Ya Remezana aylanyarys

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yokarda bir ay bar
ujy gyzyl yay bar
Pygammerin sacagynda
bize goylan pay bar
Biza sizi bay gorduk
tuynuginizden ay gorduk
Kop berenin ogly bolsun
az berenin gyzy bolsun
Ya Remezan
ertir barik gelman goni gitjekdirin aylanmaga size gapynzydan gulp asyp oyde hic kim yok daze menem diymek yokdyr.
caga wagtymyz kim kop beryan bolsa birinji bilen sholarynka baryadyk uyshup az beryanlerindenem tossaryp cykyp gaydadyk
shu gunem baraymagyn ahmaldyr TM-de shunden bashlady diysenem boljak aylanmak

Ullakanja GUTLYSH hemmenzi Oraza ayynyn bashlamagy bilen

Telpekler (3 kisiden 6 sany)

Bu yazgi ucin

  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "1000 manat yerine 1 telpek :)"
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "remezanynyz bilen,gutlayan."
  • BuzzLightyear 4 telpek goyyar we yazyar: ": )"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

sagjabol Mahri, bize duyn

sagjabol Mahri, bize duyn gelip bashladylar sen name gich galyan? seret, garashyandyrys :) seni hem gutlayan.
---
Peace!!!

bararyn hokman duyn oz

bararyn hokman
duyn oz kocamize aylandyklay yetishmedim baryp size

Suw serpen

Suw serpen boldymy mahri ustunize, onki dowrde sheye edyan ekenler oydyan, gurrun beryadiler...Mena omrumde 1 yada 2 saparjyk aylanyp gorendirin::))Gyzykly zat bolmaly....

Sag bol

Sag bol Mahri, senkem gutly bolsun, etjek dileglerin kabul bolsun, biz uchinem dileglerinde gowja zat sanarsynda::)) Yatdan chykarayma, spisogyna goshaweri::))
Howa ilki bn kiminka baryas agzachara:::))))

entak agza acar dal how

entak agza acar dal how entak bir sakgyc zat coplayin aylanyp
suw serpena bolmaday yone cyrasyny ocurup telewizor seredip gapysyny acmayan bardy oydyan yadyma dushenok
Spisogy son kellani dowmesem bu wagt gelenok yada

Howa entek

Howa entek garnyny doyur, son oye baranda depderine bellarsinda menem::))Seret yone cherni spisoga yada bergililer depderine daldiroowww::)))

hmm

men hem oz gezegimde Remezan ayiniyn gelmegi bilen barynyzy gutlayan.bu aylaryn hayirly bir şekilde geçmegini Beyik Alladan dileyan!!

bizide goşaverin şol spisoga belli bolmaz belki baryp galarys ...
(doga-dileg) köprak edewerin!!

gel ne olursan ol yine gel...

Hemmämiziň ramazan aýymyz

Hemmämiziň ramazan aýymyz gutly bolsun .Haýyrly işlere we günälerden gaça durmana sebäp bolar nesip bolsa .
Çagajyklygymyzy ýatladanyň üçin sag bol Mähri jigim ...

Hahaha...Mahri, senem

Hahaha...Mahri, senem Bayramyn onki sign'yna bir goz gezdir, indi sen aylanmaly dalde, size gelyanlere 1 zatjyklar bermeli yashda ahyry..
Yetip gelyan Ramazanynyz mubarek bolsun, kop kop hayirlara sebap bolsun enshalla.

name

cagalygymy yatlap aylanjak name name
gelyan cagalarada bir zat bermek ucin onunden coplap goymaly

hahah Mahri senem bara

hahah
Mahri senem bara Kapitalizin dünya sowgat eden teru-taze güli öytyan .Boldy how onça puly name etjek sen ber sen dagyt indi,hemme zady mugta düşürmeda:)..

ONDA MASLAHAT GELİN SHU SAYTA HER KİM ÖZ İLKİNJİ AGYZ BEKLEYŞİNİ YAZSYN!!!

