Dogurdym

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Uhhuuuuuuuuuuuu :)
Menin yazan makalam Journal of Solid State Chemistry jurnalyna kabul edildi. Mundan on bir makalam bardy, Acta Crystallographica edition E. Ol kichi makalady. Bu ulyrak, yone super zat dal, Science we Nature dal!
Yone bashy bashlandy :)
Howri koooop bolsun! Birinji gun uchinji makalany yazmaga bashlayan nesip bolsa!
PS Ertir quilification exam for PhDs bar. Ustunlik arzuw edin! :)
Hazirlikche begenyan!

Telpekler (7 kisiden 16 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • maksat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "üstünlik arzuw edip:)"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Yza ýol ýok."
 • BuzzLightyear 5 telpek goyyar we yazyar: "Gutlyş ! Dowamyny dileyarin we üstünlikler !"
 • Reschik 2 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan!!Dowamyny dileyan!!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Tüweleme .Yzy gelsin

Tüweleme .Yzy gelsin Baýram dost .
Men senin adyna hem türkmenler adyna begenýän .
Üstinlik hemraň bolsun ...

********************************************************
Watanymyz bir gämi ,
Bizem üstinde dälmi !

Gutlayan Bayram aga! PDF goy

Gutlayan Bayram aga!
PDF goy diyjekdim welin jurnallar onunden basga yerde chap etsen halanoklar diyip esitdim. Nesip bolsa yakinda univ. kitaphanasynda gozden gecirerin makalanyzy.

Men tmolympiaddaki taze bloglari RSS reader bilen yzarlayan, Liferea diyip bir programma. Ol hem dine title-lary gorkezyar, "Dogurdym" okap mena gaty gen galdymow. Haha su wagt goz onume gelyar...

p.s. Harezmiden habar yoklay? Yitip gitdi. TM-den hacan gelyarka?

Azap bilen chykyarow

Azap bilen chykyarow makalalar.
"Dogurdym" dogry sozmika diyyan.
Bezirgenden bolsa, habarym yok. Ol tomus2007inin in sonkysyna gatnashmandyr oza...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bezirgen Tmolympiad'yn hich

Bezirgen Tmolympiad'yn hich zadyna gatnashmady, 23'ne 6-7 sany ex-olimpiadachy bolup oturdyk..11-ne chenli TM'de oydyan.
P.S. "Dogurmak" birhili gelishipdir, "Doretdim" has govnejay gelya. IMHO

Yene encheme yillardan Gadyr

Yene encheme yillardan Gadyr yashuly agtyjaklaryna gurrun berip otyr diyyar:

- Hawa agtyjaklarym ol wagtlar bu Prof Bayram bilen bir saytda yazyadik.. Gowja oglandy, men gaty onat tanayan shony..
- Wii ata dogrudanammay? Sen shooooll Bayram Prof'y tanayanmy?
- Pah.. hawa tanayan.. Ilki makalalary chykyp bashlanyndanam onden bari tanayan men ony..

Yazyp otyrkam gulup oldum men-a:) Yashok panlapdyr oz-a:)

Garaz gutlayan Bayram:)

oho-oho

ustunliklikler Bayram gutlysh
howri kop bolsun

Bayram dost

Bayram dost gutlayan, dowamyny dileyan...Bu zatlaryn sana we watanymyza harli bolmagyny dileyan...

P.S: Preziden zat bolsan saytdashlaryny suyrarsinda:))))

hmm

ohooow Bayram aga höwri köp bolsun, bizede nesip etsin enşalla!!

gel ne olursan ol yine gel...

"Doguran" bolsan, "yashy

"Doguran" bolsan, "yashy uzyn bolsun" :))), tuweleme, oglanjykmy, gyzjagaz? :))))))
Koprak "dogurmagyny" arzuw edyan!!! Bu arada, saglygyna-da gowja uns ber... "take care"-da...

Gelelim bäri, 2-3 kg agram

Gelelim bäri, 2-3 kg agram aldym :)
Saglyk, şükür, gül-päpe. Ýöne ertir irden ekzamen bar, menem entägem ýatamok.
Şeýle edäýmäň! Men ýaňy gündiz 2 sagat ýaly ýatdym, indi bolsa gije 2:21 bolsa-da, "iň soňky gezek seredişdireýin" diýip ýatman otyryn :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

///////

Bayram wrote:

Gelelim bäri, 2-3 kg agram aldym :)

shular yalak soz aytmak hacanam bolsa, mana-da nesip etsin-da herna...

