Zenanlara erkeklerden beyik bolmak gerekmi ??

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu dovur gonshy movzuklaryn kabirlerinde her gun diyen yali gyz ve oglanlaryn arasynda 1 jedeljagash chykya,
olam "Oyde kimin hojayinligi" ya-da "Ayal beyikmi, erkek ??"...Men ayal mashgala diylende ejemi mysal alyan, kakamyn adamkarchiligi nache agyrrak bolsa-da ejem garshysyna ayda yilda 1-2 soz aydardy, oda gaty chydamasa, yone aydanda chuylap aydardy, dashyndan men diyyadim "Ay kaka bu gezega utuldyn" diyip :))
Yagny islan vagty chuylap bilyan ayallardan menin ejem, yone hich vagt ejemin kakam'dan beyik boljak bolup dyrjashyanyny, ondan 1 zatlarda one gechjek bolyany gormedim, ne chagalaryn gozlerinde, ne-de oy icheride...Hudaya shukur, gulyali yashayadyk. Indi kakam yok, yone ejemin her gepinde men onun kakamyn yoklugyny duyyanlygyny duyyadym, ve eger ol kakamy ozunden beyik gormesedi, yagny pes gorup, "Islanimi etdirerin" yali pikirleri bolsa shu vagt yanyoldashynyn yoklygyny shular yali duymazdymyka diyyan. Eger menin ejemin ginligi, sylanyshygy, beyik bolmak isleginin yoklygy bolmasady, bizin mashgalamyz gaty kyn gunleri gorerdi...
Shuncha zady gorup, duyup yorenson kellamde shol yokardaky
sorag aylanyp dur, "Zenanlara erkekden beyik bolmak gerekmi ??"

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

 • MuhammetOraz 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Gyzlar üçin yaman gowy mysal!!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Menden gysgaça jogap: GEREK

Menden gysgaça jogap: GEREK DAL

hmm

gerek dal...

yone ...

gel ne olursan ol yine gel...

isokezman, sapphire, siz

isokezman, sapphire, siz name zenan'may ?? :)))
Oyun edyandirin oglanlar, gaty gorayman. Yone
gyzlaryn anyna yetirmelida shuny 1 zat edip, oglanlar uchin mashgaladaky abrayinin kop zatdan
yokardadygyny birhili dushunmeyan yali olar.

gyzlan özlerem

gyzlan özlerem bilyandirlay, gerekli daldigini. Yöne zenanlaram yerinde erkege garşy çykyp bilmeli. Garşy çykmasa güna zenanda, erkek ona islanini etdirer.

Ona garshy chykmak dalde,

Ona garshy chykmak dalde, "Oz isleglerini/pikirlerini dushundirmek" diysek has dogry bolar, garshy chykmak bolanda birhili dil/el gaytaryp, sovushmek yali bolyar, bular bolsa birhili oyun atmosferasyny zayalayar...

Turkmen dilim gowy

Turkmen dilim gowy bolmanson, şeyle sawlikler bolayya-da

egerde erkek

egerde erkek ayalynyn pikirlerini dinlemeyan bolsa, 1 kopuk diiyyan bolsa ?

ay onda o maşgaladan derek

ay onda o maşgaladan derek yokdyr. Erkek ayalyny dinlemejek bolsa name üçin öylenyar.

Onda ol erkek 1

Onda ol erkek 1 kopuk'likdir, hakyky turkmen erkek ayalyny
beyle asgermezchilik etmez.

Erkega ayaly

Erkega ayaly ezmeli dal we soygusini gorkezmeli, ayalam soygusi bn birlikde sylagynam gorkezmeli we ozuni beyik gormeli dal...gyzgacha garshylykly sylag gerek ikisinede...her ishde mashlahatlashmak gerek...

haa tüweleme öwrenjek öza

haa tüweleme öwrenjek öza

men pikirimce beyik bolmak

men pikirimce beyik bolmak gerek dal yone iki tarap hem ylalasykly den derejede bolmaly. biribirlerine dusunsup yasajak bolmaly.

