Aşakdakylaryň haýsysy birinji döräpdir?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Towuk
76% (19 votes)
Ýumurtga
24% (6 votes)
Jemi 25 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Horoz :)) P.S. Yaman manysyz

Horoz :))

P.S. Yaman manysyz aslynda shu sorag, horoz bolmasa tovugyn
guzlan yumurtalaryndan juyje chykmayar, ve bu ish ol
tovuk garrap olen vagty gutarardy, 1 yumurta'dan hem
hem horoz, hemem tovuk chykmayar, onson horoz chyksa ha erkek bolany uchin nesil goni gutarar, tovuk chyksa-da 1-nji probleman dovamy geler.

Onda-a göreli

Onda-a göreli :)
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

Huday ilki haywanlary

Huday ilki haywanlary yaratdy (adamdan on diyemokdyryn, yene ustume chozayman :))
---
Peace!!!

Sen ustune chozup bolarmy

Sen ustune chozup bolarmy hiy?! :) Keyp alyasmy biz ondan?
Mena Alla haywanlary adamdan on yaratdy diyip bilyan
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Yene chozyanda...

Yene chozyanda...

:D "Chozayman" diyse, chozup

:D
"Chozayman" diyse, chozup goresin gelyada :D
Oyun edyanla, ayka chozup bolmaz!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

ha, duydurdyma

ha, duydurdyma :)
---
Peace!!!

Ay sorag takyk dal.Entak

Ay sorag takyk dal.Entak gushlar yokka,dinozavrlaryn yumurtgasy bardy.Sorag towuk birinji doredimi yada towuk yumurtgasy bolmaly menin pikirimche.

yada bashgarak diysen

yada bashgarak diysen bolyar.evolusyon teoriyadan alsak,towuk bashga bir haywandan azan bolubam biler.
muny haysy dinin dushundiryanine bagly.

Ikisem bile doredi. Yumurtga

Ikisem bile doredi.
Yumurtga towukdan cykypy cykmanka, ol cykan yumurtgadan towuk cykdy.
Bashdaky towuk maketdy. Yumurtgany guzlanyndan son oldi..

Bah, maketden yumurtga

Bah, maketden yumurtga guzladaydynmy? :D Ozem yumurtgadan juyje chykman goni towuk chykdy diyyanm? Bah, yaman uly maket bolmalay ol. Yogsada, ol strausyn ya pterodaktelin yumurtgasy bolaymasyn?

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Kime yuzlenyanin dushnuksiz.

Kime yuzlenyanin dushnuksiz.

shato_ceng yokarda yazypdyra

shato_ceng yokarda yazypdyra ilkinji yumurtgany guzlan maketdi diyip...

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

ilki adam yaradylan bolsa

ilki adam yaradylan bolsa onda ilki yumurtga yaradylandyrda:):)

hahahaha

......................buda geçer.......................

bizin okuwymyzda hem suna

bizin okuwymyzda hem suna menzes sorag bar "hukuk ilki dorapdirmi ya-da dowlet"
Chynar K.

İlki hukuk dörapdir

İlki hukuk dörapdir elbetde,şeytanam den hukukly dal biz diyip nankörlük edipdira...

......................buda geçer.......................

bu soragyn ylmy esasda belli

bu soragyn ylmy esasda belli bir tassyk edilen jogaby yokda :)
Chynar K.

Mena yumurtga ses berdip

Mena yumurtga ses berdip nache samsyk bolsa-da :))
Tovuk 1-nji doran bolsa hich hili shansy yok horoz bolmasa,
a yumurtga-dan belki ekiz juyje chykar, biri tovuk, beylekisi
hem horoz bolar :))))

Bu aytyanyna Mergen Kabyl

Bu aytyanyna Mergen Kabyl bn Habylyn hekayasyna menzedi:)

Birem ilki yumurtga döran bolsa ony kim basyrypdyr:):):)

horaza dal bolsa gerek::):):))

......................buda geçer.......................

Yiljak yerde durandyr

Yiljak yerde durandyr yumurtga.

Hava, atyljak vulkana

Hava, atyljak vulkana yakinrak dushendir,
ichinden juyje chykan vagty hem gachyp gidendir
mylayimrak yere :))

şu gezega jypdyrdyn

şu gezega jypdyrdyn öytyan:)

nirde eşitdin yumurtga yokardan zynylypdyr diyip,birem name ilki yumurtgalar demirdenmay,döwülerda how,sonam adamlar yumurtga gowurlany tapandyrlar:)

......................buda geçer.......................

1-nji post'ymda dushurdim

1-nji post'ymda dushurdim shu gurrunin manysyzdygyny,
shoncha gurlabem indi menin yazyanlaryma "jypdyryan" diyyanmi ??
Hell yeah !! :)) In bashyndan bari jypdyryan, barde jypdyrman bolanok.

