Gyz Saylamak barada 2

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gyz bn duza gytçylyk yok diyyen sozi alsak ...ola entegem gaty dogry..
Yone beyleki blokda Bayramyn aydysy yalak onüne birnaçe meseleler çykyar ine esasylary:
1 - Okuwly Okuwsyz
2 - Boy meselesi
3 - Akjalygynada seretyaler (onki blokda da aydylyşy yalak)
4 - Yaş meselesi seretyaler
5 - Son ene-atasy idelya gyz bolanson..(((( gyz gowja bolsada ejesi yada kakasy ... bolsa bolmayar...
6 - Baylyk .. Gurplyja maşgala bolmasy...
Ay umuman aytsan aydyp oturmalyda...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "gyzlar nahili oglan saylamaly, o hakda da yazyn-a :))"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

hmm

neme ... name yazmaly indi biz??

:P :)

gel ne olursan ol yine gel...

Gyzlaryn Oglan saylamaklary barada..)

Psiholog wrote:

Gyz bn duza gytçylyk yok diyyen sozi alsak ...ola entegem gaty dogry..
Yone beyleki blokda Bayramyn aydysy yalak onüne birnaçe meseleler çykyar ine esasylary:
1 - Okuwly Okuwsyz
2 - Boy meselesi
3 - Akjalygynada seretyaler (onki blokda da aydylyşy yalak)
4 - Yaş meselesi seretyaler
5 - Son ene-atasy idelya gyz bolanson..(((( gyz gowja bolsada ejesi yada kakasy ... bolsa bolmayar...
6 - Baylyk .. Gurplyja maşgala bolmasy...
Ay umuman aytsan aydyp oturmalyda...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "gyzlar nahili oglan saylamaly, o hakda da yazyn-a :))"

Gyzlar nahili saylayany barada men yene bir blok açayayin mi ya barde yazybereyin mi )))
Tejriba bar diyjekdal o mowzukda yone yaşap geldimda ..eşidenlemem bar dogry zatlar..:)

yok yok taze blok açılsın

yok yok taze blok açılsın has gowy bolar

hmm

yazyber agasy... tejribe başga bolyarda :)
aslynda gyzlar yazaymaly ekenda bu gyz blogyny?!?

gel ne olursan ol yine gel...

he he

Hany men yazayin olaram duzelderda onda bolşyna göra...)))

Batyok

ooo Batyok joşypsyn....:)) dowamyny garaşyas :))

menem Akgulun diyenlerine

menem Akgulun diyenlerine goshulyan dine nahili gyz saylamaly diyilip dur oglan nahili saylamaly

1000 adam geler 1 adam alar

1000 adam geler 1 adam alar

siz size gelen teklipleri ya eliniizin tersi bn zynmaly yada sessizje durup ok-ni bermeli...:)

ansatlay sizin işiniz:)

......................buda geçer.......................

ay 6 - Baylyk .. Gurplyja

ay
6 - Baylyk .. Gurplyja maşgala bolmasy...
shunynyza bir hiljik bolupdyrlay name gyzyn baylygy bilen bay bolup bolyarmay
Beyle bolsa gyz ustune ar bolaymasa gyzyn baylygyna yashajak bolsan,
her kim oz gununi ozi dolandyrjak bolmaly
yene bir zat gyz bay bolsa galyn aza salar oydyanizmi???
olam yene dushunja bagly bolar nahili bolsada

yok mahri...

men diyyan zadym 6 njy in sonky zat yöne seretyalerda onada ... Sebabi seret durmuşda herhilek yagdaya bolya . Olan biri ..
Bir gyz gelin bolup gelya welin zat görmedik bolup çykya .. we oyun bar goşuny enesi öyune daşap gutarya .. Bu waka kan eşidilya..
Men öz dwayurni doganimda da bolan waka ..
Ana men şol sebapli yazdym..

salam

Ballym sen beyle gyz saylaysyna omurem oylenmersin oydyan cunki senin kriteriyalaryna gabat geljek gyzy goz onume getiremok..Meselem Eger men bvaybolsam mana ar namame gerek .Arkayyn islejek yasajak,pulumy arkayyn sowup guzeranymy dolajak .Beyle baylygym barka birine bagly bolasym gelenok .Onson netije cykaryber.

Gaty görme welin muna

Gaty görme welin muna gülmeliiii

Name ölyançan garrygyz yaly boljak yörjekmi???

......................buda geçer.......................

sana jogap...

Birinjydana abray diyilyan zat bar ..
Sag aman öyli işikli bolmak bar...
Sonam men kriterlerime gabat gelyan gyz yok dal bar yöne seyrek... İne sana da 1 mysal bereyin..
Men önki gyş gidenimde bir gyz görkezdiler uzyn boyly, ak tenli, akyllyja , özam selhojy dynan we nalog. ins.'da işlap yören, maşgalasam gurpluja ile belli, sonam marda jaylary bar, Aşgabata da propiskasy bar.. Ay obşem başga name gerek bolsa şol gyzda barda ..
Ana şolar yalak gyzlar özüne mynasyp yar gözleya..
we öz puluny arkayin sowup yaşamak boşurak gürrün...

Quote: Birinjydana abray

Quote:

Birinjydana abray diyilyan zat bar ..

name indi durmuşa çıkmasan biabray bolanyn bolyamy??

bagyshlarsyn welin,chyndanam

bagyshlarsyn welin,chyndanam durmusha chykmasan biabray bolyan:(
erbet habar uchin onunden otunch sorayan:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"

Planyn gyzy oyunde garapdy

Planyn gyzy oyunde garapdy my name mi bir zat geplera bar how..
Ay umuman biabraya bolyan..

siz name diyseniz şony

siz name diyseniz şony diyin yone men şol biabray diyyaninize goşulamok.. ilin gepi hemişde de ilin gepi bolya.. hasap gününde her kim özi hasap berya iller dal-de..

Akgüljan sen diyyanin hakla

Akgüljan sen diyyanin hakla yöne..
S. Demirelin diyişi yalak '' İlin agzy jalbaryn syrmasy dala çeker yalak ''
Sonam dap bar, dessur bar, önden gelyan türkmençilik bar ...
İl onlasa atyny soy diyyipdirler.. İl bir yana sen bir yana bolup bilmeyana..
Ana şolar yalagam öyde yeke galyp bilmersin..
Sen diyyenin kabir gyzlaryn ..İsleyşi yalak geyinip mana name diyenlerinde name, men öz halanymy etyan, diyyaninede baryar, sonam olar mana nazar etyarem diyyaler..
Ay bolyada sen isler goşul, isler goşulma türkmençilik da..
Gobek ganyn daman yerinden gaşşak yerin bolmaz.. Kesibem atyp bolmaz..

Baýboooouw... şu

Baýboooouw... şu ümsümsokarlardan gorkmaly öýdýän. Sahypada ýarym ýyl bolup, yňkyňy çykarman gezip, soňam "menä pul üçin durmuşa çykaryn" diýäýipdir bu çaga... :D
Toba-tagsyr...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

selmonelk, jigim,

selmonelk, jigim, sen:
1-taze agza oydyan, hosh geldin!
2- Ozun yazdynmy ya online unudyp, biri sen yerine yazaydymyka, dal bolsa, oran gen?!
3-Balkanlymyn, "ballym" diyip yazypsyn welin ;)
4-Yazga gelsek, beyle yagday TM zenanynda(gyzynda bolmaz, bolsa-da moderen(dowrebap) yewropaly zenanlarda bolar :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

1.Köp bilen çalt

1.Köp bilen çalt garrar...(bula bolmady öytyan:))
2.Boyy uzynyn akly gysga:)
3.Garadyr guradyr öz ilinde töredir:)
4.Akyl yaşda dal başdadyr:)
5.İnerin döli bolmaz...
6.Baylyk el kiri yalydyr,yuwulsa gider..
:):):)
...

5-e yene goşmaça. Güyçi we adalatly söz bar! Hiç kim öz ene atasynyn günasinden jogapkar daldir...

......................buda geçer.......................

)))))) ay senema...

hawwala name yazsan yazybermeli...:)

hmm

men bayyy boldumoww bu na boluş anna aga...
kesek mi namemi ...

gel ne olursan ol yine gel...

