Owadanlyk

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar!!

İne okuwlar başlady , okayas gezyas enteyas , çozyas , syn etyas , naharhana gityas ... Umuman bar wagtymyz uni-de geçyar. Sonky yylymyz bolanson şeyle zatlar göryan(s),gyzlar babatda.

!-2-3 yyl önki garaja, semizje , tokgaja , hokjgaja kursdaş tanyş gyzlarymyz sonky synypa gelenlerinde bary J.LO yada Angelina Jolie bolayypdyrlarlay.

Saçlaryny sara , açyk renklere boyadyp , step-e zada gidip
90-60-90 bolup daş bolup yalpyldap durlar . Tanar yaly dal :)

Awa çykypdyrlarmy namemi? Özem in sonky kursda bolya şeyle wakalar, ya dine TR-demi ya dine men şaherimdemi bilemok hemmesinin diyen yaly boyfriend-leri bar..
Oglanlaram şeyle bary Brat Pitt:)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Esasy zat daşky gözellik

Esasy zat daşky gözellik dal ekenilay:)

Kraska bn menem Banderas etse boljak ekeni:)

......................buda geçer.......................

Kel gyzyn ar gaygysy

Kel gyzyn ar gaygysy diyilyani bolyan bolaymasa kabir gyzlar ucin!
Chynar K.

Wi men hem bara gitdim welin

Wi men hem bara gitdim welin barsini doldurayipdyrsynyza hany başlaly!
hemme zat owadanlykda dal,gorsen 5 yildan tanar yalu bolmaz ya has owadan bolar yada onkisinden beter bolar name diyjek bu durmuş;);)

Koroche oylenmek bolya esasy

Koroche oylenmek bolya esasy gaygy. Oglanlaram gyzlardan kem dal bul babatda. Bary sonky klasda magazinleri gezip kostum saylayar, sakgalyny (we beyleki yerlerini - murt w.ş.m.) syryp başlayar, dyrnagyny alan bolyar, ütük satyn alyar özüne; ay umuman intelligent bolmaly-da shurik yaly - "sporcmen, komsomolec,student" bolmaly.

Son sereden adamlaram "ana, solidniy oglan/gyz şonnaly bolmaly" diyip, "sim-sim"i açyarlar. Koroche sonky synypda bar yaşlar alybaba we marjinalaşyalar. 40 bandit yaly gezyanlere seretyanem yok, robinzonlaşan erkegi kim name etsinay :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

ay name diylese-de duybunde

ay name diylese-de duybunde bir owadancylyk bolmasa name edilsede shol bir durysh bolyalay

Adam elmydama osushde

Adam elmydama osushde bolyarda, bu dine dashky gorkde dal, adamyn ichki dunyasinde-de bolup gechyar.

bizde de sheyledi ve shu

bizde de sheyledi ve shu vagt hem sheyle + hemme yerde dine bizde dal :)
men okuva giren yylym kursdashlam (men uytgeshik diyemok) prostoyja, sada studentdiler, sonky kursda uytgediler, dine dashky sypatda dal, dunya garayshy da uytgediler...bu onden gelyan zatmika diyyan ve mydamada bolar :)
---
Peace!!!

şonun üçin hem okuwly we

şonun üçin hem okuwly we okuwsyzyn arasynda tapawutlar örak kan bolyar.. esasy hem dünyagarayşlarynda..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ayka0207 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Eý menä okuwly gyzlaryň

Eý menä okuwly gyzlaryň bahasyny peseltjek bolýan ýaly, Akgülem beýgeltjek bolýan ýaly :)
Bolubilýä... :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Şu temada orslaryň bir

Şu temada orslaryň bir haparak anekdoty bar, MGUnyň forumynda meşhur anekdot, ýazmagy halaýalar. Ýöne aýtmaýyn...
Ol gyzlar özleriniň "deň eşegini"(awtory Tomiris) gözleýändirler. Soň okuwly oglanlaryň gözlerine çümmeseler, gowy teklip almak kyn bolaýmasa :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ayka0207: ol-a 4 kursda

ayka0207: ol-a 4 kursda uytgemek eken, men Azada girenimde, ilkiler kursdashlarymyn kopusi prostoyja gyzlardy, 6 ay yetik eken-a yone olara :))... Eshiklerine, ozlerine uns berishleri gaty osupdi shojagaz wagtyn icinde :)))... Yone bu durman dowam edyan zat, durmusha cykyanca-da "pajarlap osyan" bolsa gerek :)))...
Oglanlaram kem daldi yone, el_mariachy aytmyshlayyn barha "Brad Pittleshyarler" :))), sheyle-de bolaymaly-da, name, oglanlar-a gyzlara gowy gorunjek, gyzlaram oglanlara... Eshigime nace uns bersemem, sacymy daramayardym-ay :)), mana daralmadygrak sac "gelishya" :))...

