Niräni gutardyňyz / okaýaňyz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Türkmen-türk mekdebi
67% (58 votes)
Orta mekdebi
20% (17 votes)
Zehinli çagalar mekdebi/Başga ýöriteleşdirilen mekdepler
8% (7 votes)
Aşgabat Türk Anadolu Lisesi
6% (5 votes)
Jemi 87 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men-a iki sany mekdepde

Men-a iki sany mekdepde okadym, bir-a orta mekdep birem TTM. Yöne orta mekdebi 5-nji klasdan son taşladym :)

TTM uçurymlarynyn hemmesi şeyle bolaymasa, agajan soragyn yalnyş

Sorag dogry dost, senin

Sorag dogry dost, senin pikir edishin yalnish.

Eger sen eyyam mekdebi gutaran bolsan, onda sen "Nirani gutardynyz ?" soragyna jogap bermeli, 2 mekdebi birden gutarmadygyn belli ahyry.

Eger entagem mekdepde okap yoren bolsan, onda "Nirede okayaniz ?" soragyna jogap bermeli, 1 adam shol bir vagtda
2 mekdepde okamajagy hem belli, munyn jogaby hem yokardaky 3 jogapdan biri bolaymaly !!!

tüweleme mergen sen yaman

tüweleme mergen sen yaman akyly öydyan. Dost men prosta yazaydym ony.

Dost saglygyn....

Akylymyz ilinkiden kop

Akylymyz ilinkiden kop dalle, birazajyk uns berdim. Yogsa
menem 5 gezek synp/mekdep chalyshdym, yokardakylaryn
hemmesinde-de okap gordum :))

tüweleme. Saglygyn Dostum.

tüweleme. Saglygyn Dostum.

Näme üçinkä, birine

Näme üçinkä, birine düşündiriş ýa jogap ýazsaň, ýa ýalňyşyny düzeltseň "akylly öýdýän?" diýäýýäler :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram senem tuweleme

Bayram senem tuweleme akilli-lay?:) haha:)

Sen hemmesindenem akylly

Sen hemmesindenem akylly oydyan. :D

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Yoklay yalnyshyan! in akylly

Yoklay yalnyshyan! in akylly sen bolaymasan!

Akylly bolmadyk bolsa

Akylly bolmadyk bolsa yalnyşy düzeltmezdi

he he

eger hic birini gutarman, gutardan bolsalar haysy birini bellemeli

Men yali hic doly

Men yali hic doly 'gutarmadyklar' haysini bellemeli? ;-)

ha ha

Mahri name gutarmadyk adam birzat gutartdyrdyp bilermay::))

he he

Biz gutarjak daldik mekdebi, entak okajakdyk mugallymlarymyz Siz gutarmasanyz bizi yykyanyz diyip gutartdylar,
Wiiiiiiii menin okan mekdebim shu wagtyky TM prezidentinin okan mekdebi arman yone on yykyldyda mekdep:)))

agajan ATAL name hasap

agajan ATAL name hasap edenok my?? :)

ATALlyar bärde az

ATALlyar bärde az bolansoň, sizem "ýöriteleşdirilen mekdep" bölümine goşaýypdyrlar öýdýän.
Seredä, ATALsyzam TTMler agyr basýa :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hasap edilipdir oydyan:) PS:

Hasap edilipdir oydyan:)

PS: Agajan, menden PM-ini aldym bu poll barada, yone gic-da :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ATAL-yň nämedigini

ATAL-yň nämedigini bilmesem hasap etmerindä :)
saglygynyz

"Ataturk Anadolu Lisesi"-mi

"Ataturk Anadolu Lisesi"-mi Akgul ??
Olam yoriteleshdirilen mekdeplere giryar diyayeli :))

Aşgabat Türk Anadolu

Aşgabat Türk Anadolu Lisesi

yöritelişdirilen mi? ay bilemokda..

Vii...Onda name uchin ona

Vii...Onda name uchin ona gysgacha Ataturk diyyaler
eger gysgaltma'nyn ichinde duybinden yok bolsa ?

türkmen otdeleniye bar..

türkmen otdeleniye bar.. 57.nji mekdep.. şonun bilen garyşdyryalar.. şol mekdep: atatürk adyndaky 57.nji mekdep asliyetinde.. ATALa da kawagt 57 diyyaler..bilmanson garyşdyryalar.. hatda turkmen türk diyyanem bar arasında.. yone hakykysy aşgabat türk anadolu lisesi

ataturk diylenok bolaymasa..

ataturk diylenok bolaymasa.. Koplenj-a anadoly diyilya ona..

Bu Netijelere seredip mena

Bu Netijelere seredip mena Orta mekdeplilere balet edip
bashladym...Yokmay bashga orta mekdepliler ??? :)

Tans ugrundan gömük menä.

Tans ugrundan gömük menä. Balet, wals... tekiz nol!
Bir gezek Orsýetdekäm gyz dostumyň(girlfriend däldir), kursdaşymyň doglan gününe gitdim. Ol ýerde Anýa diýip bizden 1 ýaş uly gyz bar ekeni. Azajyk içensoňlar, sähelçelaý, tans başlady. "Aý ýok, bilemok" diýip otursamam elimden tutup çykardylar. Aý birazajyk çekinip durkam, ýaňky ýylan bolup öňümde tans etdi, özem arap tansdanam beter, sebäbi maňa süýkenip tans edýädi. Bet süýkendi, menä şol wagt, özem çekinjeňräkdim, gaty erbet boldum. Kursdaş dost gyzlar meni gowy tanansoňlar, agzyny açyp meniň reaksiýama seredýäler, menem näme etjegimi bilemok. Olara hezil edip gülüşdiler :D Menem bir hili, şondan soň Anýa bilen söýüşýäsmikäk diýdim :D Hahaha...
Aý şol wagt azajyk ylgan bolsam, söýüşerdigem. Menä ümsüm oturdym :D
Ondan soň şol dost gyzlarym her görende "Anýa nirede?" diýip degişýädiler :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ay bolmanda sen eden

Ay bolmanda sen eden ishlerini aytmarsynla :))
Aytmagynam gerek dal agajan, foruma -18'lerem giryara :D

Ýok çynym bilen, eden

Ýok çynym bilen, eden zadym ýok. Ýöne Anýa hem Amerika gaýdan ekeni, men kursdaş dostlarym bilen emailleşýän welin, şolar aýtdylar. Menä "eý ýogeý, görsem utanaryn" diýýän :D
Tomusda-da, gyz klasdaşlarym meni dostum we klasdaşym Myradyň toýunda tansda görüp haýran galdylar :D
PS Gyz klasdaşlar Myrada sowgat berenlerinde, men şaýat hökmünde alyp yza goýmaly welin, alyp pakediň içine seretdim, "näme berdilerkä?" diýip :D Halk gülüp ýatyr, esasanam gyzlar. Oglanlara doň, gyzlar bolsa "eý nähili adam sen, içine seredäýdiň!" diýip gülüşdiler.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

ay usa dagy gaydan bolsa seni gozlap yoren bolmasyn :P :)

gel ne olursan ol yine gel...

Ýoklaý, häli görseň,

Ýoklaý, häli görseň, bir topar hyrydary bardyr. Tebigy saryýagyzda (naturalnaýa blondinka) :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

naturalnaya blondinka bolsa dagy ...
hihihi
ay bolyada :) :P

gel ne olursan ol yine gel...

Ol ýerde Anýa diýip

Ol ýerde Anýa diýip bizden 1 ýaş uly gyz bar ekeni

Men çagakam , çagalar bagyna gityan döwürlem kakam orta mekdepde mugallymdy,haçanda yanyna gidemde ors gyzlar mana ANYA diyyadi..:(:(

Şo yadyma düşüp gitdi...gözümde taç bolany üçin maşgalam mana Tacli diyyar(taç son ayryldy)çagalar bagyndaky tetyalaram mana tolik diyyadiler...