Menin kriteryalarym. *

Menin kriteryalarym.

* BS/MS/PhD degree in CS/Math or relevant areas preferred, but nor requred.
* excellent verbal and written communication skills in turkmen/english/russian/turkish.
* IQ > 130
* income > 100K

Interested candidates may send their resumes to
I regret only shortlisted candidates will be informed.

haha ;-)

Telpekler (5 kisiden 7 sany)

Bu komment ucin
 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • MuhammetOraz 3 telpek goyyar we yazyar: "Haha! Atamyrat yaman yerinde yazipsin.'cim gyryldy:)"
 • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "kolay gelsin :))"
 • sapphire 1 telpek goyyar we yazyar: "walla gülüp öldüm..."

mujerret otaymesen:) haha:)

mujerret otaymesen:) haha:)

İndam gayrat kylda,

İndam gayrat kylda, terjimesinam yaz, şol yazanlan,
Son ynanayyn gepin dogrulugyna... :)

Bu gidish bn

Bu gidish bn bosh galjaga menzeyan sen dost, beyle tarapda oylenaymsen:)

Tizligini yazmansyn. X

Tizligini yazmansyn. X motions/second.

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Huri arzuw etyar

Huri arzuw etyar öytyan:):):)

......................buda geçer.......................

Şu wagt görüp oturşyma

Şu wagt görüp oturşyma pikir edýän, 100K income bolsa, onda aýagyňy galdyryp ýatybermeli. "Heleýjigim" diýip, hyzmat edip ýörübermeli öýde :)
Ýa bolmasa, kelläňi agyrtman, işläp, öýe-de hyzmatkär tutup gezibermeli...
Ehh... menem girizmeli ekenim şeýle kriteriýa :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gowy pikir...

gowy pikir

:)

Atamyrat wrote:

Menin kriteryalarym.

* BS/MS/PhD degree in CS/Math or relevant areas preferred, but nor requred.
* excellent verbal and written communication skills in turkmen/english/russian/turkish.
* IQ > 130
* income > 100K

Interested candidates may send their resumes to
I regret only shortlisted candidates will be informed.

haha ;-)

:-) Bah. Mena name gossagymy hem bilemok. Prerequisiteler gowyja.

PS-Income 100K yagny yyllyk 100,000 USD gaty kop how. Amerika da MS/PhD gutaryp islap baslanlar hem basda 60-70 K alyar ol hem before tax.(salgyt tolemezden on)

PS2-Men TM den dolanyp geldim. Yone 10 gun son ULY egzamenler bar.

Ataş, sen onda türkmenä

Ataş, sen onda türkmenä tapmarsyňmykaň diýýän :D
PS Bezirgeniňem şeýleräk kriteriýalary bar öýdýän :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

ay taparda... umyt bilen gözlesen şol kriterya uygun biri çykayarda:)

gel ne olursan ol yine gel...

Tizlik diyenlerinde yadyma

Tizlik diyenlerinde yadyma düşdi...
Gadyrly Agzalar..
Men özüm sportsmen oglan, özümem boyumam tüweleme..
Sonky alada da men yaman çalt yöreyan ...
Ana, esasy zadam, men bilen yöreyan bar kişi menden nagile.. (çalt yöteyan yaman diyyip)
Aljak gelinimem şeyle bolayarmykaray ???
Ya tizligini zadynam ölçap alsammykam önünden ??? :)

juda bolmasa gelnini egnine

juda bolmasa gelnini egnine alarsynda..:)

......................buda geçer.......................

ozumizi reklama edip/magtap

ozumizi reklama edip/magtap bashladykmy indi ;)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nattinay ata aga mena gara

Nattinay ata aga mena gara çynym sen bolsa reklama diyyan .. Beydip eleştiryançan (?) çözüm yazarlar !!

bah, indi men hem

bah, indi men hem gudacylygynyz ucin yenimi cermap, ylgap bashlaysammykam :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hazir 1-2 sanynyz çybyk

hazir 1-2 sanynyz çybyk iyyaniz akgülden:)

......................buda geçer.......................

nagile bolar.. :)))) ejemem

nagile bolar.. :)))) ejemem kakam bilen bazara gidende, her gezek zeyrenip gelya, "bazaryn icinde iki-yana ayagaldygyna ylgap yorsenem gow-a dal-ay ol" diyip :))), dilci bolanson, dili duzlurak-da :))), senem sholar yala satashaysan-a :))), gununiz gyzykl-a gecer yone :))))...

ay, men-a shu mowzuk barada

ay, men-a shu mowzuk barada oz pikirlerimi aydyp bizar edendirin, onem edil sheyle blog acylypdy, bilmeyan bolsanyz link bereyinmi ;))

ay, yone bu blog uytgeshijek bolupdyr, onatja, basyberin, tuweleme:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha ha! Jan dogan ya jigi,

ha ha! Jan dogan ya jigi, beyle gyz kan we bar, ozune gaty gowni yeter olaryn! Bir zady yatdan cykarma beyle gyza oylenmek ya-da ony yrmak ucin sen hem gowy gabat gelmeli bolarsyn:)) ozunde barmy bu zatlar?! Item oz denini gashapdyr:)) sana yazamok muny, ozune cekayme, umumy yazdym!

Atamyrat ýaly oglan

Atamyrat ýaly oglan seýrekdir, onuň deňi şolda!
PS Bezirgeniňem :D
PSPS Eý sizi goldaýandyryn oglanlar, öýleneňizsoň ýatdan çykaraýmaň! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Atamyrat gyzyn in gowusyna

Atamyrat gyzyn in gowusyna layyk, ona garshy hic zadym yok, barde umuman yazdym yone isleyan we gaharym gelyan zady - oglanlar koplenc in gowusyny isleyarler, emma name ucindir "men shona layykmy?" diymeyarler? Gyz saylanlarynda in uly plankalary goyyarlar, mana shul yaranok. Hakykatdan bolsa, oglan belki gyza degyanem daldir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "dogry"

Aý nätjek, diňe

Aý nätjek, diňe türkmençilikde däl, hemme medeniýetde hem teklibi oglan edýä. Şonuň üçin ilki saýlaýanam oglan, saýlanyna teklip edýä! Türkmenistanda bu hasam güýçli, sähel ilden tapawudyň bolsa, meselem okuw, pitikläp saýlap bolýa... :)
Ýöne dogry aýdýaň, meniň üçinem seniň sözleriň dogry. Şu wagta çenli 100läp gyzy tanaýan, ýöne hiç kimi TOÝ ÜÇIN göz öňümde tutman gezipdirin :D Onsoň (öýdäkileriň) hödürlänlerine hem uly skepsis bilen seredýädim, häzirem şeýle. Hamala şol gyzlara özüm mynasyp ýaly...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bu meselede men

Bu meselede men razylaşammok .. Sebabi men özüme deneyan şahsen..
Sebabi mana da özümden üssün maşgala geregime dal..
Ana şol sebaplam özüme göwnüm yetenson arkayyn saylayan ..
(reklama daldir ata aga) .

bah, ozumize gaty gownumiz

bah, ozumize gaty gownumiz yetyar eken-da :))
senden sapak almaly oydyan gysga wagtda:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sapakdan zyyada sana başga

Sapakdan zyyada sana başga tekliplem bar ata aga..
Özümem karli çykyan senam çykaryan teklip..
Sen mana CV'ni iber..
Sen mana men sana hereketini edeli sen bn ???

indi men oylenmelimi, way,

indi men oylenmelimi, way, gowudygyny :))

a-how, yurekden tutma-la, jigim :)

CV-den doldurandyryn mailini :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gyz jigilerin bilen kop

Gyz jigilerin bilen kop gurleshyan oydyan ata aga:)

ata wrote:

way, gowudygyny :))

haha

ata wrote:

way, gowudygyny :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

feminen gezyan öytyan agam:):):):)

......................buda geçer.......................

Ata aga men çynym oww..

