Goriplik...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mekdep yillarimda bir 50-55 yaslarindaki mugallymym sheyle diyerdi...
" Turkmen-de bir erbet kesel bar... Ady hem GORİPLİK... Biri one gidip osup ugrasa basga biri ony yere sokjak bolar...
Onun osmegini ozune kemlik bilyar , goterip bilenok... Shu kesel zerarly hem gor nache wagtdan bari bashymyz birigip , dunya yuzunde onki yerimizi alyp bilman yorus... " diyyardi...
Ay garaz men-a gaty doly goldamok... Yone shol kesel azda-kande barmyka diyyan...
Siz nahili pikir edyarsiniz...???

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

19-18 asyrdaly türkmenler

19-18 asyrdaly türkmenler hakda gurrung gidende köplenç türkmen sözününg yanynda kakabaş ulanilyar. Kakabaş sözi hiç kime boyun egmeyan,erkana,azat.

Dushnukli onda goshgy

Dushnukli onda goshgy kiminki? kyn gormede shonam aydyp goyber

Bapba Gökleng diyip bir

Bapba Gökleng diyip bir şahyr. Ol pahyr yaş wagty, 90. yillarda yogalyar öytyan. Ozi Moskwada bir yerde okayar. Song TM gaydyp gelip edebyat ugrynda işleyar, pozyar çyzyar. Ol türkmening milli zatlaryny orta çykaryp başlayar,mysal üçin türkmenler=türk diyyar. Şonyng üçin komunistlering gaharyny getiryar. Onyng kitaplaryny,goşgylaryny çap etdirenoklar. Yöne onyng myşdagy kan.

Indi hemme zat dushnukli sag

Indi hemme zat dushnukli sag bol!

Bu hemmelerde bar bolaymasa.

Bu hemmelerde bar bolaymasa. Esasanam shu "gundogar" mentalitetli adamlarda bar. Bizin yashayish stilimizde adamlar jemgyet bilen ichgin bolyar, her kim her kimden habarly, birinin beylekisine tasiri uly. Munda elbetde sheyle zat achygrak gorunyar. Dashary (gunbatar) yurtda gonshusy ya yene biri name edya hich kimin pinine dal. Olaryn bizinki yali tanyshy hem kop dal. Nama goriplik etsin? Emma olaram shol bir shertlerde, shol bir aragatnashyga gechseler sheyle zatlar gorunya. Bu bir adamzadyn psihologiyasy bolsa gerek...
Yone mundanam dynmaly, yollary bardyr. Son yazaryn yatlatsanyz...

Howa Bayramyn diyanlerine

Howa Bayramyn diyanlerine menem gosulyan,
Hazir kabir turkmenlerde su hasiyeti gorsen bolyar... menem kop pikir edip gordum...
menin pikirimce asyl kone turkmenlerde su hasyet yok bolmaly, turkmenler koneden bari asly pak millet, mysal ucin turkmenlere yslamyyet gelende bir gijede 200 cadyr musulman bolyar.
Sahabalarymyzyn kellesinde dine bir pikir bar dine K.K. we Pygamberimizin(SAW) sunnetleri, hazir bizinki yali habarlar, siyasat yali zatlar bolmandyr. bilisleri yali hem yasapdyrlar.
Sol duwurdaki turkmenlerem sahabalarymyzy goren adamlar, we bir gije yaly gysga wagtda 200 cadyr musulmanlygy kabul edisi olaryn nahili pak adamlardygyny gorkezyar.
Esasy zat "Goruplik" bilen bizin atalarymyz Seljuklylar Osmanlylar 600 yil uly dowlet bolup yasap bilmezlerdi.
Bu setirleri Gorupluk turkmenlerde onden bari gelyan zat daldigini gorkezmek ucin yazdym.
Bu hasiyet son bizi "bol, parcala, yuwut" politikasyny ulanmak ucin edilen zat we gynansagam tasiri hazirki wagta cenli gelipdir.
Men usa gelen gunumden bari uns beryan sularda gorupluk diyip hic zat yok how, kellelerinede getirenoklar, sonun ucinem usupdurler. Yone bulardada bizin kellamizde bolmayan kop zat bar.

Ony nahili arassalap bolar?
Menin pikirimce adamlary ylym bilen yslamy bile owretmeli bolaymasa, yslam seyle diyar, ylymam tassyklayar diyip.

Sag bolun.

