Nurjylar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkiyede Nurjylar diyip bir toplum (örgüt) barmysh.Sizin hawarynyz barmy?Buna kim nahili garayr.Bularyn maksatlary name?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Nury agalar nury

Nury agalar
nury kkalar
nyreje diyiba eşitdik hatda üzümini ogurlanym üçin pilin yensesi bn popoma uranam nury agady...eşek...men çagajykdym how...

......................buda geçer.......................

birem nury kasoy-y

birem nury kasoy-y eşitdik...:)

......................buda geçer.......................

:)

Nurgeldi diyip klasdasim bardi. ona koplenc nurji diyyadik. yada nurik ...

birem nurgözel diyip

birem nurgözel diyip gonşymyz bardy

nurgözeljan nurgözel diyip aydym aytyadyk
gahary gelyadi:)

......................buda geçer.......................

Anna özüna Turkiyede

Anna özüna Turkiyede okayan. Onsonom Nurjylary tanamayshyna mena hayran.

:)

sen gurrun berayda haysi Nury agalari sorayan ?!

mena Libyada

mena Libyada okayan:)

......................buda geçer.......................

:)))))))))

Başga kimler bardy hany yazynda :D

Nur diyyilyan toplum gaty owadanmykaray ??

Batyr aga munyn Türkçe

Batyr aga munyn Türkçe aydanda Numara yapmak bolyar.

Arslanjan sen özünema

Arslanjan sen özünema Türkiyede ekenin..
Bilyan zadyny ile sorap name etjek, geziber arkayyn huday diyde..
;)

Hemme Nurylaryn gulagyny

Hemme Nurylaryn gulagyny şanlatyanyzey .Menın yanymdada bir Nury otyrdy welin haysy gulagym şanlaya diyip mana sorady ? Menem sen gulagyny kiklerin şanlatyanyny bilyan diyip siteni görkezdim ...

Batyr aga hawwa men

Batyr aga hawwa men turkiyede . Nurjylar barada hem bir azajyk bilyarin. Yöne has hem köp bilmek isleyarin. Agzalaryn pikirini bilmek isleyarin.Bu barada hiç zat bilmeyanleride hawardar etmek isleyarin.

Name olar "Adam iyji" diyip

Name olar "Adam iyji" diyip eshitdinmay "habardar etjek" diyyan velin ?? Ya tutan yerlerinde depyalermi diyenlerini
etmesen ?

Name dine "Adam iyji" ya-da

Name dine "Adam iyji" ya-da tutan yerlerinde depseler 'habardar' etmeli mi?!

Hava :)) Sana azary yetmeyan

Hava :))
Sana azary yetmeyan adamlardan habardar(Dushunyan bolsan "habarly" dal) bol diyip durmak manysyz. Men barde nurjy murjy
diyip aydamok, kim bolanda-da.

Men kop jedelleshdim,

Men kop jedelleshdim, peydasy yok. Pikir uytgetmek yaly kyn zat yok. Bos ver!! Wagt yitirenine degenok..

Bizin ishde

Bizin ishde shofyorlaryn bashlygy bar Nury diyip shol bolaymasyn::))

Göryan welin men yalnyş

Göryan welin men yalnyş yazypdyryn öydyan .Kim nurjy kim nurjy dal diyip yazmaly ekenimow.

Hehehe, dogry diyyang.. :)

Hehehe, dogry diyyang.. :)

atlarynda nury bar bolsa

atlarynda nury bar bolsa nurjy, yok bolsa-da nurjy dal bolar-da:)

men-a nurjy:) sebabi familiyam nuryagdiyew:) haha:)

:)

bah Gadyr aga NUR yagdiryan (paylayan) diysene !!! ''nuryagdiyew'

Nurjy... hmmm... aydyp beray

Nurjy... hmmm... aydyp beray mana oz pikirini. Men siz yaly habardar dal. Turkiyede okamadym, bolup gormedim yarym gunden bashga.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Fanatik! Hawa men nurjylary

Fanatik! Hawa men nurjylary tanayan. Gaty gowy adamlar. Aralarynda kate kate erbet patcanlaram chyksa, esasy filosofiyalary howply dal.

Nurjylyk barada öwrenjek bolsan, olaryn ussady Bediüzzaman Said Nursi diyen biri, shol alymyn Risale-i Nur adyndaky kitaplary bar, sholary okaymaly.

Özün KGB'den (pfofilinde okadym) bolanson sana kömek edeyin diydim, watan borjy. Yöne sana bir maslahat bereyin, sen yaly adamlar achachan ishlemeli dal, özüni gizlemeli; öz karini bilmedik bashgalan karini name etsin.

