Çilim çekýärsiňizmi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Hawa, çekýän
12% (6 votes)
Ýok çekemok
71% (37 votes)
Öň çekýädim, goýdum
12% (6 votes)
Şu wagt çekýän, ýöne goýasyma gelýär.
6% (3 votes)
Jemi 52 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Agajan, inim, 3-njide "Öň

Agajan, inim, 3-njide "Öň cekipdim,.." diyen bolsan has amatly bolardy?!

Cagajykkam, bar tirkeshyanim ozumden ulydy we cilim cekyadiler 15 kopuklik "May" cilimini alyp, men hem sawlik, has takygy, cagalyk howesi we dost gijjesi bn dadypdym shol zaheri 1-2 aylygyna, yone "uf-pufden" gecmandi, yagny, bogazymdan. Shonda-da erbet zat eken-ayt, zaluwat :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Çagakaň çekeniň hasap

Çagakaň çekeniň hasap dälow, içiňe sorup bilmän, çagalykda 1 ýyl çekip taşlanyňy hasap etmesene!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

1 yil-a dal, belki 1 ay hem

1 yil-a dal, belki 1 ay hem daldir, takyk bilemok, yone yene cekdik bolyar damay?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

.

Ay mena gaharym gelse çekyan. Ya da biri hödürlese durup bilemmak. Önrak çilim çeksen kabir adamlar bilen dostlaşmak has ansatmyka diyip pikir edyardim. Samsyk diysanim.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Çagakak kakamda rodopi

Çagakak kakamda rodopi bardy , git 1 ştuk getir diyende jigim bn 1-ini çekipdim, son ejemdenem kakamdanam ylayyjak gyzgynjak sübse bn şapbat iydik .Şo günden son 1 km daşyndan aylanyas.Kakamam menden , jigimden utanyp esasanam ejemin nazkereşmesinden son goydy ,Hudaya 1000 şükür...:)

......................buda geçer.......................

Dunyade in

Dunyade in yigrenyan ysymdan biri chilimin ysy...ustume sinse ishim gadyar...

+1 (goçak birlik) --- DON'T

+1 (goçak birlik)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Bilýän, sen bokuň ysynam

Bilýän, sen bokuň ysynam çilimiňkiden gowy görýän ekeniň.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ayyy senem

Senem alyanay, ol porsto men shol zadyn ysyny nahili derejede yigrenyanimi dushundirjek bolup aydan zadym...

menin ses berjegim yok

menin ses berjegim yok ekeni,shon uchin hichisini basmadym:(

ol nahili yagdayka,

ol nahili yagdayka, Mekan?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Chilim chekemok yone

Chilim chekemok yone chekesim gelyar.
bir guna tochno chekerin!

onam agajanh goyar-da

onam agajanh goyar-da :)

gowy zat dal-ow :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

душдум

"омрумде хич чекмедим!!"
менем гозледим Ёне тапмамсон "чекемок" дийдим.

tm'de şeyle zat

tm'de şeyle zat eşidipdim.. dişin agyrsa çilim çeksen geçya diyip.. şu hakykatdanam dogrymay?? çilim çekyanlere yüzlenyan..

......

çilim çeksen diş galarmay. agyrmazda bolmanam.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

" Chilim chekmek = Chilimin

" Chilim chekmek = Chilimin tussesini dineje sormak dalde, tussani oykenine gidirmek "
diysek dogry bolar, yone dishi agyryanlara chilimi dineje sorduryalar, ichlerine gidirman,
agyzlaryny yumup durdyryalar, chilimin tussesi mikroplary olduryan bolup biler, ya-da halk
sheyle pikir edyandir...Elin zadyn kesilse-de chilimin tabak'yny yapsan yod chalan yalirak
bolyamysh, yagny dezinfeksia gechyar.

Men 5nji klasda

Men 5nji klasda okayakam yaman dishim agyrdy, bir gonshymyz chilimin tussesini agzynda saklasan ayrylyar diydi...edip gordum peydasy degmedi, in sonunda sogurtdym...sanada dishin agyrany uchin chilim chekmegi maslahat beremok, doktora giday::))

GaraDag wrote: Chilim

GaraDag wrote:

Chilim chekemok yone chekesim gelyar.
bir guna tochno chekerin!

Aý näbileýindä... ýatdan çykypdyr.
Seni çilim çekesiň gelýär diýip ses berdi diýäýeli.
saglygynyz

2 yil on chekip gordum 1

2 yil on chekip gordum 1 hepda golay, yone hich hili peydasyny gormedim, ne yurek gysmany
ayiryar, ne-de bashga derdine derman bolyar, gayta shondan son 2 hepdelap gyzgyn, limonly chay ichip bilmedim, ichime gidende birhili yakyan yali bolyady, onson ya chayi ya-da chilimi tashlamaly boldum, menem 1-njisini sayladym, govam edipdirinmikam diyyan...

Mergen wrote: ya chayi

Mergen wrote:

ya chayi ya-da chilimi tashlamaly boldum, menem 1-njisini sayladym

Dushunmedim, chayy tashladynmy yagny sen?! :)))
ps: beh, caya-da gecip yetishipsin-ow shujagaz yashyna cenli :)))

Yalnishipdirin, chilimi

Yalnishipdirin, chilimi tashladym diydigimda...Yone meninki bashlady hasap etmesenem bolyar, uyshirsen 15 chilim'den kop cheken daldirinlay :)))

Gyzlar, siz name jogap

Gyzlar, siz name jogap berenzok ?? Ya size bu soragyn soralmagy manysyz yalimi ?
P.S. Leylii, chynyn bilen jogap berdinmay ??

haha Mergen aga netijelere

haha Mergen aga netijelere seretmäňdä how :)
saglygynyz

Neme bagyşlaň sözlemi

Neme bagyşlaň sözlemi ýalňyş ýazypdyryn.
Kimiň nämä ses berenini seretme diýjek boldum.
Netijelere seredip bilersiňiz! :)
saglygynyz

Ay men goryanimi gorkezemok

Ay men goryanimi gorkezemok velin, shu gezek birhili goryanime ynanyp bilmedimda...

Yashayan obshidymda dash

Yashayan obshidymda dash toweregimdakilerin 70%-80% chilim chekya. Otagdan korridora chykanynda, korridoryn tussesiz wagtyny gorup bolanok. Chilim balkony bar welin, haram eshekler yene-de korridorda chekyaler, chydap bolanok..

he-he

mena cilimi tashladym nasa gecdim, arzanrajyk dushyar oyun edyalay bay halamogay nas atsalar onam kocilik yerinde waccyladyp dokseler ufffff kabirleri indi cilimi tashlap nasa gecyarmishler ikisem biderek zat

Yyllar ön ..98-99--larda

Yyllar ön ..98-99--larda bolsa gerek türkmenlen Tr-e taze gelen döwürleri,nas tüykürenlerinde türkler görüp.."Bah türkmenler yaşyl tüyküryalay "
diyyar ekenler...

......................buda geçer.......................

Bir sapar

Bir sapar Tursiyadan Tma gelyarkam, birinin yanynda nas bar paketde, X-Rayin yanyndaki adamam bu name diyip sorayar, shona bir topar adam bolup dushundirip bilmediler, narkotik zatdyr oydyar...ay ellerini gorkezip son agyzlaryna eltip, sheyle etyas zat diyip..
Yenede bir waka, bashda okuwa baranymyzda bir Kerkili oglan yanynda bir uly paket doldurup nas alyp barypdyr::))

bah, duynjik barde bir

bah, duynjik barde bir Pakistanly birinin elinde nas gordum,ay, yuregim.... :)

bolyar-lay,yureginizi bulamayin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hehe bagyshlarsynyzda mena

Hehe bagyshlarsynyzda mena “Hawa chekyan” diyene ses berayipdirn :)) Aslynda “shu wagt chekyan yone goyasym gelyar” diyyane ses berjekdim :D :))))))

Nahilisini chekyan onson ??

Nahilisini chekyan onson ?? Menthol'ly light chilimlerimi ? :)))))

:) cennek atyasmy, jigim

:) cennek atyasmy, jigim :)
ya gara cynymyzmy:)
copanlar kan oyna dushunenok diyip eshitdik,menem sholardan bolamson, gynap durmasana :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Leyli kem galayma çekiber..

Leyli kem galayma çekiber.. Son belkem taşlap nasa geçersin ha .??)))))))..