Men mashgalany bir komanda

Men mashgalany bir komanda yalak goryan.Erkegem shol komandanyn kapitany.

Men pikirimçe erkek trener

Men pikirimçe erkek trener ayal kapitan, çagalar oyunçy

Goysanay,erkek kimin

Goysanay,erkek kimin treneri?

ayalyndan başgalaryn, yagny

ayalyndan başgalaryn, yagny çagalaryn.

ayalynynam treneri, yöne Fenerdaki Alex yaly zenanam kawagt öz islan zadyny edyar....

her copan

her copan ashagyndakydan habardar bolmaly diyilen bir soz bardy oydyan..turkchesi herkes guttugunden sorumludur...

Men Mergenin yazanlaryny

Men Mergenin yazanlaryny okamok, dine mowzugyn adyna gora jogap beryan:

"Yok gerek dal. Erkek erkek bolyar, onun orny zenandan biraz yokarda, menin pikirimche. Shonun uchin her kim oz ornuny bilse gowy!"

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "her gyz sen yaly bolsa, dünya parahat bolardy-da.. :)"
 • sapphire 3 telpek goyyar we yazyar: "bah Feyajan :) :) ):"

Feya dogry aydyan, erkek

Feya dogry aydyan, erkek zenandan yokarda dal BİRAZ yokarda

Yone shu yerde yene bir

Yone shu yerde yene bir zady bellap gechesim gelyar, oda adamyn mashgaladaky orunyna gora
jogapkarchiliklerinin hem kopdugi. Eje elbette chagalaryn yzynda, oyun ishine-de seredyar, yone eger sholara iymane zat tapylmasa herkim kakasynyn eline sereder, toy/yas bolsa ilin onunde yene-de
kaka durmaly, mashgala agzalaryna Kaka arka
bolmaly, Ayalynyn berekellasyny yene-de Kaka yetirip durmaly, suyji sozlerini aydip durmaly :D

Biz barde mashgaladaky subordinasiany goz onunde tutup diyyas "Erkek beyik bolmaly, erkegin sesi basmaly" diyenimizde, yogsa her ishde kaka ejeden okde bolmaly diyen zat yok, kakasy govy kir yuvup bileni sebapli ayaly ony beyik sayasy yokla.. :)

Meň pikirimçe, şeýle

Meň pikirimçe, şeýle gepleşikde we basdaşlykda olar has belentdiklerini subut etjegem bolsalar, özleriçe "erkek" diýip taryplaýan häsiýetleri bardyr. Eger şol häsiýetleri boljak bolsa, özlerinden belent adam bolmalydyr şol erkek :D
Ors gyzlaram maşgalanyň hojaýyny bolýar, ýöne serediň, hojaýyn bolup biljek erkek bolsa, şolara "bor" diýmäge elmydama taýýar. "Şto ty kak ne mujçina?!" diýip gaharlanýalarama.
PS Hemme gyzlara degişli bolman biler şol "erkeklik" taryplamasy
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Zenana gerek dal erkekden

Zenana gerek dal erkekden beyik bolmak..

Yone erkege zenandan beyik bolmak gerekmi?

Erkege beyiklik titulyny mynasip halda gelishdirip bilyan zenandyr..

Mesele dine zenanyn hormatini gazanip onun yureginde sheyle yer edinmekde..:) Wessalam ish tamam:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Ey bara, ol zatlar dogry

