Gyzyklyja test

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

soraglara wagt yitirmani chaltjak jogap berin,in esasysam jogaplara jogap bereninizden son seredin.

sorag1:siz yglamak yaryshynda ikinji baryany ozdunuz.shu wagt siz nachinji?

jogap:eger siz birinji diyen bolsanyz,yalnyshyanyz sebabi siz ikinjini ozdunuz we on yerini aldynyz-yagny siz hem ikinji

bu soragda bir yalnyshmajak bolun.
sorag2:yarysh yany bashlady,siz in sonky baryany ozdunuz,indi nachinji baryanyz?

jogap:In sonkyn on yanymy?duybunden yalnysh.pikirlenip gorun,siz in sonkyny yzyndan yetip gechen bolsanyz,onda diymek ol in sonky dalde siz in sonky bolyanyz.yagny by mumkin dal.

yok,siz gynanman.kop kishi yalnyshyar,belki uchunji soragda bagtynyz chuwer.bu soragda hich zat yazman,kalkulyatoram ulanman we yadynyzdan chykarman chalt jogaplamalydyr.
sorag3:1000 dollar alyn.ustune 40 goshun.Durdy size yene mun berdi.30 goshun.plyus 1000.pyus 20.plyus 1000.plyus 10.Nache boldy?

jogap:5000? yene yalnysh.dogry jogap 4100.kalkulyatorda hasaplap gorayin.

in sonky sorag.
sorag4.Mahrinin kakasynyny 5 gyzy bar:1.Chacha,2.Chocho,3.Cheche,4.Chichi
bashinji gyzyn ady name?

jogap:yok,yok,yok.Chuchu dal,Chyachya hem dal.bashinji gyzyn ady Mahri.soragy tazeden okan...

P.S.jogaplary okamak uchin jogaby myshka bilen saylan.

Telpekler (5 kisiden 6 sany)

Bu yazgi ucin

  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "2,3 dogry, 1,4-de yalnishdim."
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "baaaaa mena masgara boldumay"
  • Dunya. 2 telpek goyyar we yazyar: "Gowja test"
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "2,3 yalnysh 1,4 dogry"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "4.nji sorag gowy eken:))"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ozum aytsam uchde

ozum aytsam uchde yalnyshdym.hany sizem goreli...

men-a 4de yalnyşdym:)

men-a 4de yalnyşdym:)

2,3 de yalnışdym dıyıp

2,3 de yalnışdym dıyıp aydypdym.howlugyp hasaplap gıtdım velın 5000 çykaydy
nırden tapdynay bu soraglary,başgada yazsana,gyzykly eken

Mena dine 4-njide

Mena dine 4-njide yalnishdim, adam pahyr kyn zatmyka diyip, harplara zada uns beryar...Yone 3-njide yalnishmak
mana manysyz gorundi, her ish etsemem 4100 chykyar :)

ichighara

ichigara meni masgara etmesene men bolsa 3 bilen 4de yalnishdim.bilyanmi name diydim 4in jogabina ay Chyuchyu dirlay shu diyyan:))

Men hemmesinde-de

Men hemmesinde-de ýalňyşdym, maňa şonuň üçin serpaý beriň!
Düýn az ýatyp, ekzamenden şu wagt gelenimi bahana etsemmikäm?! ÝA kellämiň işlemeýänini boýnuma alsammykam?! Ýa-da soraglar barada dawa etsemmikäm?! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

kop yalnyshana serpay

kop yalnyshana serpay berilyan bolsa men 5 sindede yalnyshdym

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Birinji we ikinji soraga

Birinji we ikinji soraga elementarno ters düşünip bolýa, esasanam ukyň gelýän bolsa:

Quote:

sorag1:siz yglamak yaryshynda ikinji baryany ozdunuz.shu wagt siz nachinji?
sorag2:yarysh yany bashlady,siz in sonky baryany ozdunuz,indi nachinji baryanyz?

Ýagny, sorag 1: "siz ylgamak ýaryşynda ikinji barýany OZSAŇYZ näçinji bolarsyňyz?" diýilse düşnükli bolar. Ýogsam HÄZIR IKINJI YLGAP BARÝANY OZDUŇYZ diýip düşündim menä. Häzir ikinji ylgap barýan bolsa, jogaby şoňa görä berdim.
sorag 2: men muňa hem aşa akylly düşünjek boldum. Ýaryş başlanda t=0 we hemme gatnaşýanlar şol bir x'de, ýagny iň soňky barýan=birinji barýan. Onda iň soňky barýany ozsaň, özüňem birinji bolarsyňda.
Garaz, şu soraglara 2 hili düşünip bolýa
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

2. soragda bir zat

2. soragda bir zat aydylmandyr: Yarysh "düz yol"damy, yada "krug"da gechirilyarmi?