Düşünmedim, Güýç sen

Düşünmedim, Güýç sen Aýkanyň adyndan ýazýaňmy? Ýa Aýka seniň botuň boldumy?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

shuna yazanym:ayka0207

shuna jogap:

ayka0207 wrote:

bizde de sheyledi ve shu vagt hem sheyle + hemme yerde dine bizde dal :)
men okuva giren yylym kursdashlam (men uytgeshik diyemok) prostoyja, sada studentdiler, sonky kursda uytgediler, dine dashky sypatda dal, dunya garayshy da uytgediler...bu onden gelyan zatmika diyyan ve mydamada bolar :)

:)

Bayram wrote:

botuň boldumy?

bu name diydigin-ay? :)), gen gorme, dayhan bolamson :))...

aý inetde ulanylýan bir

aý inetde ulanylýan bir termindä...
ikiňizem bir ulanyjy bolsaňyz, onda haýsy nikem bolsa, biri bot bolýa
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

: )

Ay bilmedim, bizinkilera birinji kursdan eyyam hemmesi Brad Pitt we Angelina Jolie, onsan aralaryndan dine men üytgeşik Afrikaly Türkmen bolamson mana spros kan bolyar. Altyn köpelse kömürem azalsa kömür has gymmat bolyar my namemi.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

senem Tm-da okayanmy?

senem Tm-da okayanmy?

.

.yoklay.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

ay, dashary yurtlarda name,

ay, dashary yurtlarda name, elbetde, gelenden hemmesi Anjelina, Brad we kan uytganoklar (in bolmanda Hytayda-ha sheyle); uytgemelidirem oydemzok biz-a... Tm-da koplenc taze gelenleri we yokary kurslary eshiginden tapawutlandyryp bolya, a barde eshigine ya yashyna seredibem "shul-a pylanynjy kurs bolmaly" diyip bolanok :)))... gecen yyl 1. kurskam, 35 yashly gruppadashymyzam bardy :)); biznesi ucin hytay dilini owrenyan, mastere dowam etmek ucin we sh. m.

adamyn hemme zat ozune bagly

adamyn hemme zat ozune bagly bolya, okuwa gireni bilen uytgemeklik, ya-da bir calaja ishinin ulanany bilen uytgemeklik hemmesi akylyna bagly bolya
Ministr bolanyn bilenem ilkinji adam bolmaly kreslan utgani bilenem adamlara gowni yetmezcilik etmeli daldir, uytgeshik koynek geyenin bilen uytgejek bolsan onda...................................

Okuwly okuwsyz

Menche okuw oady mun dunya garayshy okamadyga gora gin diymek elmydama dogry dalmika diyyan...elbetde dogrulyk payy bardyr, yone hemme wagt dal...Biz shumahal gynansagam yokary okuw jaylarymyza nahili shekilde giriyanini bilyas, elbetde oz gujune giryanlerem bardyr...yone kop sanly zehinler dahsarda galyar...indi yokary okwuda okayanlar gowy pikir edyar, kop zat goryar anry bari we shol sebaplem dunya garayshy gin we shol sebaplem ozune gowy seredyar diysek yalnysh bolarmyka diyyan...okuw okamanam ouzni gowy alyp baryan, ustune bashyna seredyan kop adam bar...yone esasy zat ol owadanlygyny name uchin ulanyar shony pikir etmeli...hich hachan shol owadanlygyn amanatdygyny yatdan chykarmaly dal...gyzlar oglanlary, oglanlaram gyzlary owadanlyklary bn ozune chekip biler, yone ol owadanlyk hachana chenli dowam eder belli dal...Alla gorasyn birden shol owadanja gyzyn yuzine bir shikes yetdi diyeli, yene shol onki pikri bn yasharmyka bilesim gelyar...birem okuw okanda name kelle bosh bolandan son...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "doly goşulyan.."

Men gyz doganyma

Men gyz doganyma kursdaşlaňdan iň owadany haýsysy meni şonyň bilen tanyşdyrsana diýip ýüregine düşýadim weli bir gezegem gowy gahary gelene çemli :"Näme owadanlygy ezip içjekmi " diýäýmezmi birhili bolup gitdim .
Garradykmy nämemi indi azajygam bolsa düşinýänle owadanlyk esasy zat däl.
Maniň üçinä sadaja we akylly bolsun "Buluç" hem bolsa bolýar.
Beý diýdigim Buluçlary kiçi düşirjek bolup aýdamok .
Gyansakda pesiräk görüläýýär tm de.

Quote: Beý diýdigim

Quote:

Beý diýdigim Buluçlary kiçi düşirjek bolup aýdamok .
Gyansakda pesiräk görüläýýär tm de.

Mary'da diyjek boldunmy ? :D Biz taraplarda ha buluch yok, olary pes goryanem...

Mena nesip bolsa 1 yyl son

Mena nesip bolsa 1 yyl son seryozny işe başlamda saçymy kölegeli sara boyatjak...:)

göreli gelişermika...:D

......................buda geçer.......................

Hyna yapjakmy kellane ya

Hyna yapjakmy kellane ya dellekhana-da periks'lap zat edip boyatdyrjakmy ? Sana gelishmaymese, govysy dok gok renke boyatdyr :)))

P.S. Oyun edendirin how, menin uchina erkegin sachyny boyatmasy birhilirak, yagny
gelishdirip bilemok, oz sachjagashymdan aylanayin :))

Hyna bomay:) 15 dollara

Hyna bomay:)
15 dollara paçak edip beryaler , edil sapsaram dalle aşagy goyural we yokary depa dogry açyk renke öwrülyan arasyndada kofe renkine çalymdaş kölegelenyan bir meretlat:):):):)

synanyşyp görjek nahili bolyaka diyip...