Güýç, hytaýlaryň

Güýç, hytaýlaryň üýtgeşik metody ýokmy, otly zatly?! :)
Bar bolsa tap, bile geçeli şol metodlary :D Ikimizem pälwan bolaly!
Meniň öňümde goýan maksatnamama görä, şu okuw ýylynyň soňuna 75 kg bolmaly! :)
PS Beý diýsem, hytaýlaryň köpüsi gaty horlaý :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

wah, 60-a cykan gunum, uly

wah, 60-a cykan gunum, uly toy eyjek-le :)))...

gutlayan ustunlik hemranyz

gutlayan ustunlik hemranyz bolsun!
Chynar K.

Bayram, gutlayan, dowamy

Bayram, gutlayan, dowamy gelsin, ensallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gutlaglaryňyz üçin sag

Gutlaglaryňyz üçin sag boluň!
Baýbooouw... telpek baryny ordum :)
Ýa sokup, ýene bir makala ýazdym diýip indiki hepde hem ýazsammykam?! :D
Baý telpek toplarna :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ýöne çynymy aýtsam, şu

Ýöne çynymy aýtsam, şu wagt azajyk birhili duýýan özümi. Şu gün gije diňe 2 sagat ýatdym. Häzirem bir sagat 5 minutdan ekzamen başlaýa. :)
Ine-dä özüňe ynamyň etdirýän däliligi...
Allajan kömek et!
Sizem bir dileg ediň! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gutlayan Bayram aga ...

gutlayan Bayram aga ...

bay

bay guwandyma:):):)

......................buda geçer.......................

Bayram aga gutlayan. nesip

Bayram aga gutlayan. nesip bolsa makalany hem okarys.
depam goge yetday...

Ondan bari yene 1-2 makala

Ondan bari yene 1-2 makala chap boldy.
Ilkinjimi Acta E'de chap edipdim, ol kichi jurnal bolanson, kan uly azap bolmady.
Ondan son "Journal of Alloy and Compounds" diyen jurnalda EuZn13 diyen birleshme barada yazan makalam chykypdy.
Ondan son iki sany taze birleshme, Eu11Cd6Sb12 we Eu11Zn6Sb12 barada makalam Journal of Solid State Chemistry diyen jurnalda chykdy, gaty kan azap gitdi.
Indi yene bir makalamy dyndym, nesip bolsa, jurnala indiki hepde birinji ya ikinji gun goyberyas, olam Ba3Cd2Sb4 barada. Chykjak jurnalam Inorganic Chemistry. Yokardaky sanan jurnallarymdan hasam abrayly. Azabam az gitmedi!
Ine sheylerak begenchli habar!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Mylayym 5 telpek goyyar we yazyar: "Begencli habarlaryn kop bolsun!"

Yazan makalalaryma link

Yazan makalalaryma link bererdim welin, password we username sorayar. Yagny siz agza dal bolsanyz, ya uniwersitediniz agza dal bolsa, satyn almaly makalalary :). Shon uchin gorkezip bilemok.
Emma 2 yilda 1 kichi makala (Acta E) we 3 sany uly makala (Journal of Alloys and Compounds, Journal of Solid State Chemistry we Inorganic Chemistry) erbedem dal.
Nesip bolsa, 7-8 sany makala yazaysam, gutaryancham, gowy boljak!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (2 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • Harezmi 4 telpek goyyar we yazyar: "Herbir makala bir telpek. Howri kop bolsun!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "telpek saňa! dowamy gelsin!"

j

Bayram wrote:

Yazan makalalaryma link bererdim welin, password we username sorayar. Yagny siz agza dal bolsanyz, ya uniwersitediniz agza dal bolsa, satyn almaly makalalary :). Shon uchin gorkezip bilemok.
Emma 2 yilda 1 kichi makala (Acta E) we 3 sany uly makala (Journal of Alloys and Compounds, Journal of Solid State Chemistry we Inorganic Chemistry) erbedem dal.
Nesip bolsa, 7-8 sany makala yazaysam, gutaryancham, gowy boljak!

