Sanjar bn sohbetdeshlik

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Sahypadaky agzalar bn sohbetdeshlik dowam edyar. Gezek indi Sanjar atly agzamyzda!

Sanjar TM-nyn Mary w. Yoloten etr/sh yashayar.
Hazir ol Turkiyanin bir uniwersitetinde bilim alyar.

Onun acan ahli bloglary, ynha, shu yerde

Sanjar, umuman, taryh bn gyzyklanyan yaly gorunyar. Ona shu blogynda goz yetirse bolyar oydyan :)

Gyzyklanyan zatlarynda hem subuty bar :

Quote:

Turkmenistan Tarihi, Halkara sowda aragatnashygy we Sport ...

Indi kan sozi uzadyp otur,ayin-da, ona sorag sorap owrenaylein!

Sag bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1-Hacan oylenjek

1-Hacan oylenjek :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

He he Atma sizden

He he Atma sizden öňürtmen arkayin boluň.
Bu dünýade hasap edenimiz bolanok , nesip edeni bolýa Atam.
Nesip eden güni bardyrda Enşalla .Ýöne maňa galsaha öýlenmekçi däl weli öýdäkiler goýmazmykan diýýän .Üstesine bu tomus bir gyz bilen tanyşdym weli o da howeslendirdi meni bu durmuşa.Galanam görerisdä ...

spartif oglanmy ya

spartif oglanmy ya hallan-sallanmy:)?

ata aga önürtman sizin soragy men sorajakdym:D

......................buda geçer.......................

bugunlerde admindir moderler

bugunlerde admindir moderler sohbetdeshlik wezipesine mana goydular, bolaymaz senin diyyanin-a:)

ay, natjek-da, men-da:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, sohbetdeshlik blogy

Ata aga, sohbetdeshlik blogy achylanda shol agzanyn suratyny goyup bolmarmyka?
yuz-gozi bilenem tanyshsan govy boljak, ya kynrak dushayermika?

Öňemä bir ýerlerde

Öňemä bir ýerlerde ýekeje surat goýupdym .

Han aga, ol diýýäniň

Han aga, ol diýýäniň bolup biler, eger agza maňa suradyny PM bn ya mail bn iberse, eger agza islemese, onda goýulmaz! Barybir, sahypada suraty bolan agzalar bar, ýoklar hem öz islegleri boýunça goýanoklarr!
Örän adaty:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Profilimdäki suratdakydan

Profilimdäki suratdakydan kem däl .
15 gezek turnik
50 gezek ajymanya
10 sekuntda 100 m ylgayan .

Spesnasa synagsyz alybermeli :-)

2-Sanjar, ozun barada

2-Sanjar, ozun barada gysgajyk biografiya yazaysan;
3-TC-de bilim alyarsyn, TC-daki talyplar ucin kan bir gowy pikir edilenok, edil ozun name diyyarsin bu babatda we shol yagdayin niresinde dursyn hazir?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Atam azajyk gijä galdym

Atam azajyk gijä galdym günami gecersindä...

1984-nji ýylyň bereketli tomus paslynyň birinji aýynyň 10 na , ýagty jahana aglap gözimi açyp, maşgalamyzy begendiripdirin .Çagalyk döwrimde we ilkinji mekdep ýyllarynda eden garagollyklarymy her öýe baranymda dogan garyndaşlar we Ejem dagy aýdyp berip güldirip hezil ederler .Men ilkinji mekdebe ýagny 0-njy klasa (öňle bardy , indi barmy bilemok) gidenimde sünnetlenenime kän wagt geçmänekeni .Ýaňy bitişip başlapdy ,hiç ýadymdan çykanokda şol .klasdaşlarym ýaly ylgap kowalaşma oýnajak bolýadym weli agyrýady. Gaty gowy bir waka bolup geçipdi welin utanýanda ýazmana .
Men 5-nji klasy gutaranymda şäherimizde zehili çagalar mekebi açylylpdy menem şona girdim . Ol ýerde 2 ýyl okapdyk weli son ol mekdebe dowlet butjetden pul goybermedimi nämemi ýapyldy .Son şäherin 1-nji orta mekdebini tamamladym .
Soňam Týrkiyä okuwa geldik we häzireçenli uniwrde ....

3 ? TC-de bilim alyarsyn,

3 ? TC-de bilim alyarsyn, TC-daki talyplar ucin kan bir gowy pikir edilenok, edil ozun name diyyarsin bu babatda we shol yagdayin niresinde dursyn hazir?!

Bu soragy umumy talyplaryn ýagdaýy barada almaly bolsa men muňa düýbinden goşulamok .
Dine sapaklary barada bolsa onda dogryrak diyse bolar .
Onuňam sebäplerini men özimçe şeyleräk ýazaýyn .

1.Birinjiden Türkmenistanda ýetişen bir çaganyn islär ttm ler bolsun islär orta mekdep islär zehinli bolun mydama başlarynda biridurup olara sapak okatmasa ýada azajygam bolsa “ oý işini etdinmi, goýdynmy” diýip durmasa kes kellelerini okamazlar, etmezler (hemme okuwçylar üçin däl) .hemmamiz mekdep okuwçysy bolup gördik .
Bu bolsa uniwersitet durmyşynda talyplaryň özerklilige gowuşmasy olary düýbinden ters tarapa itergi beryär diýsem ýalňyşmaryn .Gysgajyk şeyle jemläýin .Biliňize oňatja gysdyryp kemer dakyp nahar iýiň we az wagytdan soň kemeri goýberin .garnyňyz şeyle bir rahat bolar . talyplarymyzam gynansakda şeýle rahatlyga gowyşdyklary üçin sapaklarynda başarysyzlyklara sebäp bolup bilýär .we buda soňky täze gelen talyplarada öz täsirini ýetirýär .

