Rus bazar ot alypdyr

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu wagtky bilyan zadym, Gulistan bazarinin ot almagy. Kabir sowdegarlerin $50,000 bahalyk zatlary yanipdir.

Nadip bolypdyr? Gurnalanmy yada awariya? Shu wagtky yagdayi nahili? Jemi gorulen ziyan nace manat toweregi? Olen/yiten barmy?

Gaty gynandyryjy habar. Ol bazarda ishleyanlerin kopusi dashary yurtly firmalardy. Turkmenistan ekonomikasyna nahili tasirleri bolarka?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

economica hic-hili tasir

economica hic-hili tasir edesi yok, yone gaty gynancly habar. kabir adamlar azap edip gazanany otda yansa ine shu ing erbet zat. sheyle habarlary bizing tv. habarlarmyzda name ucin aydylanok ya-da gazetde shu barada pikiringizi okamak gyzykly bolardy.

Turkmenistana ziyan geldi,

Turkmenistana ziyan geldi, sebabi halka gelen ziyan, dowlede tasir edya. Gynanchly habar, ilki bilen Mahri aytdy shu saytda. Mahrini reporter edayelimika?!

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

men bolna gije habarym boldy :)

gel ne olursan ol yine gel...

mena shu gun eshtdim, gaty

mena shu gun eshtdim, gaty gynandym! Menin gowy goryan bazarymdy.

Dine rus bazar dal Lebapdaky

Dine rus bazar dal Lebapdaky Dunya bazarda da yangyn bolupdyr, bir iki hepdeligin icinde ikisem, Dine 50 000$ dollarlyk bir adamyna daze 100 000$ towary yanypdyr diyyanlerem bar, irden her kim gelip ozunden gidip durlarmyshyn, ol gun men ol yere yazsam mana bolgusyz yazman diyen yaly edilipdir, shul eysem oylandyryjy zat dalmi, Shu yerde meni bir zat oylandyryar atiyaclandyrysh barmyka olarda, dashary yurtda shonun yaly wakalarda uly uns berilyar,

Daşary ýurtlarda

Daşary ýurtlarda "strahowka" diýen zat bar. Şeýle ýagdaýda, puly töleýäler. Gynansagam, bizde entäk ol sistema gelere wagt köp. Şeýle kyn günde, olara diňe sabyr diläýmeseň.
PS Saňa "bolgusyz zat" ýazýaň diýmedik öýdýän. Menä "pozar" diýen sözüňe düşünip bilmändim
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Quote: Daşary ýurtlarda

Quote:

Daşary ýurtlarda "strahowka" diýen zat bar. Şeýle ýagdaýda, puly töleýäler. Gynansagam, bizde entäk ol sistema gelere wagt köp. Şeýle kyn günde, olara diňe sabyr diläýmeseň.

Menin ejem bankda karz bolumde ishleyar. Karz bermekden on karz alyjylardan girewine zat alyarlar, mashyn, oy, we s.m. zatlar. Girewe zat goyjak bolsan ilki atiyaclandyrmaly. Turkmen Dowlet Atiyaclandyrys gullygy gem nace yil bari ishlap yor, mashynyna, oyune ziyan yetse TOLEYARLER!

Shol edara Yimpashin yaninda we hacandan bari ishlap yor. Ol sistema gelmek ucin kop wagt gerek dal, eyyam bar!

Hmmm... seniň aýdanlaryňy

Hmmm... seniň aýdanlaryňy bilemokdym. Ýöne sistema barmyka?! BIlmedimdä...
Azyndan, effektiw sistema däl. Edil Türkmenistanyň bank sistemasy ýaly, ýagny effektiw işlemeýän sistema. Ýöne bank sistemasyndanam has beter. Biziň ekonomikamyzyň köp böleginde bolşy ýaly, bärde konkurensiýa ýok, marketing ýok, halkyň ynanjy ýok...
Borda, birden "göwni ýetmän, daşyndan pitjiň atýa" diýäýmesinler. Menä ýamanlamak üçin aýdamok şu zatlary, haýsy ýerlerde ösüş gerekdigini aýdan, öz pikirimçe.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

