Bayat-Hajy bilen sohbetdeshlik

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilshimiz yaly, sahypada agzalar bilen sohbetdeshlik bar we dowam edyar.

Indi gezek ata watanymyzdan uzaklarda bir yerde okap yoren degishgen agzamyz Bayat-Haja geldi.

Bayat-Hajy hazir Hytayda okayan we bu sahypa yazyan bolmaly, ozem online hazir :)

Bashda Azady diller institunda okap bashlasa-da, sonar mumkincilik we guycli bilimi sebapli, Cyn-Macyn taraplara nesibesi ceken ekeni.

Sahypadaky in aktiw we washi agzalardan biri, ynanmasanyz onun acan bloglaryna seredin, ayratynam shuna

Ol wagtynda TTM(Turkmen-Turk Mekdepleri) arasynda gecirilyan TM dili we edebiyaty olimpiayadalaryna gatnashan bolmaly, onat orunlara mynasyp bolup bolmanyny ozone soraymsam bilemok, yone menin sawliklerimi kop tapyan agzalardan, ha takygy, jigilerimden biri:)

Men kan zat yazyp oturmayin ozi barada, goy, ozi yazsyn!

Hawa, onda bashlabarelin ona sorag soramaga!

Sag bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ilkinji sorag yene menden:)

1- Hacan oylenjek :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

nesip etse, okuwy gutaryp,

nesip etse, okuwy gutaryp, gullugam dynyp, ishe bashlamson...

Tomus2007ler nähili geçdi

Tomus2007ler nähili geçdi seniň üçin?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

2 dushushyga gatnashdym,

2 dushushyga gatnashdym, ikisem gowy gecdi. hasam 2.-Atamyratlardaky we ondan sonky dondurma iymage gidishimiz... ozuni gorman, internet usti bilen sozun alshyp (dostlashyp) giden adamlaryn bilen sooonra ozuni gorup gurleshmek has gyzykly bolya. sheydende has icgin dostlashylyamyka diyip pikir edyan.

Chagalykdan bashlap

Chagalykdan bashlap awto-biyografiyany yazsana.. Gyzykly bolar okamak..:)

1986-njy yylyn Ruhnama

1986-njy yylyn Ruhnama ayynyn 14-ine, Dashoguz wel. Boldumsaz etr.-da dunya inipdirin. 7 yashymda (uly ilin edishi yaly) mekdebe gatnap bashladym (1. orta mekdep). 5. synpy gutarandan son, okuwymy Koneurgenc TTM-de dowam etdim. 2003-de gutardym, sho yyl staj kanuny cykanson, 2-yyl ishlemeli boldum, 1. yyl gutaran mekdebimde, 2. yylam Turkmenbashy TTM-de terbiyeci bolup ishledim. 2005-de D. Azady ad. TMDDI-nin Inlis dili bolumine okuwa girdim. 2006-da-da dowletimizin ibermegi bilen, Hytaya gelip dushdum, shu wagt 2. kursda okan bolup yorun (Hytay dili we edebiyaty hunari boyunca goyberdiler bizi...).

hmm

Umyt Yörük hojanyn synpynyn terbiyeçisi ha dalsinde herna??

gel ne olursan ol yine gel...

yok, ilki shona bolupdym,

yok, ilki shona bolupdym, son "oz arzam bilen" laborantlyga gecdim, has yenil we onarayjak ishim diyip :))... Umit Yoruk mugallymyn terbiyecisem menin klasdashymdy yone, ikimiz bile gidipdik sho taya...

mugallymlarynyzy gordum,

mugallymlarynyzy gordum, barik ayratyn "training"-e gelen ekenler, senem giybatyny etdik :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

kimka olar?meni tanayan barmykan?

gel ne olursan ol yine gel...

senem Azady inst okadynmy

senem Azady inst okadynmy name :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

nirden bilyan belki okandyryn :P

ay ata aga men kommentimin aşagyna yazypsyn weli mana soraldy diyip düşündim...

gel ne olursan ol yine gel...

men Bayat-Haja reply

men Bayat-Haja reply edipdim, sen takyk bilenokmy name bu yagdayi?! Bilmeyan bolsan guk diy, owredeyin nadip bilmelidigini :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Güýç, köp kitap okap

Güýç, köp kitap okap bilmegiň syry näme?! Gaty okumyşa meňzeýäň, okap-okap, Türkmenistanda kitap galdyrmadyk ýaly :)
Özüň alyp çykdyň tomus2007lerde, gelen ýazyjylaryň(ýa biz baranymyzda) bar kitaplaryny okan ekeniň :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men cagalykdan kitap okamagy

Men cagalykdan kitap okamagy gowy goryan (owunyamika diyman, sebabi bar :). 5 yashymda (aslynda beter irem dal welin) okamagy, yazmagy owrendim (ejemin komegi bilen). Ilki-ilkiler iri harplar bilen yazylan, suratly ertekiler kitaplardan bashladym.