Ata aga men çynym oww.. Garaşyan CV na ..
Name ya ömür boyu sallah gezmecek bolsan ..
İn bolmanda şu tmolympiad'yn aktiw agzasy we bizinem uly agamyz hokmünde de sana komek we gollaw bermesen niçik bolar..
Mena sizin beydip yörşinize inni mundan beylak göz yumup biljekdal..
Özüm el atayin diydim..

Senem bir synanish hany

Senem bir synanish hany Psiholog! Konelerin hemmesi diyen yali ugruna chykjak bolup gordi welin netije alinmadi.. Belki senin gayratlarin netije berer:)

ay siz ata agany

ay siz ata agany tananzok:):):

men çopan zat diyip ...kikihiihih

......................buda geçer.......................

hey ata aga bir zatlar

hey ata aga bir zatlar diyjek bolyanyz my??

ey, gulup yikyldym-ey

ey, gulup yikyldym-ey :))

meni alada edyan jigilerimden aylanayin :)

Mahri, Leylii dagy sanaw edip yordi bashda, olaryn sanawyndan gacyp gutulsam, indem Psiholog jigim meni alada edyar, ay, Allah hemmanizden razy bolsun!

El_Mariachi menin nahilidigimi azda-kande bilyar ekeni, men dek durarynmay shu yashyma cenli, ozum yaly bir copan tapandyryn-da, elbetde :)

Wiy, oydakiler tapanmysh, indi baramda gurleship gorerin-da :)

Indi agzalara jogap:

Psiholog, yene bir gezek sagja bol, jigim, oylenmek barada bir nakyl:"Oglan howlugar, tudana wagtynda bisher!". Men nace howlugsamam, wagty gelende hayirlysy bn oylenerin, ensallah!

Anna: Bah, mekirdigini :)

Gadyr aga: Hawa, jigilerim bn kop gurleshyan, yone oydakiler bn dal-de bardakiler bn :) Owrenayipdirin-da, men-da, natjek :))

Akgul: Jigim, men-a senden razy, Allah hem senden razy bolsun! Her iki alemde seni bagtly etsin, hemme pasgelciliklerin hotdesinden geljek guyc we kuwwatly sabyr bersin!

Bashga-da agza yok oydyan mana bu babatda yazan :))

Kop sag bolun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

oho-oho

Oho Ata aga nesip bolsa 2008-toy etjekda onda
Siz gacyp gutuljak yeriniz bolmandyrda

eger Atdash ucin yazan

eger Atdash ucin yazan bolsan, onun degiship yazany-ha aydyn gorunyar, yok, umumy yazan bolsan, onda goldayaryn, yone shu "denini gashamak" dogry bolsa-da, agyr degyar-ey barde :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yanky sozler gaty ulumsy

yanky sozler gaty ulumsy bolsa-da men birine diyipdim, mana soz aydana dal, jigime biri soz aydyp bizra edyar. Bizin ona hic taraplayyn gownumiz yetenok, 1. Dini taydan gabat gelenok, 2. Yashy jigiminkiden uly, olam bahana-la, 3. Garaja we gaty gormegey dal, 4. Baylyk yok, olam yone bahana, 5. Jigime gabat geljek akly yok:), yogsa ozi beyle diyyan daldir.... we yene-de koooppp.... ana-da menin jigim hem shu oglanlaryn diyyan gyzlaryndan, bu punktlaryn barysy we artykmajy bar, emma onun hickime gowni yetenok, oglan gorse "yuregim bulanyar" diyyar! Indi natmeli?! Shonun ucin herkime maslahatym: oz deninizi gozlan! Boldy oydyan

2 bellik

Birinji bellik:

Quote:

1. Dini taydan gabat gelenok, 2. Yashy jigiminkiden uly, olam bahana-la, 3. Garaja we gaty gormegey dal, 4. Baylyk yok, olam yone bahana, 5. Jigime gabat geljek akly yok

Bahanalar nädip 2-nji we 4-nji ýere geldiler?! Bahanalar iň soňda bolmaly dälmi? Hmmm...
Ikinji bellik:
Meniň bir tanaýanymyň aýal doganyny bir daýza çagyryp "jigiň meniň gyzymy öz gününe goýanok. Eşegem öz deňini gaşarmyş, öz deňinden gözlesin!" diýipdir. Ýogsam, olar halaşýan ýalydylar. Aý gyz gorkandyrda ejesinden, onsoň oglany ýamanlandyr "goýanok" diýip. :) Iň gyzykly ýeri, şol eşegem bolsa, şol gyza öýlendi. Menä gülüp öldüm :D
Onuň aýal doganam bolsa "göreris, kim kimkä" diýip ýördi :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ay Tomris yokarda

Ay Tomris yokarda yazanlan,oglan hakda,hiçbirisinem halamadym..türkler aytya terjimesini etjek bar bolsa,hayl kırıklıgına ugradım,gujaklamak diyilyan birzat bar,hemme adamlary gujaklamak we olary ... yzyny yazyp leksiya okamaynda , umuman ol oglan baradaky pikirlerini halamadym...pahyry yere sokup çykaryp tazeden yere sokupsynda....herzadam bolsa onam gowy göryan ejesi jigisi mamasy dosty yary bardyr we sen hemmesinden BEYİK dalmikan diyyan...

Birem oglany sen halaman bilersin jigine bagly zat ol , ol yaşajak bolsa goy özi öz şahsy gözi bn seretsin...

ZE ent..:)

......................buda geçer.......................

Dogry, emma ona "yok"

Dogry, emma ona "yok" diyilenson, shona dushunmeli-da, biderek bar edyani. Yok diymek yok bolyar, ozuni gynany we yigrendireni galyar. In erbedi gyz mashgala gara yakyn bolyar. Ozumden bilyan: bir gezek kursdan klasdashy bilen yorap gelyakam, meni bir tanyshymyz gorup "yigidinmi?" diyyar. Biz cala bir unsuslik etsek, derrew gara gidyarler. Jigime soz aydyan hem oz dostlarynyn yanynda pashyrdap birzatlar geplan bolsa, ish gaytjak-da. Gowusy onunden kesmek.
Oglan hakynda bolsa, siz ony tananzoga. Ol belki gowudyram, yone men erbet, shony kabul edip bilemok. YAGNY MEN ERBET, BAR DIYENLERIMI GAYDYP ALYAN, DIYMEDIGIM, TOBA EDYAN

bah bular yalam gyz bamay

bah bular yalam gyz bamay ..
hany ayratynlyklaryny yazsana gepin dogry bolsa..
Yagny 'yüregini bulamayan' nahili oglan bolarka onam bilip bolmazmyka ?
Men sen jigine zat diyesim gelenok yöne dogry düşün.. olam adama.. İlin hataryna göşulmaly bolar..
Umuman sen jigin, name ayratynlygy bar beyle ???

Jigim menden gorkmaz-a,

Jigim menden gorkmaz-a, oglan bilen gepleship bermegimi ozi hayysh etdi:)) tak cto yagday bashgaca barde! Oglana gowni yetenok, belki sulhy alanok! Sonam ol entek kici, sorayanlar kan, onat oglanlarkopusi, nama gerek deger-degmeze uns bermek, gyz gara yakyn bolyar, bashdan kesenin ansat shonun ucin. Hemem ol menin jigim birhili gabanyan:))

Asyl sebap gyz jigini bermek

Asyl sebap gyz jigini bermek islemeyshindirlay :))
Bizin 1 gonshymyz bar, sholaryn 2 sany gyzlary bar, biri 23 yashynda, beylekisi 20, onson 20 yashly gyza gudachylyga gelenlerinde uly gyz agzyna gelenini diyyamish, oglanda 100 kemchilik tapyp, yere sokyamysh...Ay ene-ata hem "Gyzymyz oglanlary bizden govy tanayandyr"
diyip, gelenlerin sozlerini yzyna gaytaryamyshlar...Sheydip 1.5 yil dagy gechdi, onson 1 gun
shol gyz doganlar sovushenlerinde, uly gyz kichisine gepin arasynda "Men are chykmasam senem chykmarsyn, seni aljak bolsalar goy mana-da oglan tapyp bersinler" diyayipdir :))))
Gorgulin asyl problemasy ozuni sorap gelyanin bolmayshy ekeni, a beyleki zatlar bahana.