......................buda geçer.......................

Ay garaz alemgoshar

Ay garaz alemgoshar boljakda...Boyadan vagtyn guk diysene, bir gulup hezil edineyin :)))
P.S. Sach boyatmak erkeklere haram dalmi ? :D

harammy???? onda boyatjak

harammy????

onda boyatjak dal how:)

guk diyerisde suratynam goyaryn owadanja kellam bolsa..edip görjek nahili boljakka diyip how eyyamden üstden düşman hany...

......................buda geçer.......................

Erkek bolmagyn minus'lary

Erkek bolmagyn minus'lary hem bolmala how :)))
Menin bilshime gora hyna'dan bashgasy haram, hyna-da sachyny berkidyar ve sh.m. peydalary barmyshyn. Yone sana et-etme diyemok how, beytmage menin hakymam yok, yone yatladayayin diydim eger bilmeyan/yatdan chykaran bolsan.

Bizem erkegem bolsak ,

Bizem erkegem bolsak , kawagt üytgemela how ,psihologiya diyilyan zat bizdede bar how,gyzlara gaharyny saçyndan çykarayyar ekeni..:)

Oglanlan name etyanina bilemok welin edil özüma gaharym gelse cinema gityan,pulum galan bolsa,ya nahar bişiryan:) indi olaram kan pitiwa berenok başga zat etmeli okuw bir dynsyn SYPMALY oytyan:):):)

......................buda geçer.......................

hmm

bah men boyamasamda azajyk gyzyl saçlara bar name etmeli...!?

gel ne olursan ol yine gel...

juw ak etde

juw ak etde tashla.
saglygynyz

Salam dostlar! Men bu yerde

Salam dostlar!
Men bu yerde tazerak. aslynda bu sahypadan kopden bari habarly, kate myhmany hem bolyardym. Yone comment yazyp yoremokdym.
Shu wagtlar Watanyn mukaddes goragynda bolamyzson, edil uniw.daki yaly basagaysyrap yoremzok, taze dostlar b/n pikir alysmaga-da wagt tapylyar.
Dogrusy, oglanlaryn/gyzlan uniw. dowrunde ozune,arassacylygyna, gork-gelsigine seretmekleri gowy zat. Munun ucin yas talyplary sonabaka uytgeyarler diyip yanjamak dogry dalmika diyyan. Yone shol uytgemek hem kontrolly/olcegli bolsa yagshy. Sadaja, arassaja, gelsiklije edip hem ozune serenjam berip bolar ahyry. Hokman gyza gorunmek ucin esigine seredilenok/sakgal utulenok/utuk edilenok. Bu sosial durmusyn talaby. Hepdede birnace gezek konferanslara, yygnaklara, dususyklara gatnasmaly bolanynyzda, TW-de cykys etmeli bolanynyzda bilerdiniz. Onsonam,"Adamlar esigine gora, dasky kesbine gora garsylanyar, sozi/adamcylygyna gora-de ugradylyar".
Ynsanlaryn Beyigi hem yorite gelen taypa wekilleri (delegasiyalar)bilen dususmaga gitmezden onurti ayna seredip (kate suwda yuzuni gorup), sac-sakgalyna timar beripdir.
Yogsam, olceg/chagini bilman, yuzune 5cm galynlygynda kraska pylcayanlaryn, dyrnaklaryny 0,5m uzaldyanlaryn, beyigini-pesini anrybash icginlikde gorkezip duran shyp-yapysh esikdakilerin halyny gorup, olaryn yagdayyna yuregin awayar. chunki bu "inferiority", yagny ozune gownun yetmezligin, asagylyk komplemksinin aydyn mysaly bolup duryar.

Chunnur hormatlamak bilen...

yagshy wrote:Hokman gyza

yagshy wrote:

Hokman gyza gorunmek ucin esigine seredilenok/sakgal utulenok/utuk edilenok

:))))
Sakgal syrmak bolyar, azajyk sakaly bolanlar(koseler) utyar
koplench, gur chykmagyny islemeyan bolsalar.

Sahyralardan biri

Sahyralardan biri aydya(kimdigi yadima dusenok): "Oylenjek gyzyn gaty owadan bolmasyn, sebabi ol seninki bolmaz. Oylenjek gyzyn gelshiksizem bolmasyn, sebabi sen onun bilen yashamaly"
Menin pikirim: Dasky owadanlyk bilen icgi owadanlyk duybinden ayry-ayry zatlar, bulary biri-biri bilen denesdirmek yalnyshmyka diyyan. Biri-birinden uytgeshik zatlar bular. Icgi owadanlyk bolsa bolya diyyanlere-de ynanamok. Olar yuregi bilen diyyan daldirler muny..
Elbetde bu menin pikirim
PS: Shu yere hacan oz pikirimi yazsam, hokman garsy chykyan tapylya, menin bilen ylalashyan gaty az. Goreli, bu sapar kim name diyer?!