......................buda geçer.......................

pul

pul dal how sakgyc coplejek ya-da suyjujik olar welin hic hacan artykmaclyk etmez.

bolyada sizede berayerinda coplanje tennejiklerimden onca puly name etjek diyip dursynlay hemme zady bilyanizay

men başlayan

gaty kiçidim yaşlarymda öytyan daş töweregimizde hemme çagalar diyen yaly agyz bekleya.Menem diyip ejeme aytdym.Eje menem agzymy beklejek diyip,olam yok oglum sen kiçi çydamayan .. diydi
Menem yok diyip enekleşip bekledip..:)

Son sagat 11 dagy bolanda çydaman başladym,yok gahryman boljak diyip çydajak bolyan,son atamlara gitdim iş bn,atamam mana üzüm berdi öytyan:)

Yolda ay ejem dagy esasanam , gonşym dostum Başim ..diyip suw içdim soanam çydap bilman görmedik bilmediksiran bolup(özümi allan bolyan)elim paaketde üzümleri iydim..:)

......................buda geçer.......................

Ay menina yadima-da

Ay menina yadima-da dushenok birinji gezek agzymy bekleyshim, yone achlyk sebapli agzymy achmadym hich hachan. 1 gezek dagy agzymyn beklidiginy yatdan chykaryp, 1.5 tost bilen 2 stakan kola ichdim, govja doyup baryadym velin yadyma dushdi agzymyn beklidigi, elimdaki yartyja tosty iyip bilmandim shonda...Yone bu Remezan'da daldi, hepdanin 1-nji gunudi..

Menem kiçikäm

Menem kiçikäm aýlanýadym, özem gaty köp dürli goşgy bilýädim. Ýöne bulary Ýewropalylara terjime edäýmäň, sebäbi

Quote:

Kop berenin ogly bolsun
az berenin gyzy bolsun

diýen ýerinde ýürekleri ýarylar :D
On gyzyňyz bolsun,
On bir ogluňyz bolsun,
Içinde biri Han bolsun,
Basan ýeri nan bolsun
-------------------------------
Ileride bir tal otyr, ???????-pudakly,
Içinde bir gyz otyr, ??????? gabakly
---------------------
Ýa Remezan aýlary, gelerde-geçer,
?????????????????? münerde-gaçar
we ş. m.
Ýatdan çykypdyr köp ýerleri... :(
Kire çümüp aýlanýadym obada...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Çaga wagtym men hem

Çaga wagtym men hem aýlanardym (90-dan öň).
Ala-goh bolup barýaň biriniň howlysyna. Öý eýesi çykar, yzyndan sorag jogap bolardy, bilenede has kän süýji, köke, kemput, ...
Şeýleräk
- Daşa gurt düşse nädip aýyrmaly
- Düýäň şahy bilen
- Düýäň nä şahy bolýamy ?
- Daşa nä gurt düşýämi ...

paid tha cost to be da Bo$$

name diymeli,ramazany

name diymeli,ramazany gutlajak bolsang.hemmanizin Ramazan ayynyz gutly bolsun. vagtynyzy dine hayyrly ishlere harjarsynyz diyip arzuw edyan.
pygamberimiz bir hadysynda ymmatyna sheyle diyipdir.
"eger siz Ramazan ayynyn berekedini,hayyryny bilsediniz onda, yylyng ahli ayynyng ramazan ayy bolmagyny islardiniz".yagny bul ayyng hayyr sogaby gay uly diyip dushundiryar.