Tomiris, sana kakdyryp diydigim daldir, senin bu edebin/ekramyn/sypatyn bilen, oglanlar gapynyzda yatyp turyandyrlarla :)))

"Saňa kakdyramok, ýöne

"Saňa kakdyramok, ýöne kakdyrýan" ýaly bolaýypdyrmy?! :D
Hawala, gyzlar üçin teklip MYDAMA bardyr, NÄHILI GYZAM BOLSA. Razy bolmak kyn düşýän bolup biler ýöne. Adamyň köňül guşy Kap dagynda uçup ýör...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Mergen we Bayram, ikizinki

Mergen we Bayram, ikizinki hem dogry,gyza hemishe teklip bolyar, menin yaly bidereklere hasam kan teklip edyarler oydyan, denrak eshek diyip pikirlenyandirler-da!:) edil shu yyl ikimize birlikde hem soz aydyarlar, gecen yyllar dine mana aydyardylar, jigimem ulalypdyr oydyan:),jigim toy edesi gelyar, men bolsa "okuwy gutaramson" diyip tutdym. Ay, men-a shu okuwy gutarybam boynuma almam kyn bolaymasa. Hemme kishi ucin hem mashgala meselesi kynmykarayt?! Jigim-a arkayyn gurleyar, men-a ozumi bashararyn oydemok:) Geljekki yoldashyma sabyr dileyan:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Hahaha...Mena seni ovadan sozler bilen taryplayan, senem ozune name diyyanay. Ehhh, oz gadrynam bilmeli ahyry...."

:) ay şey diyyanler name

:)
ay şey diyyanler name üçindir çalt durmuşa çykyakaray , ya sabyr dileyan diyyanlen özleri sabyrçyl bolyar...name üçindir..beterin beteri barlygyndanmy namemi?

Kinoda bara biza tapawudy yok Ayna Artyga gidipdir baya gidipdir, palow iysek bolya, Tomris senem haçan kime çyksan bagtyn tapawudy yok;-) biza toy görsek bolya:):):)

......................buda geçer.......................

Hawa toý edesiň gelmez,

Hawa toý edesiň gelmez, häli görseň içiňi it ýyrtýandyr :D
Gijelerine "waý nähili bolarka? güli pylan magazinden alsam gowy bolar" zat diýen bolup plan çyzyp ýatýansyň :D

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay, bu zatlary sizin

ay, bu zatlary sizin yashynyza baramson, belki, hergije pikir edip bashlaryn:D Shuwagt beyle gyssanok, icimi item yyrtanok, pishigem:))
Eh, Bayram aga, sonam toy etmek gowy zat,joralarym cykanda, menem "Toy etsen gowy" diyyan, yone son toy gutaranson, menin pikirmice, kynyrak gunler bashlanyar. Baryp taze mashgala owrenishmeli, olaryn yashayshyny owrenmeli, sholarynky yaly yashamaly, umuman menin ucin edil shuwagt kynyrak gelyar. Ozumi bashararyn oydemok. Ustesine okuw. Aslynda: men owadan koynekde, yanymda shazadam, owadan toy... ebedem dal:))
PS: Bilmeyanler ucin, guli oglan alyp bermeli geline:)Gelin ozi almaly dal

Bah, bir shol guluniz

Bah, bir shol guluniz kemdida, indi onam oglana aldyryn... Ay
shu gyzlara dushuner yali dal, goraymana chykyan oglanlaryny
govy goryanem yali velin, toydan on edil dushmany yali soyyaray, yoe koplench "Suyji suyji iymegin, ajy ajy gagirtmesi bar" diyyani bolyar, 1-2 yillap galynyn bergisini yapjak bolup kosenip yorenlerem kop...

Tumar gül barada aýdanyň

Tumar gül barada aýdanyň üçin sag bol! :) Men pahyr bilemokdymam... aý menä gül magaziniňem ýerini bilemok. Diňe birini Maryda "Gök bazarda" bilýän, onam dostum öýleneni üçin gidip gördüm. Gül satýan 2 gyz bilen dostlaşdymam :) Tanyşlyk üsti bilen arzanrak bererlerem :D
A ýaş temasynda... Seniň ýaşyňy zadyňy bilemok, ýagdaýyňy bilemok. Belki irdirem welin... gyzlaryň şu zatlar barada oglanlardan köp pikir edýändiklerine ynanýan :) Gyzlar üçin iş we gaýgy edere ýagdaý hasam köp! :)
PS Ol ýigide "şazadam" diýip ýüzlenmekçimi?! :D Haha... baýbooouuuw...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bah, dushushyklarda ha sen

Bah, dushushyklarda ha sen shular yali pikirlerini(prikollaryny ?:D) aydanok, barde
velin tutan yerini goparyp otyrsyn...Hakyky durmushda has achygrak bolsana, senin dash
toveregindakilere berip biljek kop zadyn(govy manyda) barmyka diyyan, yone ony gorkezenok...Ya gelejekdaki adamyn uchin ayap saklayanmy ? :))

men-a agzalar baradaky

men-a agzalar baradaky pikirlerimde onun dineje bardaki yazgylaryna gora beyan edipdim, sebabi, shahsyna yazylan ka sozlere beren gaytargysyny gorup, bah diyipdim :)

shahdyacyk shadiyan gyz bolsa-da, ozem dayawja :) Yuzi-ha blurlanyp goylanson gornenok beyleki gyzlarynky yaly, yuzune seredip na derejede guyclidigini aydyp bolanok :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dayow dagy dalle Tomiris,

Dayow dagy dalle Tomiris, gelen gyzlaryn in ejizlerinin biri bolaymasa...Yone
gurrunlerinden menem dayov birimika oytdum, susjek bolup dura kabir post'lary..

ejemin "karlik" diyyani

ejemin "karlik" diyyani cyn-da onda:D 165 sm boy bn 55 kg agramymy biderek edyaniz-da:))

:))) Ejan oz boyunyn nache

:)))
Ejan oz boyunyn nache cm'digini bilemok, yone 165 cm gyzlar uchin gysga daldigini aydip biljek, 55 kg 165 boy uchin kopmi-azmy onchaklysynyda bilemok, yone sana "chishik" diysem yalnisharyn. Garaz dashyndan sen OK, alada edere zat yok :)))

Hahaha...Oz bolushyma gulkim tutdy shu vagt, hamala menin shey
diyenim bilen senin ozun hakda pikirinde 1 zatlar uytgejek yaly.

Mergen, 1- sen meni iki

Mergen, 1- sen meni iki gezek gordun dine, olam 1 sagatlyk:)
2- Adam kandi, men bolsa gaty sesli gurlemagi halamok, shonun ucin menin prikollarymy dine in yakyn oturanlar eshiden bolaymasa
3- Gyzlar-gelinler birini guldurmek ya-da eglendirmek ucin yaradylan dal-a, goy, bizin gownumizi acsynlar;)
4- Shuwagt men oglanlar bilen prikollashyp, jakjaklashyp yorsem, birwagt mashgala bolanymdan son hem olara yoldashym bilen onde-yzda dushaysam, yene-de prikol tutasylary geler-da:) Eged-de menin yoldashyma hem gyzlardan biri men yanyndakam prikol tutan bolsady, mana yaramazdy, shonun ucin erkek kisha hem yarar oydemok:)onuni pikir etmeli
Jenshina doljna westi sebya dostoyno, bu gompy bolmak ya-da dommarlyp yormek diymek daldir!!!
Hakykatdan bolsa, meni tanayanlar nahilidigimi hem bilyarler, kursdashlarym hem ilki meni yuwashja goryardiler, sebabi sypatym, sen gordun meni:), birzat diyyan welin, hemmesinin gulagy galyar:)Men hijem yuwash bolmandym. Oydakiler bolsa, menin oyunlarymdan kawagt bizar bolyarlar, esasan kakam, "Hany, akyllyja bolsana!" diyip bashlayar;) wah, kakamjany goresim gelip gitdi...

1) Shu tayda yazyanlaryny

1) Shu tayda yazyanlaryny okabam edil goren yali bolyan,
shonun uchinem bardaki gurrunlerem hakyky dunyadaki hiy bolmanda 5-6 sagat gurrune degyamika diyyan.