2.Ikinjidende sistema

2.Ikinjidende sistema tapawudy diyip bilerin.Bu ýöne Orta mekdepden gelenler we Zehinli mekdepden gelenler üçin.Bilýäňiz TC de her ýyl ÖSS synagyna 2 million dalaşgär girýär we dineje 250 000 si Uniwerlere,uçilişşelere we tehnikumlara girip bilýär . Onda şonça dälaşgärden seçilip saýlanyp alynýar .
Mysal üçin bizin uniwer injinerlikde dowlet uniwer arasynda ODTU son gelýär .Bu diýmek iň oňat bal alanlar bilen bile okamaly diýmek bolýa .
Uniwerde bolsa ÇAN EGRISI sistemasy ulanylýar .sen 50 alaý klasyň ortlamasy 60 bolsa ol dersi geçip bolanok .Son bolsa ýene biz başarysyz bolýas .

Meniňem ýagdaýym öwerlikli däl dogrymy dogry aýtýan .Sebäbi mana başda has kyn geldi . “Oýe gaýdyp çopan bolaýsammykamaý” diýip düşinen günlerimem bolupdy . Ýöne indi Hudaýa şükür .

1. Okuwyny gutaryp name

1. Okuwyny gutaryp name etmekchi?!

Özim - ä doktara çenli

Özim - ä doktara çenli okasym gelýä .Ýöne sowda yşgy - da tutaşyp dur içimde .
Ýa okuwa dowam ýa-da sowda edermikäm diýýän .Entäk doly haýsysyny seçjegimi bilemok .

Okayan bolumin name? Haysi

Okayan bolumin name? Haysi Univerda?

Stanbul Teknik Uniwersitedi

Stanbul Teknik Uniwersitedi Injinerçilik hünäri

Haysy injenerchilik?! Menem

Haysy injenerchilik?! Menem ITU'da okasym gelyadi, yone okuw dili turkce bolanlygy uchin in sonky plana goydum..

2. Taryh'a interes'yn bar

2. Taryh'a interes'yn bar oydyan. Taryh'a bar bolsa, politika'da bolaymaly. Turkiye'daki politiki yagday hakynda name pikir edyan?

Howwa Taryh bilen

Howwa Taryh bilen gyzyklanýan.Politika bilenem aram gowydyr .Ýöne politikajy bolmany islämok edil şu wagta .Bilýänize politikajy bolsaň köp aldamaly bolýa adamlary .

3. TTM'lar hakynda name

3. TTM'lar hakynda name pikir edyan? Ginisleyin pikirlerini aytsan..

TTM ler hakynda sizinkiden

TTM ler hakynda sizinkiden üýtgeşik pikirim ýok .TTM ler barada kop aýdyldy köp ýazylady.
Şol ýazylanlaryň iki tarapy hem meni kanagatlandyrdy .Men ol mekdeplerde okamadygym üçin has giňişleýin näme ýazaýyn ...

Bu soragy seni TTM'ly oydup

Bu soragy seni TTM'ly oydup soradym. Yalnysh we yerliksiz sorag bolupdyr oydyan..

1. Okuwyny gutaryp name

1. Okuwyny gutaryp name etmekchi?!
2. Taryh'a interes'yn bar oydyan. Taryh'a bar bolsa, politika'da bolaymaly. Turkiye'daki politiki yagday hakynda name pikir edyan?
3. TTM'lar hakynda name pikir edyan? Ginisleyin pikirlerini aytsan..

Ýokardaky 3-sini pozup şuny goýaýyň :)
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

Her soraga ayry ayry

Her soraga ayry ayry reply'da jogap berer yaly sheytdim. Yogsam, hemmesini bile yazsan kabir sohbetdeshliklerde kabir soraglara jogap gelenok..

Ýanyňdaky "Galkan"


Ýanyňdaky "Galkan" kakamaý? Kinoda oýnaýan?
Şoňa meňzeýärow ýalňyşmasama şol bolmaly
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

Howwa edil ozi ." Galkan

Howwa edil ozi ." Galkan Başlyk" diýýäler ...

Hawa edil oz-i. Keywanysyna

Hawa edil oz-i. Keywanysyna yer agdardyp, ozem dutar chalyan Galkan Kaka.. Heheh, sho kinony halapdym. Turkmen dilinde sered in sonky kinom..

Bir suwuň bahasy 500 manat

Bir suwuň bahasy 500 manat bir litr benziniň bahasy 400 manat.

Şu ýerini halapdym.
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

4. TTM'larda okamadyk

4. TTM'larda okamadyk bolsan, Turkiya gelmezden on turk medeniyeti, umuman turkler hakynda kan zat bilen dalsin. Gelninde owrenshmek kyn boldy my? Taze medeniyet, taze dil, wsm. Shu hakda bashyndan gechiren wakalaryn bar bolsa, paylashsan..

futbol

Futboly halayanmay haysy futbol klubyny tutyan?

Where is Hereket, There is Bereket!

Futboloynamasyny bilmesemem

Futboloynamasyny bilmesemem telewizordan yada bolmasa janly seretmani halayan.Yöne Fanaty dal hiç bir toparynam .
Nesip bolsa TM de gelejekde öz toparymy döretmani düşinyan.Sizlerem sponsorluk edersiniza ?
Yewropada Barcelona nyn TC de BJK nyn janköyeri diysem yalnyşmaryn .

jogaplar ucin minnetdar,

jogaplar ucin minnetdar, Sanjar!

sag bol!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"