Atdash, Remezan ayynyz gutly

Atdash, Remezan ayynyz gutly bolsun!
Yadyma dushyar gechen yyl agzymy beklamde totanleyin jubimde galan yekeje chigidi chigitlapdirin! Bay shonda ichim yandaaa.

hmm

bah bolmandyrow.bu sene oraza tutsan ustunlikler hemran.Alla kabul etsin!yone yalnysyp yene çigit çigitlayme!!

gel ne olursan ol yine gel...

seninkem

seninkem gutly bolsun
menina ichim yananok kawagt bilman iysem tersine begenyan kawagtlar wah bilman yene kop iyen bolaysadym diyip bir garnym doyan bolaysady diyip, bilman iymeklik guna dala

Onun yaly pikir

Onun yaly pikir etmek belki gowy daldir...

Yalnyp iysen

Yalnyp iysen guna dal oydyan, yone ay yalnyshyp iydim yenede biraz dowam edeyin diysen bolmayar...aklyna gelen bady goymaly, iyenede yatlatmaly dal diyip eshitdim...

mena shu ilkinji gezek

mena shu ilkinji gezek dal,sonky gezek beklanimem yadyma dushenok.sonky gezek bir hayyrly gunda beklapdim,gechen ramazandan son.

Ertiren nesip bolsa Remezan

Ertiren nesip bolsa Remezan başlaya , agyz beklenşi k tayyarlanan barmy ..Şuwagtdan biza birküç gonşy çagyrdy :):)

Balyk towuk aldyk et gymmat ekeni men özüm towuk iymamson sypyrmaly öza biryerden:)

......................buda geçer.......................

Quote: Ullakanja GUTLYSH

Quote:

Ullakanja GUTLYSH hemmenzi Oraza ayynyn bashlamagy bilen

Ullakanja SAGBOLYSH gutlanyn uchin :))
Biza bir gun onunden bir gun sonyndanam aylanyadyk. Uchunlenji gunmi namemi aylansan ustune suw sepyadiler :)) Bir gezek biz aylandyk weli bir yashulyrak dayza legen bilen ustumize suw sepipdi :))
Mahri sen yeke dal iki bolup bileje el tutushyp aylanars chagalygymyzy yatlap. Ya siz indi uly gyz diyip kowayarlarmyka :))
Hemmanizin Oraza ayynyz GUTLYSH!!! Turjak orazalarynyzam KABUL bolsun.

WAY

WAY SUWJARYŞŞŞŞŞ

......................buda geçer.......................

way gowydygyyn gidyas bileje

way gowydygyyn gidyas bileje bolup ullakanja torba alaly kop zat gider yaly
kowalasalaram yzymyzdan yetmezler

Bizede berersinizda

Bizede berersinizda yygnan zatlarynyzdan::))

Menem öz gezegimde Remezan

Menem öz gezegimde Remezan ayynyn başlamagy bn bar agzalarymyzy Gutlayan..
Goy bu onbir ayyn soltany Remezan ayini in gowy dilegler we amallar bn geçirmek hemmamize nesip etsin..
Dileg doga edeninizde tmolympiad agzalarynam unutman !!!

PC: Leyli bn Mahri siz inni birigip dagy aylanaysanyz önki swedi öçürüp oturanlar televizornam öçürerlermika diyyan :D ;)

ha ha a

ha ha duyn Tomiris, selmenok85 bilen optowoyo aylandyk
60sany sampun,
150 zubnoy cotka.
60 sany zubnoy pasta.
10 packa soda,
yene-de kan zatdy yadyma dushenok yygnadyk kabirleri yene bir sapar gaytalan diyyaler men gaytalap berdim her gezek,
Leyliii bilenem agsam aylandyk, 29 sany sakgyc, 15 sany suyji, 7 tenne gazandyk bashgalaram sanap durjak dal dineje 1-2 bedre suw ile bergili bolduk, onsonam birinin gapysyny tazelemeli bolduk, gapyny acmadylar onam kakyp-kakyp dowayipdiris

Chynynmay? Ya oyun

Chynynmay? Ya oyun edyanmi?