Eger Darwin-yň aýtýanyny

Eger Darwin-yň aýtýanyny göz öňünde tutsaň towuk öňertidir. Kiçijik jandar (öýjük, microorganism) wagtyň geçmegi bilen towuga öwrülendir. Soň ýumurtga guzlama häsiýeti edinedir. Hemmeşe ýumurtga üstünde ýatmany endik edinip, basyrmany öwrenendir.
paid tha cost to be da Bo$$

Eger Darvinyn aydyanyny

Eger Darvinyn aydyanyny goz-onunde tutsan yumurtga onertidir.Kichijik oyjuk wagtyn gechmegi bilen dashky shertler sebapli uytgandir.Bir oyjukli prokaryotik jandar kop oyjukli eukaryotik jandar bolandyr,son bolsa osumlikler,balyklar dorandir,reptiliyalar dorandir,we shol reptiliyadan shu wagtky krokodiller,yer ganatlar,strauslar we towuklar gelip chykandyr...

muha ha ha

Şu wagt ýumurtga iň soňky görnüşinde, ewolutsiaň soňky nokady, ondan soň üýtgemandir. Ikinjidenem ýumurtga birinji bolar ýalak ol hereket etýan zat däl, onuň daşky sredasiniň üýtgemegi diňe towuga garaşly.
Eger ýumurtga birinji diýsek onda o bu çaka kokosa öwrülerdi, towugam bolmazdy.

paid tha cost to be da Bo$$

ha-ha, onat jogaplar, telpek

ha-ha, onat jogaplar, telpek az, Myrat aga, dushunay:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Evolyuciyany bir kopuk

Evolyuciyany bir kopuk bilmeyanin bildiryar.Ondada gyzykly jogap.

Bor sen iki köpük bilaý,

Bor sen iki köpük bilaý, mana bir kopuk.
Darwin-yň teorýasy bir pikir, ondada logika bilen döredilen pikir. Bilim bilen doly subt edilmedik. Sen ony "prokaryot, eukaryot" ýaly terminleriňe ýaslanyň bilen seňki dogry bolmaýa. Darwin-dan soň ençame alym makalalar ýazdy, asyl eseryň üssünden 150 ýyl geçdy, pikirler üýtgedi.
Düşünmedik bolsaň BBC-yň dokumentalniý filmlerinden başlaý ...
paid tha cost to be da Bo$$

Sen mana gayrat etde linkler

Sen mana gayrat etde linkler ibersene shol makaladyr filmlerine.Doly subut etmek uchin name gerek?evolyuciya barada hich zat bilmani 100% yalnysh diyyanler kop,"subut et" diyyan welin sus-pus hemmesi,hany goreli senem.

Menden Darwin-yň

Menden Darwin-yň konseptlarynyň dogry ýa-da ýalňyşdygy barada soraýaň...
Özüň biolog, şu ýaşa gelip belli bir pikiriň döremedik bolsa men nädeýin, beýdip aýak diräp durşuňa men hiç zady kabul etdirip bilmeýan.
paid tha cost to be da Bo$$

A-how,birinjidena men biolog

A-how,birinjidena men biolog dal.ugrum mehanika injeneri.ikinjidenem munym aytjagyny aydyp gachyp gitmek bolyar edil yokardaky bellap gechen adamlam yaly.men ayak urup durunmy?shu wagta chenli lyuboy din barada name gurrun berseler dinledim.iki tarapada obyektiv seredyan.a sen name?name uchin hich zat bilmani gurleyan?yalnyshdygyny doly bilyanmi?

Men bilenim üçin

Men bilenim üçin gürleýan...
Ýene bir zat, men barde hiç bir dini ýazgy ýazamok ýada tarapyny tutamok, bellik bolsun.
Musulman dogulanym üçin ýaradylyş teorýasyny kabul etýan. Logiçna bolany sebäpli Darwin-yň konseptlaryny belli bolegini kabul etýan.
Meň gaçýan ýerim ýok. Ajal bolaý, demon bolaý men barde.
paid tha cost to be da Bo$$

men-a shu soraga jogap

men-a shu soraga jogap berjek dal, "polemige" girip:)
Biribar haysyny on yaradan bolsa shol :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

towuk ilki dorapdir song

towuk ilki dorapdir song yumurtga, yumurtgadanam juyje cykypdyr.

Adam chykmadygy bellile,

Adam chykmadygy bellile, yone horoz'syz yasalan yumurtgadan
nadip juyje chykarshyna dushunmedim :))

Call mergencan from your phone!

belki horoz bilen towuk bile

belki horoz bilen towuk bile yaradylan bolsa...ilki Adam ata sonam onun doshunden How ene yaradylypdyra?

Atasyz dine

Atasyz dine enedenem dogan bara, Isa (A.S), belki olam shonun yaly bolandyrda.

Haha...Onson ol tovuk

Haha...Onson ol tovuk "Hz.Tovuk" bolyamy ??
Ya-da "Tovuk mesih" ? "Chicken christ" bolayyami ? :)))
Tova toba, bizem nirede yok zatlar bilen oyun edyas...