, yagny maddy yagdaylary pes bolan chagalara maddy komek etmek barada,
onson shu yerde gelip "Plan zat etsenem sadaka, beyle etsenem sadaka" diyip,
shu movzuga degishli dal bolan sadaka'lary sanamakda many barmy ?? Yagny her kim gelip "Yilgirmak hem sadaka, mena shony edayjek" diymesinde many barmy ?? Dogry, onun aydyany hem sadaka, goy hergun 1000'lap bersin ol sadakany, yone bize, shu
movzukda peydasy yok, onda barsini namanin sadaka, namanin daldigi gurleshilyan movzuga ovurmek nama gerek ??
Hich kim beylekiden hasap soranok ahyry "Sen shu sadaka toplanyshyga name uchin pul berenok" diyip, onda beyleki yerlere/komeklere/hoveslendirmelere/ylymy osdurmeklige beryan/berjek sadakany aytmak nama gerek ?? Bersen hemmesinden
govy, yone "plan sadakadan sayilaysin" diymek manysyz menin pikirimche, bu bir
maksat bilen achylan komek, senin aydyanin bashga maksat, 2'si biri-birine pasgel
berenok, yone senem oz ichinde ayri tutmalymyka diyyan muna berjek pulun bilen,
ylymyn osushine goshjak pullaryny ! IMHO

Mergen, bu zatlar utritowat

Mergen, bu zatlar utritowat edilip gidýä. Ýagny ilki zekat barada ses berişlik açýaňyz kimiň ýylda näçe gazanýanlygyny sorap==>şondanam zekadyň mukdaryny hasaplajak bolup, indem näçe berjegini... Bu zatlar adamy MEJBUR edýä, sadaka ýa zekada mejbur etmek gerek däl.
Häzir men sadaka bermek barada özüm şeýle pikir edýän. Men bärde x$ diýip ses bersem, şony bermäge MEJBUR men. Men mejbur bolan zadymy HÄZIR etmegi halaýan. Ses bersem, sadaka parza öwrülýä.
Zekadam parz. Adamlary mejbur etmäliň. Köp kişi näçe berip biljegini häzirden bilmeýä. Edil häzir näçe berip biljeklerini bilmegi mümkin.
Edil häzirä, men hiç zadam berip biljek däl.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Name uchin Mejbur edyar ??

Name uchin Mejbur edyar ?? Kimi ?? Adam onunde maksat goymasa, shona yetjek hem bolmayar, eger hazir biri x$ goyjak
diyse, sonra shol diyenini etjek bolup synanyshar ve enshalla bashararam, yagdayy agyrlashyp, ol puly berip bilmejek hala
gelse-de ziyani yok, puly bermezem, niyeti bolany hem yetik.
Yagny barde hich hili "soz berme" yogarow boynuna goyar yali,
oz ozuni mejbur etmek hem manysyz, yone onunde maksat goyup,
shony yerine yetirjek bolmak in govysy bolaymasa!

Men "berjek" diýenimden

Men "berjek" diýenimden soň, şol maňa parz derejesinde görünýä. Beýlekilere nähili bilemok
PS Şu temada indi ýazjak däl. Sen maňa ýazgylarymy okap bolaňsoň PM at ýa özüň aýyraý.
Ýazgylarymyň baryny aýyraý.
PS Sahypanyň populýarlygynyň şu sahypanyň geljegine täsir boljagy, etjek işlerine täsir etjegini men bilip durun. Sadaka gutysyna hem täsir eder, nesip bolsa.
Ýöne seretde dur, şu sahypa özbaşdak däl entek. Şuny aýakda tutaýyn diýip alada edýän bolmasa, ýatýa, gynansagam. Indiki hepde gelsin, geçsin indiki hepde. Şonuň statistikalaryna serederis bileje. Galanynam soň göreris
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Bolýa, seniň açan ses

Bolýa, seniň açan ses berişligiňi men pozmaýyn. Men öz ýazanlarymy aýyrjak. Okajagyňy oka, 10 minutdan aýyrjak. Reply'laram gider.
Men many göremok, şonuň üçin ses berjek däl, berlen seslere seretjegem däl.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Name uchin ayirjak

Name uchin ayirjak post'laryny ?? Yazylanlar shu movzuga degishli, galmalymyka diyyan. Menin reply'leriminem gitmegini
islamok, yazan zatlarym movzuga degishli zatlar.

