Kime oylenjek (yada durmysha cykjak)?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Men eyyam oylendim!
10% (6 votes)
Men eyyam zanit!
17% (11 votes)
Shu wagt dostym/joram bar, yone tocno belli dal...
13% (8 votes)
Oydakilerin tapyp berenine
3% (2 votes)
Bilmedim, gozlap yorun
25% (16 votes)
Bilmedim, we gozlamok
25% (16 votes)
Oylenmekci dal!
6% (4 votes)
Jemi 63 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gyzykly we wawwaly tema

gyzykly we wawwaly tema wagtyny bilipsin:)

......................buda geçer.......................

bahh 33% gozlap yor eken şu

bahh 33% gozlap yor eken şu wagt. olang içinde gyz hem barmykaray.

anekdot:
bir gün bir alkaş yoldan gidip baryamyşyn. oyden bolsa bir dul ayalyng etyan dilegi eşidilyarmişin. dul ayal Allajan manga hem bir ar nesip etda diyyarmişi. şol wagt yangky keypi kok adam ol sozleri eşidip ozüni öyüng içine bir iteberyan yaly edip girip:
- Allajan itebermesene how diyipdir.....

men hem dost gozleyan gyzlara şeyle diyaysemmikamay

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • sapphire 1 telpek goyyar we yazyar: "prikollmy :P"

"Pochti zanit"-ler uchin

"Pochti zanit"-ler uchin 3-nji govy variant ekeni :))

hmm

govy da how joran bolsa :P :)

gel ne olursan ol yine gel...

"Men ýaşow" diýip hem

"Men ýaşow" diýip hem goýmaly ekeniň.
Şu wagtlykça "Bilmedim, we gozlamok" diýdim.
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

"Oylenmekci dal" -- Shuna

"Oylenmekci dal" -- Shuna ses berenem tapylarmay ???
Gonulap "Mena mujerret boljak" diyyan yalilay...

Durmysha cykjak dal

Durmysha cykjak dal diyyanler bardy, sholar ucin goyaydim.

Onda "durmusha chykjak dal"

Onda "durmusha chykjak dal" goymaly ekeninda,
yogsa oylenmek islemeyan erkek yok bolaymasa
bizin aramyzda...Ay borlay, durubersin,
durmusha chykmak islemeyan gyzlar shona ses
bererlerda...

Menin tanysym bardy seyle

Menin tanysym bardy seyle pikir edyan..
Ka wagt gyzlaryn kabir samsyklyklaryna erbet gaharym geleninde menem seyle pikir edyan, yone 5-10 min son gechya.

Son ozune "Gylagyn galyamow

Son ozune "Gulagyn galyamow Shatlyk, bu omur yeke bashyna yashaljak zatmy" diyyanmi ? :))

Seytan bir tarapdan:

Seytan bir tarapdan: "Oylenmesen-ay, gyzlaryn hemmesi sheyle samsyk bolya, hemmesi yenil kelle bolyalar" diyya.
Beyleki tarapdan bolsa biri: "Yok-ow, samsyk dallerem bardyr aralarynda, koshesh" diyya.
Yuwas-yuwasdan kosesyan sonra. Yone gaharym geleninde, gyzlary yigrenip baslayan. Kawagt dostym bilen obshagada nahar bisirenimde: "Her sapar nahar bisirenimde Alla'ha meni erkek edip yaradanyna sukur edyan. Goz onune getir, butin omrun boyunca yene nahar bisirip gecirmeli. Fuuu" diyyan. Huday saklasyn..

Mena ynanamok how jorasm

Mena ynanamok how jorasm hiiiiiç hili yok diyan oglanlara yada gyzlara in bolmanda inet-minetde gürleşip piki alyşyansyna how..kabir düttüli temalardada islesen islemesen ses berilyara...yalanrajyk bolaymasa...

......................buda geçer.......................

men-a gözlamok

men-a gözlamok diydim..
_________________________________________
"söygi süyji ukusynda, hayyş oyandyrma.."

Men hem geldim welin barde

Men hem geldim welin barde name bolyar her kim başagay mena gozlamok diydim name gozlap tapanyn hem gowy bolup çykanok diyyaler şonun uçin ona kellanizi agyrtman bagyşlan men gitmeli boljak

Onda gözlemän, ejeň

Onda gözlemän, ejeň tapanyna razy bolaýmalydyr :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

variantlaryn arasina

variantlaryn arasina ikinjinin pasgelchiligi yok diyibem goymali eken.

gozleyan welin gozlande-de

gozleyan welin gozlande-de bir care yok how. barysy boslay gozleglerin. yalnys dusunayman gyzlaryn daldir gozlegler bos bolyar yagny netije alyp bilemok.

agtaran tapar diyyami

agtaran tapar diyyami türkmenler ..darykmalylay gözlemeli bolsa gözlali..tapamyz sonam erkek yaly bolup,ypjyk sonuna cenli akideli:)

......................buda geçer.......................

