dine oglanlar ucin

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

`Oglanlar - gyzlar ucin doglanlar` diyip modern atalarymyz aytmanmy name? Eysem name butin omruni sheydip gechirmelimika - Biz-a `gyzlar gyzlar` diymeli, olar name pamperssiz ulaldylarmyka? Olar name `oglanlar` diymeli dal?!
oglanlar dogrymy aydayin men 5 yil bari halashyp yorun. Bir gun sesini eshtmesem erbet bolup ugrayan, gulluk eden wagtym ofiserlere bir soz ucin 500 manatdan tolemeli bolyadym. shonda-da turkmenligimi edip `yoldash leytenant poluchka yazay, heee, gayrat et` diyip ozumche bar-yoga yalbarmaly bolyan... diyjek bolyan zadym duyn agsham bilishiniz yaly agz achardan son adam yadaw bolyar, kellesi agyryar, hasam tarawa namazyndan son tapdan dushyar, ine, jan edip `lalam men gaty yadaw gechip yatjak garshy bolmasan` diydim welin `sen meni soyenokmy, bashgasyny tapdynmy, ya biri dogalan bolaymasyn?`... gepin gysgasy aydara-diyere zat kop, yone, menin size maslahatym - haladynyzmy biri-birinizi uzaga chekdirman toy edin, menem baryp tans edeyin...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay senin saylan gyzyn halyna

Ay senin saylan gyzyn halyna dushunyan daldirda, yogsa men
gyz bolan bolsam esger oglana kop jan etdirmezdim, tarava'dan son azaram bermezdim, yagdaya gora gymyldamalyda how, onun
bar ishi sen dala in mohum ishi sen bolsanam...

P.S.

Quote:

Biz-a `gyzlar gyzlar` diymeli, olar name pamperssiz ulaldylarmyka?

Oglanlar name pampersli ulaldymy ?? Bize pampers gerek vagty onun garasy
hem gornenokdy ahyry .

Saňa öýlenäýmeli

Saňa öýlenäýmeli ekeni... :D
Sen ýaly gyz tapdyrýamy... Beýle düşünjeli gyz öte problema çykarardy :D Ýa çykarmazdymyka?! :D

---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

aman nurali wrote: sen meni

aman nurali wrote:

sen meni soyenokmy, bashgasyny tapdynmy, ya biri dogalan bolaymasyn?`...

Howa diýip görmeli ekeniň.
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

;)

Sen soyushen gyzyn gabanandyr-da, beyle zat diymesi tebigy zat. Toy etmegem ansat dal a, hemem dine sana bagly zat dal, garaz problema-da.

Where is Hereket, There is Bereket!

Gowuja edip dushundirjek

Gowuja edip dushundirjek bolmadynmy, ozunden bilip yagdayina dushunmeyan bolsa?

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Kop gyzlar Oglanlary özine

Kop gyzlar Oglanlary özine bagladyklaryndan soň biz pahyrlary daşlarynda "perwana" edeslari gelýär ýada synamak isleýäler .Söýgi diýeniň iki taraplaýyn bolmasa bolmaýar ya-da kän uzak sörmeýär.Menä daş ýüreklik edip göni aýtýan içimden geçeni.Sebäbi ol saňa düşinip bilmeýän bolsa soň nädip ýaşaşjak ?

Aý ýaman bet

Aý ýaman bet söýüşipsiň, şeýle bet söýüşipsiňiz welin, men size düşünemok. Borda... men gowusy zat diýmäýin.
Ýöne eger 5 ýyl söýüşip, entägem mus muslap ýören bolsaňyz, menä düşünemok. Eger bar kynçylyk pul bolsa, dutar bagşyly, 5-10 adam çagyryp 500$a toý edäýmeli. Söýüşýänler biri-biriniň ýagdaýyna düşüner!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Tüweleme 5 yyl ...:D

Tüweleme 5 yyl ...:D

Nadip???

Şu yazanlaryny şol gyzada aydyp bedinmi ,d düşündürip ya ol habarsyz bolaymasyn sen halyndan...

Birem başgasy,adaty bolyan zatlar bolaymasa,dine şuwagt dal son-sonlaram yaşynyz bireyyame barandada diyilaymese...ayal maşgalanyn hiç bir jandarda tapylmayan şübhejiligidir,on yekeje yolu bar,syurpriz edip dynmaly,romantizmi tazelemelida;)

......................buda geçer.......................