Aýyrjak, sebäbi şu

Aýyrjak, sebäbi şu ýazylanlar seniň açan ses berişligiňe täsir eder. Köp adam bulary okap ses bermekde ýa bermezlikde kynçylyk çeker. Goý meniň sözlerimi görmän ses bersinler!
Görüp, ondan täsir alyp ses berenleri gowy bolmaz. IMHO
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Ýene bir teklip. Isleseň

Ýene bir teklip. Isleseň men postlarymy editläp, aýyraýyn, seňkiler dursyn. Nähili?

PS Sen goşgy ýazmak, surat çekmek we ş.m. ýaryşlary barada mysal islediň. Ine mysal aklyma geldi. Halkara türk dili olimpiadasy... şuny geçirmäge käbir dindar adamlar MILLIONLAP $ harjaýalar. Özlerem Bülent Arynç her okuwçy üçin sadaka dilände berýäler...
Senem şolara utrirowat' edip "ahow, munça milliony goşgy aýtmak, anekdot aýtmak, aýdym aýtmaga sadaka diýip harjaýaňyz. Munça aç bar dünýäde, munça ýetim bar" diýip bilersiňmi?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Meniň gözümde şolam

Meniň gözümde şolam propaganda, edil şu ýerdäki geçirmegi planlaýan ýaryşlarymam ýaly. Olar hyzmaty propagandalaýalar, men saýty :D Elbetde, saýt hyzmatyň derejesinde hijem däl, ýöne saýdyň edýän we esasanam GELJEKDE ETEJK(umyt) haýyrly işlerine goşandy bolar diýýän, arzuw edýän. Ýöne alyp onuň bahasyny ýetime beriljek sadaka görä 0 edäýdiň...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Quote: Ýöne alyp onuň

Quote:

Ýöne alyp onuň bahasyny ýetime beriljek sadaka görä 0 edäýdiň...

:))
Yalnysh dushunme Bayram, men ol peydalaryn shu poll'da gurruninin edilmegini islemanim uchin gadryny 0 yaly eden bolup bilerin,
yogsa menin uchinem ol tema mohum dal dal.

Quote: Senem şolara

Quote:

Senem şolara utrirowat' edip "ahow, munça milliony goşgy aýtmak, anekdot aýtmak, aýdym aýtmaga sadaka diýip harjaýaňyz. Munça aç bar dünýäde, munça ýetim bar" diýip bilersiňmi?

:))
Yokarda yazdym jogabyny Bayram !
Onsonam, senem, menem bilyasa shol charelerin hemmesinin
asyl maksadyny, sadaka beryanlerinem pulyn gysga mohletli dalde, uzyn mohletli garalanda haysy maksada hyzmat edyanini
bilyandikleri uchin beryaler. Yogsa shol adamlar TR'de
Eurovision yaryshyna sponsorlyk ederler oydyanmy ?? Ve ol
adamlar achlara sadaka uyshurilyan yere baryp "Siz govysy shovhunly, gyzykly zatlar gechiryanlere pul berin, onson
olaram size komek eder" diyyandirler oydyanmi ??
Garaz hemme zadyn oz yeri/vagty bar, shu yerde-de yene
bir gezek gorulyar.

P.S. Yazylanlar durubersinle, menin pikirimche erbet zat
okamaz okyjy hem, berjek yene-de berer, bermejege 1 artykmach bahana tapylar, oda onun oz ishi.