2) Indiki gezek dik garshynda oturaryn, shonda bahana taparmykan :))

3) Ay bizem sizi guldirmek uchin yaradylan dala, onayin gulkusiz :)

4) Jak-jaklashmak diyyanin "gulmek" bolsa, mena munda erbet zat goremok, yash vagtyn gulushilerem, gurleshilerem, barik adamyny sokmak gerek dalmika diyyan sebabi biz onun yerine
dalashgar dal ya-da senin unsuni talap edemzok. Garaz tanyshlaryn bilen gurleship-gulushmek 1 zat, adamyna bolan sylag-hormatyn bashga zat, yone bizem eshek dala adamyn yanindaka baryp kikirdeship guler yali, oyunynam yeri-zamany bar.
.
.
.

İnni bolsa Mikrafony

İnni bolsa Mikrafony Tomiris'a beryas :)

Birazajik reklama etmesen

Birazajik reklama etmesen resume iberyan yok how.

Why with us?
* Safe, flexible, funny work/living environment
* 24/7 Internet access!!!
* FREE e-mail address.
* FREE 100 Telpek
* and much more...

Internship positions are available also.

Please don't apply if you have more than 1 year of prior experience.
Less experience - More chance to get accepted.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "hahahaha"

Aý onda aýdaý *Any

Aý onda aýdaý
*Any position in tmolympiad.org, including dictatorship :D

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

He he. gyz saýlamak aňsada

He he. gyz saýlamak aňsada däl weli ýöne ýöne kynam däl .Haýsy saýlanyňyň gowy boljagy maňlaýyna bagly bolaýmasa .
Meni şeýle bir düşinje gyzyklandyryp başlady soňky günler .Bir çaga ,oglanjyk ýa-da gyzjagaz dogylanda Alla Tagala onyň ýarysyny ýagny ýaryny diýelň hem dünýä getirtýän bolmalydyr .Olary soň nähili hem bolsa bir sebpler esasynda belli ýaşa ýetenlerinde biri biri bilen duşuşup maşgala bolarlary ýaly sebpleri döredýändir diýip düşinýän .

bah, tuweleme, oran gyzykly

bah, tuweleme, oran gyzykly yazgylar bar ekeni, bizem owrenyas pursatdan peydalanyp :)

Oba taraplarda-da, shaher taraplarda-da birmenzeshdir-le yagday bu babatda! Menin-a 2 gyz doganym, 4 sany hem gyz jigim bar. Gyz doganlarym bireyyam durmush gurdylar, birinji garyndashymyza durmusha cykdy, ikinjisi natanysh birine. Natanysha cykan has bagtly yaly gorunyar mana-ha! Allah, elbetde, has onat biler! Ensallah, hemmesi hem her iki alemde-de bagtly bolayady-da!
Menin 2 oglan doganym bar, ikisem oylendi, ulymyz natanysh biri bn oylendi, ikinjimiz soyuship aldy obadan, gymmada-ha dushdi welin, natjek-da, soygi-da bu :))
Gezek mana gelende men "otkaz" etdim :) Okuw bahanasy, indem dil bahanasy bn :) Hazirem entap yorun, mana gyz tapaly, sen yaly copan gyz kandir, ygyp bashlalymy ugrunda diyip az-a gyssamadylar, yone men gacdym hemishe, hacana cenli beyle bolarka, Allah bilyar! Ensallah, meni hayirda gylawlajak, sherde jylawlap yza gaytarjak bir yar nesip eder-da Biribar! Etsin, ensallah!

Menden "tolk" bolmanson, 83-li gyz jigime-de rugsat beremson, olam durmusha cykdy mashgalamyz ucin natanysh birine.Olam, Allaha shukur, shu wagt bagtly!
Indi gezek 86-ly gyz jigime geldi, olam yer depip dur:"... senden son toy etjek!" diyip :) Hay, nabileyin-da, bu "passiwligim" bn olam menden onurti toy edaymese:)
Onam, ondan sonky gyz jigilerimi hem, bu we dost sahypalardaky ahli gyz, zenan we oglan agzalarymyzam Biribar her iki tarapda bagtly etsin, ensallah!

Indi, geleli esasy mesela:

Mashgalamyz ucin natanyshlar bn durmush guran agadyr uyalaryma hem-de jigim ucin, gelen we gidilen mashgalalar onat edilip owrenildi bashda, son gowun yetilenson karar berdiler toylara!

Garaz, in dogrusy hem sholmyka diyyan men-a! Elbetde, munda, ayratynam, gyz mashgalanyn rugsady, gowni mohum! Sebabi, bir omur boyi yashashjak yanyoldashyny, elbetde, ozi secmeli bolar, yogsam ene-atasyna omri boyunca gargynyp hem gecip biler, Allah mundan hemmamizi gorasyn!

Ynha, menin-a gysgajyk pikirim shul :))

sag bolun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ine sana reklama gerek bolsa

ine sana reklama gerek bolsa :D

men ozumi reklama etmedim-a,

men ozumi reklama etmedim-a, jigim, ya jigilerimi :)

Men ozumi, ynha, shu yerde sheyle bir reklama etdim, shol yeri bir gor sen, reklama nahili edilyanini gorersin:)

Onson shol yeri okap, shu yerde gomparmak isleyan gyzlaram mana teklip edip bashlar :))))

Bah, ynha, sana reklama, mahabat :)))

PS:Gyzlar, oyun edyandirin-hoooow, son menin dashyma gecayman uyshup, ozalam kan janym yokdur, tukgerip galaymayin :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay name etjek hoov gyz

ay name etjek hoov gyz saylap ejelerimiz taparda nadyanizay walla

welsahet, senin yagdayin

welsahet, senin yagdayin name boldy, ya bala-cagalaryna-da gowushyp gitdinmi eyyam, Allah nesip etsin-how!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gadyrly agzalar men size TOY

Gadyrly agzalar men size TOY etmekçi diyenim bilenem, Aslynda men etmekçi sözem berip gayttym yöne gelin meselesi entak çözülen daldir..
Sahedi bellap son tapaymasam bu gidişine gitsa..

wiy, mendenem onurdayjek

wiy, mendenem onurdayjek ekenin sen, asyl ol blogyna entak men girip gormedim, uzyn ekeni diyip, yetiship bilemog-a indi :)

Onler "abone"dim welin:)

Ay, bu gidishim bn kop kici agzalar menden onurdaymese yone :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ussat halypasyny geçer

Ussat halypasyny geçer diyyaler mi muna :)?

hawa, sende-de sheyle

hawa, sende-de sheyle bolupdyr,bah, senem ussadyn ekenim-a,bilman gezipdirin shu wagda cenli :))

sen Mary TTM-den-a, yene-de halypan bolup bilen bolsam-a, copanhem bolsam dayaw ekenim :)

gyz saylama barada, sen menin halypam bolay indi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay toyumda eyle etjek beyle

ay toyumda eyle etjek beyle etjek ahudu hühüdü diyyanler gaty kan son baryan welin..şu beynimin nejis hasiyeti tutmasy,bar zady yatlamak , eşigini nahili geyjegini saçyny na tüysli etjegini hem bilenok elewrap 7 enesine dönya..toydan 1-2 ay önki aydanlaryna elem degenok,sandyrap OSCAR alyandyryn öydenoklarlay...:)

......................buda geçer.......................

oscar alamakdan kem dal-da

oscar almakdan kem dal-da shol gunem, hatada hasam mohum, nahili zatlar bilen deneyan-a?! ozunem goreris entek toyunda, haly bermelimi-dalmi, shonda goreris:D

Erbet zada

Erbet zada denamoga...:S

Hawa halysyz gelsenizem bolya toklam kabul edilya:)

Juda bolmasa towuk getirin how:)

Senem görayeris toyunda , çagyryan dami, horlanyp dym gyzyl bolarsyn...görayeris
yogsada sen name isleyan..gyzyl-pyzyl???

......................buda geçer.......................

))))))))))))))))

name gyzyl aylayamay bu jora :) ???

kime haly berilyara ???

kime haly berilyara ???

men toyuma how çagyryan

men toyuma how
çagyryan hemmenizi şertim bar yöne:9

haly getirin:)

......................buda geçer.......................

hmm

halymy?
nahili haly? obiçnymy?

gel ne olursan ol yine gel...

kim halyly baryan bolsa

kim halyly baryan bolsa manada guk diyerde,bile giders toya.

haly bilet how:) 2 adam

haly bilet how:)

2 adam bolup 1-in halyn içine giraymeseniz girip bolmaz:)

haly getirjekler aytsyn 13-den köp bolanlardan galany 14. , 15. myhmanlara başga zat berjek:):):)

......................buda geçer.......................

Allajan bu halydan son name

Allajan bu halydan son name gecerka owalam halyny iki bolup aljak bolyalar ol diyjek zadyny nace adam bolup almaly bolarka

goyun..:9 eger bogaz bolsa

goyun..:9

eger bogaz bolsa 2 adam yerine geçyar..

Geçi bolsa 1-dir how ..:D...7-a bogazam bolsa birrrrr

:D

......................buda geçer.......................

GaraDag wrote:

GaraDag wrote:

bagyshlarsyn welin,chyndanam durmusha chykmasan biabray bolyan:(

Bagyshla weli biabraychylyk durmusha chykmazlyk bolmaya. Biabraychylyk abraydan gachmak, namysyny yitirmek, yoldan chykmak, dereksiz bolmak bolya. Durmusha chykybam biabray bolup yorenler kan. Durmusha chykman umsumjek ejesinin oyunde girip chykyp yorenlerem bar ol biabraychylyk dal-de bagtynyn achylmadygy bolya.
Jenap Anna sen toyuna gitmek gymmat dushjek ekeni :)) mena ol gun ishim chykya barmasam gaty gormersinda :)))

Magtymguly kakamyz

Magtymguly kakamyz aydypdyra...çagyrylan yere bar diyip barmasan gaty görjek elbetde son men senka barmanda:D

......................buda geçer.......................

sen dogry

sen dogry aytyan,biabraychylyk durmusha chykmazchylyk bolmayar,yone durmusha chykmazchylyk biabraychylyk bolyar.
durmusha chykybam biabray bolup bolyar ona soz yok,yone 35 yashly durmusha chykmadyk gyz(?) barada nahili pikir ederler adamlar?asyl sen ozun nahili pikir edersin?
abray sozunin manysyna seredip gor...

P.S.gyzlar edip bilseniz durmusha chykjak bolun gaty garramakanyz.

30-dan son chaga dogurmagam

30-dan son chaga dogurmagam kynrak bolyar oydyan, bir yerdena eshidipdim...

Bir kursdashym bardy, shu

Bir kursdashym bardy, shu yil Bogazici'ne gecdi.
Gurrun yashdan chykdy welin, sheyle diydi: "Shu wagt 20 yashymda, 4 yil univer, yene 4-5 yil phd okasam, 28-29-yma gelyan. Ishe alynanymda yashyma seredilya. Ilkinji ishe girenimde 30 yashdan uly bolsam, ish tapmak gaty kyn, shonun uchin chaga dogurma meselam 30-dan sona galya" diydi. Sheyle manlayygaralar name etmelika?!

Ay men seni chagyrjak

Ay men seni chagyrjak bolamogam :))))))

senden tamamam

senden tamamam şoldy...:P

......................buda geçer.......................

ay

mena ikinizkade gidyandirin Anna seninka bir kece akitsem bolyandyra toydan kowup durasyn yokdyrla
juda kowaryn diysenem stolyn ustune cykandan son gowshyrayaryn shol yerda kowmaga cekinersin
Leylijan seninka name akitmeli ayt onunden pul yygnap bashlayyn

ay bolyada keçede ok

ay bolyada keçede ok bolaysyn
:D

......................buda geçer.......................

Leylii hachan toy?:)

Leylii hachan toy?:) Tapdynmy prinsini?:)

Leyli

Leyli çykyamy???

tuweleme?

haçan???

......................buda geçer.......................

Leylii jigim ay yali Aya

Leylii jigim ay yali
Aya gune tay yali.. haha:)

Sered-a mahri eyyam gosh duwup yor.. Shondan sorap goraymesek, chynmyka bu mysh-mysh diyip:)

ey way

goyun how mysh myshdyr ol ynanman, yalan
Men cagajyk bir yerde gazanyn gulpy gyzsa yetmelidir oydyanda:)))))))))

shu movzuk

shu movzugyn name un sony yok yada bizin hemmamizin bu movzukdaki arzanliginimizmi derrev satyarys

kim? name, arzanay .. kim

kim? name, arzanay .. kim name satya .. hany beytmanow .. bazar nyrhyndan berin.. :D:D:D

NAme bolyarow toy nire men

NAme bolyarow toy nire men nire :))) Men entek chagajyga sizem eyyam meni satjak bolyanyzmy:((((
Durmusha chykmadyklara erbet seredyan kimler?! Il! Il hem bizin ozumiz bolmayasmy eysem?! MEna hich hilegem goremok dogrymy aytsam chykmadyk joralarym kop mena olary kop ir oglanlar bilen soyuship ir durmusha chykanlardan akylly hasap edyan. Prosto gynanyan mashgala durmushynyn bolmadygyna. Sebabi garran sonlarynda-da olar yekeje bolarlar ene-atasy hemishe yanlarynda bolmaz! Bizin yanymyzda 59 yashly bir ayal bar durmusha chykmadyk. Gowy dal yone.

Wiy ol ayal gowy dal dal-de

Wiy ol ayal gowy dal dal-de shonun yashayshy durmushy gowy dal ichgysgynch. Gechen yyl ejesem yogaldy indi on yekeje ozi yashaya.

Leylin aytyany dogrudyr

Leylin aytyany dogrudyr yöne men başga bir zat sorajak agzalardan..
** Meselem sizin aljak gyzynyz aydymçy bolsa şonda siz on bn durmuş gurmaga kayyl bolarmydynyz.
Men diyyanim profisional aydymçy.. Konsertler zatlary klipleri bolan biri..
Siz şul temada nahili hereket ederdiniz ???

Ay aydymchy bilen soyushmek

Ay aydymchy bilen soyushmek gowam bolsa, oylenmek gowy daldir. Yagny onun yagdayina bir gun kayil bolarsyn, iki gun kayil bolarsyn... turkmen uchin kyn bolar ona chydamak.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Dine Turkmen uchin dallay,

Dine Turkmen uchin dallay, hich milletde-de aydimchilarin
mashgalasy berk bolup duranok, gaty kopusi 4-5 gezek
ayrylyshyp/oyleniship yoren.

shakira barada aytyanmy?

shakira barada aytyanmy?

madonnamy?

mahrimmi?

loreena mc'kennith (şeyle yazylyamy?)??

alicia keys mii???

kim aydymçy bar aydymçy bar???

......................buda geçer.......................

sen bilyana anna ;) Yöne

sen bilyana anna ;)
Yöne men natmeli gep şonda :)

:)

ay mena aydimca oylenmen ( uli gurlan yali boldu,) cunki mena gavanjanrak...

Name uchin aydymchy diyilse

Name uchin aydymchy diyilse derrew erbet hasap edilyaray. Guyzlara aydymchy oglanlara barya! Mena yone ozumem aydymchy ya artist oglana barasym gelenok weli yone olaryn arasynda-da gowjalary bardyra.

Leylii senin pikirlerin hili

Leylii senin pikirlerin hili uytganok-lay:)

balak geyyan gyzlaryn arassynda gowjalary bar
aydimchilarin arasinda gowjalary bar

hickim aydimcilaryn hemmesini bir jara dokenog-a barde.:) Elbetde bar.. Yone aglabasy ya-da mana dushanlary yali sozler bar ol yerde..:)

Garaz leylii leylii bolya-da natjek:)

Aydymchy erbet diyiljek

Aydymchy erbet diyiljek bolmadymyka diyyan. Aydymchynyn koplench mashgalasysyna kan bir eli yetmeyanligini aytjak boldularmyka diyyan.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Hokman madonna, şakira

Hokman madonna, şakira dalle men öz türkmen bagşylarymyzdan söz aytyan..
Meselem bara aydym aydyp yören gowja gyzlar TM'da uniwerlerde ?
Siz şonda name ederdiniz saylap öylensenizem, name şertler goyardynyz meselem __?

hmm 1.şert kakamyn bar

hmm
1.şert kakamyn bar yerinde aydym aytma...
2.şert kliplende menem oynat we %50 -sini mana ber...

......................buda geçer.......................

:))

el_mariachi wrote:

2.şert kliplende menem oynat

ay senem diyip goyberayyan-ow :))), gulkunjrak shert eken :))

çynym how,başga oglan bn

çynym how,başga oglan bn oynajagyna men bn oynasyn:)

......................buda geçer.......................

Sen bu soragyn bashga bloga

Sen bu soragyn bashga bloga degishlimika diyyan.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

:) haysa mena baryny okap

:)
haysa mena baryny okap yetişmamson _?
ayday sen _?
anyrygam sorayaryn welin barde de yazayyn ;)

hmm

şertler:

1.Aydym aytmayan!
2.Aytmaly yerinde men bolmaly yanynda
3.Men bolmasam aydymy kime aytjak ?
4.YA mEN ya Aydym koroche...

gel ne olursan ol yine gel...

"Ya men ya aydym" yagdayyna

"Ya men ya aydym" yagdayyna dushurmesinda herna. :-)

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Gyzyn geynişi, etyan işi

Gyzyn geynişi, etyan işi (....çylyk daldir) gyz bn öylip öylenmezlige kriteriya dalmika diyyan

Öylenede esasy zat yetişdirjek nesilin barada oylanlamy , çagalana görada eje saylamaly

Çagalanada in ulu kömegi ejelerini çyn yürekden söymek bn yerine yetirmeli...

......................buda geçer.......................

Gyzyn edyan ishi onun

Gyzyn edyan ishi onun mashgalasyna hich hili erbet tasiri yok bolsa elbetde.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

mana tapawudy yok how,etyan

mana tapawudy yok how,etyan işi zady,adam şekilli adam bolsun...o zatlar mana kriteriya dal,arassa bolsun,dogruçyl bolsun...bey diyilse aşa dörjelap...namelik etyanem bolsa ok diyjekmi dal elbetde:)

......................buda geçer.......................

Elbetde hasiyetlerine sozum

Elbetde hasiyetlerine sozum yok, yone goz onune getirip gor gyzyn ishinden yana mashgalasyna, chagalaryna seretmage wagty bolmayan bolsa. Shon yaly bolup chagasyny puluna adam tutup sakladyanlar az dala.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

ay ejem serederda:9 on alajy

ay ejem serederda:9
on alajy tapylarla:D

......................buda geçer.......................

Elbetde? hemme zadyn alajyny

Elbetde? hemme zadyn alajyny tapsan bolya. Yone men pikirimche chaga oz enesi seredip ozi terbiye bermelimika diyemok. Bey diysemem, gayinenen yada ejen hich hili goshandy bolmasyn diydigim daldir.

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

mena dynnym ljagam bolsa

mena dynnym ljagam bolsa başym çykanok şo meselede,aljak gyzym bir bilyandirle,bolmasa ejem - ejesi gayrat edewersin...

......................buda geçer.......................

hmm

govy yere barmak basdyn anna aga!!

sagbol!!

gel ne olursan ol yine gel...

Men soňky döwür bir kitap

Men soňky döwür bir kitap tapdym, ol Yslam dininde oglanlaryň gyzlary saýlaýşy we gyzlaryň oglanlary saýlaýşy barada. Gaty gyzykly zatlar bar ekeni, oglanlar haýsy gyzy bolsa hem, saýlamak bolýa diýen ýaly. Meselem, uniwersitedi gutaran, ýokary okuwly oglanyň obadan, mekdebi gutaran gyzy almagynda problema ýok ýa bir gyrnagy gelin edinmeginde. Emma tersine, ýagny ýokary okuwly gyzyň, obaly oglana barmagyny jaiz görenoklar Yslamda ýa bir gula barmagyny.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Gyz saýlamak barada

Gyz saýlamak barada Atamyrat öz kriteriýalaryny goýupdy. Şonda IQ hem bardy.
Hakykatdanam, eger çaga ene tarapdanam, ata tarapdanam "kellesi güýçlilerden" bolsa, onda özem şeýle bolýa köp/hemme ýagdaýda. Şonuň üçin, men soňky 1-2 günlükde pikir edýän, şu gyz saýlananda şol tarapa hem üns bermelidiris belki?
Bizä owadanlyk, figura, edebi, häsiýedi, ýylgyryşy, okuwy zat diýip, başga taraplaryna seredýäs welin, belki maşgala bolup ýokary IQlilerden bolanlaryna hem üns bermeli?! :)
Hmm... gidip professor ýa ýeneleriň gyzlaryny gözlemelimikä?! :D Ýa oba-oba aýlanyp "şu obada haýsy maşgalanyň çagalary(familiýasy) has güýçli bolýa mekdepde" diýmelimikä?! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

IQ-si ulyrak we sapaklar

IQ-si ulyrak we sapaklar gowy gyz gerekmi?
Onki yillarin GDS netijelerini tap!
Mende sonky 1-2 yilin arhiwi bar, kime gerek bolsa satjak! ;)))

Haha..Onam "satjak" diyyanmi

Haha..Onam "satjak" diyyanmi :))
Senden ol netijeleri satyn almazdan on bashga meselani chozmeli,
oda "TT Gyz liseylerinden uchurym bolan gyza oylenjekmi?" :D
Ya-da "Ol gyzlar TTM uchurymy oglanlara chykmak isleyalermi ?"...

Ashgabatdaky gyz liseyinin bespridelshik gyzlary gaty kan bolmaly,
sholaryn IQ'si kellelerinden chogup chykyp duran bolsa-da oylenjek
dal mena :)))

Hmmm... şol sapagy gowy,

Hmmm... şol sapagy gowy, IQsy ýokary gyzlaryň arasyndan gabat gelenini alaý diýýäňmi? Mümkin şu bir gowy pikir. Men pikirimi saňa ulanmaga rugsat bereýin, senem GDSiň netijelerini maňa ber :D Nähili?
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

gyzyklyja zatlar tapyanyzey

gyzyklyja zatlar tapyanyzey sizem uyshup :)

menin-a IQ yaly derdim yok, copan bolamson:)
Mana durmusha cykjak ucin welin, belki, bu problema bolup biler, IQ pesligimi gorse :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

atamyrat naçe telpege

atamyrat naçe telpege satjak:)

Mergen abada bilemok welin MTTM gyzlara gaty akylly,pikir etsen gelay bize,gezdireyin:):):)

birem owadanlyk figura zat 3. yerde gelyar edil men üçina!!!

......................buda geçer.......................

3-nji yerde bolanda-da in

3-nji yerde bolanda-da in sonky n-nji yerden hasaplasan, n-3 sany kriteriadan onde bolyanlygyny yatladayin shol owadanlyk ve etc'nin :))

ay beyle dal how 1. arassa

ay beyle dal how

1. arassa bolsun
2. edepli-okuwly-işli
3. owadan

......................edebi edepsizden öwren.......................

Duza gytchylyk bamy yok ony

Duza gytchylyk bamy yok ony biljek dal. Yone gyza gytchylyk ha bar. Name uyship yatan gyz bamay süsip alyp gaydar yaly?:D Gyz kan,yone seng gowy görip bilayjek gyzyn az.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hmm

manada gerek GDS netijeleri!!!

gel ne olursan ol yine gel...

Name inni synag kitapçygy

Name inni synag kitapçygy çykarayalymy ha_? :)

Adam dakaly ona_? :)

G.S.K. diysek nahili bolarka_? :)

Hany başga teklibi bolan bamy_???

;)

G.S.K.

Gyz Saylama Kitapçasy my ? :))))

Gyz saylananda

Gyz saylananda men yene bir nokada seredyan, yokarda hich kim agzamandir oydyan beyle zadi.Yone menin uchin has mohum yali.
Gyz ozumden kichi bolmali! Sizin pikirleriniz nahili????