Ey bara, ol zatlar dogry welin, aytmaly dal kan gyzlara eshitdirip! :D
Gazanyber hormatyny, yone umuman bular lalertseniz, bizin turkmen gyzlarymyzam turk gyzlary yaly bolar. Olar erbet diyemok, yone dush gelyanlerinin kopusi suynup-sarkyp, bal bolup akyp dur, nazlenip. Olar bilen turk oglanlaryn gurleyshini gorsen... mena yense damarym gatap turup gaydyan. Asyl turk oglan omurunde beyle suwjyk daldir welin, hachanda gormeli adamyny gorse(bir yashuly ya gyz), derrew suwy akyp bashlaya :D
Turkmen bolsa, sholaryn 90% "heleyguly" diyerdim, beyleki 10% hem "ay belki olar sheyle daldir" diyip goyan adamlarym :D Yone turkmen bolmansonlar, diyemok...
Bir hili, ya ozum asha brutal bolupdyrynmy?! :D Terminatoryn soygusi yaly soygi bar oydyan mende :D Gaty, godek, demir yaly takyr-tukur :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bu sorag maşgaladan

bu sorag maşgaladan maşgala has dogrysy şahysdan şahysa gora uytgeyar. bu mesele hakynda feministler yaly bolup yada erkekleng hakyny kimler gorayan bolsa şolar yaly bolup jedelleşmek gerek dal. sebabi hiç hili berilyan kararlang hiç kim üçin maşgalada peydaly bolmazz

Howa erkek beyik bolsun

Howa erkek beyik bolsun ayalyndan Pul gazanmakda, wezipede, :)))Biz gonshy blokda beyik bolsun diyemizok, yone biraz orny bardyr hemme yerde ayalynam diyjek bolduk\ hemme ishi ekeje erkek kishi alyp baryan daldir shony aytjak bolduk.

Goysana Mahri, mana hazir

Goysana Mahri, mana hazir gonshy blokdan "ayallar Beyikdir"
yazanyny quote etdirme...

howa

Howa men ol yerde agzybirlgi saklamakda beyik diyidim , hemme yerde diyemoga, shu wagdam shony diyyan

Bayram bellapdi:Türk

Bayram bellapdi:Türk gyzlar aşa kaprizli bolya,oglanlaram suwjuk,özlerem hakykatdanda heleyguly,öyüm diyip öljek,dosty yary unutya...

Maşgala içindede herkimin wezipesi bolyandyra,men beyik bolayyn diyyen pese düşaymese...

Bir yslam alymynyn kitabynda okapdym , maşgalada erkegin borjy maddydyr,maşgalasyny maddy taydan azat etmeli,zenanynky bolsa ahlak,namysdyr...diyip dowam etya..

Yenede biryerde,inetde okapdym..modern dünyade medenitetli adamlar öz problemalaryny ara alyp maslahatlaşmak arkaly çözer...yaly terjimesi bar ... Bulam her medeni jemgyyetde bolşy yaly medeniteyli maşgaladada kada-kanun bolsa gowy bolayjak yaly...

......................buda geçer.......................

Bagyshlan mena dineje temany

Bagyshlan mena dineje temany okadym.
Ayallara erkeklerden beyik bolmak gerek dal yone erkeklere ayallary pese dushurmek hem gerek dal! Mashgalada shu yagday asla gerek dal “kim beyik, kim hijayyn” samsyk bolya mashgalada shuny chozjek bolyan adamlar. Nache problema barka adamsy ayalynyn peydaly maslahatyny alman “men erkek in sonky soz menden bolar, men hojayyn” oz sozuni yoretjek bolup hereket etmegi dogry dal. Podkabluchnik bolyan bolsalar ona kim gunakar?! Olan ozleri gunakar! Hich bir ayalam islemeya adamsynyn ezenegini agdaryp yormegini.

Mashgala'da erkegin

Mashgala'da erkegin hojayindygyny kabul etmezlik hem
gerek dal, ve 1 adamyn beylekisinden oyun ichinde yokarda
gorulmegi, beyleki adamyn pesligini gorkezenok, deneshdirenide ak ve gara edip deneshdirme, bu 2 renkin
arasynda-da bolup bolyara..."Ari hojayin" diymek "ayaly gul" diymek dal, sebabi ar "oyun hojayini", a ayal "Oyun ayaly"...

bagyşlan türkçe bolany

bagyşlan türkçe bolany üçin.. hem gyzlar hem oglanlar üçin hadys bar..

oglanlara: "sizin en hayırlınız hanımlarına en iyi davranandır"

gyzlara: "eger insana secde etmeye izin olsaydı kadının kocasına secde etmesini emrederdim"..

tmça terjime edip bilyan bar bolsa esasy manysyny uytgetman terjime edip berayin..