Dogry aydyan! :)

Dogry aydyan! :) Ylalashyan
PS Bey diysem, 100% dal. Sebabi kimem

Quote:

"Oylenjek gyzyn gaty owadan bolmasyn, sebabi ol seninki bolmaz. Oylenjek gyzyn gelshiksizem bolmasyn, sebabi sen onun bilen yashamaly"

diyen bolsa, takyk sozlemandir. "Gaty owadan" name? Shkalasy barmy onun? "Owadanlyk shkalasynda 10luk gyzlar" baradamy? :) Mena beyle shkala bilemok.
Garaz, adama erk bersen, bir zadyn in gowusyny isleya. Mashynynam, gyzynam, yenaninem.
Menin pikirimche gyz saylanlarynda oglanlaryn kriteriyalary bolya. Minimum kriteriyalary bar, meselem:
1. Hem owadan bolmaly
2. Hem ahlakly bolmaly
3. Turkmen koynek geymeli
4. Pikir den gelmeli
5. Hasiyet den gelmeli
we sh. m. Shu kriteriyalaryn hemmesi, in bolmanda minimum derejede, bolaymaly(men yokarky kriteriyalary mysal beryandirin). Eger minimum derejede kriteriyalara layik gelse, son sholara layik gelyan gyzlaryn arasyndan birini has bashga kriteriyalara gora saylayalar. Yokardaky kriteriyalara gabat gelyan 100 gyz bolsa, onda olary oz aralarynda shol kriteriyalara gora deneshdiryaler. Meselem, "ay Jerenem owadan welin, Maral has owadanrak. Shonun uchin Maral edil bu punkta gora onrak" :) Onson "yone Maral gujuk yaly, gaty galmagalchy, onushmak kyn bolar. Jeren sahel owadanlykda pes bolsa-da, gul yaly, shonun uchin Jeren ona gechya" we sh. m. Sheyle deneshdirmekler netijesinde in sonunda biri saylanyar :)
Menin aydyanyn bir hili asha matematiki, robot stil we ylmy bolup biler, yone yagdayin sheyle bolyandygyna ynanyan :) Sistema energiyanin in az bolan shekline gelyar sonunda :) Shonun yalam, in gowy yagdayi in gowy shekilde edip bilerin diyen umydyna gora adam kriteriyalary goyyar.
PS Gaty prikol taryp bolan yaly :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Shol kriteriyalaryn arasyna

Shol kriteriyalaryn arasyna hokmany bilen iki sanysyny ozum goshardym:
1. Guler yuzli bolmaly
2. Myhmansoyer bolmaly! :)

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Shu ikisi hokman!!

Shu ikisi hokman!!

şo yokardaky

şo yokardaky kriteriyalardan 2. -si bolyalay mana...kraska çilime,araga,jeans-a,converse...garşy dal...mana yeter yaly görkem bolsa zyyana etmez:)

......................buda geçer.......................

Dost senin bu diyenin bilen

Dost senin bu diyenin bilen ylalashamok men-a. Meselem chilim bilen arak. Geljekde bir gun chagang bolanynda, ejesi chilim chekip, arak ichyan bolsa ol diyenin bolmaz. Yone sana butinley ynanyan bolsa, bu iki zady tashlamagy onun uchin gaty ansat bolar, o tarabam yatdan cykarmaly dal.

el_mariachi wrote:

kraska çilime,araga,jeans-a,converse...

kraska, cilim, arak, jeans'e dusundim, bular bir endik. Yone shu converse hic dusunip bilmedim. Olam taze dowurdaki gyzlaryn endigi boldy my?! :D
Ol bashda Coverse diyyan bolsa sana, songluk bilen has uly markalar islap bashlar, shondanam seresap bol ;)

şeyle pikir et gyzyl yaşyl

şeyle pikir et
gyzyl yaşyl köyneklije kürtelije gelin.!!!

ayagyndada garaja turkmen galoşy dalde CONVERSE bar nahili gowy bolardy:):)

gözündede OSSE oçki..:)

......................buda geçer.......................

Yashy ulyraklarymyz bu

Yashy ulyraklarymyz bu ishlerden bashy gowy chykya oydyan :D
Gyz sayladypdyrlar oydyan shu sapar oyune gidip geleninde :D
Hemme detail'laryna chenli bilyan-ay tuweleme..

akgul wrote: şonun

akgul wrote:

şonun üçin hem okuwly we okuwsyzyn arasynda tapawutlar örak kan bolyar.. esasy hem dünyagarayşlarynda..

Men tapawudyny bilesim gelya?!!

Adamlar bagtly wagty owadan bolya. Hachanda olan ishleri ugryna bolup nastroeniyasy gowy bolup yuzunde shatlyk bolsa shonda owadan bolyalar :)) A hachanda shol zatlar bolmasa onda olaryn yuzundaki nury gachya. Kraska chalanlarynynam mena erbet zadyny goremok yone chenini bilipjik chalsalar. Ozuma chalyan yone toy bayramchylyk zat bolan wagty yaltanmasam :)) Ansatdyr oytmahow kraska chalmagam oz usullary bar. Gyzlar bezenmek uchin yaradylan shonun uchinem bezenenimizin ziyany yok.

Okuwda dine ylym-bilim

Okuwda dine ylym-bilim öwrenilenok. Okuwa umumy yagdayda seretmeli. Meselem men okuwda başga döwletlerden her hili adam tanadym, olaryn hem dünya garayşyny öwrendim.

Esasanam gyzlar birbirinden kan zat öwrenyarler. Bir tanyş gyzym bar, aydyp beryar: "Obshagada geyinip-bezenip-kraskalanyp bilmeyan nache gyz bar. Yöne bir yyl içinde başga gyzlara seredip/öykünip, olaram top model boljak bolup hemme zat edyarler."