Men ynanyan, adam

Men ynanyan, adam yasalyshynda uytgeshiklik yok bolmaly. Aydyshlaryna gora adamyn fizikasy we anatomiyasy yurda gora uytgeyar. Emma adamlar bir zaryad yali, bir polya(field) goysan bir hili, beyleka goysan beyleki hili hereket edyaler.
Garaz gepin keltesi, amerikanlaram bizden uytgeshik dal, bizem olardan. Bizi uytgeshik edyan durmush tejribamiz, psihologiyamyz we filosofiyamyz. Goripligem yokarda aydishim yali, bizin shertlerde has kop gorulyan zat, meselem, hindilerde-de ansat gorulyar, yenelerde-de...
Shu filosofiyany uytgetmek uchin adamyn sheyle zadyn yalnyshdygyna dushunmegi gerek. Muny nadip etse bolar? Ay menin pikirimche ya ozi durmush tejribesi bilen shol netijani chykarmaly, ya bolmasa yashlykdan shony kabul etmeli. Birinji aydanym kyn, sebabi muna uzyn yillar gidyar, bir topar yalnysh hereketlerem ichi doly. Diymek ikinji yol, yagny yashlykdan, chagalykdan yetishdirilende chagalarymyz goripligin namedigini bilmelem dal! Shuny yerine yetirmek kyn, yone in bolmanda shondan peydanyn yoklugyny dushundurmeli! Ay bizinkiler gayrat edip chaga yatishdirmegin moral tarapyna ahs kop uns bermeli!

Bermani ovretmeli chagalara

Bermani ovretmeli chagalara hemme zatdan onurti,has dogrysy paylashmani..Ol oz elindaki zady hem ile berip bilse,onda ilin elindakide vopshe gozi bolmaz onsonam chaga bashgasyny begendireninde ozunin has hem kop begenyanini goryar ve birine ziyan berip gynandyranindan onyn ustunliklerine ozi hem begener ol adamyn oz ildeshi ya-da sh.m. bir zady bolany uchin...Yone pashyrdamak uchin zat edyanleri yigrenyan,pul berselerem hemme adamin onunde beryanleri,hile ozuni jomart gorkezip..Beyle adamlar koplench hem gorup hemem gysyk bolyalar !!

Hawa...

Gorupligin aslymyzda yoklugy belli zat... Emma hazirki dowurde uly sosial meselelerin biri bolup dur...

Mena ing yigrenyanim ozune

Mena ing yigrenyanim ozune asha gownu yetme, ya da GOMPYlyk. Biri sheyle hereket etse gozumdaki degeri gutaryar.

Hawa goruplik bar turkmende. Olam turkmening ozune gaty gownu yetmeginden, bashga adam ony geçip bilmez diyen dushunje bar. Kakabash Turkmen da :D Hichkime boyun egenok,ozunu churdepede goryar.Bir goshgy bara

TÜRKMЕNIM

Türküm, türküm, türkmenim,

Türkmen menem, türk menem.

Ýöne indi öñkim däl,

Maşyn görsem, ürkmenem.

Türküm, türküm, tütjarym,

Öýden çykardym çörüm,

Ýene bir zat öwrendim,

Heleýme diýýän: ”Ýarym”.

Türküm, türküm, tahýalym,

Günüm geçer bol-elin,

Güne biparh garaman

Özüm türkdürin welin.

Ýatsam ýoñsuz ýataryn,

Ýetsem birden ýeterin,

Öz öndüren çagamy,

Ilden ogryn sataryn.

/döwür şeýle nädeýin/

Kakabaşym kakabaş.

Miltiñ bolsa, ýakalaş.

Kakabaşym, bu başym,

Çalyşmaryn başa-baş.

Bapba Gokleng

Bapba bet yazipdir :D Ay

Bapba bet yazipdir :D
Ay bardyr elbet aydyanynda dogrynyn payi..i

Brrr..Mena halamadim

Brrr..Mena halamadim goshgyny !!
Muhammet,ozune govnun yetmek 1 zat,bashgalaryna yokardan seretmek bashga...Orslar shunyn tapavudyny koplench "uverenniy v sebe" ve "samouverenniy" diyip ayiryalar,1-nji hasiyet hemme adamda bolmali,yogsa adamin oz guyjine t.e. ozune ynamy bolmaz,a 2-nji vyrajeniye koplench ozuni bir bok sayip pashyrdam yorenler uchin ulanilyar,olaryn gadry 1 kopuk !! Samouverenniy pridurok' zat diyyaler,bashgada kop zat diyyaler olara :D..Insh. yalnish bilyan daldirin!

Kakabash turkmen kim? bu

Kakabash turkmen kim? bu kimin goshgusy? mena hic zada dushunemok