Men biraz ejizrak (slabyy)

Men biraz ejizrak (slabyy) bolupdyryn cagalykdan, kan syrkawlapdyryn, hatda babekkamem 2-3 gezek keselhana dushupdirin. 5 ya 6 yashymda sary getirme bilen kesellap, (ejem bilen) keselhanada yatanym yadymda, gaty kan, 1 aya golay-a yatandyryn. Shondan son, oye gelibem yene doly yadyma dushenok, (3 aya golay bardyr) gune cykmak bolmaya diyip, oyden cykman gezdim, hatda aynan onune-de baramokdym, shondan dushyan gunem bolanok diyip. Ine, onson, oyden cykman yatsan, bir zada guymenmeli bolya-da... shundanam men kitaby ozume dost edindim. Son-sonlar, gowulashansonam, koca cykyp cagalar bilen oynamokdym, gyzyksyzdy menin ucin o zatlar. Kawagt oglanlar "gel, oyna" diyip yalbaryp dursalar cykyadym oynamaga. Onda-da, ejem-kakam pahyrjyklar begenship, aynadan serediship oturarlardy, "koca cykyp, cagalar bilen oynap yor" diyip. Sho gun onson men wobshe gadyrly :))), hemmesi dashymda, "namejikler oynadyn?" diyship, atam pahyra cenli...

7 yashymda, okuwa baranyma

7 yashymda, okuwa baranyma yany 1 hepde bolanda-da, mashyn kakypdyr (elbetde, ozumin goz onume gelenok, gozumi keselhanada acdym). Sheydip, 2 hepda golay yene keselhanada, sonam oye getirdiler. Yone, oye gelensonam, 1,5- 2 aya golay yerimden turmak bolmayan etdiler, dine dushekde yatmaly, arkana yassyk goyup, yassanyp oturmaly nahar zat iyjek bolsanam. Shundan gutulanymdan son, yorap bilmanem gezdim, hakyt ayaklarym yatdan cykarypdyr nadip yoremelidigini, tutanok, diyenem edenok. Yoremegi yany ayak biten caga yaly, gaytadan owrenmeli bolupdym (mashyn kakanda ayagyma zeper yeten bolmagam mumkin sho wagtlar, yone mana bular yaly zat aydanokdylar). Sheydip, okuwa-da ya Bitaraplyk ayynyn bashlaryna dagy bardym oydyan.
Onson, sen kitaba guymenman, nama guymenjek? Sheydibem, kitaplary gowy gorup bashladym. Yone, ejemden gecen bolmagam mumkin, olam bosh wagt tapsa, elinde kitap. Gije-ha, kitap okaman uklap bilenok, kitap okap yatyshyna uklap galya :)))...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • sapphire 1 telpek goyyar we yazyar: "ine barik goyyan ata agan adyndan!!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Aziz jigimin beren telpegini derrew sana geciryan, jigim, soz-sozdur :) Wiy, minnetdar, Aziz, jigim!"

wah, yanyja: "Gaty gowy

wah, yanyja:
"Gaty gowy yazipsin! Berekella! Sen-a mendenem 5 beter ekenin, jigim, yone yaraman yatypsyn-la :) Al, hemmesi ucin menden sana ullakan bir telpek, ozumde kan yok, yogsam, bilyan-a, sana ecilman kime ecileyin, goy, bulam beyleki agzalara goreldelik soz, wiy, telpek bolsun :)" diyen yazgy bn birje telpejik goyayjak boldum jigime welin, hayt, ozumde-de galmandyr-da, gor-a, Bayat-Hajy yaly inim telpeksiz welin, hic kim ona telpek berenok-da:)

PS: Ozumde yok-lay welin, shony bildirjek bolup yazdym-la, yogsam jigimin telpege matacligi yog-a, ay, men-da, natjek :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • sapphire 1 telpek goyyar we yazyar: "ata aga telpegin gürrüni bolmaz... sen adyndan :P"

hmm

pahey yalnyşyp başga yerik goyupdyrynmy:P ??