Chyn bolmagy hem ahmal.. Yetimler uchin yignanan bolmagy mumkin-a:)

Sizin garşynyzda duranlara

Sizin garşynyzda duranlara Alla sabyr bersin ..Başga name diyeyin :)

PC: Mahri yogsada hany bizin payymyz..
Beyle etsen adalatly bolmayara biza barde gollaw beryas sana a sen bolsa ..__?

naman

naman adalaty bolyaray sesimizi gyryp aylanana biz yarysyny size bermelimi ahillisini siz yetireniz ucinmi onda ependinin edishi yaly bizem berayeris tennejiklerin sesini size

Men hem Psiholog we beyleki

Men hem Psiholog we beyleki gutlanlara ediljekbolshy yaly goshulyaryn, hemmanize bu mubarek ayin bereketinden doly yagdayda nesiplendirmegini Beyik Biribardan dileg edyarin! Bu ay barada ayatlar we kop sanly hadyslar bar, ensallah, gysga wagtda degishli linkler goylar.

Mahriler, Leyliiwe beyleki gyz we oglan agzalar - sizem agyz bekleyanizmay :)))

Heyyt, DUYE diyaydim oydyan:) Bilyan-le, yone hacan bashlanynyzy, nadip bashlanynyzy,kimlerin sebap bolanyny we gyzykly wakalary gurrun berayseniz!

Men-a 1995-de bashlaydym oydyan, yagny, TTM girenimin ikinji yily, birinji yil ya bilemokdym, bilsemem gacyp aylanan bolmagym mumkin:) Ya-da, uly ahtimallyk bn, rugsat berilmandi, ene-atanyzdan rugsat gerek bahanasy bn!

Mekdepde Remezan ayi we agyz bekleme barada owrenipdim, elbetde, bizden onki giren talyplar, mugallymdyr terbiyecilerin sayasinda.
Gyzykly yerleri, adatdakysyndan has kopmukdarda we suyji naharlardan gerk-gabe doyyardyk.
In sonky yilym bolsa, eyyam bardaki kabir aktiw agzalaryn terbiyecisi bolup, olaram in ilki turuzyp, hataryn bashyna geciryardim, ozem yalayandyrlay onun:) Ha-ha-ha, Bayramjyk, hany, senem yatlas hol yillary :)

Indi sizem yazyn-da:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bekleyarin

Howa Ata aga bekleyaris,
men kicijik wagtym yadyma dushenok toweregimizde bir dayza bardy shol hemme kici cagalara namaz okamany owredyardi, Allajan shonun yashyny uzyn etsin shu wagta cenli owredyar cagalara ozunin ogly , gyzy yok!
Ejem shol dayzalara iberyardi bizi shondan bash wagt namazam orazanam owrendik,
yone shu wagt yadyma dushnenok hacan tutup bashlanym, yone gapdalynda biri iteklap durmasa caga wagtym goyaymagym ahmaldy, yone ejem elmydama tabshyryp yor, gaza goyman tutup bilseniz tutun diyip

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ay, jigim, menden sana 1 telpek, ozun-a mana hic telpek bermedin, ya-da yadyma dushenok, men bir bereyin yene birini :))"

5 wagtyna okayan namazlaryn

5 wagtyna okayan namazlaryn kabul bolsun Mahri:)

Sonam tutyan orazan kabul bolsun:)

ha ha

ha ha arasynda men Mahriligimi edyanda (yaltarajyk hic kime aytman yone bolyamy) kawagt yassyn namazy in kyn namazym, kawagtlar gecyar boynuma alyan oylede ishde bolup oda kawagtlar Allajan ozi gecirsinda gunami Oz ozume gaharymam gelya onda-da........