Menem ön chekyadim edil

Menem ön chekyadim edil shumada 1 ay bari chekemok.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

yooook

çilimi ellanimem yadyma düşenok

men-a ellap gördüm :))

men-a ellap gördüm :))

hmm

son şonça ellanson dadyp bir gördünmi? :P
ay keypini görmeli ekenda şeyle mozvojnost bolanda ;)

gel ne olursan ol yine gel...

hihi

kakasy getir diyendir-da, şonda ellandir-da :)

kakam çilim çekenokla

kakam çilim çekenokla :))

oglan doganym getirttiryadi.. yada dayılarym.. bir dayım bar, özüm şo gelende yörite çilim alyp beryadim :)) sebabi nas atyady.. menem bizin oyde nas atmak gadagan diyip çilim getirip beryan.. howla çıkda arkayın çekiber diyip :))

Akgul - nasyn dushmany,

Akgul - nasyn dushmany, chilimin dosty! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

"çilimi şeyle goyasynyz

"çilimi şeyle goyasynyz gelse nasa başlan"Gonşym Başim:)

......................buda geçer.......................

Neshesiz ar bolmaz:)

Neshesiz ar bolmaz:)

A eger men käwagt çekýän

A eger men käwagt çekýän bolsam haýsysyny bellemeli?

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

"Hawa,chekyan"!!! :(

"Hawa,chekyan"!!!

:(

chilim chekmek gadagan janyn

chilim chekmek gadagan
janyn saglygy uchin
oyken bagyr goymaz ol
chuyredip tashlar sizin

hany tashlan chilimi
nas hem gerekdal atmak
onarsanyz hich hachan
shol tarapa seretman!

hehe kirlije setirlerden :)

byr zady milyan çilim

byr zady milyan çilim chekyane cekme diyman.adamlara sogen yaly bolyan.akmak bilya shonin peydasynyn yokligini.o da byr uytgesik nese basga zat dal.goyan adamyn organizmasyndan gaty kop wagtlap gidenok.

Edyan ishinin yalnyshdygyny

Edyan ishinin yalnyshdygyny bilip, yalnyshlygy duzeltmage chalyshman beterleshdiryanlere dusunemok.. Cilim cekyanler hakynda.. "Tashlap bolanok" diyyanlere, 'yhlas bilen yapyshyp tashlap bolmajak zat yok'!!!

Çilim hakynda goşgujyk

-----------------------------
Çilim çekmiş, çekmiş, çekmiş
Soň hem üsgürip puşman etmiş
-----------------------------
Bir ýerde okapdym ýokarkylary.
Goşgy setirlerini.
saglygynyz

Ay men pahyrda gowun garyn

Ay men pahyrda gowun garyn yoklay garybyrajyk yashamson hol orslan Prima diyen chilimi bilenem onyshyanlay :)) Onada guyjim yetmedik wagty temmaki chekyan samodelka chaydan ozum yasap ;D Chilimkeshe menzamokmy?!
Gulkim tutdylay bu ses berilshige shonun uchin oyun edip ses berip goyberipdirn :))) hazir yzyna alarnda. Namay chyndanam chekyandirn oydinizmay?! Fuuu gyz bolup chilim chekaysen :)))
Wiy Gadyr aga indi guna boldymy men shu oyun edip aldanym?! Esasanam Remezan ayynda.

Gadyr aga

Gadyr aga fetvada berarmay::))

Hahah...Gadyr agany

Hahah...Gadyr agany Tmolympiad'yn bash muftusi edip goyaymaly etdin sena :))

P.s. Rumyniya'da gyzlar oglanlardan kan chilim chekyar, mena indi ovreniship gidipdirin,
yone yene-de sapakda yanlarynda oturanynda chilimin ysy gelip dur, birhili yakymsyz ys,
gyzdan beyle ysyn gelmegi hasam yakymsyz...

Leylii wrote: Gulkim

Leylii wrote:

Gulkim tutdylay bu ses berilshige shonun uchin oyun edip ses berip goyberipdirn :)))

Her degismanin araksynda dogrynyn payy bar..:))

Leylii wrote:

Fuuu gyz bolup chilim chekaysen :)))

Barde chekmeyanin tapmak gaty kyn..
Bir sapar gordum, mashyn surup barya, yaglykly(basortulu) chilimjagasham elinde..

Leylii uchin ugurlasip bir

Leylii uchin ugurlasip bir zatlar eders-da.. Nadeli indi:)

hany gayrat edin, alyp

hany gayrat edin, alyp çykyn, yöne fetva berayman.. sony kyn bolaymasa..;)

cilim cekmeyanler size

cilim cekmeyanler size BEREKELLA diyesim gelyar.men 1 gun goysam 2-nji gun cekyan gowsy cekyan diyayinle.Cekyan. ay cekmeyan barmay shuny?:). kabirleri cekemok diyyar welin uns berseng gizlenip tussap yorendir. etseng kime ziyan etyang ozunge! yone goymak niyetim bar bir el boshan wagty.

Illera elleri boshan vagty

Illera elleri boshan vagty chilim chekyar, senki tersinemi :))

wah dushunmansingow:)bolyada

wah dushunmansingow:)bolyada baryakang dushunersinng:)

Dushunip, yone prikol tutjak

Dushunip, yone prikol tutjak bolan bolup bilerinmi ? :))

dogry olda bolup biler.

dogry olda bolup biler. dushnukli!

Shu wagt statistikalaryny ha

Shu wagt statistikalaryny ha berip biljek dal, yone dunyade in az chilim chekilyan dowlet yada sholaryn biri Amerika diyip eshitdim.

Amerikanlara saglyga zyyanly diysen, omruni gysgaldyar diysen boldugy.

Cilimkeshin aydymy Cilim

Cilimkeshin aydymy

Cilim ceksen janyna
dowler gelmez yanyna
her gahar gazapda
derman bolar janyna
:)

Magtymgulynyň "Çilimkeş"

Magtymgulynyň "Çilimkeş" diýen goşgusyny tapyp goýsaňyzlaň!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ÇILIMKEŞ Hak seni raýyňa

ÇILIMKEŞ

Hak seni raýyňa goýmuş jahanda,
Ede bileniň et munda, çilimkeş!
Diwan gurlan güni hasap jaýynda,
Jowabyň nämedir anda, çilimkeş!

Kuwwatyň kemelder, güýjüň az durar,
Keýpi kellä gelse, aklyň azdyrar,
Süňňüňi syzdyrar, etiň gyzdyrar,
Bir nyşana budur sende, çilimkeş!

El götergin beýle nähak talaşdan,
Puluň köýer, içiň ýanar bu işden,
Erte garnyň doldurarlar ataşdan,
Zähmi çykmaz, galar janda, çilimkeş!

Iki dünýä ýagşylyk ýok egriýe,
Kişi bolsaň, gadam goýgul dogruýa,
Binamaza, gybatkeşe, ogruýa,
Ýoldaş bolar ýowuz günde çilimkeş.

Magtymguly, möwlam jandan ýakyndyr,
Çilim bir şor suwdur, ten bir zemindir,
Iman bir tilkidir, göwre bir hindir,
Tilki tüssä dözmez hinde, çilimkeş!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ÇILIM Dostlarym, duşman

ÇILIM

Dostlarym, duşman biliň, älemde bir bardyr çilim,
Eýle mahbup eýlemäň, bir gareti-jandyr çilim,
Suzlaban haly demi bir afgyýy-myrdar çilim,
Tartar uzyn kaýdyga, göýä ki zengardyr çilim,
Kaýda bolsa dowzahylar, bezmide bardyr çilim.

Tüşgeç ol mejlis era, her kim çeker, bimar eder,
Al bilen aldap seni her dem özige zar eder,
Sag-salamat goýmaýyn imdi özige ar eder,
Gol-aýagyn şel kylyp, halk içre any har eder,
Bu sypatlar birle ol, çekäň ki, betkärdir çilim.

Kah-kah eýläp her zaman ol, görseter bet hüýüni,
Burnuňyzga ysgaýyp, almaň oşol bet buýuny,
Eý, musulmanlar, halal diýp, kylmaňyz hiç oýuny,
Ahyrýetniň oýun etseň, tiz goýuň bu oýuny,
Ahyrýetniň oýun etmeselerge derkardyr çilim.

Her kişi hoş hal olupdyr jim-u lam, mim atyga,
Nige pikr etmes oşol kim bu pelitniňzatyga,
Mündürer göýä any her dem şeýatin atyga,
Syhr edip her dem any, tartar özüniň katyga,
Çünki betkärdir gözige daýyma bardyr çilim,

Gul-gul eýläp her säher ol, agzydan otlar saçar,
Her kişi akyl durar kim, beýle bet buýdan gaçar,
Kim any elge alar, göwsün anyň sary açar,
Ygtykat etse halal diýp, dini-yslamdan geçer,
Dini-yslamdan geçerge bir sebäpkärdir çilim.