TM'daky

TM'daky dowletatiyachlandyrysh bolumin ishleyish sistemasy biderek.. Men dine shony bilyan:)

gechen yyl tomus

gechen yyl tomus Dashoguzdada taze, yany bir acylan magazinleri ot aldy, 2 sapar gaytalandy, arasy 1 hepde tapawut.
hichili vozmesheniye usherba bolmady, gynansakda, gunakarlerem tapylmady oydyan shol ishlen.
---
Peace!!!

Kop adam

Kop adam strahowka'nyn(atiyachlandyrysh ?) namedigini hem
bilenoklar, a ish yerini/harytlaryny strahovka etmedik
adamyn usherbini hich kim vozmeshat etmez, etmeli hem dal.
Goy indi bilsinler, dukan achan gunleri atiyachlandyrysh edarasyna barsynlar...

Aslynda atiyachlandyrysh gaty govy zat, adamlar harytlaryny
az gorkezjek bolanoklar sebabi yanan vagty hemmesini yzyna
almak isleyaler, a atiyachlandyrysh edarasy hem salgyt edarasyna gechirse bu data'lary, onda ol adam salgydyny hem 100% toledigi bolar, yagny salgyt'dan gachjak bolyanlary
biraz bolsa-da azaldar.

bagyshlan.

bagyshlan, bu Mahra yazylypdy.

ayka0207 wrote:

gechen yyl tomus Dashoguzdada taze, yany bir acylan magazinleri ot aldy, 2 sapar gaytalandy, arasy 1 hepde tapawut.
hichili vozmesheniye usherba bolmady, gynansakda, gunakarlerem tapylmady oydyan shol ishlen.
---
Peace!!!

Peace!!!

Bagyshlan diyip durmasana

Bagyshlan diyip durmasana Aya, kime yazilanda name,
sen anyrda 1 shahysa yuzlenme yazmansyna, bilyanje
infon bilen paylashypsyn, govy edipsin, otunch sorap
durma-da bular yali zatlar uchin.

tapmajak bolandyrlar pulung

tapmajak bolandyrlar pulung bolsa her kim hem tapylman bilinyar:(

Men sen yazdyn diyemoga

Men sen yazdyn diyemoga bashga birin yazgysyny men sheyle dushundum
yna sheyle yazgy boldy
ey hemmelerden hayysht. geling shunung yaly seryozny temalar gurleshilyan wagty hemme kişi eşiden zadyny bir mana yada ylymy yazgylara baglaman aytmasynla.

aslymarly ony soň ýazdy we

aslymarly ony soň ýazdy we ýazany saňa dälde, ekonomika barada ýazylanlar baradady. Ol ýerde her kim bilýänjagazy bilen ony-muny düşündürjek bolýady. Aramyzda ekonomist bolmansoň, bilýänjämizem köp däl :(
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bazaryn yanyshy barada

habarlara gora gije 2:30 da rus bazarynyn ashaky boleginde,yagny yerdaki egin eshik satylyan yerde 3 yerden zryvchatka patladypdyrlar.yengyn ors bazarynyn ikinji etajyna da chykypdyr diyyaler.ozuma doly aylanyp seredip gormedim,yone bir goz gezdirdim,harytlardan pochti hich zat galmandyr,kabir gyraky magazinlerinde harytlar galypdyr.

Quote: habarlara gora gije

Quote:

habarlara gora gije 2:30 da rus bazarynyn ashaky boleginde,yagny yerdaki egin eshik satylyan yerde 3 yerden zryvchatka patladypdyrlar.

f*ck!
terror? ;-(((

Gecen gezekki yali kimin edenini derrewjik tutyp bilaysediler!

GEçen gezek näme boldy?

GEçen gezek näme boldy? Kim näme edipdir?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Shyhmyradow..