Ish namazy yitirer- Namaz ishi bitirer

jigim, sana telpek, bashga

jigim, sana telpek, bashga soze hajat yok, yone Leylii-ni yeke ozun yenip bilmesen guk diy, yanyna komekci ibereyin, seni soyyan birini :)

Wiy, seni Tumar soyyan diyipdi dushushyk barada we gatnashan agzalar baradaky yazan pikirinde, komekcin Tumar bolar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wiy, Mahri,ullakan sagbolysh

wiy, Mahri,ullakan sagbolysh sana, yatladanyn ucin bu blogy acyp!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bizeya entek gelen yok. ya

bizeya entek gelen yok. ya TM-da entek bashlanokmyka?

bizem on kichi wagtymyz bay aylanardyga:) Gowy gunlerin gechip gityani yaman. Mena shu chagalygyma galasym gelip baryar, ulaldygyncha gaygy kopelyar.

Hemmanizin Bayramlarynyz Gutly bolsun!!! Arazalarynyz kabul bolsun!!!

Balkanly gyzdygyn bellije

Balkanly gyzdygyn bellije bolup dur-da, "Araza" :))

yagshy dileglerin ucin, minnetdar, jigim! Dilegleriniz we arazalarynyz kabul bolsun :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dogurdanda yalnysh

Dogurdanda yalnysh yazayypdyryn :)

Aydanymdaya Oraza diyyan welin Araza bolayypdyr. :)

bahana yok, sen Balkanly

bahana yok, sen Balkanly :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hehe howwa men Balkanly!

hehe howwa men Balkanly!

Balkan senin watanyn:)

Balkan senin watanyn:)

ahyry boynuna aldyn gerek

ahyry boynuna aldyn gerek :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hemmanizin Remezan ayyny in

Hemmanizin Remezan ayyny in hayyrly shekilde gecirmeginizi dileyan!!! Tutjak orazalarynyzyn Allanyn dergahinde kabul bolmagyny dileyan!!! Dileglerinizde bizi hem yatlasanyz, in bolmanda "tmolympiaddakylar" diyip yatlasanyz, belki mana-da azajyk degishli yeri bolar!!!

Shu tayda kop agzalar

Shu tayda kop agzalar aylanyandyklaryny aydypdyrlar welin... gyzlar oyun edip diyyamika "aylanyadyk" diyip, ya cyny bilenmi? (1-2 gezek aydan bolsalar, oyun eken diyjek-le welin :))))
Ozum-a birje gezegem aylanyp gormedim, aydyshynyza gora-ha gyzykly bolyan bolmaly :)). Bize gelenlerinde, puljagaz, kokejik anry-bari beryadim welin, kopusi den-dush gonshy oglanlar, klasdashlar bolanson utanyadym (name ucin, bilemok)...

ulalanymdan son düşünip

ulalanymdan son düşünip galdym kaşge menem kiçi wagtlarym aylansam ekenim diyip.. gapa gonşy joralar gelyadiler, son mana da "senem gel" diyyadiler welin namys eden bolyadym gapy gapy aylanmaga :)) kiçi wagtym utanjan ekenimda :))

Bah, diymek sen kichilikden

Bah, diymek sen kichilikden sheyle ekeninda t.e. birileri chagyranda barmayanlardan :))

Shular yali zatlar ene-ata'da baglymyka diyyan, yagny chagany oyden chykaryp, dasharda
beyleki chagalar bilen kop gatnashar yali etmeli, utanjak/namys etjek bolsa ulalanda-da edip yetisher, yone kichilik 2-nji gezek gaytaryp berilmeyar, kovalamashdyn/bukuldym/oyjuk-oyjuk yali oyunlary oynamak hem gaydyp nesip etmez.
Mena kamahallar oyden chykmak islemesemem zorlap iberyadiler "Bar senem ozun yalilar bilen oyna" diyip, sheyle-de edilmeli diyip hasap edyan.