Hawa welin, bu tema ses

Hawa welin, bu tema ses berişlik däl, ikimiziň jedelimize öwrüldi :)
Bolýa, özüň bil. Ses berişligiňe zyýan etmez diýseň, durubersin. Zyýan eder diýseň, özüň aýyraý
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Ay sizin jedeliniz, sadaka

Ay sizin jedeliniz, sadaka gutusynyn nahili peydalar getirjegini, acylys maksadyny doly gorkezermika diyyan. Goy dursyn...
// Comments here!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Tuveleme, gaty govy gidyar

Tuveleme, gaty govy gidyar shu vagtlykcha ses berilishik, 10 adamdan ~510$
toveregi chykjak, PM iberip "men elden berjek, kime/hachan berse bolya" diyenler
hem bar, diymek enshalla kopurak zat edip bileris.

Mena solwagt

Mena solwagt Yanymda 5 den kan bolsada bermage razy .Cunki men olaryn yagdaylaryny gozum bilen gordum we beyle yagdayda gol gowsurup oturmamyz gowy dal diyip dusunyarin .Basgada biz ol yerik iymit eltmegimiz aslynda gowy dal .Sebabi olaryn bir gun garnynyndan yylyja,ykjamja esik bilen upjun edenin gowumyka diyip caklayaryn .Ay garaz galanyny ozuniz bilersinizda.Yone Awgustda gidelin

Bayram bn Mergen yazyshyp

Bayram bn Mergen yazyshyp gecipdir:)

Mergen, menin sadaka baradaky pikirlerim seni gyzyklandyrmayar ekeni, men barde enteg-a hic zat aytmadym.
yene wagt....

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, menden bashga

Ata aga, menden bashga forumda ulanyjy gapyshdymay ?? Mana gerek dal bolsa yazjak daldigini aydan yaly edipsin h...
Menin yazanlarymy gayrat etde context'ine gora oka, men anyrda

"P.S. Meniha ne ata aganyn, ne-de bashga bir dinin duzguninden bashyn chykyan adamyn pikiri gyzyklandyranok "sadaka name" diyen movzukda, asyl shu etjek bolyan ishimizin govy zatdygyny bilyan, shol yetik"

Senin adyn anyrda Bayram agzany uchin gechdi, yogsa shahsyna
hich hili yazmak islan zadym yok.

men bu blogy entak doly

men bu blogy entak doly okamadym, Bayramam senem oran onat zatlar yazana menzeyarsin, caltlyk bn goz gezdirip yetishdim, doly dal yone, bir zatlar yazayin diyibem yetishmedim, yokardaky yazgy emele geldi. Hemishe beyleki kan bir wajyp bolmadyk bloglarda oturyp, sonam mohum bloglara gelemde wagtym gutarayyar. Bulam menin ejizliklerimden biri.

Umuman, menin pikirim derwayis dal, yone Ymam Agzam yaly agirtlerin, elbetde, beyle mohum meselerde pikirleri gerekli, hatda, shert diysenem bolyar, ol-a gyzyklanmak ekeni!

Indi, men bu yerdaki agzalaryn beren seslerine hic seretmedim, mundan son hem seretmerin, ensallah!
Yone eyyam ozun seredene menzeyarsin?!

Men hem barde ses berjek dal, sebabi, mukdar hem bildiresim gelenok, niyetimde bermek bar, ensallah, onayly wagty gelende esasy kabul edilen jogapkare el usti bn gowshurmakcy!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Yone eyyam ozun

Quote:

Yone eyyam ozun seredene menzeyarsin?!

Niram menzeyaray jogaba seredene ?? Name uchin bey diydin ?