gel ne olursan ol yine gel...

ay, jigim, men gecirdim-a

ay, jigim, men gecirdim-a shonda-da :)
minnetdar, jigim!
Sen azyrak aya telpeklerini, shu gyzlarda kan diyyaler, olar bir herekede gecmezmika, ya sogup bashlaysammykam :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

:)))

Bayram wrote:

Gaty okumyşa meňzeýäň, okap-okap, Türkmenistanda kitap galdyrmadyk ýaly :)

Giperbola :))))

obadash ekenina :) okuvynda

obadash ekenina :)
okuvynda ustunlik! (men yaly bolnisada az yatmansyn :D) bashdan gechirenlen gehdigi bolsun, mundan beylak hem janyn sag bolsun!
---
Peace!!!

a-ha, senem Boldumsazlymy?

a-ha, senem Boldumsazlymy? ya Dashoguz welayatdanmy?
ps: men messengerimde sen peyda bolupdyn "oz-ozunden", senden sorapdym shonda, "meni tanayanmy, hacan, nadip seni messengerime goshdum?" diyip... shu wagt yadyma dushdi, birrrrr wagt tmchat-da dushupdyk, shonda beripdin msn-ini, nikinem 2 harplydy :))))))

Errmmm...

Errmmm... :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayat Hajy bn tel gepleshigimden bolek we link:

Jigim bn tel arkaly gepleship, sahypa goyupdym, ynha, bir bolek:

Quote:

...-Alo!
-Alo!
-Salowmaleykim!
-Waleykim salam! Ata aga sizmi!?
-Hawa, men, ha, name, sasna menden bashga jan etjegem barmy ya :)
-Ay, Ata aga, oyun etme-how men bn, yuotube-dakyny gormedik yaly gurleyan-ey, agam :)
-Wiy, ay, men copan, yatdan cykaran ekenim, hakyt :) Bayat-Hajy, inim, senin tel-inde yeterlik pul barmy!? Yok bolsa son jan edeyin!? Aslynda, menin hem minutlarym gutardy diyen yaly. Bugun Bayram we Maysa-da jan etdim. Maysa jigim online eken jan eden wagtym, online agzalara menden salam ayt diysem, aytmandyr-da, garagoljyk :)
-Ata aga, men arkayin, jan ediberin!
-Ha, hay, bolmady-how, gacjak boldum welin, bolyar-da, onda bashlalay :) Hawa, Hytaya hacan gitdik!?

doly okamak ucin shu yere basyn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ynha, barde-de Bayat-Hajy

Ynha, barde-de Bayat-Hajy inimin oz yasan klibi bar, suratly we gulkunc, gorun we gulun azyrak :)

bashga-da onun yasan klipleri bolmaly, onam ozi goyar-da, sorag hokmunde kabul eday, bayat-hajy:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay oglanlar oylenip name

ay oglanlar oylenip name etjegay biderek oz ozunuzu zaherlap seredin men suratima men oylenip soolar yali boldumda heley diyilyan zat gabimi azdyrda hoov shon ucun oylenman :DDDD

Dost şu hytaylara mahsus

Dost şu hytaylara mahsus depişik gapyşyk yaly Bruce Lee--msi heketleri özbaşdak öwrenyanmi, gyzyklanma barmy???

......................buda geçer.......................

wah, sport bilen gyzyklansam

wah, sport bilen gyzyklansam adam bolmajakmy men? :))) sportun hic gornushi bilenem gyzyklanamok, gynanyan welin, nadeyin-da? (gelshenok mana sport :)))

onda svidaniyede etyan

onda svidaniyede etyan dalsin..?hany hytay gelnejan palowynam iyelida...:):):)

......................buda geçer.......................

:)))

el_mariachi wrote:

onda svidaniyede etyan dalsin..?