Shyhmyradow..

Niräni otlapdyr? Ýa bomba

Niräni otlapdyr? Ýa bomba goýupdyrmy?
Bir döwür Maryda 6 sany manýak çykypdyram diýýädiler. Tutuldylarmaý şolar? Şol gürrüňem bilemok men, bilýän bolsa, gürrüň berseňizläň! Gyzykly zatlar
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gaty gynanchly habar

ors bazarymyz merkez bazardi universitetdakilerin bazaridi gaty gynandym.

:)

bazarda zadi yananlara Allah (cc) sabir bersin.! ( oraza ayi olarin zekatlari (tm sini bilmedim) alinandir...)Mahri gepinin arasinda Dunya bazaram yanipdir diydilay... sonam men bir zada dusunmedim bazarda name yanip biler?! belki agach satilyan yer yanan bomagi ahmal. baska bazarda yakara yali zat yoga . mena goremok.!!! sagliginiz...

Yilgiryanmi? " :) " ?? yada

Yilgiryanmi? " :) " ??
yada gozume yalnish gorundimi?

:)

yilgiryan....

Gynandyryjy waka .Yadymda

Gynandyryjy waka .Yadymda dal weli geçen yil Mary nynam yarmarka bazary yanypdy.Menin pikirimçe telekeçilerin oyunymykan diyyan .Sebabi Turkmenlerde birek biregi görebilmezlik bar gynansakda .
Kim ösüp başlasa ayagyndan çekyaler .Bu bolsa birek birege gaty uly zyyanlar getirip bilyar .

2 Bazar 1-2 hepde tapavut

2 Bazar 1-2 hepde tapavut bilen yanyan bolsa bu zatlar
gurnalana menzeyar, enshalla bu terror'in netijesi dalde
2-3 sany yetginjegin jogapkarchiliksiz etmishidir.

Eger in erbet variandyny alsak, yagny terror bolsa, Prezident Berdimuhammedow US'e gitdi diyip "goz gorkuzmak"
uchin eden bolup bilerlermi ??

hmm

PEACE 4EVER
YOK BOLSUN TERROR !!!!!!!

gel ne olursan ol yine gel...

sheyle habarlary bizing tv.

sheyle habarlary bizing tv. habarlarmyzda name ucin aydylanok ya-da gazetde shu barada pikiringizi okamak gyzykly bolardy.

yokarda-da yazypdym name siz ukudamay ya-da bu zatlar sizing pingingize-de dalmi yazyngda pikiringizi.

name ucin men bu habary tv. radio-da dalde sizden eshityan diymek yalan bolmagy gaty mumkinda? iling icinde "mysh-mysh" kop dogry dalmi?

bu erde hichili tankydy zady aytjak bolamok, hakykaty aytjak bolyan. eger sheyle zatlar barada oz pikiringizi yazyp bilmejek bolsangyz sizing gynanjyngyzyng hic hili gyzygy yok!!!

Gynanch gyzykly bolmaly

Gynanch gyzykly bolmaly diyen zat yok, mundan azart yasamak hem gerek dal,
TV'de name uchin gorkezmeyanleri gitde kanallaryn ozunden sora, barde TV'de
ishleyan yok, olaryn siyasatyny belli edyanler hem yok..