Himiya-nyn "Nature we Science" jurnalynyn ady name? Barmy shona menzesh bir zat?
PS-Mysal fiziklerde Physical Review Letters diyip bilyarin. Matematiklerde Annals of Mathematics.

Nature we Science Impact

Nature we Science Impact Factor'y iň uly bolan UMUMY jurnal, ýagny citation index'i iň uly iki jurnal. Oň içinde her ylymdanam habar bar: biologiýa, himiýa, fizika, materiallar ylmy we ş. m.
Ýagny, olar diňe biologiýa üçin däl.
ÝÖNE, täze döwrüň adyna "biotehnologiýalar eýýamy" diýlip at berlensoň, onsoňam şol ugurda kän gözleg we pul bolansoň, bio ugurlar Nature we Science jurnallarda dominant bolmaly.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ine fizikadaky sanlar: Some

Ine fizikadaky sanlar:
Some of the latest (2004) impact factors:
Physical Review A: 2.902
Physical Review B: 3.075
Physical Review C: 3.125
Physical Review D: 5.156
Physical Review E: 2.352
Phys Rev Letters: 7.218
Rev Mod Physics: 32.771
Science: 31.853
Nature: 32.182
http://www.aps.org/publications/apsnews/200604/impact.cfm
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Himiýa gelsek, Nature we

Himiýa gelsek, Nature we Science'dan başga impact factor'y uly bolan jurnallar şular:
Angewandte Chemie
Journal of American Chemical Society (JACS)
Chemistry of Materials
Onsoň her ugryň öz jurnallary başlaýa. Meň ugrumda:
Inorganic Chemistry
soň
Journal of Solid State Chemistry
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Ine himiýa barada ýene bir

Ine himiýa barada ýene bir gyzykly info
http://www.qualitas1998.net/ismn/impact_factors.htm
Ýöne saňa bir zady belläsim gelýär, Review Article jurnallary bilen beýlekileri deňeşdirmek doly dogry däl. Rewýu bir iş däl, 100(+/-) işiň jemi we elbetde onuň impact factor'y uly. Emma bir işi onda çap edip bolanok, diňe rewýu çap edip bolýa.
Şoň üçin, fizikada iň gowy jurnallar, Nature we Science'dan soň, Physical Review B/C/D
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Men şu Awgustda 3 sany

Men şu Awgustda 3 sany presentation etdim, biri MAS-IS'de (Middle Atlantic Symposium on Inorganic Synthesis), biri ACS (American Chemical Society) National Meeting'de we düýnem birinji PhD komitet duşuşygynda. Onam şükür geçdim.
Indi men PhD kandidat, nesip bolsa, ýene 2 sanysyndan geçsem, PhD bolýan! Begençli!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

Telpekler (3 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "enshalla "
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlaýan! Başarnygyň dowamyny dileýän!"
 • busa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayish, nesip bolsa alarsing, sheyle phdlerini alanlaring namina bereket"

dogurdym diyip name diyjek

dogurdym diyip name diyjek bolyaka bu diyip ashdym asyl gowy blog ekena
______________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ha-ha-ha :)))"

Baýram, şu iň az 4

Baýram, şu iň az 4 gezekde synagyny geçip, rekord goýan biri bardy siziň unide PhD arkaly. Şoň synagynyň netijesi jemi 10 bal diýipdiň. Senem-ä 4 synagda dynan bolmaly?!
Jemi balyň näçe bolupdy?! Söhbetdeşligiňde doly jogap bermänsiň :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Biziň öz ugrumyzda,

Biziň öz ugrumyzda, Inorganic Chemistry ugrynda, 10 baly şu wagta çenli iň az 5 ekzamen gerek bolupdyr. Olam diňe biri 5 ekzamende alypdyr. Galanlara 6, 7 ýa 8 gerek bolupdyr.
Menem 5 ekzamende şuny gutardym, ýagny öň diňe 1jiginiň başaranyny gaýtaladym. Rekordy gaýtaladym diýäýin :)
Ýöne ol yzda, indi başga başarnyk gerek!
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

garaz, aýtma-da

garaz, aýtma-da :)
başarnygyň dowamyny dileýän we bir türkmen hökmünde saňa buýsanýaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"