"ne alaka?" diyyami turkler :))),
gel-ay, "hytay gelnejen" palawyny iyjek bolsan :)))... Sen shu tayyk gel, kampusyn icinde ozun sayla bir hytay gyzy, "shuna "palaw" bishirt" diy, bishirtmesem, adym Guyc bolmaysyn :))))))))

bey diyme how baraymam

bey diyme how baraymam bardyr:)

......................buda geçer.......................

he-he, sen gelsen, menem

he-he, sen gelsen, menem sozumin yzynda duraryn, arkayyn bol... hytay talyplar bir inostranes talybyn gownune yaramak ucin name etmelem bolsa tayyn, gorgulijikler :))), begenerler gaytam nahar dagy bishirtsek, "dost boldum" diyip...

sen kaşındın diyyami

sen kaşındın diyyami türkler..:)

göreli bakaly,nesibe bolsa bararysda...

......................buda geçer.......................

he-he, shu wagt owunyandir

he-he, shu wagt owunyandir ya oyun edyandir oydyan-ow? dogrym-how, beh...

bay

barmaly etdinizmi birhili?
ya anna aga gidelimi:P ??

gel ne olursan ol yine gel...

Yesli chyo, name hyzmat

Yesli chyo, name hyzmat bolsa aydayyn:
http://en.guch.cn

Beh.. keselli bolmagy gowy

Beh.. keselli bolmagy gowy tarapyan ulanmagy basharypsin.. Berekella:) Yogsam sahel keselleseler ozuni asjak bolup yorenler irizdi halys-how:)

Bayram, hany, menin

Bayram, hany, menin soraglaryma gownun yetenokdy, adaty soraglar diyip, berin-a Guyje soraglarynyzy, bolmasa, shol adaty soraglaryma bashlajak men :)

Sheyle washi we guycli we parasatly we akylly we peydaly we dana we gormegey we sipayi we sh.m. ayratynlyklara eye bolan bir jigim bn sohbetdeshlikde, ahyryn, biz:)

Hany, ondan peydalanalyn-a:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay, ata aga, men hakda

ay, ata aga, men hakda yalnysh maglumat beripsin yokarda...

Dogry aýdýaň, ikimiz

Dogry aýdýaň, ikimiz güýçli bolsak, menä bilmedim :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

niresinde?! "Elinden we

niresinde?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

2. abzasyn tutushlygyna...

2. abzasyn tutushlygyna...

ey, men-a ankam ashypdyr,

ey, men-a ankam ashypdyr, yokaryk seredip, yalnysh maglumat tapyp bilmedim, linkler hem dogry, "quote" edaysene, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

aý ata aga "meni öwme"

aý ata aga "meni öwme" diýdigi.
Ýokarda öwüpsiňiz, ýalňyş edipsiňiz diýjek bolýar.
Men olar ýaly däl diýýär, ýalňyş ýazypsyň diýýär.

Düşdüňmi ata aga :D
saglygynyz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "agajan senem meledis-how:)"

bah, sheylemikan-ayt

bah, sheylemikan-ayt :)
ay,ozi hem bir yazsyn,oz-a utanjan oglana menzeyar, ya utanyp yormuka yazmaga:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga, birini owmegin gowy

ata aga, birini owmegin gowy zat daldigini ozun bilmel-a... tem boleye owyan adamyn aydyan zatlaryna gabat gelmeyan bolsa...

aga?!

turkmengyzy wrote:

Bayat-Hajy aga

bah, mana-da "aga" diyjek bar eken-ow :))))
manysy: biz Dashoguzda yashayas, yone aslymyz Balkan wel. Etrek etr-ynyn Bayat-Hajy diyilyan obasyndan, shol oban adyny goyan boldum, bashga zat tapman... Etrekde, Nebitdagda, Turkmenbashyda garyndashlarymyz kan, yesli chyo aydayyn :))))...
"men hor" diyip dogrudanam beyle kan aydypdyryn-may? :)))

yene-de turkmengyzy wrote:

birinji bn semremeginizi dileyan:)))

Sagja bol, shol dilegin kabul bolaysa, sowgadyn bar :))))

semremek üçin kola bn

semremek üçin kola bn şekolad iyiberin..:)

......................buda geçer.......................

*ony "semizler" iyyan

*ony "semizler" iyyan bolaymasa, biz pahyr-a :)))))

dogrudanammy, gunde nacerak iymeli?

pulun yetdiginden iyiber

pulun yetdiginden iyiber dost...naçe opuryp bilsen özünki...biza ine horlanyp bilemzok:)

......................buda geçer.......................

yene 1 sorag men 1 dostum

yene 1 sorag
men 1 dostum bar Yaponiyada şuwagt.okayar!

Ona 1 gezek kabir sözlen yaponçasyny sorapdym.