Onson okuwda Will Smith yly owadan/krutoy/blatnoy oglan kan. Obada bolsa oglanlar kan özüne seredenok, yada yagdayy yetenok. Gyzlaram, obada sürmedik kraskany, geymedik maykany, w.ş.m.ny Will Smithler bar diyip geyyar/süryar/edyar.

Men pikrimçe okuwly gyz bilen okuwsyz gyzyn daşky görk tayyndan tapawudy bar.

Yöne Tolstoyyn bir sözüni yazayyn barik, men şol söze de ynanyan: "Her gözel, söygüli daldir. Her söygüli bolsa gözeldir."

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Yanja avtobusta okuwa

Yanja avtobusta okuwa gelyakam 40-50 adamlyk avtobusdy....

1 gyz telinin ekranyny ayna hökmünde ulandyda gubnuşka çalynaydy,agzym açyk galdy mena...:)

......................buda geçer.......................

Shol Kayserinin

Shol Kayserinin awtobuslarynda bolmayan zat yok oydyan.
3-4 ay mundan ozal, Kayseri'ye baranymda awtobusda yashulyrak ayal'a yer berdik welin: "Siz, name mana garry diyjek bolyanyz my" diyip bizi gunakar etdi. Shonda geng galypdym..
Shondan sonra atam yashynda bolsa-da hic kime yer beremok.
Binamys yaly oturyan awtobuslarda..

hehe o binamys yaly bolanok

hehe
o binamys yaly bolanok how barde ...
bolmayan zada yok bari kofe-lere döndi..keypine münübermeli:)

......................buda geçer.......................

Quote: Men pikrimçe

Quote:

Men pikrimçe okuwly gyz bilen okuwsyz gyzyn daşky görk tayyndan tapawudy bar

Dunyagarayshy diyipdirler men shonun tapawudyny soradym. Yone siz dashky gork diydin weli mena kan ylalashamok dashky keshbi bilen okuwly okuwsyzdygyny tapawutlandyryp bolanok. Obalarda-da, shaherin gyzlaryndan, okuwly gyzlardan, ishleyan gyzlardan kem geyinmeyan, kem kraska chalmayan gyzlar bar.

Quote:

şo yokardaky kriteriyalardan 2. -si bolyalay mana...kraska çilime,araga,jeans-a,converse...garşy dal...mana yeter yaly görkem bolsa zyyana etmez:)

Onun yalak gyzy tapmak kyn dushmez. Jenap Anna ur diyilse oldurip baryanyzla shol spisokdan chilim, arak ayyrsanyz gowy bolmazmy??!

ay mana tapawudy yok

ay mana tapawudy yok diydima how ...men hijisinem edemok..converse-den başga mana gelenson utanybam bolsa goyara how..juda goymasada nadeli...depesine bereyinmi???

:D

......................buda geçer.......................

Quote: Shu yere hacan oz

Quote:

Shu yere hacan oz pikirimi yazsam, hokman garsy chykyan tapylya, menin bilen ylalashyan gaty az. Goreli, bu sapar kim name diyer?!

Aydyshyn yaly biri tapyldy olam men :)))

Quote:

Icgi owadanlyk bolsa bolya diyyanlere-de ynanamok. Olar yuregi bilen diyyan daldirler muny..

Kajdiy sudit po mere swoey isporchennosti diyyalermi :))) Sen biraz yalnyshyan bolaymasan name uchin yuregi bilen diymeyalermishin?! Adamlar birinji dashky sypatyna seredyaler sebabi ilki goze ilyan zat yone sonabaka eger shol adamda hasyet bolmasa onda on dashky owadanlygy bir kopuk bolya. Yone name uchindir oglanlar hemishe gyzlan dashky sypatyna kop uns beryaler?!!

Hawa name üçin daşky

Hawa name üçin daşky sypatyna köp üns beryaniz oglanlar..ÜNS berman!!!

İçki sypatyna üns berin...
Ana garşy çykmadyk..Senkilik how
:D

......................buda geçer.......................

Leylii wrote: Adamlar

Leylii wrote:

Adamlar birinji dashky sypatyna seredyaler sebabi ilki goze ilyan zat yone sonabaka eger shol adamda hasyet bolmasa onda on dashky owadanlygy bir kopuk bolya.

shato_ceng wrote:

Menin pikirim: Dasky owadanlyk bilen icgi owadanlyk duybinden ayry-ayry zatlar, bulary biri-biri bilen denesdirmek yalnyshmyka diyyan. Biri-birinden uytgeshik zatlar bular. Icgi owadanlyk bolsa bolya diyyanlere-de ynanamok. Olar yuregi bilen diyyan daldirler muny..
Elbetde bu menin pikirim

Men yazanymyn onunde-de, sonunda-da oz pikirimdigini gorkezdim.
"Biri bolup, beylekisi bolmasa bolyar" bu duybunden yalnysh zat. Menin kellamde yokardaky yazan zadym "Gulagy bolup, gozi bolmasa-da bolyar" diymek bilen deng. Ikisem bolmaly diydim welin entagem "Adamlar birinji dashky sypatyna seredyaler sebabi ilki goze ilyan zat yone sonabaka eger shol adamda hasyet bolmasa onda on dashky owadanlygy bir kopuk bolya" diyya. Ay nadip dusundirjegimem bilemok-ow..
"Ya pro Ivana, ty pro balvana"

Quote: "Biri bolup,

Quote:

"Biri bolup, beylekisi bolmasa bolyar" bu duybunden yalnysh zat. Menin kellamde yokardaky yazan zadym "Gulagy bolup, gozi bolmasa-da bolyar" diymek bilen deng.