elbetde soranyng bilen

elbetde soranyng bilen olar(TV) aydasy yok yone mening diyjek bolyanym bu barada bashgalaryng pikirini bilmek gyzykly bolardy. bu eri tv. dal yone adamlar yazyp bilerler ahyry. sheyle zatlar barada pikir alyshyp bolarda egerde sen sheyle pikir etyan bolsang onda sening pikiringe men dushundim, yone goy bashgalaram yazsyn, gury gybat etmesinlerde.
dogry shu erde kim name diysede shol yitgi yitiren adamlara hic kiming komek berjek aladasy yok, yone mesele dogry cozulse we pikir alyshylsa indiki gezek beyle zadyng bolmazlygyna uly komek ederdi. sheyle zatlara dowlet tarapyndanam uly uns berilmeli sebabi ol halkyng zady!. "gizlenpecek" diyen zat bu cagalaryng oyny. bizing hic haysymyzyng sycan bolasymyz gelenoga dogry dalmi?.amerika name ucin beyik hem-de guycli yurtdygyny hemmangiz bilyansingiz elbetde.
name ucin tv.-de aydylanok sebabi olar tm.-ny erbet tarapdan gorkezmejek bolyar yone beyle zat bolayan yagdayinda olam bir tazelik(news) ol tebigy hadysa diyip aytsa bolar eger hic kiming gunasi bolmasa. eger olar aytmayanda-da ony dunya bilyar(bu mysal) beyle yagdayda yurt namede bolsa ozuning sahelce abrayiny yitiryar.(yone olar beygeltyandirin oydyar)men ozum 2 hunar okayan sholaryng birem jurnalist, eger "freedom of speech" bolmasa men nadip yurtda jurnalist bolup ishlarin. ishlemerin!. beyle yagdayda ol yurda bahbitlimi? yok!
elbetde gizlen aydylmasyz zatlary aydyp bolmaz. ol hemme erde sheyle. bir sorag shu erde bizing halkymyz turkmen bolup turkmen kanallaryna seretmegi halayrmy ya-da ondan lezzet alyarlarmy? yok ine shu uly mesele we uly yetmezcilik! sebabi "watan" habarlar programmasyndan bashga gorkezilyan zatlarda derek yok! adamlar ishini basharanok ya-da basharjaga-da yol yok bu name hakykat dalmi? hakykat! bolyalay bu erde kop gurlemayin her zadyng oz wagty bolaymaly. PS

Unknown, sen it yandakdan

Unknown, sen it yandakdan boken yali edip her
movzuga bir deginme-de, belli 1 zat hakda gurle,
TV'nin gyzykly bolup-bolmazlygy reporter'lere bagly
dal, senin aydyan zatlarynam gapma garshylykly, bashda ha
habarlar dereksiz diyyan, sonam Watan'dan bashgasy dereksiz
diyyan. Name yazjagyny kellande birinji toparlasan govy bolar, yogsa post'y 3 gezek edit edishinden bildiryar name yazjagyny kan bilmeyanin.

sagbol

sagbol

Ors bazar (wideo)

Ors bazaryň wideosy. Youtuba edil şuwagtjyk goýulansoň entäk açylanok.
Men ýatjak bolansoň açylmagyna garaşman goýdum.


şu wagtlyk şu ýerden görüp bolýar.
http://www.youtube.com/jp.swf?video_id=AJ8lhaBMDxU&eurl=&iurl=http%3A//img.youtube.com/vi/AJ8lhaBMDxU/default.jpg&t=OEgsToPDskKSI9NkB8_L8qKhXGPoUuL-

Shol chatyn adminy Merdany

Shol chatyn adminy Merdany tanayan. Bir wagtlar bile Tozal'da okapdyk. Sheyle habaryn arasynda-da reklama etjek bolupdyray dagdan'y. Dine tuweleme diymek galya..

Mena oz gozum bilen gormedim

Mena oz gozum bilen gormedim yone gorenlerin gozlerina gordum:))) Lebapdaky bazardada yangyn bolana cyn diyyaler

Sonra eshidilen tazelikler,

Sonra eshidilen tazelikler, na dereje dogry bilemok.

- Elektrik simdan ot alypdyr
- Rus bazaryn yada magazinin bashlygyny yignapdirlar
- Jygyllyk hem ot alypdyr

Quote: habarlara gora gije

Quote:

habarlara gora gije 2:30 da rus bazarynyn ashaky boleginde,yagny yerdaki egin eshik satylyan yerde 3 yerden zryvchatka patladypdyrlar.

ýok, olar "atyrlar" diýip eşitdim.
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar