Gurluşyk.....

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar , umuman şu blogy okayan bölümim hakda kabir maglumatlary bermek hakda açdym, , belki peydasy deger wagt boldugyça gepleşeli , praktikadan suratlarymy zady goyjak bolsa video-jyk goyjak...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yokardaky sorat 8 gatly

Yokardaky sorat 8 gatly jayyn proyekti..in arzany 10.000 dollardan satylyar...
Birem men bolan yerimdaki işçilera şeylerakdi...

almak , bermek , goymak ...yaly sözleri ulanmajak bolmaly ala-goh bolup özleriçe prikol dikyaler...(!)

......................buda geçer.......................

......................buda

......................buda geçer.......................

bu suratam tuwalet ,

bu suratam tuwalet , banyo...mena görüp hayran galdym...

name üçindir beylekilerden 60 sm aşakdaka diyip..

......................buda geçer.......................

Gurlushyk injenerimi

Gurlushyk injenerimi sen, haysy uniwerde?

erciyesde...injeneri

erciyesde...injeneri hawa...

......................buda geçer.......................

Erciyes Tip'ta 2 gyz doganym

Erciyes Tip'ta 2 gyz doganym okaya.. Kayser'a 3 sapar gitdim, gowy shaher ekeni. Haladym..

tüweleme:) doganlan gadryny

tüweleme:)

doganlan gadryny bil:)

......................buda geçer.......................

paşyrdap kerpiç ören

paşyrdap kerpiç ören boljak boldum welin bolmady menem surata düşdüm onsan...:)

......................buda geçer.......................

......................buda

şu ayagyn name işi bardygyny özümem bilemok:D

......................buda geçer.......................

öz özümi düşüraymesem

öz özümi düşüraymesem bularyn bary işli yeketak ankap yören men..:)

......................buda geçer.......................

suratlara seredip semizdir

suratlara seredip semizdir öydayman inna sapaymaly yalydyryn...:)

......................buda geçer.......................

men hem ynandym

men hem ynandym :)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ine bu suratda 3+1 otagly

ine bu suratda 3+1 otagly öyler bar hersini 70-80 mün dollara satyalar eyyam alyjysam tayyar, her öy 130 metr kvadrat...72 sanam öy bar...

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy GURUPSYN! Berekella!"

bu divar 2 gonşyn

bu divar 2 gonşyn arasyndaky diwar..2 setirin arasyndaky gügüne renkli zada strafor diyyalermiş,ses geçirmezligi üçin...

......................buda geçer.......................

in üstki jay..:D 24 sagat

in üstki jay..:D 24 sagat ön beton guyuldy gurasyn diyilip goylan...

......................buda geçer.......................

sümsünip yene

sümsünip yene men..:)

......................buda geçer.......................

ap-akja oglandym welin

ap-akja oglandym welin güne yanyp negr bolupdyryn gyş gelse yene agararysda...:)

......................buda geçer.......................

Ustune basanda ulalyan

Ustune basanda ulalyan suratlary goysana Anna, yogsa gurlushygy synlap bolanok, proyekt hem gornenok 1-nji suratdaky.

sözün dollar

sözün dollar synanşaly...:D

......................buda geçer.......................

ine

ine proyekt...

......................buda geçer.......................

bulam yakynyrak görnüşi in aşakdajylar men duran yerim..

......................buda geçer.......................

bujagaşam A1 blogy ,

bujagaşam A1 blogy , bayyraklar alaymasa pul yetmez...:D

......................buda geçer.......................

WC + Banyo

deşikleri bn bile..:dmena hayran galdym..

......................buda geçer.......................

Deshiklerin namesine gen

Deshiklerin namesine gen galdygay ?? WC bolsa deshigem borda how :)))

gen galan tarapym

gen galan tarapym yasalyşylay,kyn yalydy welin ansat ekeni...

......................buda geçer.......................

bulam 4 öy,emma 2.5 -i sygdy..

......................buda geçer.......................

Kellandaki papagyn ady

Kellandaki papagyn ady namay?

:-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

Baret diyyaler öza,kellane

Baret diyyaler öza,kellane guş zat gaçsa yada kerpiç :d hiç zat bolanokmyş...:D

......................buda geçer.......................

Kellane guşun nemesi

Kellane guşun nemesi gaçmasa, bagtly bolmarsyn-da onda.

Derrew çykar onyny!

Bagtly bol...

:-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

ay dost şo guşyn oky bn

ay dost şo guşyn oky bn bagtly boljak bolsak bolman geçelilay:)

öldürselerem çykarman şona okuw başlaya kella daş zat degayse işim gaytdygy ozalam kellan kan ugry yok:D

......................buda geçer.......................

8. gat öytyan demirleri goyup betona tayyarlap yörler..

......................buda geçer.......................

Şu jaylan hemmesem ERAS

Şu jaylan hemmesem ERAS holding Yenişehir Kooperatifininki...2002--den bari goş tutup yatyrlar:)

......................buda geçer.......................

şaherin bu çetinde o

şaherin bu çetinde o çeti:):):)

......................buda geçer.......................

şujagaş demirlere DİKME

şujagaş demirlere DİKME diyilyar.Agaçdan gayyp yasalyp beton guyulanda agyrlygy saklayar...:D

......................buda geçer.......................

tuve

leme nirde sen tapip bolanoklay seni Allahim

Tuweleme .Sana gutaranyndan

Tuweleme .Sana gutaranyndan son öý gurdursa boljak .Arzanrak gaýrat edersinde bir kijijek külbejik ...
Okuwynda üstinlikler .

********************************************************

eyyam öz jayyma

eyyam öz jayyma başladym:)
şu saytyn agzalarynada saman astyndan suw goyberderisda:):):)

......................buda geçer.......................

Menin soragym: Suratdaky

Menin soragym:
Suratdaky oylere yaly, yagny 15-16 gatly, her gatda 4 kw'ly her kw'da 100-150 m kwadrat jayy gurmak uchin nacherak pul gerek bolya? Girdeji-cykdajyny hasaplajak bolyan..

ol firma göra üytgeyar ,

ol firma göra üytgeyar , alyan enjamlaryna bagly , egerde firme uly bolsa we kabir maşynlar (kamaz...yaly) kabir abzallar (türkçe atlaryny bilyan welin...:(...)

umuman firma uly bolsa 1 manadyna 150 manat alybam bolya ..in köp pul bent (baraj , dam )
guranda alsa bolya ,sebabi 100 -200 yyllyk iş etyan we 1- 1000 -yakyn alynya. Esasy zat firmadaky arhitektor , elektrik, makine (?) injnerleri bn bile işlesen gowy..elin gelyar..

in az pul bolsa villa gurulanda gazanylyar.

Takyklasak juda batdym , sokuldym diyendede 1- e 15 alsa bolyamyş...

......................buda geçer.......................