:D...son son 1.klasa başlamda adym anatoli bolup galdy:(

......................buda geçer.......................

mena anadolyny gutardym yone

mena anadolyny gutardym yone yenede yoritelesdirilen diyaydim basga vote goymansynyzda...:)

:-)

'' Zehinli'ni gutardim. belli bolanok my ?! :-)

tuweleme, kopusi turk

tuweleme, kopusi turk mekdebin uchurumlary barde, orta mekdepde adam galmadymika...
---
Peace!!!

orta mekdeplere girdirjek

orta mekdeplere girdirjek bolsanam yaltanyalar

Ashgabat Turk Anadolu LiseSi

Ashgabat Turk Anadolu LiseSi dal, ol turkche bolya. Ashgabat Anadolu Turk LiseYi!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

tmçesi: Aşgabat Türk

tmçesi:

Aşgabat Türk Anadoly Liseyi..

indi boldymy??

men bashdakyny "copy-paste"

men bashdakyny "copy-paste" edip goydum-da ses berlishige, durubersin, "harby mekdebi" goshulaysa, shonda duzederin/duzediler-da:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Erciyes Erkek Ögrenci

Erciyes Erkek Ögrenci Uni-sini gutardym
:D

......................buda geçer.......................

Marydaky we Daşoguzdaky

Marydaky we Daşoguzdaky Harby mekdebi gutaranlar haýsyna girýärkänaý ?

Marydakyny gutaran bolsaň,

Marydakyny gutaran bolsaň, onda "zehinli çagalar mekdebi" diýseňem bolar, Daşoguzdakyny gutaran bolsa, onda "Başga ýöriteleşdirilen mekdepler" bolaýmasa :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

O nahili bolyarayb Bayram ?

O nahili bolyarayb Bayram ? Maryny gutarsan "zehinli" .Daşoguzy gutarsan "Başga yöriteleşdirilen" Olaryn ikisi hem Harby how ...
Onda gelin TTM leri hem şaherine göre atrlandyralynda !
Mysal üçin
B-Aly nu gutaranlara Molla
T-şyny gutaranlara DJ
T-ozal & B-nt gutaranlara . Kurtoy
we şm

bah.. biz mollamy indi:)

bah.. biz mollamy indi:)

Mysal üçin diyyan how

Mysal üçin diyyan how Gadyrjan .
Sen owadanja at tapyp dakyp bilersin !

yolda:):):) .................

yolda:):):)

......................buda geçer.......................

Eý menä öýun edäýdim,

Eý menä öýun edäýdim, bagyşla göwnüňe degen bolsam! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Yoo how Bayram.Gownime

Yoo how Bayram.Gownime degmedin.Harby mekdebin gownine degdin .

men Balakanabat shaherinin

men Balakanabat shaherinin 12-nji orta mekdebini gutardym :)

beh, Balkanly agzalarymyz

beh, Balkanly agzalarymyz kopelyarmay gun gecdigisayin:)

"Harby mekdebi" diyibem goshayalyn bolmasa?!

PS:Han aga, soz beren telpeklerimi berendirin-how:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

salam, Hoş geldin.. menem

salam, Hoş geldin..
menem şol yerde, türk mekdebi gutardym.

tuveleme diyin how, goz

tuveleme diyin how, goz degaymesin :) , natjek son Balkanlylary tapman otursanyz... :)

ay hawa, telpeklerini aldym kop-kop sagbol, indi hachan howa sovarka diyip garashyp otyryn :)

ey, han, senem

ey, han, senem prikol-ow:)

men hem bayramalyly, indi men hem... :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dogurdanda shaherdeshler

Dogurdanda shaherdeshler kopelyar. TUWELEME!!!