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

4-ji soragy haladym

4-ji soragy haladym :-)
Mahri!

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

he he

kakamy ejeme yamanlamaly bolupdyray, hutaylar yaponlar bilen arasy gowy eken kakamyn:)
nace yene mana menzesh jigim dorapdir:) uuu hudayjan ozi gorabersin sizi:)

mahri onson jigilerin bilen

mahri onson jigilerin bilen düşünişip bilyan mi? :))

hehe

howa gap gaclary ashak yemleyan sholardan cykyan ses bilen gurleshyan:)))

hemmesem ýalňyş bolup

hemmesem ýalňyş bolup çykaýdy :)
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

1 yalnyş 3 dogry boldy

1 yalnyş 3 dogry boldy .Birinji soragda yalnyşdym beylekiler dogry

Hemmesini dogry etjek

Hemmesini dogry etjek taylmazmyka?!

hmm

men 3 ni dogry etdim veli :)

gel ne olursan ol yine gel...

4 - önem gördüm 3-e

4 - önem gördüm 3-e düşünmedim mena...geçip gitdim

......................edebi edepsizden öwren.......................

Hemmesem yalnysh

Hemmesem yalnysh chykdy..:(

Pangkelle ekenim-da..

Gadyr aga, mana pankelle

Gadyr aga, mana pankelle diymesene :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

4nji'de yalnishdim:D

4nji'de yalnishdim:D

ay tmolympiadda geniy yok

ay tmolympiadda geniy yok ekeni gynansagam:(

dogrydyr umydym bar

1 soraga jogap -2 bolyan
2 soraga jogap-in sonky baryanyn onundakisi
3 soraga jogap-4100 bolyar
4 soraga jogap-Mahri bolarda dagy kim
dogrymyka gaty bilesim gelyar

2njin

2njin yalnish:)

A gyz GDS netijeleriň

A gyz GDS netijeleriň nähilidi?! :D
Mendenä has akylly ekeniň :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Mouse bilen saylap jogaplary

Mouse bilen saylap jogaplary gorup bilmeyan bolsa bilmedimda :D

Onynama dogry

Onynama dogry :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

edil sheyle hasapladym men

edil sheyle hasapladym men hem, bir Mahri barada jogaplap bilmandim, bah :)

GaraDag, dogry jogaplar name onson?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ctrl A basda jogap diyyan

Ctrl A basda jogap diyyan yerinden sonyny tazeden okap gor.

gordum, yazanam ekenin-lay,

gordum, yazanam ekenin-lay, CTRL+A has amatly boljak ekenin, myshka bn saylan diyilse name diyyarka diyipdim men hem :)

Yone 2-nji soragdaky jogap meni-ha kanagatlandyrmady!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hehe Yslam menem 4-nja

Hehe Yslam menem 4-nja Chuchu diyip pikir etdim :))) 3-njini garjashdym son tazeden hasapladym shonun uchin yalnyshmadym :)))

men GaraDaga

men GaraDaga 5000 diydim welin yalnish diydi, akillija bolup tazeden hasapladim welin 4100 chykdyla, yone eyyam hemme zadyn boljagy bolupdy-da:((

yesli cho men hic yerden

yesli cho men hic yerden mouse bn jogabyna girmedim eger sorag goylanda jogaba bakylyan bolsa bu soragyn yazylmasynyn onemi yokdur men gaty oykeledim meni ezdiler kabir adamlar :(

bomako köşeş:))

bomako köşeş:))

Kim kimi, hacan, nirede,

Kim kimi, hacan, nirede, name uchin, nadip ezipdir dusunmedim. Yene-de gyzlaryn panikasy bashlady..

sen hem bardemi men onda

sen hem bardemi men onda onayayn ::))

köşeşsen bolya:))

köşeşsen bolya:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Mekan, bu soraglary bari

Mekan, bu soraglary bari goyjak bolsan bashda menden soramaly dal-da ow. Ya=da logiki tarapdan dogrylygyny anyklamak ucin soradyn my bulary menden ?! :D

ay prosto sho wagt tolgunup

ay prosto sho wagt tolgunup durdum sorap goyberdim.

blog açjak wagtynyz

blog açjak wagtynyz tolgunyanyz my?:))

yok how,bir zady halasam

yok how,bir zady halasam tolgunyan.men halama derejami tolgunmameter bilen olcheyan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "söz yok:))"

tolgunmameter'inizi mana da

tolgunmameter'inizi mana da 1-2 gunluk karz berayin?:))