Mena sana nadip dushundirjegimi bilemok ata aga, sen menin
yazanlarymyn hemmesini dykgatlyja okasan, belki dushunersin
name uchin ala bole shu yerde, namanin sadaka, namanin
daldigini bilmek islemeyanimi, Ymam Azam aydan bolsa-da ony
oz movzugynda yazylsa okaryn, yone her 1 sadaka toplanylyan
yere baryp "Bilyanizmi, bulam sadaka, olam sadaka, Ymam Azam
shulam sadaka diydi..." diyip durmak gerek dal diydim, sebabi
bu movzuk "Nameler sadaka hasap edilyar?" dal...

ay hich zat diyip biljek

ay hich zat diyip biljek dal! Entek Tomus'a chenli wagt kop, credit card'ym hem yok!(internetin ustu bilen hasab'yna pul gechirmek uchin) Yone nesip bolsa yakin wagtda gechirjek bolaryn!

men-a kopilkama pul uyşurip

men-a kopilkama pul uyşurip başladym.. hazir-a dine kopukler bar yone şol kopukler kopeldikçe kagyz pula owursem.. son dollara owursem.. ay tomusa çenli bir zatlar üyşer enşalla...

Mende-de bar shol kopilka,

Mende-de bar shol kopilka, dine ozumden dal, oye gelip
gidyanlere-de sadaka goyun diyyan, sheydip shu vagt menki
dal pul 20 YTL toveregi boldy, oda +15$ diymek :))

1-Niram menzeyaray jogaba

1-Niram menzeyaray jogaba seredene ?? Name uchin bey diydin ?

1A-)Shu poll'yn netijesine hich kim seretmesin gayrat edip(Ata aga, Bayram, Harezmi ve
Atamyrat, size yuzlendim), yagny ses beryan adamlara, olaryn nama ses berendiklerini
admin/moder'lerin hem gormejekdigine soz beresim gelyar. Bu bir hak meselesi, men seretjek dal,
beyleki 3 moder/1 admin'den hem seretmezliklerini hayisht edyan.

1B-)Tuveleme, gaty govy gidyar shu vagtlykcha ses berilishik, 10 adamdan ~510$
toveregi chykjak, PM iberip "men elden berjek, kime/hachan berse bolya" diyenler
hem bar, diymek enshalla kopurak zat edip bileris.

2-yone her 1 sadaka toplanylyan
yere baryp "Bilyanizmi, bulam sadaka, olam sadaka, Ymam Azam
shulam sadaka diydi..." diyip durmak gerek dal diydim, sebabi
bu movzuk "Nameler sadaka hasap edilyar?" dal...

yokarda Bayram bn shonun maslahatyny(jedel) eden ekeniniz, menin hem adym gecipdir, men hem yazayin diydim, galyberse-de, senin pikirini goldap yazdym, Bayramynkyny dal!

PS: Men bu blogy henizem doly okamadym, hazir gitmekci, yone USB-a aljak bolup durun, alyp oyde-de kompymda arkayin okap goreyin!

Yene bir zat, takyk jogapkar kim bu ish ucin, Mergen, senmi ya atdash ?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, eger sen 1 zada ses

Ata aga, eger sen 1 zada ses beren bolsadyn, sag tarapda "Plancha adam ses berdi" diyip yazylanyny gorerdin, yokardaky
%'lerden hem umuman nacherak pulyn uyship biljegini hasaplasa
bolyar...Menin yokarda soranym "Kimin nache berenenine seretmalin" diydim, yagny "Bah, Mergen/Bayram/Atamyrat nache berjek diydikamay ??" diyip, admin ve moderler uchin gorunyan "votes" bolumine seretmesek govy bolar diydim, menin yokarda
yazanlarym bolsa "results", yagny her bir ulanyjynyn goryan
bolegi.

Biz Bayram bilen garshylykly zatlary yazmak uchin yazyshmadyk,
yone gurrunin dovamynda sadaka'laryn gornushlerine, kime berilmelidigi ve sh.m. zatlar chykanson uzaydy azajyk, yogsa
biza onushyas :)

ha, men seretme diyenson,

ha, men seretme diyenson, hic seretmedim, hany, results-a bir seredip goreyin, "vote"- a dal :)

ay, bolyar-lay, men hem ylalashyan-a:)
men sadaka bermekci, yone barde ysharatlamadym, ya ysharatlamaly diysenem ysharatlayin :))

Mergen, takyk asyl jogapkari seceli bu ish ucin!