Toýda ýaşlara bir molla

Toýda ýaşlara bir molla hem Hadys aýdypdy, Pygamberimiz(saw) Ala(ra): "Aýalyň seniň gyrnagyňdyr, ýöne senem onuň gulusyň!" diýipdir.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "söze na hajat!!!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Mena ynanyp bilemok

Mena ynanyp bilemok Pygammerimizin sheyle diyenine, Metafora birhili gaty gechen yali...

Ey sana her gezek dini

Ey sana her gezek dini temada bir zat aytsam subut etmelilay! :D
Bilyan, menden dini temada zat dinlanin tasirsizdir, yone men hem 100% diyip hasaplayan gozbashlarymdan alyan. Shuny hem sholaryn birinden aldym...
PS Gyrnak meselesi natdi?! ;)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Birgiden sherti bar ekeni

Birgiden sherti bar ekeni gyrnak edinmegin, ve shu dovur
shol shertlerin hemmesinin 1 yerde bolmagy mumkin bolmajagyny aytdylar...
Gyrnak urush'dan son basylyp alynan yerlerin ayallary
edilyan ekeni, olaryn erkeklerinin urushda oleni sebapli,
ve zor bilen yapyshmak bolanok ekeni gyrnaklara, a shu dovur oz islegi bilen sana geljek dine kunti bar bolaymasa :))

Shu dowuri ara goshma,

Shu dowuri ara goshma, goshsan, kuntem oz islegi bilen gelenok. Ol hem islap dal, bashga sebap bilen gelyandir :)
Gyrnak dine urushda ari ya mashgalasy olenler dal, yash, entek gyzlaram edilya. Hatda kichijek gyzlaram edilyan ekeni, hyzmat edip ulalanda, yene halaldyrda...
Bu mesela bizin mentalitet bilen dushunip bolyan daldir. Yone yagday sheylerak bolan ekeni...
Hatda men sana shol meselani aydamda Omar ibn Abdulaziz barada aydypdym. Shol halyfa ayaly gyrnagy iberya. Olam gelip Omary yrjak bolya, ay garaz halyf anyada
-Sen yaly gozele yok diymek erkege bashartmasa gerek. Sen ayt, nadip gyrnak boldun?
-Men Demirgazyk Afrikadan. Yashayan yerimizde birinin kakamdan algysy bardy. Kakam bermanson, ol adam gelip oyi yagmalady, menem gyrnak edip alyp gitdi. Getirip shol yerinin hakimine berdi, hakimem meni oz gyzyna sowgat etdi. Ol hakimin gyzam sizin ayalynyz. Ol hem meni bu yere iberdi...
diyyar. Omar ol gyza maddy komek edip, oz yashayan yerine ugradyar, degman.
PS Wakany doly takyk taryplap bildimmikam? Agsham yadymda bolsa, shol kitapdan yene gorerin, detallaryny hem yazaryn nesip bolsa
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

"Olaryn erkekleri oleni

"Olaryn erkekleri oleni uchin" diyenimde, oylenikli erkekler manysynda dalde, shol milletin erkek jynsyndan bolanlarynyn ujypsyzja galyandigini aytjak boldum. Yagny
are chykmadyk gyzlaram erkeksiz galyada eger erkekler olse ya-da gul edilip alynsa.