Menem bir mekdepdeya okap yordum... :) zehinli ya turk - daldigini bilyan :)

senem Nebitdagdanmy? onda

senem Nebitdagdanmy?

onda sen ya 1,2,3,5,6,11,12,13,15,16,19,20-nji mekdeplerin birinde okan bolmaly :)

A men Nebitdagyn 15nji

A men Nebitdagyn 15nji mekdebinde okap, tamamladym. Aranyzda 15nji mekdebden barmy?

Life is just so wonderful!!!

Han, name 7-lik san bilen

Han, name 7-lik san bilen aran gowy dalmi? 7-nji we 17-nji mekdepleri goyupsyna?

8, 9, 14, 18-mekdeplerem yok? 80

8 ve 14

8 ve 14 Jebelde. 5nji klasy 8njide gutardym, son ol yerden nebitdaga gitdim... 9 bn 18 i bilemok..olam cholde bir yerde bolaymasa:D

howwa men bilyanle olaryn

howwa men bilyanle olaryn yerleshyan yerini, yone yokarda galdyryp gidipdir shona aytdym :)

9 we 18 shaherin ichinde, cholde dal how!

Menem onda shol

Menem onda shol Balkanlylaryn hataryna goshulan bolup galayin. :-) Ozum Balkanabatdan, yone Ashgabatdaky "Ekonomi Lisesi"ni gutardym. Indi onun ady Bashkent boldy. Yalnyshmasam biz shol liseyin ilkinji we sonky uchurumlary bolduk.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Feya

ay bizde kabir mekdepler yok, yone 7 bilen 17-nji mekdep bar yadyma dushdi, galanlarynyn barmy yokmy ona bilemok, bolmagyda mumkin,yone 20-de gutaryanyna bilyan, sanlar bilen aram govy, yone mekdepler bilen kan aram yok :)

Shipping, ol yerde uchurym

Shipping, ol yerde uchurym bolan bolsan uchurmagy shol yerde ovrendinmi??? :)(shutka)

Ay yok Han, ucurmagy barde

Ay yok Han, ucurmagy barde senden owrendim. :-) Name eyyam yatdan chykdymy pasyrdadan yeleklen? Ya samsyklyga saljak bolyanmy? :-)

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

ay boldy, bular uzhe private

ay boldy, bular uzhe private message degishli oydyan :) (ay yone yazmany kyn goryan bolsan chepine ovurilde diyjek zadyny diyay :) )

P.S
yone sen gaty uchurypsyn velin monitoryn onundaki yelekler henizem ayyrlanok :).
saglygyn

gysgajyk Han bn Valiant

gysgajyk
Han bn Valiant yanyana otyrlar...biryerde işleyaler yada okayalarr..we birbirinden dikişyaler berekella...gülkiniz tutyamy???

......................buda geçer.......................

Men dushunmedim nama gulkin

Men dushunmedim nama gulkin tutmaly? Dikishmek sozi barde haysy manyda?

-----------------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

yazyan zatlarynyza

yazyan zatlarynyza seretsena biribirinize gaty yakyn bolmaly "sag tarapyna seretde ayday"..diyip...:D

bir yerde bile işlap prikol üçin yazyanyz oytyan...gülüşip

......................buda geçer.......................

Turgut Ozal Turkmen-Turk

Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebini gutardym..

slm

http://www.youtube.com/watch?v=aeJqF3xUUaM
hachan yuregim gisanda shunu seredyan we mekdbimi, mugallymlarymy, klasdashlarimi we ol yerde gechen yillari yatlayan.
menin agzalara soragym: uniwersitet yillarinizmi yada mekdep yillariniz has gyzykly, menin uchina mekdep yillarim.:)))
PS: mena aglamana.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "köşeş, köşeş-äý :)"

slm

ay natjekde yurekde! oglanam bolsan gyzam bolsan, yatladip agladayya.:)))

eý, waý, Janmämmet aga

eý, waý, Janmämmet aga näme işleýär ol ýerde :)
Ruhnama mugalymydyr-ow ol :) Entägem dowam edýärmikä ol ýerde?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa

hawa gechen yila shol yerdede.