Turkiye'de kan jemagat bar. Jemagatlaryn her biri, dogry dini öz yoly bilen öwredyar. Umuman Nurjylar dini bir jemagat, olar yslam dininin gözelliklerini öwredyarler. Yagny sen atalaryn dininin gözelliklerini...

Bashga soragyn bar bolsa mana PM yazay, men olar hakda kan okadym, birazragam bilyan.

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

:)

KGB diydiniz may .... bah dogrudanam Fanatik... :)

Häzir Nurjymy, Nurjamy

Häzir Nurjymy, Nurjamy şoň özi çykýar.
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

Ey name onune gelene

Ey name onune gelene sorayarlar oytyan bu soragy. On manada sorapdylar dine türkçe bilenim üçin, menem sorapdym iyilyan zatmy diyip.
They're obsessed with that.
/^^/

Önem biri bardy AYOglaN

Önem biri bardy AYOglaN diyyip :D
Ona şol açanja blogy uçin kösaptiler..
Senem hazirrak bol..
Ay sen KGB'dan bolsan zat diyesleri yok Arslanjan ..
Arkayyn soraber soraglanny..
;)

Salam Arslan, Gorushmali kop

Salam Arslan,

Gorushmali kop wagt bolypdyr, nahilow yagdaylar?

Owrenen zatlaryny manada iberip goybersene sonra, indiki hepda cenli Bush ucin hasabat tayyarlamalilay.

davay,

Gulkunc..

Gulkunc..

:-) --- DON'T WORRY, BE

:-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

salam lar

salam adamlar menem turkiyede okayan ve barde bir giden jemagat bar
nurjylarhakynda aytsam olar oran onat men olardan dal yone myhmanciliga gityan
mena govy goryan .eger soragynyz bar bolsa soran!!!!

mervinboy wrote: men

mervinboy wrote:

men olardan dal yone myhmanciliga gityan

Hemme zat sheydip bashlaya-da..

mervinboy wrote:

olar oran onat

:).. Dogry, yone yene-de seresap bol.. ;)

"Nurik" hem diyilyar olara..

"Nurik" hem diyilyar olara.. :D

jogap aldynyz gerek?! :))

jogap aldynyz gerek?! :))

Yok, onun garashyan jogaby

Yok, onun garashyan jogaby gelmedi entak..

Tumar, bir wagtlar, shu yere

Tumar, bir wagtlar, shu yere ilki gelen wagtlan, mana PM yazyp edil shuny sorapdynmy?! :) Jogap tapdynmy? Yazay name jogap tapan bolsan!
Men yaly uchin okamak gyzykly bolar :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Quote: Tumar, bir wagtlar,

Quote:

Tumar, bir wagtlar, shu yere ilki gelen wagtlan, mana PM yazyp edil shuny sorapdynmy?! :)

A size yazilyan shahsy zatlary her kime aytjak bolsaniz Private message diyman Public Message diyayelin =))

Hemmesini aydamokhow. Yone

Hemmesini aydamokhow. Yone shol wagt nomer sokup soranyny son bilip galdym. Men pahyr bolsa, aljyrap, bar bilyanjami yazjak bolup, ozem dushuner yaly etjek bolup... goryan welin, menden gowy bilyan yali :)
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Haha...Pitiklap gordumi

Haha...Pitiklap gordumi Tomiris ?? Oynalypsyna Bayram :)))

shato_ceng-e soragym bar....

seresap boljak zat bar my name?
anık anık düşündürip bilermin mervin_boy-a name diyjek boldın?
men-a düşünern daldiln.....

fanatik, bu seň açan

fanatik, bu seň açan ilkinji blogyň. Başda köne bloglara seret. Beýle temalarda ýa nurjyň, ýa-da görjiň guýruguna basarsyň. Derrow islenmeýan adam bolarsyň. Iki at gapyşar asarasynda eşek öler. Başarsaň atyň otynada, suwunada degme.

Sen namaň fanati ? Merw, Spartak, Rastafari, ...

paid tha cost to be da Bo$$

Name, islenyan adam bolmak

Name, islenyan adam bolmak ucin ol oz pikirlerini ozunin icinde saklamaly my?

Gep islenýan adam bolmakda

Gep islenýan adam bolmakda däl, gürrüňde. Her gürrüňiň edilmeli ýeri bar. Gabat geldik "düýe" diýip gygyrmaly däl. Belki ara ters pikirler çykar, bir süri adamyň gownüne degersiň ýada günäsini alarsyň.
Kä bir zatlary adam bilesigelip agtarsa netijede ýa ýigrenç dörär ýada fanatligi artar. Gowysy towugyna tok diýmeda.

paid tha cost to be da Bo$$

+1 "Elinden we dilinden

+1

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bu name diymek?

Bu name diymek?