öpmek?---kissus diyipdi
yada girlfriend(söygüli-gyz)---garufurado diyipdi

hayran galypdym .Name olar öpenokmy zat diyemde .Ay olar 1 inlis aşygy köp sözleri olardan alynan diyipdi.Sizin hytaylanam şeyle problemalary barmy?

......................buda geçer.......................

Hawa, hytaylarda-da inlisce

Hawa, hytaylarda-da inlisce eshidilshi yaly alnan kabir sozler bar, yone gaty az, meselem:
Karaoke: 卡拉OK-[ka la ou kei] (shul-a gulkunjragem, yarsyny iyeroglif edipdirler, yaram harp :)))
DVD, VCD, CD yaly sozler sho durshuna alnan.
birem, "hosh" hytayca diyman, "bye-bye" diyyaler (拜拜), shun-a hytayca soz daldir oydenoklar :), garry dayzalara cenli "bye-bye" diyen bolyalar hoshlashjak wagtlary :)), yogsam hytaycada-da bar-lay "hosh" diyen soz...
Bar-bularda-da [jiu-alkogol ba-bar boldugy] 酒吧 diyip gecya...
yene-de bar welin, shu wagtlykca yadyma dusheni shular.
Umuman, gaty az sanly beyle sozler.

Way güyçmammet senmidin ?

Bizin güyç ekeninow sen :)
Sen aslyn balkandanmydy, men çowdur diyip yazjak bolup baryadym.

Güyçmammet barada:

KTTM 6njy klasa gelende ilkinji ekzamenlerden in gowy bahany alyan okuwçy. Bet oglan boljagow diyip pikir edyadim men.
Sonlar gowy okamany goydy.
Men Bayat-Hajyny her görenimde "uly derdi bar öydyan şul oglanyn" diyip pikir ederdim. Sebabi şeyle görünyadin mana.

PS: Potolayewam Hytaya goyberipdirler, habaryn barmy şondan?

bah, kimdiginizem

bah, kimdiginizem aydaysanyz, barde islemeseniz pm bilen...
Potolayew gelmedi, sebabi bu yyl shertnama baglashylan bolsa-da, Hytay cakylyk goybermedi 30 talyp ucin... sho onki gelyanje 3 talyp geldi, indiki yyldan bashlap 30 talyp alyp bashlajakmysh diyip eshitdim...

klasiki soraglar:

2- Näçe dogan siz?
3- KTTM-da seni iň begendiren we iň gynandyran wakalar bar bolsa ýazaýsaň!
4- TM dili we Edebiýaty olimpiýadalaryna nädip taýýarlyk görýädiňiz we oňat orna mynasyp bolduňmy?
5- Hytayda haysy bolumde okayarsyn?
6- Tomus onki kurdashlaryna yasan videolarynky gorkezdinmi, tasiri nahili boldy?
7- Iň halaýan(hobi) we iň halamaýan(fobi) zatlaryň?
8- Hydyr agalaryn yazgylary bn tanyşlygyňam bar ekeni, hatda, yuz-yuze-de gorushipsin, azyrak gürrüň beräýseň!
9- Geljekki maksatlaryň?
10- Agzalara maslahatlaryň?

hazirlikce bular :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

23 dogan, in ulusy men,

2-3 dogan, in ulusy men, kicilerem gyz.

3-begendiren: (Bayram agan aydyshy yaly, "in" zady saylamak kyn, onda-da begendiryan kabir zatlar...) her gezek ata-eneler yygnagyndan son, kakamyn mana "sag bolsun" aydyshy...
gynandyran: gowsy muny aytmayyn-da...

4-He-he, tayynlyk diydinmi? :)))... Kabir sapaklardan boshadylyadyk, shonda Tm lab-a gidip ceper eser okayadym :)))

5-Yokarda-da yazypdym welin, goze ilmedik bolmaly-da :))), Hytay dili we Edebiyaty.