Atamyrat Hezretguliyev ya-da Mergen Orazmuhammedov

her ikinize-de hemme agzalar ynanarlar. Atamyrat oz hasabyny umumy sahypada goyan ekeni, ya shona yatyrsagam bolyarmy?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Menin edip bilyan zadym yok

Menin edip bilyan zadym yok biraz gurnamaga komek etmekden
bashga, yagny ne elden pul alyp bilyan, ne-de hasabyma gechirip bilersiniz. Atamyradyn hasabyny inetden gechirmek
isleyanler uchin ulanalyn diydik, yone anyryk hem 10$ barypdyr, yogsa bashda gurruni kopdi "hasap nomer gerek"
diyip...Elden ele berilishik uchin hem Atamyrat blog achdy,
ne TC'den, ne-de Turkmenistandan hich kim "Men toplayanchy bolayayin" diymedi, onson biz name edeli ?? Men TC'de bolsam
eyyam alardymam, yone oz islegi bilen etjek chykmasa kynda bu ish...

hawa, sen dogry yazan

hawa, sen dogry yazan ekenin, resultda kimin name bereni gornenok.

hazir 1000$-den gecen ekeni , berekellah!
yzy geler, ensallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Eý adamlar, men "ses berjek

Eý adamlar, men "ses berjek däl" diýdim, ýöne sanyň näçä ýetenini aýdyp dursaňyzlaň update edip! Menem begeneýinä :D
Şu wagt 1000$ diýleni eşidip bir hili bolup gitdim... Paý tomusda näçe gezek Nurana gidersä... wiý ýetimlere ýene paýlamakdan keýp duýarsa :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Mena entek ses bermedim! Pul

Mena entek ses bermedim! Pul bermejegim zerarly dal yone ses bermedim.
Dushunmedim umumy berjek puluny aytmalymy ya her ayda berjek puluny?!
Her kim islanchesini berer barde plancha berjek diyip ses bermek nama gerek?! Bu zatlar swabodnyrak bolmaly. Men size zordan mejbur edyaniz diyjek bolamok yone. Goshgy yaryshy uchin berilendena shu chagajyklara berenin mun esse gowy!!

Hic kim mejbur edilenok-la,

Hic kim mejbur edilenok-la, ses bermek hem wajyp dal, islegin bar bolsa yeterlik. TM-da asyl jogapkar belli bolandon sonra, ona el bn hem gowshursan bolar. Onam gysga wagtda bir zatlar etjek bolalyn(bolayin)!

Leylii, islesen aylyk az mukdardan, islesen yillyk 1 gezekde hemmesini jemlap, ozune onayly(yeterlik az) mukdarda pul berip bilersin! Islegine bagly bolmak bn birlikde.

Sowgat barada, sowgada kan pul gitmez, sadaka birinin ayran pulyndan ujypsyzja mukdarda gider, galanam umumy sadaka geciriler diyip pikir edyarin! Goy, bardaki alada hem dowam etsin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Sowgat barada,

Quote:

Sowgat barada, sowgada kan pul gitmez, sadaka birinin ayran pulyndan ujypsyzja mukdarda gider, galanam umumy sadaka geciriler diyip pikir edyarin! Goy, bardaki alada hem dowam etsin!

Shu movzukda uyshurilen pul'dan 1 kopuk hem yenijiler uchin sovgatlara gitmez ata aga,
bu pullar chagalaryn haky, sovgady Bayram ozunden goyyar menin dushunishime gora, islan
ona komekleship biler finans yagdaydan, yone bare 1 berenson "Menin berenimden planchasyna sovgat alayin" diymek yok, barisi ayry hasap, sovgatlar ayry.