Şeýle duşmandyr ki, taňla syryňyz paş eýleýip,
Wagty ýetmez solduryp, bu jismiňiz läş eýleýip,
Gaýgy-hasrat ýok ekende çeşmiňiz ýaş eýleýip,
Her zaman düýt ýuwduryp, hem öýkenňiz daş eýleýip,
Bary gapyl olmaňyzlar şeýle betkärdir çilim.

Eý, ýaranlar, nähý kylmyşdyr any bizge aht,
Pikir edip, zikr eýledi kim, halk era abdyssamat,
Tebdil etmek, nähý kylmak işini bizge ne het,
Kim ki müňkür bolsa, anyň aldyda bardyr lahat,
Aýdadyr Magtymguly, bu bendäge nardyr çilim.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ÇILIM ÇEKMEGIL Janyňa

ÇILIM ÇEKMEGIL

Janyňa kast etme, düýdkeşim, özüň,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!
Pendim bu, roza tut, oky namazyň,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa,
Agzyn açyp, haşlap girer goýnuňa,
Her zaman zäherni salar iniňe,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Tenleriň tisginip, andan gaçar sen,
Suwsuzlykdan zäher-zakgum içer sen,
İçim ýandy diýip, agzyň açar sen,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Ýylan aýdar: “Bu gün gaçar sen menden,
Ol hakyň emridir, aýrylman senden”,
Oşal wagtda bizar bolar sen andan,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Ýalançy dünýäde isteme wepa,
Ot iýmek bolarmyş bizowk-u sapa,
Düýdkeşler ummat däl diýdi Mustapa,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Bu dünýä panydyr, durmaýyn geçer,
Her kimse akyldyr, bil, andan gaçar,
Şeýtana ýol berme, imanyň öçer,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Amanat janyňa kylmagyl töhmet,
Sarpasy nedir, gel, sen imdi pähm et,
Magşar gün nä diýr sen, jowabyňny aýt,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

İblise berme, ýuwtmagyl nary,
Gül diýip özüňe salmagyl hary,
Bigaýratlyk etme, saklagyl ary,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Terk eýle çilimi, dogry dur haka,
Her zaman toba diýp, tutgul sen ýaka,
Diýrlermiş, suw bermez düýdkeşe sakka,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

İçdigiň zakkumdyr, iýdigiň otdur,
Bilmez sen, şeýtanlar kesbiňe şatdyr,
Bu gün hoşnud bolsaň, taňla heýhatdyr,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Bir sapar hatadan çekipdir Aly,
Seýl üçin sähraga çykypdyr weli,
Bir mesjidi görüp zerli-sapaly,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Mesjidi görüpdir ajaýyp zada,
Tomaşa eýleýip, girmiş pyýada,
Sütüni syýamyş, örtenmiş oda,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Oşol demde gaýdyp gelmiş resula,
Habaryn söýlemiş sahyp usula:
“Sütüni syýamyş nädir wusula?”
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Resul aýdy: “Aly eşitdim sözüň,
Sypatyň, suratyň görüpdir gözüň,
Düýdkeşlik zyýandyr, eşitgil özüň,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Görüp sen mesjidi, turpa ýaranmyş,
Şeýtap saňa bu gün keýpi berenmiş,
Anyň üçin sütün oda bürenmiş,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Adamyň sütüni – bilgil, – imany,
Bu şeýtan mekriden saklagyl any,
Gapyl bolsaň ýakar, etme gümany,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil”!

Şol pursatda Haýdar çykdy meýdana,
Gahr ile kast etdi lagyn-şeytana,
Şondan bäri şeýtan boldy pynhana,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Andan owwal şeýtan äşgär gezermiş,
Adam aldap, dinin beýle bozarmyş,
“Bissimilla!” diýseň, umyt üzermiş,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!

Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle,
Sapar kylmak lazym, azygyň eýle,
Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Din alymlaryň aglabasy

Din alymlaryň aglabasy çilime HARAM diýýäler, iň az bölegi "harama ýakyn mekruh" diýýäler.
Magtymguly hem "haram" diýen ekeni...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Çilimkeş Hak seni

Çilimkeş

Hak seni raýyňa goýmuş jahanda,
Ede bileniň etgil munda, çilimkeş !
Diwan gurlan güni, hasap jaýynda,
Jogabyň nämedir anda, çilimkeş ?

Kuwwatyň kemelder, güýjüň azdyrar,
Keýpi kellä gelse, aklyn azdyrar,
Süňgüňi sazdyrar, etin gyzdyrar,
Bir nyşana budur sende, cilimkes.

El götergil beýle nahak talaşdan,
Puluň köýer, janyň ýanar bu başdan,
Erte garnyň doldurarlar ataşdan.
Zähmi çykmaz, galar tende çilimkeş.

Iki dünýä ýagşylyk ýok egriýe,
Kişi bolsaň, gadam goýgul dogryýa,
Binamaza, gybatkeşe, ogryýa.
Ýoldaş bolar ýowuz günde çilimkeş.

Magtymguly, möwlam jandan yakyndyr,
Çilim bir şor suwdyr, ten bir zemindir.
Iman bir tilkidir, göwre bir hindir,
Tilki tussä dönmez hinde, çilimkeş !

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Chalaja gija galaydymmy?

Chalaja gija galaydymmy? :-)

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Inedin ishleyshida... Gaty

Inedin ishleyshida... Gaty gorman.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Bah KIM CALASYN oynayalarmay

Bah KIM CALASYN oynayalarmay bular

MEN 1999-2003 ARALYGY CHILIM

MEN 1999-2003 ARALYGY CHILIM CHEKYARDIM, 1999 YYLDAN BAREM NAS ATYARDYM, NASY GOYANYMA 3 GUN BOLDY, DILIM ASHAGYNDA BASH CHYKDY,SHOL SEBAPLI GOYMALY BOLDY, ONEM CHYKYARDY YONE BU SAPAR GATY ERBEDRAGI CHYKAYDY OYDYAN :) , YONE INDI BOLDY, IKISINEM EDEMOK, ETMERIN DIYEN UMYDYMDA BAR :) (LUCHSHE POZDNO CHEM NIKOGDA)

SAGLYGYNYZ!

Han wrote: DILIM ASHAGYNDA

Han wrote:

DILIM ASHAGYNDA BASH CHYKDY

Bashyn namedigine dushunmeyanler bar bolmagy mumkin. Bash - bashgacha aydanda yara.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Balkancalayasmy:) Ey, shu

Balkancalayasmy:)

Ey, shu nasy nadip atyanlaryna hayran-ey, TC-de hem bar eken-ow:)

BIrem, "Gak" diyip bir zat bar, Yemen taraplarynda, ol-a nasdanam beter ekeni!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hawa day, Balkanchalayas

Hawa day, Balkanchalayas :-)! Menen hayran ey shony nadip atyanlaryna. Omrumde yekeje gezek gyzyklanyp atyp gordum. Shoda shol. Gaydip seredibem bilemok.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

nasy nadip atyanlaryna

nasy nadip atyanlaryna hayran?! enayyja pakdy agzyny achyan (yada chkjany) eline guyyan oz dozany :) (bellik: oz dolyandan kan guymaly dal, peredozirovka bolaymagy mumkin:) )
sonam agzyny achyp dilini galdyryp oklap goybermeli, keypini gorup son govja ollenenden son tuf edip tuykurip goybermeli, yone zhelatel'no guma tuykurmeli son gomer yaly, a to beyleki adamlaryn yuregi bulashyar :)

yone dogrysyny aytsam men onem goyup bilerdim nasymy, prosto goyasym gelmedi, yone indi goydum :)

saglygynyz

Han aga, sihda almak barada

Han aga, sihda almak barada diydim-le, yap-yashyl bir zat, dilin ashagynda, yanyoldashyn ya soygulin sho halda gorayse yanyna-da gelmek islemez:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay onyna dogry Ata, wah men

ay onyna dogry Ata, wah men ol yap-yashyl zady 2002-de bir goydum velin, son 2003-de gulluga gidemde yene bashlasam natjek, shoda shol yene ovrenishipdirin, ay inda namede bolsa goydumayt, kan azarlamogam :)

:)

kici wagtym sigir bakmaga jennele gityardim(mala diyilyar bizde...)
shol gunler kagizin icine yaprak goyup cilim diyen bolup cekyardik. bizem ululara menzejek bolyadik yone ici yaprakdan. yashlik bolyada su yatlasak gulup gecyas... sagliginiz ...