Gyzlaryn yokarda yazyshyndaky
usul bilen gyrnak edilmegi dogry
dal ekeni, yagny birinden algyn
yerine janyny ya-da ayal/chagasyny
almak dogry dal ekeni dinde-de,
menem sorap gordum shu versiyasyny.

gyzlara yene bir bolan

gyzlara..
bolan waka..

pygamberimizin (saw) dowründe bir maşgala bar eken.. adamsy bir yere gidipdir we "men gelyançam oyden hiç yere çıkma" diyip gidipdir.. ayalyn kakasy kesellapdir.. ayal pygamberimize ilçi goyberip "kakamyn oyune gidayeyin" diyip rugsat sorapdyr.. pygamberimiz adamsynyz aydanyndan çıkmazlygy maslahat beripdir.. wagt geçipdir ayalyn kakasy ayrılıpdır.. ayal yene pygamberimizden gitmage rugsat sorapdyr.. pygamberimizin beren jogaby: "kakan jenazasyny yuwjak tapylar yone yoldaşyn razylygyny senden başga gazanyp biljek yokdyr"...

elbetde mashgalanyng bashy

elbetde mashgalanyng bashy erkek bolmaly. hem shol ada eye bolmaly.zenanlar siz erkeklerden beyik bolmak isleyangizmi?.,onda indiki doglushda erkek bolup doglung!...
yone dogrusyny aytsang kabir erkekler zenanlarca yok!, onda ol erkekmi, yok!

Her bir ayal reinkarnasia

Her bir ayal reinkarnasia ynanyandyr oydyanmi :))
Leylii yalijalara hasam, olara hemme zat shu durmushda gerek ve shol vagdyn ozunde, ozem jebir-jepasyz :D

haha:) reankarnasiyanin

haha:)

reankarnasiyanin yalandigini subut edyan bet zat yadima dushdi welin dilimi dishlayin:) haha:) gyzlar bilen basglanishikli:) bilyaniniz barmay, bile gulelin-le, ich gysyar yeke gulsen:)

Mys mys gulip oturmada how,

Mys mys gulip oturmada how, ayt, bile guleli, hemmamiz svoy'la :))

o name diymegay?

o name diymegay? "reankarnasiya" diydinizmi? menem Ata copanyn jigisi :) dushundirmeseniz bilemok :)

Reinkarnasia -- Adamyn

Reinkarnasia -- Adamyn oleninden son, onun ruhunyn kone bedenini tashlap, bashga jandar/mahluk/adam'yn bedeninde tazeden dogulmagyna aydilyar, kamahal "Sen onki durmushda pishik bolan bolmaly" diyyalera, ana sholam reinkarnasia ynanyanlaryn gepi, hamala ruh her omur'de 1 jandar bolup yashap goryan yali. Bizin ynanjymyzda adam 1 gezek gelyar bu
dunya, oleninden son hasap vagtyna garashyar ve etc, a olarda
adam birnache gezek dogulyar, yone bashga bedende.

reankarnasiya barada dal

reankarnasiya barada dal ekeni.. Ewolyusiya barada. Men yalnisipdirin.. eger Ewolyusiya diyen zat dogry bolan bolsa, onda taze doglan hemme gyz chagalar "gyz dal" hokmunde doglardy:)

Biz beyle diyjek bolamyzok

Biz beyle diyjek bolamyzok hemme yerde beyik bolmaly diyip, yone pikir edip gorun eger ayaly sabyrlylykda arinden beyik bolmasa nahili bolar,

onda ayallar ucin kyn

onda ayallar ucin kyn bolar!:)

Mena erkeklerdenem "erkek"

Mena erkeklerdenem "erkek" kan zenan tanadym.
Ana sholan onunde boynumy egip hormat edern. Bu gyzlara hakyny bermeli, bermesenem ozi sypyryp alar :-)

Birem erkeklen "samsyk gyz" diyyan damalar bardyr. Olar ozuni erkekden uly, akylly, mekir hasaplayandyr welin, sholar bilen gezyan erkeklenem "heley"digini nygtamak gerek. Belli mertebede olankam dogry :-) Pis pisi taparmysh...