6-USB-imi alyp gidip, her kim oz oyunde gorduler, uyshup oturyp gormedik :))), "gowja eken, sag bol" diydiler.
ps: wiy, yogsa-da, "komment yazanlar shu-shu yerlerde, shuny-muny okayarlar" diyip aydyshdyrdym... Oglanlardan Mergenin kommentine "gabanjak" bolanlar tapyldy :))), dushundirip aytdym onson, "Math. dunya olimiyadasynda yer alan, Rumynia yaly yerde okap yoren oglan, sholar yalak pes dushunjeli bolar oydyanizmi? net bilen dostlashanson, degship yazayyar ony" diyip, koroche, bahana bilen Mergenin reklamasy gitdi-da :))))

7-In halayan zadym-a, gyzykly ceper eser okamak... turkmence aydym shekilli aydym dinlemek :)); gowy goryan dostlam bilen wagt gecirmek;

8-Dogrusy, Hydyr aganyn yazgylary gaty cun manyly yazgylar, adaty ceper eser okan yaly dal, pikirlenip, uns berip okaymasan, bir gezek okanynda dushunip bolmayan eserleri hem bar. Ylyas aganyn "3 Nokadyn biri" romany hem sheyle, ony okap bashlapdym, yone gutarmankam barik gaytmaly bolupdym :)), ejemem sho wagt shony okap yorenson, omur berip goyberermi ony :))? "Ashg-dan alyp gidersin baranda" diydi, menem sheyle pikir etdim, yone alybam bilmedim, yzyny okamogam shondan son... Tacmammet aga bilenem yuzbe-yuz oturyp gurleshdik. Men-a Tacmammet agan yazyshyna, kabir zatlary sheyle bir ussatlyk bilen tankyt edishine "prrrrosto" hayran galyan, gaty uly talant... Ocurya-day, gepin gysgasy (ejem shey diyya :)))...
Onson, sheyle adamlar bilen oturyp gurleshmek, her men yaly yeniyoluga yetdiryan bagtam dal, elbetde, oturyyyyp, yassyk tirseklap, gok cay suziiiip (gurrunin keypini cykaryp :)) gurleshmedik, yone ozleri gaty gyzykly zatlary gurrun berdi, bizem birki sany sorag soran bolduk... Umuman, men ozumi sheyle yazyjylar bilen dushushyp, hatda Tacmammet agadan awtografy bilen kitap dagam alanym ucin, ozumi gaty bagtly duyyan. (Uzynrak boldy, bagyshlan :)))

9-Okuwy sag-aman gutaryp, (gullugam gutaryp) bir pesrajik ishem bolsa, ugrum boyunca, dowlet edarasynda ishlemek, nirelerde bolup biler, entek doly aydyp biljek dal...

10-ay, men kim maslahat berer yaly, yone, ayt diyenson, hemman ozuninem bilyan zatlaryny aydan bolayyn:
Dostlaryma, ozumden kicirak tanysh ya garyndahlaryma beryan maslahatym: "Nira barsanyzam, birazajyk agrasrak boljak bolun, hasiyetiniz agras bolsun, beter kop gulman we kop degishman!" diyyan, sebabi, agraslyk hasiyet halyna gelse, shonun ozem birtopar kici, uly gunalerden gorayar (adam ozunden, wyjdanyndan utanyar kabir zatlary etmage), hemem yashayan toplumynda (jemgyyetmi namemi :)) ona bolan sylagy-hormaty artyar. Ozem "geyyan eshikleriniz babatda beter kop dereje uytgemejek bolun!" diyyan, adaty halkyn geyyan stilinde geymegi gowy goryan eshigi, classic stil yagny :))
Bulary okuwcylaryma, ya-da ozumden kici klaslardan kabir jynym alyan oglanlara aydyadym...

ps: ay ata aga, munca zat yazdyrdyn, okanam bolmaz-lay bulary :)))... garaz yone, soranson yazaydym, bolmanda ozun okasanam razy-la :))))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Bir telpek sozum bardy,Agajan inim sag bolsun, yuzumi gyzartmady, hemme jogaplaryn ucin bu telpek:)"

sagja bol, jigim, telpegim

sagja bol, jigim, telpegim yok, yaz hanana birini:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 2 telpek goyyar we yazyar: "Aý ata aga'jan :)"

Ata aga telpek berdim. 2

Ata aga telpek berdim. 2 sanyjagyna berdim ;)
5 den bersem soň menem telpeksiz galaýmaýyn :)
saglygynyz

Agajan, inim, oran minetdar!

Agajan, inim, oran minetdar! Sozumi yerine yetirmage goldaw berdin!

men dushunipbilemok, name ucin telpege bay gyz agzalar Leylii we Tomirisi gorelde alanokkalar :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ana Bayat-Hajy bilen

Ana Bayat-Hajy bilen geçirilen söhbetdeshligem okadym, Ata aga minnetdar :-)