Menem oyumizde ishleyan

Menem oyumizde ishleyan ussalaryn nasyndan atyp gordum 2,3-nji synplarda vagtym, yone men ony dilin ashagyna atylyanini bilemokdym,
ayamyn yarsyny dolduryp agzyma atdym kishmish iyyan yali edip :)))
Yaman yakdy agzymyn ichini, goni ala goh edip bashladym, hemme adam
dashyma uyship "Tuf et, tuf et" diyya, menem chynymy edip aglayan...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Mergen aga senä bokam bolsa edip görüpsiň öýdýän :D"

Nas'da tovugyn boky bar

Nas'da tovugyn boky bar diyip eshitdim, onda bokam edip
gorenimiz bolya :)) Ay chaga vagtymyz namemish diyyadikda
chilim chekseler, nas atsalar, aslynda sheyle etmek bilen
dash toveregimizdaki adamlar bizi chilime-de araga-da ovrenishdiryaler, oalra adaty zat hokmunde seretdiryaler,
chagalykdan "Bar yarym litr alyp gel" diyip bazara iberyaler
ve sheydip oz pulumyz bolan vagty, ozumiz uchin yarym litr
almanyn tohumlaryny atyalar...Shu gaty yalnish zatlar, chaganyn kellesinde kichilikden oturyan yalnish ozem.

Mergen wrote: Shu gaty

Mergen wrote:

Shu gaty yalnish zatlar, chaganyn kellesinde kichilikden oturyan yalnish ozem.

Doly goshulyan.

Shu wagt bir kitap okayan. Jack London - John Barleycorn. Bir alkogolik oz durmushy hakynda yazya. Birinji sapar 5 yashynda ichipdir. Ejesi, fermada ishlap yoren kakasyna chagasyndan piwo iberipdir. Ol chaga bolsa "Bu nameka diyip" hemmesini ichipdir we alkash bolupdyr.

Sheyle wakalar kop bolya..

Jack London diýen adam iň

Jack London diýen adam iň soňunde özüni suwa oklap öýlärmi?
----------------------------
Ýagşy iş et, senden ýagşy at galar

Ay nadip olenin-a bilemok,

Ay nadip olenin-a bilemok, yone kitaby gaty gyzykly ekeni..

Jack Londonyn yazan "Martin

Jack Londonyn yazan "Martin Iden" romanynda esasy gahryman Martin Iden denizde ozuni suwa oklap gark bolyar.Gaty gowy roman,maslahat beryan.

Biz tomus oglanlar nbn

Biz tomus oglanlar nbn garaguma yüzmage gidemizde,ulular bize piwo beryadi,balyjak bn içyadik,bilemzokduk namedigini,limonatyn 1 görnüşidirda diyyadik:)

Toylarda şampanski içilyadi,onam bilemzokdyk,yöne nas bn çilimi gaty gowy bilyan çagalykdan kakam gulagymahaka edipdi "edayme,edayme" diyip...

Her yaşyn öz bidüzginçiligi bardy,türk mekdebe gidemen bilemokdym elin sonky synpa gelenin mahallary "ygmak" başlanyar:)

......................buda geçer.......................

hmm

100 ...

gel ne olursan ol yine gel...

Men hemişe çilim çekemok

Men hemişe çilim çekemok yöne üýtgeşik çilim, temmäki, ot görsem çekip görýan.

Mark Twain wrote:

Part of the secret of a success in life is to eat what you like and let the food fight it out inside.

paid tha cost to be da Bo$$

haysy otlary çekip

haysy otlary çekip gördüniz? :D
_____________________________________
Ikimiz bile yaşayarys: özüm we keypim..

ine size gerek bolsa

Amerikadan (Pensylvania) bir tanyşdan (...) yany yakynda bir (3 hepde bolan daldir) bir tazelik (gündem) gelip gowuşdy.. Olaryn arasynda şu sözlem bar:
"Daha önce de söyledim, şimdi bir daha söylüyorum ! Sigara haramdır!"
"Önem aytdym, yene bir gezek aydyaryn! Çilim haramdyr!"
Kimdigini özüniz bilyansinizdir lay... onun sözünin üstüne söz yokmuka diyyan...

name indi pensylvaniyada

name indi pensylvaniyada yaşayamyş diyip her aydanyna amin diymelimay biz..bah ...

marsa dagy gidayse ...

......................edebi edepsizden öwren.......................

Anna, umuman senin aydanyna

Anna, umuman senin aydanyna goshulyan. Birinin aydyanlaryny aklyna yatyrman goni kabul etmek Hanefilikde kan bir ulanylanok, ol has Shafiilikde we Hanbelilikde, esasanam Selefilikde bar zat.
Olar aydylan sunnedi we ayat/surani analiz etman, dushundurip, hikmedini we manysyny biljek bolman, soraglaman hakykatdanam shol zatlar manylymy, kabul etmegi undeya. Imami Azam bolsa, bularyn hemmesinde manynyn barlygyny gorkezjek bolya we kawagt shu temalarda geplande belki tersindenem pikir yoredya.
Senin aydyanyn shol manyda dogry. Pennsylvaniada yashayan na dereje beyik hem bolsa, aydyan sozlerini we beryan fetwalaryny analizlap kabul etmeli, ona tapan derejede bolmaly dalmika diyyan.
Yone bashga bir zadam bar. Olam alymlaryn pikirlerinin den gelyan temasynda, kop garshy gitmeli dalmika diyyan. Olam, chilimin haramlygy. Magtymgulydan tut, Pennsylvanialy yashula chenli dunyanin kop din alymy chilimin haramlygyny aydya we shol aydylany analiz etsen, ayat/sure/hadys bilen, dogry yaly. Yagny chilim dine ziyan...
PS Bey diysem, arada biri sheylerak zat diydi. Eger dunyanin bar alymy bir fetwa berip, birijigem uytgeshik fetwa berse we sen shol alymy eyeryan diyip niyetlenip etsen, Alla bagyshlayamyshyn.(Ya jedelli meselelerde sheylemi)
Chilim mana galsa haram. Yone Turkiyede Ylahaiyady gutaran bir topar oglanam ozlerini aldap yorler "bu mesele jedelli" diyip...
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Bayram in esasysy kimin

Bayram in esasysy kimin aytyanlygy bolaymasa bizin çagymyzda .
Ony aytyan dini mowzuklarda gowy tanalyan , eden teswirlerinde bu güne çenli yalnyşlyk az bolsa bir zatlar bilyandir we haram diyyandir .
Alla nyn haram etmedik zatlaryna haram diymek we haram diyeden zatlaryna bolsa halal diymek ... dir ... diyip okapdym ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Men ol ýaşula uly hormat

Men ol ýaşula uly hormat goýýan, ýöne käbirleri şol hormatda aşa gidýän ýalymy ýa gözüme şeýle görünýämikä?!
Bilmedim, başgalaryny analizlemekçi däl, ýöne men edil adamlaryň köri-körine baglanmagyna garşy, aýdylan zatlaryň manysyna düşünseler halaýan. Ýokarda-da şony aýtjak boldum, ýaşula garşy hiç zat aýtmadym
PS Meselem şol ýaşuly ýakynda "Kim maşyny gaty sürüp, awariýa düşüp ölse, özüni öldüren bolýa" diýip fetwa beripdir, tekiz ylalaşamok. Özümiň maşyny gaty sürýänligim bar, hawa, ýöne ondan zyýada, özüňi öldürmege men şeýleräk düşünýän:
özüňi öldürmek - isläp, ölmek isläp, şol niýet bilen öz janyňa kast etmek.
Maşyny gaty sürýän adam, meselem men, özümi öldüresimem gelenok, ol niýetem ýok, ölesimem gelenok. Awariýada ölsem, belki günäli bolaryn, sebäbi jogapkärçiliksiz sürdügim bolar, emma muňa "özüňi öldürmek" diýmek gaty agyr we ýalňyş. Özüni öldüreniň o dünýäsi öçýä, jynazasy kylnananok... bilemok ýaşuly onuň ýaly fetwa nireden baryp ýetipdir...
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Men ol yashuly "140'den

Men ol yashuly "140'den yokarda surup baryaka avaria bolup olen,
shehit bolmayar" diydimika diyyadim velin, hachan "ozuni olduren" diydika ?

Mana 3-4 sany oglan

Mana 3-4 sany oglan tazelikde aytdy. Ozem "tazeje fetwa" diydiler, menem "beyle daldir" diysemem, olar garantiya berdiler. Menem "eger sheyle diyenem bolsa, men onun bilen ylalashamok" diydim.
PS "140'den yokarda surup baryaka avaria bolup olen, shehit bolmayar" diyen bolsa-da ylalashamok. Ozem azyndan yekeje sebap bilen. 140? Name uchin 140? Name uchin 130 ya 150 dal? Kellanden bir san tutup aytmakda many goremok
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

goyulan "kurallar" bar

goyulan "kurallar" bar Bayram aga. speed limit 70 diyibem keypine yazylan daldir. diymek shol "limit" goyan adamlaram bir zady bilya..
goyulan "kurallara" uyman, shol sebap bilenem olen adam ozuni oldurdi diymek bolya.."speed limit 70" diylen zat, avariya bolasyn gelmeyan bolsa 70'den sur diymek!..
eger yanynda yene biri bar bolaysa, onda onam sen oldurdin diymek bolya!
men beyledigini onem bilyadim.."logichniy" dushunsen, bu "sonuca" baryp bolya..
hemme yerde-de sheyle..."kurallara uymadygy" halda olen adam ozuni oldurdi hasabyna gechya..

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

-100 yok

-100
yok dur...
-1000
Million we trillion!
"Amallar niyetlere goradir"!
Adamyn janyna BILKASTLAYIN kast etmek bar, mashyny surup baryarkan yalnyshyp awariya dushsen ol hich hachanam bolanok. Yashulynyn gepini dogrulajak bolup, asha gidyan. Awariya eden adam jogapkar bolya, yalnyshsa. Men muna garshy dal, yone awariya eden adamy "bilkastlayin adam oldurenlerin" kategoriyasyna sokmaga hich kiminem haky yokmyka diyyan.
Jogapkarchilik bar, yone sozler we terminler ony agyr edya.
Ozuni oldurmegin kesgitlemesi name? Sen kesgitlemesini ber gelneje. Eger senki yaly taryplasan we kategoriyalara salsan, onda sheylerak kazuslaram bolar:
1. Laboratoriya goragsyz girip olen ozuni oldurdigi bolya birden ichinde awariya bolaysa
2. Laboratoriyan ishgarlerem we gozegchilik edyanlerem adam oldurenler bolya
3. Okuwchylara sapakda ekperiment gorkezmek guna, gorkezende awariya bolup biri olse, mugallym adamy olduren bolya. Okuwchylaram goragsyz sapaga baran bolsalar, ozlerini oldurdigi bolya
4. Oyunde achyk yerlerde tok enjamlaryny we simlary izolentalamadyk we shol sebapli yangyn chykyp/tok urup olen ozuni oldurdigi bolya. Ya shol sebapli bashga biri olse, ol adam oldurdigi bolya
we MILLIONLAR.
Hich hachan adamyn niyetini denlemeden chykarman! Adam islap birini, shol sanda ozuni oldurmegi bilen, yalnyshyp, isleman, AWARIYA(ACCIDENT=by definition, it's an accident, not planned thing) bolup olen den daldir. Eger awariyada gunakar bolsa, elbetde jogapkarchilik chekmeli, yone "ozuni oldurdi" yaly agyr zatlary aytmak yaman ters.
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

jedel halamok...etjegem

jedel halamok...etjegem dal..
yone ynan men hich kimin diyyanini dogry chykarjak bolamok..shol meselani men ol yashulyny tanamankam chozupdim..
yokardaky yazan zatlaryn hemmesine-de jogap bar..
men dine birini yazjak "arif olan anlar"!!
1 diyip beren mysalyn:
eger laboratoriyan gapysynda shu shu "onlemleri" alyp girmeli. It is a must diyip yazylan bolsa..ol adamam etmedik bolsa, onda ol ozuni oldurdi bolya!
eger beyle yazgy yok bolsa, ve ol adamyn lab bilen kan arasy yok bolsa, yagny garshylashyp biljegi "tehlikeden" habarsyz bolsa..onda lab'a seredyan adamlar gunakar!
vessalam!
Ozuni oldurmegin kesgitlemesi: "tehlikenin oldugunu bile bile tedbir almamak"!!
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Mergene yazanlarymy okap bir

Mergene yazanlarymy okap bir jogap bersene. Senin pikirinche shol BTTMyn shehit bolan(menin gozumde elbetde) mugallymlaryn biri adam olduren we ozuni olduren, beylekisem ozuni olduren boldumyka?
Ya sen shol mugallymlaryn spid limite gora mashyn surenine ynanyanmy? Asyl Turkmenistanda spid limite uyyan barmy we shol mumkinmi? Bary minimum ozuni olduren, maksimum hem ozuni hem beylekileri olduren bolyamy bizde olyanlerin?
PS Men kimem bolsa, Allanyn yerine sud edyanleri halamok. Ozunche netije chykaryp bolya, shona uyup bolya. Yone oturan yerinden "Allanyn agzy bilen" geplap, bir topar adamy ozuni olduren etmek gaty uly sozler diyip dushunyan. Shol fetwa gora hereket etsek, Amyderyada gark bolan mugallymam, chagalaram ozuni oldurjek bolanlar bolya, BTTMinkilerem... asyl dunya dar gorunayya
PSPS Ine men goyi dindarlar bilen shonun uchin kan ylalashamok. Olar ozleriche we oz standardlaryna gora dini kanunlar chykaryp, Allanyn kararlaryny ozleri berayya...
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

"mantiga" dushunenok.. men

"mantiga" dushunenok..
men jedele girjek dal..
chyn zat yene-de chyn bolya..buyuk bulusma gor koprak..sholam Kuran-a ve hadyslara seredilip edilya..
-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Quote: "mantiga"

Quote:

"mantiga" dushunenok..

Bu bolsa, men pikirimche, godeklik!
Men sana bir rowayady aydyp bereyin.
Bir "dindar" molla bar parzlary edyamish, bash wagtly namazlymysh. Onson bir gun birini yolda gorup nira gidip baryanyny sorayar. Olam Kaba, Alla bilen sohbetdeshlik etmage gidip baryanyny aydya. Molla
-Men o dunyade jennede bararmykam shony Alladan sorasana. Barsam jennedin haysy yerinde mana jay berlerka?
diyyar.
Ol adam yoluna dowam edip baryarka, cholde garakchyny gorya. Olam shol bir zatlary sorayar we
-Alladan sorasana, men dowzahyn nirinde yanarkam?
Adam Kaba baryp gelyar we yolda garakchynka baryar we gurrun beryar yolda-yzda gorenini
-Men yolda bir innanin gozunden bir kerwenin gechenini gordum
-Beybe...
-Bolup biljek zatmy?
-Alla islese bolar!
-Onda senin yerin jennetlikdir
diyyar. Son gidip mollanka baryar we gurrune bashlayar
-Men yolda bir innanin gozunden bir kerwenin gechenini gordum
-Ay goya
-Name, ynananokmy? Bolup bilmezmi?
-Sena giden yerin yok ekeni, samahallama
-Alla islese bolmazmy?
-Tur yok bol!
-Onda Alladan sana habar, barjak yerin dowzahdyr.
Shu rowayatdan sheylerak manyny chykaryan. Sudya Alla, karar beryanem Alla. Islese bardaki alymlaryn "jennetlik" diyyan adamlaryny jahenneme goyar, islese barde "ozuni olduren" ya "adam olduren" diylip fetwa berlenleri ya "dowzahlyk" diylenleri hem jennede goyar.
Uly gepe toba.
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

godeklik diyip dushunmeginiz

godeklik diyip dushunmeginiz gen galdyrya!
birhili gysganch adam bashgasyna "sen gaty gysganch" diyishi yaly..
bu sizin aydyan rowayatlarynyzam, turkmenlen "men ichyan chekyan, yone yuregim arassa" diyyanina getirya..yokardaky garakchy diyyanin "kul hakkina" mun gezek girenlen biri..
Allam "name guna bilen gelseniz gelin, kul hakki ve shirk bilen gelman" diyyar..
arada "chelishki" bar..
bolyala, men jedel etmani halamok..

-------------------------------------------------------------------------------------
"Bir narsani yaratmagy irade eden vagty O'nun ishi dine "BOL" diymekdir, bes ol narse bolar" (yasin suresi)

Bolýa men gödek, ony

Bolýa men gödek, ony hemişe boýnuma alýan, ýöne ýokarky ýazylan bir hili şahsy ataka ýaly göründi. Borlaý, zyýany ýok.
Türkmenler aýdanyňy aýdýa we... dogry aýdýalar, eger şeýle hakykatdanam bolsa. Olary Alla islese bagyşlar, biz näme üçin olara näme boljagyny karar bermeli? Men asyl şol ýerine düşünemok. Näme üçin bize degişli DÄL* zady karar beresimiz gelýä? Alla jelebi bagyşlapdyr, islese hemme kişinem bagyşlar! Ýogsam jelep adam jelepçiligi ýeke özi edýändir öýdýäňmi? Başga bir guluň hakyna giren däldirmi? Allany kanunlara sokjak bolmalyň, ýagny "şeýle edeni Alla hökmän jezalandyraýmaly" diýjek bolýanyň ýaly. Ol kanunlaryň daşynda, islese bagyşlar wessalam!
Bir gep, günä etmek riskiň aşagynda goýýa, ondan gorkmaly, başga gep Allanyň bagyşlap/bagyşlamajagy hiç haçan bize belli däl. Belki şol molla ýaly bar zady edip, ömrüniň soňundaky aýdan sözi zerarly dowzaha girjegem bardyr?!
Men "men musulman, elhamdulillah" diýen her kimi musulman kabul edýän. Galan zadyna hem Alla karar bersin!
Alla islese içip, açylyp bilmän ýöreni bagyşlaýa, islese jelepçilik edeni bagyşlaýa, we ýalňyşmasam Pygamberimiziň döwründe hem bir garakçy gelip "men 100 adam öldürdim, indi men umydymy üzmelimi Alladan" diýse, Pygamberimiz "ýok, üzmeli däl! Alla bagyşlaýandyr" diýýä. Näme, ol garakçy gul hakyna giren däldirmi?
Garaz, men ol dünýäde näme boljagyndan bihabar. Hiç kim üçin palçylyk edip dowzaha ýa jennede ugratmakdan Alla gorasyn!
PS Jedel etmäni halamasaňam edýäs :) Men asyl fetwa üçin janym ýanýa. Ol fetwa uly zat, ony bermek bilen, bir topar ýolda ölenleriň jynazasy kylynmalymy dälmi uly sorag aşagynda galýa... Näme, onsoň spidometrinde näçe san bolanlygyny sorap ýörmelimikä? Spid limiti geçen bolsa, ony özüni öldüren yglan edip, jynazasynam kylman...
*editlendi "däl"i ýatdan çykarypdyryn
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

"Gul haky" mowzugyna biraz

"Gul haky" mowzugyna biraz "tangent" gechipsin Bayram,
Allah gul hakyny bagyshlamajakdygyny aydyar, yagny
sende menin hakym galan bolsa, Allah 2'mizi yuzbe yuz
goyar, men senden razy bolyancham hem senin hasabyn
gutarmaz !!!
Jelep gul hakyna na dereje giryanini biljek dal, menin
pikirimche bu ayri guna, gul haky yok !!

P.S. Senin yazan zatlaryn hem "rowayat", olara dayanip,
o dunya'den habar getiren yaly bolup aytmak hem dogry dal,
garakchyly rowayat'yn 3-4 durli gornushi bar, 1'nde
garakchy Robin Hood yaly, "Erbetlerden alyp, govylaryna beryani" uchin jennetlik bolyar, a "sopy" bolsa yolagchy
oglanyn choreginin yarsyny alyany "uchin", jehennemlik
bolyar...Senin yazan versiany birinji gezek okadym !!
Yone onunde sonunda bular 1 rowayat, belli bir amalyn
ya-da govy niyetin ahmiyetine uns chekilyar, yogsa
"ite kovshunde suv beren her jelep jennetlikdir" ya-da
"yaman'dan alyp yagsha beryan her garakchy jennetlikdir"
diylen zat yok....GAraz, bu zatlary context'inde goymak
gerek, ozune gerek yaly yoymaly dal...

Mergen, ýöne bu aýdylýan

Mergen, ýöne bu aýdylýan rowaýatlara meňzeşleri Buhari we Muslimde hem bar.
Isleseň meň beýleki temamda ýazanlarymy oka, şol ýerde garakçyly rowaýadyň beýleki görnüşi bar. Bärde rowaýat ýazanam bolsam, beýleki temada ýazanlarymy başgarak çeşmelere daýadym. Men şu temalarda parallel görýän. Ýagny ultimately, niýetiň gowy bolsa, günäň üçin gynansaň, Alladan ötünç sorasaň, günäler bagyşlanýa.
Aslynda her kim Kurany okap, özüçe düşünýä we şeýle hem bolmaly. Alla gul hakyny bagyşlamajagyny aýdýa, şol sanda "şirkden başga hemme günäni bagyşlajak" diýýä soňunda, belki az-kem dowzahda ýanmalam bolsa käbir günäler üçin. Esasy möhüm bolanam şol, meň gözümde.
PS Rowaýatlaryň näme üçin ýazylýanyny düşünjek dereje kelläm bar we menem "her gün içip gezmeli, Alla bagyşlar" diýmedim. Men "bagyşlajagyna her minut, her sekund umyt bar, NÄME EDENEM bolsaň, şirkden başga". Diýjek bolanym şu. Rowaýatlar şol pikiri goldamak üçin aýdyldy. Ýogsam hemmämiz garakçylyga/jelepçilige çykyp, soň suwsaýan güjük gözläp ýörmek üçin däl...
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

:)) Men dushunyan senin name

:))
Men dushunyan senin name diyjek bolyanyna, yone
argumentlerin, olary orta goyushyny dogry hasaplamok
ozumche...
Umyt elbette hemishe bolmaly, hich hayirli ish etmedik bolsanam, yone beyle adama biraz halalrak yashamagy
maslahat bermegin yerine, "umyt'dan dushme, niyetini govy
tutda yashaber" diymek birhilirak bolar..

"Chyn" diylen zat koplench

"Chyn" diylen zat koplench "subjectiv" zat bolyar, "buyuk bulusma"
hem hich hachan deneshdirme edyan daldir, t.e. ol yerde 1 zat
beylekinin ustunde tutulyan bolsa, sho yerde hokman niyet giryandir
ishin ichine, dine amala gora deneshdirme manysyz bolardy...

140 bir mysal, tizlik

140 bir mysal, tizlik limit'i 60 bolan yerde 90 bilen giden
vagtyn hem olsen menin pikirimche shehit bolmayan bolup bilersin,
menin pikirimche manysyz zat yok...Onsonam, bir adam 180'den, olme
riskini goz onune alyp baryan bolsa, a bu risk hemishe-de gaty uly
bu tizlikde, onson bile-bile, goz gortele olmage razy bolup baryanlygyny gorkezyar...
"Ozune olduren yaly" diymek belki gaty gechmekdir, yone shondan azajyk bardedir
bolsa-da...

Men asyl zatlaryn gulagyndan

Men asyl zatlaryn gulagyndan chekilmese halayan. Men scientist=alym, sanlary howadan almasalar halayan. Sen onun sozlerini mana sheyle yetirdin, menem shol sozlerini komment edyan, yagny yok yerden 140y nireden tapyar?
Elbetde, 60 limitli yolda 90 bilen suren belki shehit bolmaz, EMMA BU HEM ALLA GALAN KARAR! Men asyl dushunemok name uchin Allanyn yerine karar beresi gelya/beresin gelya? Shehit boldumy, bolmadymy biljek dal, men shehit diyip kabul etjek. Galanynam Alla bilyar.
Bizin BTTUdan 2 mugallymymyz SHEHIT boldy: Bahauddin Yurdakul we Jumayew oydyan beyleki mugallym, Atamyrat aga sholar barada yazdy. Name, indi sholaryn mashynynyn tizligini analiz edip, shehit bolupdyrlarmy, bolmandyrlarmy analiz etmek bize galypdyrmy? Name uchin? Nama gerek? Onda shol awariyada diri galan Yusup diyen oglany tapyp soraly spidometri nache ekeni? Belki olar shehit dal, adam olduren we oz janyna kast edenlerdir? Hawa, olar adam oldurenler we ozuni oldurenlerdir beyle fetwadan chyksak.
Sheyle dalmi genleje?
Turkmenistanda Mary-Ashgabat yolun limitinde suryan adamyn barlygyna ynanamok. Shol mugallymlaram, 99.9% shol limitden gaty gidip baryandyrlar. Emma butin yurdumyz, asyl butin dunya olary SHEHIT diyip yglan etdiler.
Bu gunki okan fetwalaryma seretsen... olaryn jynazasam kylynman, birini adam olduren, beylekinem ozuni olduren diyip yglan edaymek galya...
PS Barde niyet bar. NIYET esasy zat. Adam yalnyshsa we awariya etse, diri galsa shon uchin jogapkar bolya kanunyn onunde, olse Allanyn onunde. Yone "adamy bilkastlayin olduren" ya "ozuni olduren" diyip yglan etmek etmek gaty yalnysh
PSPS IMHO elbetde ;)
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

140 barde highway'daki

140 barde highway'daki limit, belki yashuly'nyn sozuni Rumyniya
shertlerine layik getirip aydandyrlar ol sany aydanlar !!
"Ozuni olduren" bilen menem ylalashamok, yone amanata beyle
uns'siz, keypine gora hereket edip, duydyrylan yagdayinda-da
ahmal edip seretmese, onda hasaby hem gaty agyr bolar...Yone
"ozuni olduren" birhili, menin uchinem gaty agyr sozler yaly !!
Shehit'lik tarapy bolsa tizlikden bashga-da birgiden faktora
bagly, shonun uchin bu movzukda "shehit" ya-da "dal" diymek bize dushmandir...

Sen maşyny gaty sürdigin

Sen maşyny gaty sürdigin ajalyna el buladygyn bolanokmy ?

Ya-da 10 gatly jayin üstinden özini aşaklygyna atyp "ajalym yetmedik bolsa ölmerin" öz janyna kastmy ya-da name Biribary synap görmekmi ...

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Aýdýana, BÄRDE NIÝET

Aýdýana, BÄRDE NIÝET wajyp. 10 gatly jaýdan özüňi oklasaň, ölesiň gelýändir ýa şeýle bir niýet bardyr. Maşyny bolsa bir ýere gyssanyp gaty sürüp bolýa, ýa bolmasa bir ýere gijä galsaň, ýa ýadaw bolup, öýüňe çaltjak baryp ýatasyň gelse. Bärde ölmek niýet däl, bärde ýolda däliräp, görünmegem niýet däl. Diňe çaltjak bir ýere ýetmek. Wessalam.
Analogiýaň nähilaý? Indi 10 gatly jaýdan bökmek bilen maşyny sürmek deň boldumy?
Men aýdýan, maşyny gaty sürmek jogapkärsizlik we günä bolup biler, nä dereje uly günä biljek däl. Ýöne "özüňi öldürmek" diýmek aşa geçmek. Diýmek her kim spid limitden(ýagny tabliçkalaryň aýdýan tizliginden) sürmeli, ony bolsa edýän 10% ýa bar ýa ýok Amerikada, Türkmenistan barada bolsa geplämogam
PS Maşyny gaty sürdügim ajala el buladym bolýandyr öýdemok. Sebäbi men käbirlerine görä gaty sürýän bolsam, meniň ýanymdan ýel ýaly geçýänler az däl. Käbiri üçin 100 km/h gaty, käbiri üçin 140 km/h gaty. Bir ýaşuly daýza ýolda diňe maks 90km/h'dan sürýändir belki. Bolanda näme?
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Men din adamsy yada dini

Men din adamsy yada dini gowy bilyan birisi dal .
Bir zat yazsam sen yalnyş düşinersin ya-da senin isledigin sorayan soragyna men gowy düşinemok .
Maşyny gaty sürmek bilen 10 gatdan bokmek niyetin
Biribary synap görmek bolsa birdir .

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Goshulyanim uchin bagyshla

Goshulyanim uchin bagyshla sanjar.. Yone bayram bu yerde ol Allani synamak barada hiczat aytmadi.. Unslije okay hayisht senden..

Bolya sag bol .

Bolya sag bol .

********************************************************
Edep bir jygadyr nur-y Hudadan,
Geý ol täji, gutul her bir beladan ...

Bayram beyle fetwa berenok

Bayram beyle fetwa berenok ol adam.. Asyl-ha fetwa-da beryandir oydemok.. Onun aydan zatlarini sana gowshurishlarinda ullakan sawlik bar.. Adam gatnashyklarinda uslyp derwayis tema.. Fetwa beripdir(!).. Yalan gurrun.. Ol pikirini aydyar hemishe.. IMHO sozlerini kop ulanyar eger dinlap goren bolsan.. Bu temada-da aydan zatlari sozme-soz bolmasa-da yadimda.. " (...) Shol sebapli-de tizlik limitinden agdik bir tizlik bilen mashyn surup helakchilige uchranlara hem belki jana kast etmek gunasi esasinda chemeleship bilerler.. Name uchin unsli bolmadyn?! Name uchin amanada beyle piparh garadyn?! Sheyle soraglar bilen gabatlashsan name diyip jogap berjek?!.. (...)"

Eger şeýle diýen bolsa,

Eger şeýle diýen bolsa, onda has dogry çemeleşme. "Belki" diýeni gowy bolupdyr, ýöne ol analogiýasy bilen ylalaşamok. Kaza=awariýa=accident... dünýäniň hemme dilinde hem şol sözler GARAŞYLMADYK BETBAGTÇYLYGY aňladýa. Adam bolsa, özüni öldüresi gelse, awariýa düşüp ölenok, sebäbi eýýäm ol awariýa bolanok. Ýagny öljegini bilýä, niýet edýä we öldürýä, awariýa zat däl. Awariýa bolsa awariýa...
Elbetde, her edilen zat üçin sorag-ideg bardyr. Ýöne şol fetwa berlen bolsa, men haýran galardym. Onda jynaza kylynmaly däl bolýar köpler üçin...
PS Onsoňam, spid limit meselesi gaty takyk bolmaýan zat. Amerikada iki kanun bar
1. Spid limite görä sür
2. Traffigiň tizligine görä sür
Traffik, esasanam uly ýollarda, spid limitden has gaty 95% wagtda, onsoň sen awariýa düşseň ýene özüňi öldürdigiň bolýamy?
Mysal berýän. Bärde highway'ler, ýagny şosseler 65 mph limitli, ýöne men 80 mph bilen sürýän we ýanymdan ýel ýaly geçip gidýän maşynlar az däl. Ortaça tizlik 75 mph töweregidir, tabliçka görä hereket etjek bolsaň, 2nji kanuna garşy...
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Bayram wrote:

Bayram wrote:

Kaza=awariýa=accident... dünýäniň hemme dilinde hem şol sözler GARAŞYLMADYK BETBAGTÇYLYGY aňladýa.

Belli bir manyda goshulyan.. Yone belli bir yerden son goshulamok.. Uchut gaya dagyn edil erneginde yeke ayakda bokme oyunini oynasan %50 ashak gacmak ahtimalligin bar.. Name uchin has ygtybarli yerde oynamadin?! diyilse aydip boljak jogap yok.. Elbetde mashyn surmek bilen bokjeklemegi deneshdiremok bu yerde.. Yone shol dagyn gyrasinda oynamak esasynda ashak gacan adam menin pikirimche %100 garashylmadik betbagtciliga ucramadi Bayram..

Aýdýana, şükür ki Alla

Aýdýana, şükür ki Alla biziň kazymyz!
Ýagny Alla biziň her birimize beren häsiýedini özi bilýär we belki onam göz öňünde tutar? Iki adam deň däl, käbirleri 65den sürüp barşylaryna arkaýyn. Men ýalyda gurt bar ýaly, ýöne ölmek niýeti we pikiri ýok. 50/50ni, eger ýagdaý şeýle bolsa, Alla elbetde öz guluna gowy tarapa çözer :) Sebäbi ol bagyşlaýan!
Bilýän, şeble diýip sypmak bolýa, ýöne nätjek?! Häzir size "bolýa, ertirden başlap tabliçkalara görä sürjek" diýsem ýalan sözledigim bolar
PS Onsoňam, Gadyr aga, isleseň seniň sözleriň gulagyndan çekip bolýar. Hasaplamalara görä, maşynda mobilnik bilen gepleşýänler has köp awariýa düşýäler. Belki onda olaram goşarys? Amerikada aýallaryň köpüsi şeýle. 45-55 bilen gidip barşyna, mobilnik bilen gürleşýäler. Aljyrasalar bulaşýalar we awariýa düşýäler. Onsoň indi olaram "özüni öldürýänler" diýip yglan ederis belki?
Men şu jogapkärçiliksizligiň günädigini boýnuma almaga taýyn, ýöne "özüňi öldürmek" gaty agyr, hiç haçanam razy bolmaryn!
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

PS belligine cenli bolan

PS belligine cenli bolan yazgilarina doly goshulyan.. Tablickalara surmezlik bizin sawligimiz.. Harama nazar bizin sawligimiz.. Biz hemishe yalnishlar sawlikler denzinde yuzup yoren mahluklar yali.. (Sawliksiz yashamagi basharyanlara daldir sozum) Yone nace sawlik etsegem dogra dogry diymegi basharmali.. Edyan zatlarimizin ozumizden esaslanan sawliklerdigini senin erkekce edishin yali boynumiza almagy basharmali.. Bolmasa sony kufre chenli gitmegi ahmal..

PS'den sonky yazgilarin hakda hiczat diyip biljekdal.. Ol barada beren maglumatyn menin uchin taze.. Yone onunam ozune gora jogapkarchiligi bardyr elbetde..:)

Sonky dowurler shu awto

Sonky dowurler shu awto helakchiligine uchramak temasini ennere etdiler.. Oz aralarinda kabir agalaram shol yalnishliga dushup bilyarler kawagt.. "Agam gatyrak sur, ol yerdaki ishlere caltrak yetishmeli.. Tiz barali, bas gatyrak, olsek shehit bolarys-da.." yali gurrunler kop edilip bashlanipdi tr'daki sonki yillarimdami namemi takik yatda dal.. Ol adam sheyle gurrunlerin onuni almak esasinda beyle diyen bolmagi hem ahmal.. Shehitlik mertebesini oyunjak yali edip goydular.. Bu bolsa yalnishdi..