Bayram puly, elbetde, in

Bayram puly, elbetde, in gowy shekilde sowasy gelya. Sonky dowur, yenijiler we yarysh uchin hayir-sahawadyn nahili pes derejede gorulyanligi malim boldy. Bu menin yenijiler uchin sowgat bermejegimi anladanok. Yone, adamlar shu yenijiler uchin pul bermegi sogap hasaplamayshi yalnysh.
Esas niyet sogap gazanmak bolsa, sholam sogapdyr,
Yone elbetde her kim oz pulunyn eyesi, islese sadaka uchin bersin!
Ozum barada. Menem sadaka uchin pul bermekchi, yone ses bermek we sh. m. gatnashmakchy dal. Hasap yoretmekde many goremok. Bankda nache pul bolsa, oni-sonam Atamyrat aydar nache berlendigini.
Sowgat hich hachanam uly zat boljak daldi. Sebabi kop yarysh gechirmek planlarymyz bar. Ona dine ozum sowgat alsam, onda sowgatlar kichirak bolar, nache agzalaryn gowni yetmese-de.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

ses berlishigi tazeden edit

ses berlishigi tazeden edit edip oturmaga gerek yokmuka diyyan.

sadaka babatda asyl jogapkarler gerek, bu mese malim bolsa gerek. Ayratynam TM-da. shol sebapli, ayratynam, ynamdar agzalardan birnacesi pikir edildi.

uzadyp oturmayin, oglanlardan Reschik(Resul aga) we gyz agzalardan hem Tomiris(Leylii, Mahri dagynyn komekleri bn birlikde) jogapkarligi kabul etdiler!

sonra onat edip yazaryn, ensallah.
hazir gitmeli

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bu info'ny

Bu info'ny http://tmolympiad.org/?q=sadaka blogyn'da-da
goysan peydasy deger ata aga.

aslynda, ayratyn blog acyp

aslynda, ayratyn blog acyp bildirmekcidim, yone linke seredeyin!
tayyarlanyp yazsam gowy boljak, yone wagt...

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sen beren linkin has amatly

sen beren linkin has amatly ekeni, hemishe bash sahypada gorner yaly.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menem yazmadym nace

menem yazmadym nace berjegimi..:) yone KOP'e tarap sizi gen galdyrarca berip biljegime ynanmak isleyarin..:) Alla ynandyrsyn, berdirsin nesip bolsa..

Hmmmmm,shu tayda 60 kishi

Hmmmmm,shu tayda 60 kishi ses beripdir.onun Atamyrat shu wagta chenli nache kishinin pul gechirenini aytdy,chynymy aytsam gaty gynandym-sheyle azdy.Hem mukdar hokmunde,hem beren adamlaryn sany hokmunde:(
men hich kime "ses berdin,indi hokman ber"-diyemok,diymane yuzum,yagdayim we islegimem hem yok,yone encourage edesim gelyar.shu gunki ishi ertire goyma diyidpirler.Sogaba gezek gelende bu nakyl hasam dogrumyka diyyan.Sizem goyman,tijenin.Name problema chyksa bize bildirin,birinji chykan kynchylykda tashlaman,kynchylyk chekibem gechirseniz sogaby esse-esse uly bolar begenin gaytam...

Ses berenlerin kopusi elden

Ses berenlerin kopusi elden bermekchi oydyan GaraDag,
a Atamyradyn aydyany PayPal hasabyna gechenler...2 gun
on menden Reschigin telini soradylar, Sadaka gutusyna
goymak uchin pul iberenler bar ekeni, sholary govshurmak
uchin...Bu ish aslynda sezonlayin edilse has govy bolar, yagny
hemme adam uyshurip berse govy gyshda, tomusda ve sh.m. kop
isleg bildiryanin TM'de bolyan vagty, yogsa elden alyanlar
uchinem kyn bolar her gun her gun goruship, pul almaly bolsa,
onda-da butin yil...

Mergeni goldayaryn! Bu

Mergeni goldayaryn!
Bu babatda oz blogymda hem yazmakcy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"