Yarmezana agsham garanky

Yarmezana agsham garanky dushenson aylanilyar-a Mergen.. Garanky dushenson bolsa gyz chagalar oyde otursa gowy bolyan bolaymasa.. In barkisi it kowalasa-da oglanjyklar bir zat edip gachar-la welin akgul yaltjak gyzjagazlar name etmeli..:) Haha:) Gulkim tutup gitdi shu yerini yazip.. Goz onume gelyar akgul yigshirilip dur ellerindaki siyjidir bir manatliklarini gysymlap, ol beyleden bolsa Bayramyn tanyshragy diyerche apet it gelyar..:)

Yaninda 4-5 sany oglan barka

Yaninda 4-5 sany oglan barka gyzlara gorkara zat yokmyka diyyan, it gelse-de guyjimiz yetse dashlardyk, gaty pis bolsa bileje gachardyk :))
Akgullerin oz itlerem bar oydyan, telefonda gurleshenimde anyrdan "how how" gelyadi, ozem
kichi kirim itin sesine menzanok :D

;D komp'yn onunde gulman

;D
komp'yn onunde gulman zordan çydadym bu yazylanlary okap.. mergen bizde it yok, ol itin "how-how"lary gonşylardan gelen bolaymasa :))

Ay men nabileyin gonshynyzyn

Ay men nabileyin gonshynyzyn itini, telefonda gaty yakyndan
eshidileni uchin sizinkidir oytdum...Bizin oyumiza itsiz
bolanok, onda-da uly itler :)) Kichikam 1 itimiz bardy, azar bermesen adama zat diyenok velin, mamamdan algysy bar yali 2 gezek dagy dishledi, belki semizrak bolanyna topulandyr, onda-da in neme yerden :))

meni it kowalasy yokla..

meni it kowalasy yokla.. üyrüp duran bolsada meni görüp köşeşyaler şu itler-a :))

ha ha

mena kici wagtym bir iti gorsem wof-wof edyardim onson ol gorguljikler myaw -myaw edip gidyadiler :)))
indi calaja gorkyan kishi bolyan

hahaha onda "item bir itden

hahaha onda "item bir itden gorkarmay" bolupdyrda

mena itleri gowy gorenson, gownume mana hich haysy zat diymejek yaly. birden howlyn ichindaki itler uyrseler gaharym gelyar chynym bilen sholardan gyn goryan :(((

Quote: birden howlyn

Quote:

birden howlyn ichindaki itler uyrseler

Hovlynyzda nache sany it baray ?? Ya kakan it kolleksionerimi ? :D

bizde 2 it bar biri turkmen

bizde 2 it bar biri turkmen it beylekem kichijek ors iti.
menin aydanym mysal uchin: bashga yerden gechip baryan bolsam, yakynda-da itli howly bolsa ine shol it barada aydyp gechdim. :)

Bay bouw, onda sen kochan

Bay bouw, onda sen kochan itlerinin
kopusinden gaty goryansin :))

name uchin beyle diyyan?

name uchin beyle diyyan? menin gowy goryanimi bilip olar mana zat diyenoklar :) hahaha

ha-ha, senem men yaly

ha-ha, senem men yaly ekenin, toyda pul secilse-de utanan bolyadym, ay, bolsa-da men yigra adam ekenim :)

entagem sheyle-lay, barde panlan bolup gyzlara jigim diyen bolup yorun, hakyky durmushda gorsem gacaryn cym-gyzyl bolup :)

We Remezanyn nameliginem bilmandirin kicikam, ol-a dasharyk cykyp aylanmak ekeni, bolsa-da onat zat bolar-a cemeli munca yazylan zatlara gora, cagajyklarymy yorite sapak berip ibererin-da, ensallah:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Menem şonça aylanasym

Menem şonça aylanasym geldi welin utanyadym birem dogrymytsam pinimede daldi mena remezanmyş , buşlukmyş...sallap gezipdiris çagakygy:):)

Hatda çagakam menden kiçi jigim bolandada atanlara buşla diyenlerinde bor diyip yatdan çykaryp , oynamaga gidipdirin:)

futbol twix van damme-yn namei bruce lee mi şolan kinosy dendi oytyan şolar bolsa bolya mana ..hatda ejem po...ay borda diyyadi:)

......................buda geçer.......................

Oraza aylary, gelerde

Oraza aylary, gelerde gecher
Meredin 14-dine yalkymyn sachar
Meret atyny eyerlap gachar
Ya Remezan Alooow :))))))

bizing towereklerimizda duyn

bizing towereklerimizda duyn (12-si agsham)ay chykmady diyip aylanmadylar.bir hili bolup garashyp oturdyk.

Şol aýyñ görüneni bir

Şol aýyñ görüneni bir çynmy?

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Duyn dasharda bir

Duyn dasharda bir goh-galmagal boldy, baryp aynadan seretsem: chagalar pullaryny paylashyp bilman urushyp otyrlar eken! Gonshylara olary aralashdyrmak ish boldy.

hiiiiiiiiiiii

bizem bardyk arasynda gordunmi

bizin obamyzdaya entek

bizin obamyzdaya entek aylanyan yokmyka diyyan. Ya yatlaryndan chykaydymyka ...

Byssymylla birinjy bolup sen

Byssymylla birinjy bolup sen başlay bolmasa Feya :)
Komek gerek bolsada guk diy ..
Barden Mahrin atyryady barar ..
Onna oban dat gününe bolar yöne ..
Önünden aytyan ..:D Duydurmada diyme son ;)

oba aç

oba aç galar:):):)

......................buda geçer.......................

haha hany onda Joralar

haha hany onda Joralar gelinda???

bizin kop gonshularymyz kamersantlar, shonun uchin gowja zatlardan dusher. geliberin agshamjyk ishden son aylanayarys :)))))

nesip

nesip bolsa bararys name Oraza ayy cykyanca aylanarys Buludyn ichine ay girse-de aylanarys

Yok Ata aga men beklamok.

Yok Ata aga men beklamok. Wiy bekleyan yone kawagt hachan turup bilsem :)) sonam hachan islesem beklap yorn. Bilyan dogry daldigini sypdyrman beklasim gelya weli yone basharamok. Gechen gezek 11-12 gunjik beklapdim.
Gapysyny achmadyklara:
Garaja chatma
Bukulyp yatma
1000 manat uchin
Gapyny yapma :)))

Hmm, Leylii, jigim, sana

Hmm, Leylii, jigim, sana Mahri bn Tumar hem az geldimi :)

Bah, olara tazeden talim bereyin onda, onatja tayyarlanyp, Leyllii jigimi yepbeklan diyip :)

A-how, jigim, ol ikisini sypdyrma, goge ucsalar ayaklaryndan, yere girseler gulaklaryndan tutup alyp gal beyle zatlarda :))

Ay, men-a sana-da Mahra-de, Tumara-da telpek goyyan how, aganyz hokmunde:)

Ha, birem, men hem selarlige turamok kamahal, shonda-da tutyan, wiy, agyz bekleyan, kynyrag-a bolyar welin, sen yaly dayaw gyzlar gordum-bildimem etmez ojagaz azajyk sagatlary:)

Synap gormegini undeyarin, jigim :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mahri seni

we ahli agzalary mubarek remezan bayramay bilen gutlayaryn .Hany geljek diyaip geleyok ,menina halys gozum yolda galdy.Su gun bir aylan sowgatlar kan .Ozumem gonsularym laly sen gelersin diyip gizlenmerin

Ramazan bayramy name

Ramazan bayramy name bolyaray ?

ay nabileyinda owalam ile

ay nabileyinda owalam ile bir iki bedre suw bilen gapy bergili bolduk size barsak naderkan eline tayak alyp kowalaymasan ayy duyn gorduk diyip

.::..ZAMAN..::.

Ýa Remezana aýlanyp

Ýa Remezana aýlanyp başladylarmy tm taraplarynda ýa entäk irmi:)

ýazyberiň-how bärik şol babatda ýa-da bärini gaty uzyn görýän bolsaňyz, Parahadyň(Pyragy) açan täze blogynda!