Sen uchin yalnysh zat bolsa-da nache adam uchin dogry zat shonun uchinem sen “men pikirim” diyjek bolsan “yalnysh” diyip bilmersin. Dashky sypaty gulagyn bolup gozun bolmayshy bilen denemesene bey diyjek bolsan onda munlerche dashky keshbi kan owadan dal adamy soyyan adamlar bar sen olan soygusine yalan diyjekmi?! Sen dashky keshbi owadan bolmasa adamy soyup bolmaz diyjek bolyan yaly edyan! Men aydyan hachanda ichki dunyasini soysen onda dashy hem gozune owadan goruner diyyan. Ynanmasan sen hakyn yone yalnysh diymage sen hakyn yok!

Quote: Ynanmasan sen hakyn

Quote:

Ynanmasan sen hakyn yone yalnysh diymage sen hakyn yok!

Bay ba...Hak'lardan govy bashyn chykyan yali velin, sen yurid fak'da okayana dalsinda ? :D

Leylii bu blogy okayar-da

Leylii bu blogy okayar-da koroche:) Berekella leylii sonky commendin uchin:)

Owadanlyk mohum dalde-mohum

Owadanlyk mohum dalde-mohum dal bolya welin chyndanam sheylemika?

yene bir gezek pikirlenin hany...

Men-a mohum dal diyemok :)),

Men-a mohum dal diyemok :)), gaty mohum ;))

mena hiç wagtam möhüm dal

mena hiç wagtam möhüm dal diymandim...hehe

......................buda geçer.......................

Men mohum dal diyemok! In

Men mohum dal diyemok! In wajyp zat shol dal diydim.

ay leyli nebis-da

ay leyli nebis-da natsinler.. owadanlyk mohum bolup duruberya.. owadanja gyz tapansonlaram "aslında daş owadanlygy üçin gowy gormedim.. yüregi üçin" diyen bolayyalar..

Ozun ovadan bolsan

Ozun ovadan bolsan gurlemegem ansat bolayyandyr gorsen :)))

mergen aeroportda has

mergen aeroportda has ünslirak seretmeli ekeninizda :))

aynegimi daje gormansinizzz

Goryanmi, men sendenem

Goryanmi, men sendenem utanjan ekenim :)
Menem ochki dakynyan, eger shol vagt ochki dakynmadyk bolsam
onda yuzuni saygaryp bilen daldirin, a yakininda vagtym yuzune dik dik seretmedim, ozumden utandym :D EGer idilije geyinen
bolsam baryp gurlesherdimem velin...

men-a tanajak bolup gowy

men-a tanajak bolup gowy seredipdirin.. siz de oçki hem bardy :))

Ochki elbette bardy, yone

Ochki elbette bardy, yone men kop derlanim sebapli ony
elime alyp duryan koplench, ayraport'da-da gozumden has kop
elimde ya-da yakamda durdy, gaty yssydylay...Senin shol eshikde durshuna telpek goyyan, men shortikli olup baryadym.
Sana ullakan respect :)

Aslynda, gözlenýän gyzyň

Aslynda, gözlenýän gyzyň hem daşy hem içi owadan bolmaly. Ýöne käwagt saýlamaly bolsa, balans gözlenýä :D
Owadan we gowy gyz diýip hars urýas, bolmasa diňe owadanlyk bolsa...
Bilýäňmi, iki millediň garymyndan bolan gyzlar owadan bolýa, ýa käbir ors gyzlar, hiç söz ýok! Ýa başga milletler, ýöne biz olara öýlenemizoga! Diýmek owadanlyk wajybam bolsa, ONDANAM WAJYP kriteriýalar bar!
"Owadanlyk wajyp däl" diýmek ýalňyş bolar, edil özüm üçin. Ýöne şondan başga hem deň dereje ýa has möhüm köp kriteriýa bolýa.
PS Ýürek päkligem şolaryň biridirdä :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

owadan dal gyzlaryn hemmesi

owadan dal gyzlaryn hemmesi öyde galaydylar öydyan :)

Düşünmedim? Owadan gyz

Düşünmedim?
Owadan gyz köp, meniň pikirimçe. Özem aşa köp :)
Erbet ýeri, gözüňi çaşardýa :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

a owadan daller name

a owadan daller name etmeli??

Ovadan dal gyz yok, ol senin

Ovadan dal gyz yok, ol senin ya-da menin uchin ovadan bolman
biler, yone shol gyzynam ovadanlygyny gorjek erkek gozleri tapylar.