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Mena önünden aytyan 1-2

Mena önünden aytyan 1-2 meselede ayalymdan PESSSSS boljak:):):):)

......................buda geçer.......................

ol nahili meseleka. Bah geng

ol nahili meseleka. Bah geng zat!

sanga bir zat aydayin : "her

el_mariachi

sanga bir zat aydayin : "her kiming oz eri bolar,pes bolmak buda sanga gelishmez. eger bir zenana guyjing etmese ahli taraplayin, gowusy olara yanashma, oylenme!"
mening ucin 1,2 dal 5,6 mesele bolsada cozermikam diyyan eger 5 bolup gelayende-de!
yone ol sanga bagly pes bolsang olaram shat bolar oydemok. munynga gowy "reklema" dal.:::)))

Türklerdebir söz bar

Türklerdebir söz bar "depregin sesi uzakdan hoş yakar " diyip..
:d

bu wagt paşyrber men han-soltan diyip...çözermikan diyyan emma çözüpbilmejegin köre malim,,mysal çaga yetişdirmek barada dyrnak yaljak zat bilemok,ejeler o meselede has beyikmika diyyan esasanam gyz çagalarynda!!!

wii bor oylenmenem sen aydyşyny edayeris...birem özümi reklama etmamde meni reklama etjek adam kandirlay...yada gowy reklama nahili bolya ökde yalyla...

......................buda geçer.......................

aytsam

aytsam çaşarsyn:P

......................buda geçer.......................

aytmankang cashyp baryan

aytmankang cashyp baryan yaly-la sen ow!::))gowusy aytma menden sanga maslahat!:)

aydaysana. bolmasa her kim

aydaysana. bolmasa her kim bir hili pikir eder indi.

Quote:

Mergen wrote:

Leylii yalijalara hasam, olara hemme zat shu durmushda gerek ve shol vagdyn ozunde, ozem jebir-jepasyz :D

Bay baa sen meni men ozumdenem gaty gowy tanayan yalyla :))) Men bardaki yazgym bilen yashayan durmushym den dal.

Gayrat edip ["quote"]'leri yapmagy yatdan chykarma, yogsa ashagyndakylaryn hemmesi bozular.Mergen

Biz seni yazgylaryndan

Biz seni yazgylaryndan tanayas, shona gora-de yazyas, barde-de hakyky durmushdaky pikirlerini yazsan hasam begenerdik.

Diýdiler: “Erkekden

Diýdiler: “Erkekden beýikdir aýal!”
O namüçin?” diýip berdiler sowal.
Jogabyn berdiler “Gutaryp ömrüň,
Ýagty dünýä bilen hoşlaşsaň bir gün
Aýal är ojagyn saklar-diýdiler,
Söýgiňi müň kerem haklar! – diýdiler
Çagalaryn iýdir-geýdir diýdiler,
Şeýdip ýaş ömrüni köýdir!” diýdiler

“Emma beýdip bilmez erkek-diýdiler,
Bu babatda pesdir entek! – diydiler
Altmyşdan, ýetmişden geçsede saly
Gözlerin ýumdymy eziz aýaly-
Ýatdan çykyp wepa, ygrar – diýdiler
Ikinjiň gözlegne ylgar” – diýdiler.

Türkmeniň meşgur şahyrynyň aýdan sözleri özem erkek adam Kerim aga hatda şol hem boýun alýa aýallaryň beýikdigini. Men maşgalaň abraýyny saklamakda beýik diýýän. Ine goňşy temada şol aýal adamsy nähili hem bolsa saklap otyra maşgalany! Eger aýaly şeýle bolan bolsa adamsy dawno başga birini tapardy!

Yone senin uchin ol

Yone senin uchin ol "manysyz" beyiklik ahyry, name uchin
ol ayal gul omruni kul etmeli are chykyp, adam shekilli yashap bilyarka ?? Sana dushuner yali dal, hem Beyik bolasyn gelyar shu goshgyda taryplanyshy yali, hemem ol ayallaryn kosenchlerini manysyz goryan.
Onsonam uns beren bolsan Kerim aga ayallara ari olenden son
chagalary bilen bile galyanlygy uchin beyik diyya, yagny ayal
yene-de arli oyun in beyigi bolanok, ol beyikmi dalmi ar olyancha belli bolmayar, ari oleninden son bashgasyna chykyan ayal hem az dal.