Meň ýadyma düşýär Türkiýedäki ilkinji Remezan. Şonda gijäň 3-4-inde bir gümbürti eşitdim, bäh, bomba zat bolaýmasyn diýip seretsem deprekçiň biri depregini gygyrdyp, aýagaldygyna ynsanlary selärlige turuzýan eken-laý:)
Soň Remezan boýunça ýa soňundan oňa peşgeş berýän ekenler.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he bu blogy ozum shu gun

he he bu blogy ozum shu gun gelip aktiw edeyin diyip durdym , kim menin bilen aylanmaga gitjek diyip, duyn aylanyp bashladylar , yone bu gun hakyky aylanyp bashlanar, tayynlyk gorubermeli,
kim menin bilen ya remezana aylanmaga gitjek, gitjek bar bolsa gukkk diyyibersin:)))))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "aý, sen daýow-a:)"

eý, dogrudanam, şu

eý, dogrudanam, şu ýaşyňa garamazdan ýaremezena çykaýjakmy :)
ha-ha, göz öňüme getirýän welin, milka ylgap:

"....................
Köp bereniň ogly bolsun,
Az bereniň gyzy bolsun,
Ýa remezan, ýa remezen!"

diýip, pul çpläp ýörenini:)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

haha

ata wrote:

eý, dogrudanam, şu ýaşyňa garamazdan ýaremezena çykaýjakmy :)

ay agam size men ertir ozumi dagdan hem zynjak diysem ynanarsynyz oydyan:) duryn how oyun edip yazdyma aylanarynmay dash etsin, wi yone shol gunler garyndashlara zat yol dushse gapydan giremde aydymy aydyp giryan, ay aylandygym bolayya oydyan shol:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "aý, sen daýow-a :)"

men gitjek ;))) shu wagt

men gitjek ;)))
shu wagt yuwashlyk bilen interneda giryan yogsa rugsat berenoklar hemishe internedyng ongunde diip harplaram goremok garangkadan yanga :))) adam shondada yazjakda :)))

_____________________________________
Live in the present, not in the past

meň ýalyrak ekeniň, gidip

meň ýalyrak ekeniň, gidip men hem ýataýyn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menga ukym tutanok ertir ir

menga ukym tutanok
ertir ir turmaly yatyrjak bolyarlar. yuwashlyk bilen achyan

i

_____________________________________
Live in the present, not in the past

şugullaýynmy kakaňa seni

şugullaýynmy kakaňa seni :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

he he arman shu wagt

he he
arman shu wagt kakamyng yanynda dal agamlarda
wijik

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Flud'y azaldyn adamlar,

Flud'y azaldyn adamlar, yogsa elim bilen pozmaly boljak !
Meni in sonky chara bash urmaga mejbur etman gayrat edip !

OK __________________________

OK

_____________________________________
Live in the present, not in the past

Balkanda ayyn 14ne

Balkanda ayyn 14ne aylanyalar.. galan yerlerde ay başlanda aylanyalar..
name üçin beyle üytgeşikka? bilyan bolsa düşündirse, sagbolsyn,
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

aylandyngmy Myrat

aylandyngmy Myrat aga?

_____________________________________
Live in the present, not in the past

aytyana bizde oraza ayynyn

aytyana bizde oraza ayynyn 14ne gije aylanylyar,
we dine kiçiler çagalar aylanyar.
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

meň bilýänim: her gün

meň bilýänim: her gün aýlanylýan bolmaly, özem köplenç çagalar.
a türkiýede bolsa uly adamlar deprekli aýlanýalar :)
türkiýede çagalara, barybir, sowgatjyklar alýalar remezanda.
hatda talyplara-da türk esnafy (söwdagär) kämahal sowgat berip bilýrdi geýim-gejim taýdan we ş.m.

Tm-da kä uni-lerde şu ýagdaý bar diýip eşitdim, dowam edýärmi ýa ýok - biljek däl :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"