Ynansaň, owadan dällerem

Ynansaň, owadan dällerem biriniň gözünde owadandyr!
Men Amerikada gaty görmegeý oglanlaryň uly, daýow, semiz gyzlar bilen el tutuşyp ýörenlerini görýän. Özümä şol rolda gözüme getirip biljek däl, ýöne diýmek, olary hem halaýan barda!
Owadanlyk gaty subýektiw zat, maňa owadan görünýän başgasyna owadan görünmän bilýä.
Türkmenistanda bolsa, gyz gowy bolsa, teklip gelýä, özem az gelmeýä. Esasy zat, owadan däl gyzyň razy bolmagy. Razy bolmasa, onda ärsiz galar.
Nätjekdä...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Quote: onda ärsiz

Quote:

onda ärsiz galar.

durmuşa çıkmasan iller şeyle hem diyerlerow..

A ol sozun namesi erbet ??

A ol sozun namesi erbet ?? Durmusha chykmasan arsiz galdygyn bolarda...Elbette bu belli yasha gelenlere diyilyandir, yagny
garrygyzlar arsiz galyalar :D

Aý bolmanda, durmuşa

Aý bolmanda, durmuşa çykmasaň äriň bolmaza!
Onsoňam, gyz üçin ýalňyz galmak gelişenokmyka diýýän. Erkek üçinem bir gelişip duran zat däl...
Durmuşa çykmaly, imho.
PS Aý dogryny dogry aýtmalyda. Oglan dallap, oglan dallap, ýaşy 26-29 bolansoň, onsoň bolsa, gelýän teklipler hasam "erbet" bolýa, öňkä görä. Sebäbi olar eýýäm özlerinden ýaş gyzlar bilen konkurensiýada bolýalar. Onsoň gelýän öňküdenem bideregräge razy bolmasa, ärsiz galýa. Ärsiz galan gyzlaryň aglabasy, diýeli 90%, abraýly ýaşap bilmeýä. Sebäbi olary oýnaýalar...
Men öz görýän ýagdaýymyň gürrüňini edýän.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:-)

kabir gyzlarin gozleri gaty owadan bolyar. ( kesiji bolyar diysegem bolyar) bilmanjik :) seredaysen yurek urshuni uytgetyar! nameden ka ?!

hmm

şeyle zada uçrap göreli jogaplarys bolyamy dost :P

gel ne olursan ol yine gel...

Oglanlaryň we gyzlaryň

Oglanlaryň we gyzlaryň owadanlyga seredişi tapawutly ýöne!
Gyzlar üçin oglanyň owadan bolmagy edil beýle derejede wajyp däl. Köp milletde şeýle, oglan gyzyň göwnüni tapsa, yrýa. Elbetde bu aýdylýan zatlaryň öňüne KÖPLENÇ goýmaly.
Menä şu ömrüme owadanlygym bilen gyz yranym ýadymda däl :D Yran gyzym bar bolsa, takal okap yrandyryn :D
Amerikan gyzlaryňa köpüsi "ol meni güldürmeli, degişgen bolmaly" diýýäler :) Beý diýsem, bärde "bitdiki danna" oýnap ýöremoklaý. Ýöne gyzlar meniň gepleýşimä halaýa, "seniň sarkazmyňy halaýan" diýeni köp bolýa :D "Duşuşykdan gelýäňmi?" diýýänleri köp bolýa, üýtgeşik eşik geýinsem :D "Meni kim başyna ýapsynaý?" diýip geçýän.
Umuman aýdaňda, meniň daşky sypatym gyz yrmak üçin päsgel bolmady. Özüň ugruny tapsaň, köplenç päsgel bolmaýa.
Ýöne gyzlaryň daşky sypatyna has köp seredilýä...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gepin tummek yeri "Mujchina

Gepin tummek yeri "Mujchina lubit glazami, jenshina ushami" ... Ors'laryn rast aydylan sozi !!

Bayram wrote: Ýöne

Bayram wrote:

Ýöne gyzlar meniň gepleýşimä halaýa..

Haha:)

Öwünmek boldy, ýöne

Öwünmek boldy, ýöne mende halar ýaly zat bolsa, şol bolaýmasa :D
Ondan başga gyzlaryň bir üýtgeşik halajak zadyha ýok :D Birem özüme bolan ynamymy halaýmasalar.
Daşky sypat bilen, beden gurluşy bilen bir üýtgeşik öwerlik zat däl :D Ýöne kompleks edemok ony, edil şapyrdadyp basaýýan aýdasym geleni :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Sende entegem shol dil bar:)

Sende entegem shol dil bar:) Bizde olam yok.. Beh namamize buysanarkak..??:)

Ayneginize :))

Ayneginize :))

beh.. menin aynegimi nirden

beh.. menin aynegimi nirden gordun sen:) Senden gorkup bashladym-how:)

Aý buýsanmak hökmanam

Aý buýsanmak hökmanam däl, bir hili özüňe ynanmak hökman bolaýmasa :)
Sen ýöne menden owadana Gadyr aga, birem menden mylaýym, birem menden mähirli, birem menden has duýguly... has romantik...
Onsoň sen dagy gyzlary ot oran ýaly orarsyň, baryny gyrarsyň, serreýdersiň! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

komplimentler dokulyamay:P

gel ne olursan ol yine gel...

yone men owunyan diyjek

yone men owunyan diyjek bolmadym Bayram.. Seni shu yerin gyzlary hem halasa, erbet bolmazdy, esasanam kabirleri:)

Diymek sizi gurleshdirmeli-da:)