Menä asyl şehitlik üçin

Menä asyl şehitlik üçin ýa jennet üçin zat edenim ýadymda däl. Özem awariýa bolup ölseň şehit bolýanyňy bolmaýanyňy bilemokdymam. Asyl men olary "özüni öldüren" diýlip yglan edilmegine garşy. Elbetde ýaşulynyň niýeti gowudyram
PS Meselem, bärde bir doçent bar, Türkiýeden geldi täzelikde 1 ýyllyk biziň uniwersitede. Bir oglany almaga New Yorkyň aeroportyna gitdik. Ýolda tas ölýädimow. Bizi awtobuslaram, gruzowiklerem, uly-kiçi hemme maşyn obgon etdi, ol bolsa şol tabliçkalardaky 65 mph bilen sürýär.
Dykgatlymy? Dykgatly! Jogapkärmi? Jogapkär! Ýöne Alla meniň häsiýedimi başga hili ýaradypdyr, içim gyjyklap tas ölýädim, jebäm gysyp. Ol 3 sagatlyk agyr ýoly 4-4.5 sagat etdihow, ýogsam ikinji kanuna görä "traffigiň tizligi bilen" gitmeli. Aýtdymam welin, "gyssanma" diýýä. Öýe gijäň bir wagty myjjygym çykyp geldim. Hälem gidişin men sürüp gitdim...
Meselem, men gidişin süremde ölesim gelip 80den sürmedim. Ýa 75den. ÝOK. Diňe ol traffigiň ortaça tizligidi, birem uzyn ýolda, zaporoj süren ýaly bolmaga meniň takadym ýok. Günä işländirin belki, Alla bagyşlasyn. Ýöne ölen bolsam, özümi öldürdigim bolmazdy imho
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

"Amanat zada ziyan beryan

"Amanat zada ziyan beryan her zat haramdyr" diyeninden yola chykyp,
kop zada haram diysen bolyar, chilimem in kop ziyan beryan zatlardan,
haram bolmasa-da shona gaty yakyn bir zatdygy belli...

dogry zatlari yalnysh

dogry zatlari yalnysh gornushde aytmak yalnish imho..

Yalnish zady duzeldip,

Yalnish zady duzeldip, dogrysyny aytmazlyk hem dogry dal :))

vepashyn niyeti dogry bolup

vepashyn niyeti dogry bolup biler.. Yone beydip ozune private(!) gundemleri gelip bu yere yelmemegi nadogrymyka diyyan.. Bu aydylanlari gelip sayta goyyan diyen bolsa, onun ozi temmisini bererdimika diyyan vepashyn..:)

Onda "yalnysh gornushde"

Onda "yalnysh gornushde" dalde, "yalnysh yerde" diyip yazmaly ekeninda,
yogsa gornushi nira gitse-de shol bir zatdyrla..

hmm

anna aga natdinay...
urulayma son howw... barde hay diysen hayt dienlerem bardyr!!!

gel ne olursan ol yine gel...

pinimede dal

pinimede dal sayamogam...

......................edebi edepsizden öwren.......................

Dogrymy aytsam chilim

Dogrymy aytsam chilim chekmani shu TR'daki chilimin bahasam goydurjak hou 3.75 YTL saglyga anyrakdan dursun :D

BTTU diyipdirin, BTTM

BTTU diyipdirin, BTTM diydigimdir. BAyramaly Turkmen-Turk mekdebinin iki sany mugallymy Ashgabat-Mary yolda SHEHIT bolupdylar*
*Barde shehitlik IMHOdyr. Kabir fetwalara gora, gaty uly sorag, belki jenayatchy bolan bolmaklaram mumkindir
---------------------golym remixdir----------------------------
Baýrammyrat, sözüň bilene sözdür,
Bilmegen adama gury owazdyr,
Gözel bar, müň tümen iýdirseň azdyr,
Gözel bardyr, iýen nanyna degmez.

Bolyalay, IMHO'ny zady

Bolyalay, IMHO'ny zady goshup oturmaly Bayram bular yaly movzuga,
biz "qualified" adamlaram dal bir zat aytmak uchin, onson imho'myzy
hem ichimizde saklasak govy bolaymasa, birden ilin yalnyshrak* zada
ynanmagyna sebap bolaymaly.

*Buda yene-de adamdan adama gora uytgeyar !!

P.S. Movzugyn adyna seret, bizin gurlesip duran zadymyza seret :D

mena edil hazir chilim

mena edil hazir chilim diyilyan zadyng haramdygyny doly kabul edip biljek dal. edil nache yylyk taryhy bardygyna biljek dal welin nargile diyilyan chilimi araplar asyrlar boyuncha chekipdirler. takyk biaymedim welin Pygamberimiz(s.a.v) zamanynda hem chekilendir. men sheyle bir chilimkesh dal. chilimim bolmayan wagty fiziki hem ruhy hem chilim islemeyarin yone aram aram chekyarin keypime gora. belki shu yazgyny okayanlar manga haramzada, 2 yuzlu diymegi mumkin yone men olaryng hemmesine garshy. adamlara gorkezman chilim chekmegim meni 2 yuzlu etmez. umuman diyjek bolyan zadym chilim tussesi meni uytgeshik pikirlere we dushunjelere goteryar. tusse hemishe adamzada uytgeshik ruhy dunyani tanatdy. elbetde aytyan zatlaryngyza we subutlaryngyza hem doly gar;y dal
...............saglykda chaylaly...........

Muna nadip dushunmeli..

Muna nadip dushunmeli.. Araplaryn her edyan zady dogry dal.. Yone pikir edip gor men sana amanat hokmunde bir kitap gowshuryan.. A sen bolsa hergun bir sahypasini goparyan diyeli..

Shol dogrumy senin pikirinche?! Sorasam name diyip jogap berjek?! Sahypa goparmak meni uytgeshik pikirlere alip gidyar diyjekmi? Keyp beryar mana senin amanat kitabyndan sahypa goparmak ishi diyjekmi?:)

yone sahypa dıyılyan zat

yone sahypa dıyılyan zat ong song yuwaş yuwaş saralayp yitip gityan zat.. ol sahypany isle uklap yada cola içip, boş boş geçir isle arada bir çilim çekip getir. diyişim yaly olume goteryan hassa etmez yalyrak edip kayarym çekmeging nama zyyany bar. şeyle hem adamlar arasynda aragatnaşyk üçin hem gowy bolyar kabir yerde. ay hokman dal bu tema barybir men hiç kime çilim çek diymek islemeyarin yone çekyanleri hem sud etmaling.. belki sebapsiz daldir çekme sebabi

bir dostum altinji alipdi.

bir dostum altinji alipdi. Jiguli altinji bar-a, ana shol. Halamayardy. Yone mejbury yagdayda almali bolupdy puly yetman.. Ilki kawagtlar mashyny munmeyardi, hachan munse oz aydishina gora kejebesi daralan yali bolyardy. Sheydip 2 ay gechdi.. Son birgun oturgyjy pylan mashynynkydan ginrak, ozem pylan yagdayi yaman gowy ekeni, eyle ekeni beyle ekeni.. 4 ay son onun in gowy goryan mashyny ALTINJI..

:)

mena edil hazir chilim

mena edil hazir chilim diyilyan zadyng haramdygyny doly kabul edip biljek dal. edil nache yylyk taryhy bardygyna biljek dal welin nargile diyilyan chilimi araplar asyrlar boyuncha chekipdirler. takyk biaymedim welin Pygamberimiz(s.a.v) zamanynda hem chekilendir. men sheyle bir chilimkesh dal. chilimim bolmayan wagty fiziki hem ruhy hem chilim islemeyarin yone aram aram chekyarin keypime gora. belki shu yazgyny okayanlar manga haramzada, 2 yuzlu diymegi mumkin yone men olaryng hemmesine garshy. adamlara gorkezman chilim chekmegim meni 2 yuzlu etmez. umuman diyjek bolyan zadym chilim tussesi meni uytgeshik pikirlere we dushunjelere goteryar. tusse hemishe adamzada uytgeshik ruhy dunyani tanatdy. elbetde aytyan zatlaryngyza we subutlaryngyza hem doly gar;y dal
...............saglykda chaylaly...........

bay-ba, mashyn tizligi

bay-ba, mashyn tizligi barada kop zatlar yazylan yaly, okap gormeli son.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

seredip bir görüň,


seredip bir görüň, hany :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "turkmen diline terjime edip! Yashlykda gorkezmeli."