Men bu goshgyny ayallaryn

Men bu goshgyny ayallaryn beyikligini aydyany uchin yazdym sebabi siz erkek adam beyik diydiniz. Ol ayalyn edyan ishine bolsa men peseltmedim hich wagdam. MEnem sana shony aydyanda ol ayal mashgalan abrayyny saklamakda beyik diyip.

Yone ol "mashgala" eyyam

Yone ol "mashgala" eyyam arsiz mashgala, yagny doly
mashgala dal, ari olenson ayalyn chagalaryna seretmegi
onun shahsy beyikligi, barde "erkekden beyik" diymek
manysyz, sheyle edyan erkek hem az dal.

hmm

bay atyşjak bir dalmi :P ??
men pahyr yüzugruna geçip baryadym okayin diydim :)

gel ne olursan ol yine gel...

Sheyle edyan erkek ayaldan

Sheyle edyan erkek ayaldan az gatam az!
Kerim aga barde ayallara dine on uchin beyik diymedi ol meselani dineje mysal getirdi. Men ayal mashgalada hojayyn bolmaly diyemok yone onun mashgalada edyan ishi erkeginkiden has kop.

Taze agzalarymyz bu hakynda

Taze agzalarymyz bu hakynda name pikir edyalerka? :)

Ahm, men täze :)

Kim beýik? Maşgalada kimde-kim çalasyn, erkli bolsa, şol adam öz-özünden hem beýiklige çykyp gidiberýär. Ýöne, boýnumyza alalyň, ýagny, köp ärleriň maşgalada köp zatdan habary ýok. Öýe näme gerek bolsa aýal habarly, ähli işlerem şoňa seredip dur. Maşgalada 1 manat pul getirýänem bar. Hatda gudaçylyga gelseler, erkek "bu zatlara kän goşulamok, halha enesi bar, şonuň bilen gürleşiň" diýip oturan kişilerem bar. "Sen otur, sen nämäni bilýäň" diýip, egninden itilip göýberilýän ärlerem bar.

Elbetde, aýalda-da, erkekde-de biri-biriniňkiden güýçli häsiýetleri bardyr, şol ýagdaýda aýal özüni beýikde saýman ýerlikli "çüýläp" duranam gowy zat. Sebäplere görä aýalyňy diňläp, onuň pikirlerini özüňkä garyp netije çykarmagam peslik dälmika diýýän.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

dogryyyyyyyyyyyyyyyy

dogryyyyyyyyyyyyyyyy

Bah, tuweleme, bir wagtlar

Bah, tuweleme, bir wagtlar yaltanman yazyan ekenik :)
Yokarda yazylanlara goshmaca edip yazayin: Arada dunyani aylanyp yoren syyahatcylaryn birinin 19-njy asyr turkmenleri barada yazanlaryndan 1 bolek okapdym, shonda mana in "hormata mynasyp" gorunen "Turkmenlerin hasiyetleri" kategoriyasyndaky zat "Olar gerek yerinde ayallary bilen maslahatlashmagy kichilik bilenoklar" diyenidi. Bu, butin Yevropanyn ayallary entek "maslahatlary gerekli" adam hasap etman, hatda saylaw'lara-da goyberman yoren wagtlary bolan zat. Shol dovurin context'inde ele alsan, bu sozlemin ozem yetik Turkmen aganyn oyun keywanysyna gerekli hormaty goyandygyny gormek ucin.
Gelin, atalarymyzdan gorelde alalyn we oyun keywanysyny 1-nji orunbasar edip goymakdan cekinmalin :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

turkmencilikde ayal erkekden

turkmencilikde ayal erkekden birazz asagrakda tutulyar.Yagny agyrlyk erkekdemyka diyyan yone sonky dowur turkmenlerde ikisem 50% 50% bolsa gowy hasaplanylyarmyka diyyan.Esasy zaaat onusyp,Birek biregi hormatlap yasamak myka diyyan.Sebabi iki tarapam bir birinden kan bir ustun dal.Yone beydisem yalnys dusunman hersem oz yerinde gerek.