:)

men yene birini gozleyan diyip yoklay ?! :)

shu vagt bırı bar,yone

shu vagt bırı bar,yone gowurajygyny gozleyan dıyıbem goymaly eken

Shakira diyibem goymaly

Shakira diyibem goymaly ekenin.

Haýsy gyz şuňa mertlerçe

Haýsy gyz şuňa mertlerçe ses berer öýdýäň?! Herkim gadryny, gymmatyny galdyrmak üçin "gözlämok" ýa "zanit" diýýändirlaý :) Esasanam, biziň kimiň nämä ses berenini görüp biljeginden çekinensoňlar.
:)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Bayram, ha-ha-ha:) onem

Bayram, ha-ha-ha:)
onem sheyle diydiler-ow bir gezek

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ýo, onyň dogrydyr Jemal.

Ýo, onyň dogrydyr Jemal. Ýöne gözleýän bolsa, näme diýer? "Gözleýän" diýibä ses bermez! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Onda gozlamok

Onda gozlamok, gozlemeklerine garashyan diyibem gyzlar uchin bir variant goymaly eken sheyle gerek::)))

Dogrymy aytsam shu ses

Dogrymy aytsam shu ses berilishikleri halamok.Yok,ses berilishikleri dal,adminlerin goryanini halamok.goryanlerindenem beter,hemman onunde aytyarlar.Gen dal,menem gyzlaryn yerinde bolsam ses bermerdim yada bashgada halanmajak zada ses bermerin...

Haçan, kim aýtdy? Hmm...

Haçan, kim aýtdy?
Hmm... menä ýadyma salyp bilemok.
Kimiň nämä ses berýäni öz işi, ýöne umuman, şol sesi bermejekleri başdan belli
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Aslynda gowy netijeler.

Aslynda gowy netijeler. Gözleýän diňe 35%! Diýmek 65%y üçin alada bolmaly däl öýlenmek...
Ýöne eger söýgi/öýlenmek temasyndaky temalaryň sanyna seretseň, 65% gözläp, diňe 35% eýýäm tapan ýaly :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

sonky döwür "bah "

sonky döwür "bah " diydiryan wakalardan in esasysy...

http://youtube.com/watch?v=AWn_-jQ1gpg#now_playing_end

......................buda geçer.......................

Gyzyn manlayinda yazyklarow

Gyzyn manlayinda yazyklarow "Men idili zat dal" diyip :))

Birden şeyle...diyip pikir

Birden şeyle...diyip pikir etmegem kynow...bah ölda ölüp bilsen ..bir oglan üçin in elhenç hereket şol bolaymasa Hudayjan milyon sapar gorasyn şeyle zatlardan...

......................buda geçer.......................

Gitmanka gapyn ustunde utuk

Gitmanka gapyn ustunde utuk goymaly ekeni, heleyi oye girende bir yanyp galsynla :))

o gyzyn tutup 1 gulagyny

o gyzyn tutup 1 gulagyny kesmeli,aslynda kesmeli yera kan welin,birbada 1 gukak bn onmaly:)

......................buda geçer.......................

Sen ol ýerde komment

Sen ol ýerde komment goýupsyňa eýýäm mundan bir hepde öň :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

bah tuweleme köpimizin

bah tuweleme köpimizin derdi menzeş ekenow.Gözleg alymyn in güyçli yaragydyr.Mena alym bolup baryan...

wah arman gyzologiya diyip

wah arman gyzologiya diyip ylym yokda tmolympiad.org agzalary orta ataymasa:)

......................buda geçer.......................

hmm

atalymy?? :P

gel ne olursan ol yine gel...

men-a ejem-kakamyn tapanyna

men-a ejem-kakamyn tapanyna oylenjek:D

sen edayjeginda

sen edayjeginda şol...hahaha

......................buda geçer.......................

hay nabileyin-da:)

hay nabileyin-da:)

~2 yil gechipdir muny

~2 yil gechipdir muny yazanyna, we sen ejen kakan
tapanyna "oylenenok" :))

Men eyyam zanit diydim, yone

Men eyyam zanit diydim, yone gapymyz hemme kisha achyk. :)

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Ay bilmedimde

Ay bilmedimde bir zat diyip bolanok Muna durmus diyerler .Belki enem bilen awamyn diyeni bilen bolaryn.Ay garaz alajy tapylar.

:)))

:)))