Quote: ...bolmasan` diydim

Quote:

...bolmasan` diydim welin `sen meni soyenokmy, bashgasyny tapdynmy, ya biri dogalan bolaymasyn?`...

sho wagt trubkany goyan bolsan,shu wagt bagtly bolardyn :)

aman nurali wrote: `sen

aman nurali wrote:

`sen meni soyenokmy, bashgasyny tapdynmy, ya biri dogalan bolaymasyn?`

Shu yagday menin bashymada geldi 1-2 sapar. In gowy jogap: "Bashga biri bolan bolsa, seni bashyma yapayyn my? Senin bilen 'vozitsa' edip yormezdim."
Gyzlaryn shu samsyk hasiyetlerinden bizar. name etjegimi bilemok.. Oldurayesim gelya sheyle diyyaler welin. Wah, bashga biri bolan bolsa.., kashge bolsady..

Senin 'halasan uzaga chekman

Senin 'halasan uzaga chekman oylen' diyyanine garsy. Ilki bilen tanamaly. In azyndan 2 yyl. (Menin pikirim) Yone 5 yyl gaty uzaga chekipdir..

Dost

Dost iki yillap tanama how..Beytsen hichkimede oylenmersin:D
Birazirak Fedakarlik gerek...Ozun uchin perfect adam bu dunyade tapmaymasan..
Onson yene bir zat soymelimi soyushmelimi diylen bir sorag bardi..Soygi gelende sorashman gelyar oydyan::

Edited:
wii bardakini gyzlar okap bilenokdyrow, sonky yazan jogbymyn soragyny bir gyz soradymyka diydim welin ay bolyar-da....
------------------------------------------------------------

Tebigatyn ozem serhosh
Mana serhosh diyme Lalam!

Ay ol gyzyn diyen zady butun

Ay ol gyzyn diyen zady butun gyzlan tebigatynda bolan zat da. Sen gaytam begen da dost. Gyz olar yaly soraglar sorayan bolsa ol naturalnyyz zat, soramasa ol eyyam gen zat :P.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

:-)

Wah birini haladynmy derrew toy edip bolyarmy dostjan! name elinde zat barmy, ol isler Beyik Allajanyn isi! Dostumjan bir gyzyn gownuni gorup bilmesen mena bilmedimda! onsanam gyz halky sonun yaly bolyar, elmydama gowweryan adamsyna bir zat diyip durmasa bolmayar, ay garaz lak atdygydyrda! Lak atdymy senem derrew jogabyny ber! Berip bilmesen temany uytget! Gyzlar bir nazikdir yumsak damaryny tapmaly!
Turkmen yigidi ahli islerden bas alyp cykmalydyr!
Hos onda dine, dine ustunlik!

agajanh gornenok.. leylii

agajanh gornenok..

leylii gornenok..

ne dow chaldika olara?

Olar marsa gitdiler Gadyr

Olar marsa gitdiler Gadyr aga, belki eyyam ymykly yerleshendirlerem :D

::meselanin kynlygy::

Yene birinin önünden jyn (Jin, Alaaddindaki) çykypdyr we:"Dile menden name dilasin gelyan bolsa? Dileg hakyn bar!" diyipdir. Ol adamam hakyky jynmy ya da göze görünyamika synap görjek bolup şeyle diyipdir "Eger de sen hemme zady edip bilyan bolsan, onda şu taydan ta Nyu Yorka çenli köpri yasa!" diyipdir. Jyn boyun gaçyryp ugrapdyr. "Yeri ansadrak zat tapmadynmy?! Ona naçe sement, naçe beton gider ahyry? Hem onun yaly köpri nama gerek? Et diysen ederis welin yaman erbet tebigaty durkuny zayalarsyn! Name dileyanini bilyanmi sen? Hem okeanlan üstünden geçmeli..." garaz sanap bilipdir da.. Oglanam "Onda mana şeyle bir zehin we talant ber.. Yagny hemme ayal-gyz maşgalalaryn diline düşüneyin.. Haçan nirde name isleyanlerini, name halayanlaryny, nama gahar edyanlerini, garaz şolar hakda hemme zady gowy edip biler yaly etsene meni..." diyipdir.. Jyn hem "Hany sen şu köprin bara.. Naçe taraply (şeritli) bolsun! Gapdalyna agaç zadam goyayynmy? Agşamlaryna yagtylyk bolar yalam ederis.. Yöne gayrat et şol kyn işi mana et diyme.. Başga jyn gabat gelse aydayarsyn.." diyipdir. Onson düşünin meselanin nahili çylşyrymlydygyny...