Gadyr aga, tapawudyny

Gadyr aga, tapawudyny duyanok sen. Men ol gyzlara yaranjak bolamok, olaryn kabirleri menin bolshumy halaya :D Belki inetde goren daldirler, shondandyr, inetde dow yaly bokyanimi bilselerdi... :)
Bardaki gyzlara-da, oglanlara-da yaranmak aladam yok. Yone sheyle bolayya, hakyky durmushda inetdaki bolmayan, onson onda kop kellandaki duzly pikirleri galdyryan, aydanok.
Men asyl yaranjanlyk etmegi basharamokmykam diyyan :D Dine chagalara yaranjanlyk edyan, olam kan pashanok, gorkyalar menden ilki bada :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:)

kicirak wagtym hic gurleman bir gizi irip bolarmika diyip pikir etdim. ve hakikatdanam bolyan ekeni.. :)

Aý goýa... ony saňa

Aý goýa... ony saňa başga gyzlar yryp beren bolaýmasyn, seni öwüp, okuwyňy öwüp!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:)

Gadyr aga govunlik beryaniz may ?!

Meniň owadanlyga öz

Meniň owadanlyga öz düşünişim bar. Meniň üçin görýän gyzlarymyň 1/3-1/4i owadan. Ýagny dünýäde ýüzläp millionlap owadan gyz bar. Ýöne ondan soň saýlamak başga kriteriýalara görä gidýä:
1. Millet===>ýüz müňläp gyz galýa saýlamaga
we ş. m.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

nadip?

gel ne olursan ol yine gel...

men üçin-a daşky

men üçin-a daşky owadanlygam içki owadanlygam esasy zatlardan

Sheyle bolaymaly hemme

Sheyle bolaymaly hemme adam uchin hem, hich kimem bashda "Atdy batdy, b*ka batdy, b*kdan chykyp .." diyip saylanoga gyzy, hemme adam diyen yali bashda gyzyn dash keshbine, hereketlerine, ozuni alyp barshyna seredyar, biz islesegem gyzyn ichgi dunyasini gorup bilmeyas 1 bakyshda, gozleri azajyk aydar belki, yone olara-da dushunen dushunyar...Sonra ichgi dunyasi bilen gyzyklanyan, jynyn jynkyryshyan bolsa gyz gozunde hasam ovadan
bolup bashlayar, a kamahal 2 gep aydip bilenzok biri birinize gyz ay yaly bolsa-da...Garaz ich gozellik ve dash gozelligin 1'i bolmasa-da bolanok,
2'sem gerek zat, a saylamaly bolanda eyyam herkimin oz ishi, yone dashky
gozelligin solyan gul yalidigina dushunjek bolsan maman yuzune seredaymeli :)))

umuman şeylerakda 1.

umuman şeylerakda

1. adim:daşky sypat

2. adim:gepleyşi

3.adim oturşy-turuşy

4.adim: edebi-ekramy

5. adim:akly...

..

..

..

bolayyar öytyan...yalnyşsam düzeldewerin...

......................buda geçer.......................

Hehe bir-birinizi reklama

Hehe bir-birinizi reklama edip chykaypsynyzla :))
Gyzlar bolun onda bizem Ricky Martin, Brad Pitt, Bruce Willis, Daniel Strahov, Salman Khan, Arjun Rampal, Ben Aflik, Jastin T, Leonardo D.. dagyn suradyny goyup OWADANLYK WAJYP diyeli!

Tuweleme leyli senem

Tuweleme leyli senem bilmeyan zadyn yok
erkek bolsan öz suradynyzy goyunda:)

......................buda geçer.......................

ol erkek dal.. Ol gyzjagaz:)

ol erkek dal.. Ol gyzjagaz:)

bolubam

bolubam bilmezzzz:P:P

......................buda geçer.......................

bolasy hem gelmeyan bolup

bolasy hem gelmeyan bolup biler...

hmm

düşünmedim :P

gel ne olursan ol yine gel...

haysy gyz erkek bolmak

haysy gyz erkek bolmak islemezaaaaaaay

......................buda geçer.......................

o name diydigin bolyaray....

o name diydigin bolyaray....

MENA ISLAMOK! Name baray

MENA ISLAMOK! Name baray oglan bolup :)) gyzjagazlygyma Hudaya mun shukur :))

Jenap Anna shu yokardaky

Jenap Anna shu yokardaky adamy gorde meni goray kan bir tapawudymyz yok :))

sakgal,

sakgal, murt????

:D

......................buda geçer.......................

Dishimem goryanmi :))

Dishimem goryanmi :))

kiçi dilinem

kiçi dilinem göryan:D

......................buda geçer.......................

şugun bir kitapda şeyle

şugun bir kitapda şeyle söz duş geldi:

"güzellik sima ile olsaydı
elinde asa olan herkes musa olurdu"

sima name diymek

sima name diymek bolyar?

***************************************
Gozel gyzdan dine gozel pikir yagshydyr.

YÜZ --- All our lives we

YÜZ

---
All our lives we sweat and save
Building for a shallow grave...

nesip bolsa şu işimden

nesip bolsa şu işimden çykmajak bolmaly
şaherin iiiin owadan gyzlary gelyaray:)

işleyanlerem has beter...arman in kiçi menda:(
......................edebi edepsizden öwren.......................