Bulam käbir akyldarlar

Bulam käbir akyldarlar tarapyndan maslahat berlen zat aslynda. Gyzlar özünden kiçini tejribesiz görüp, azrak hormat goýup bilerler diýen manysy bar...
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Melhem, name ucin ala-bole

Melhem, name ucin ala-bole gyzyn yashy oglandan kici bolmaly?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

oglanyn any gyzynkydan 2-3

oglanyn any gyzynkydan 2-3 yıl yza galya diyip eşitdim.. şona gora anlarynyn denirak bolmagy üçin oglan gyzdan 2-3 yaş uly bolmaly.. men-a şeyle eşitdim:))

ol an dal-de, kabir duygy

ol an dal-de, kabir duygy taydan has ir yetishyani ucin bolmasyn?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kabir duygy taydan bolnada

kabir duygy taydan bolnada nahili bolyaray??

ay onda bilemok.. manara kabir öz denduşlarymyn pikirleri çaganky yalı gelya.. onson "birdenka durmuşa çıkaysam-a özümden in az 2 yaş uly bolmaly" diyip pikir edyan.. hemem ozunden kiçi bolsa ona has jigin yalı seredyan bolaymasan.. ay bilemok-da..

syna taydan yetishik, TC

syna taydan yetishik, TC gornushi "ergenlik", "bulug cagyna ermek", gyzda shu, umumy yagdayda, oglanlardan 2-3 yil onunca bolyan bolmaly

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: manara kabir öz

Quote:

manara kabir öz denduşlarymyn pikirleri çaganky yalı gelya.. onson "birdenka durmuşa çıkaysam-a özümden in az 2 yaş uly bolmaly" diyip pikir edyan.

A birden oglanlarda sheyle pikir bolsa name etmeli ?? Mana-da
oz dendushlarymyn kopusinin pikiri chaganky yaly gorunyar,
gyzgyn gatnashan gyzlarymyn kopusi 86 ya-da 85'di...

Garaz, sizin yokardaky yoredyan prinsipiniz hemishe dogry dal,
kabir adamlar ozlerine dushunje derejesinde has pesde gyz gozleyaler, kabirleri ozleri bilen den dereje-de bolmagyny
isleyaler, shonda eyyam gyzyn yash faktory ortadan ayrylyar,
dine dushunjeleri, goz yetiminin ginishligi 1-nji plana
chykyar. IMHO !!

Yokarda "oglanyn any gyzynkydan 2-3 yil yza galyar" diyip
yazypsyn, buda menin okanlaryma gora dogry dal, gyzlaryn any kichilikden yetginjeklik yillarina chenli oglanlarynkydan has basym osyar, yone 20'lerden son oglanlarynky has basym osyar diyip okadym men. Ozunden 1-2 yash uly gyza oylenmegi
maslahat berilyanine hem kop dush geldim eger dushunje
derejelerinizin den bolmagyny islesen. Yone menin uchina
yasha seredip beyle zat aytmak yalnish, yokarda yazdym
namani 1-nji faktor hokmunde goryanimi.

ata

ata munina kop jogap bardyr belki...Okapdimam gyz ozunden kichi bolmali, onun dashindanam gyzlar oglanlara gora chalt garrayar diyip bilyan(bu menin eyyam kellamde bar pikir, bir yerdena gelipdir, okadimmi aytdilarmi oz pikirimmi bilemok)!
Ichimden yone gyz bir ayam uly bolsa...

yetishmek babatda diyip

yetishmek babatda diyip eshitdim, Melhem!
Akgulin yazan yalnysh jogabyna duzedish girizemde-de yazypdym yanyja :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Eger sheyle bolsa

Eger sheyle bolsa onda bilemok. Meselem 29 yashda 25 yashli gyza oylenmek maslahat berilyar kabir kitaplarda.Eger yetishmek babatda bolsady, onda gyzlar 25 yashda yetishyarmika.. onsonam edil menin yetishen yashimda men ozume yetishen gyz tapmak islesem onun yashi menkiden kichi manysyndamy yagny??? beyle bolsa kan bir manysy galanok ishin , sebabi men yetishen wagtimda dal-de indi oylensem bolarla diyen wagtimda oylenjek bolsam... Garaz shonun yalirak pikir edyan name diyjek bolyanimi dushunensin diyip umit edyan.
haa yalnish pikir edipdirin, indi dushundim oydyan, yone chyndanam sheylemika??????? Yagny menin nahili duygudashlyk bildirshime den duygudashlyk bildirjek gyz mashgalan yashy meninkiden kichilerin arasindakilara gabat gelyar...
Birhili matematika menzap giden bolsa bagyshlan...

Melhem, aslynda, gyz we

Melhem, aslynda, gyz we oglanyn beden we an taydan yetishmekleri tapawutly. Bulam yashayan yerlerinin tebigy ayratynlyklaryna-da bagly bolup bilyar, meselem, has yssy dowletlerde gyzam, oglanam calt yetishyar her tarapdan. Sowuk dowletlerde bolsa gijiral. Mysal ucin bizin TM_da gyzlar 10-15 yashlarynda yetiship bashlasa, oglanlar 13-17 yashlarynda yetishyarler, bulam takyk dernew dal, yakynrak caklama. Indi, oglan oylenjek bolsa, in ir 17 towerekleri bolsa amatly bolyar, ozem ozunden kici birini aljak bolsa, elbetde, 2-3 yash kici gyz alsa amatly diyilyar, ozunden ulyny alsa-da munda bir pasgelcilik yok. Yokarda Mergenin aydanyny goldayaryn, pikir taydan ozune den geljek biri in amatlysy. Yone yashyn 25-27 gelen bolsa, eyyam senin ucin kan bir yash meselesi galmazmyka diyyan:) Ha ozunden 3-5 yash kici, ha-de 3-5 yash uly biri bn durmush gurmagyna hic-hili pasgelcilik yok, has ulyrak yash tapawudy hem bolsa. Pikirlerinizin den gel;megi, elbetde, mohum meselelerin biri bolup duryar yene-de/hemishe-de!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata wrote: name ucin

ata wrote:

name ucin ala-bole gyzyn yashy oglandan kici bolmaly?!

Atamyrat aga, bu bir parz ya wajyp dal, hokman etmeli diyen zat yok.
YONE mezheplerin alymlary, din alymlar in amatly yagdaylary bellap gechipdirler. Sholaryn arasynda yash tapawudynyn gaty uly bolmazlygy, erkegin yashynyn ulyrak bolmagy, mumkin bolsa GYZA oylenmelidigi we sh. m. maslahat berilya. Yogsam, dula oylensenem problema dalle
PS Hz. Pygamber saw bir gun birinden(sahaban ady yadymdan chykdy) kime oylenenini soraya. Ya-da tersine, sahaba Pygamberimize oylenendigini aydya welin, Pygamberimiz
-Dulmy ya gyz?
-Dul
-Wah kashga gyza oylensedin
diyya...
PSPS Bu bir mysaldy. Yagny yokardaky sanan maslahatlarymyn belli bir sebapleri bar elbetde. Islesen, agsham bashgarak argumentlerem yazaryn, shol kitap hazir yanymda dal.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Bayram, men ony parz ya

Bayram, men ony parz ya wajyp edip goymadym, dineje Akgulin yazgysy boyunca ona/umumy agzalara soraydym pikirlerini almak ucin! Men hem senin yazanlaryny umumy yagdayda bilyarin we tasdyk hem edyarin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Garaz men-a yash juwanlaryn

Garaz men-a yash juwanlaryn durmush gurmak yashlary barada akgul jigime goshulyan..:)

Atam senki pyrryk..:) hehe:)

menem akgülün tarapdary

menem akgülün tarapdary yöne!!!

den bolsada gowy yaly men üçina,yada 1 yaş kiçi bolsun,son ay biz çagakak beytyadik,şu modady diyende ZYNK bolmasynda:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

menin yazanlarymyn niresi

menin yazanlarymyn niresi pyrryk, Gadyr aga?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

http://www.break.com/index/ho

http://www.break.com/index/how-to-understand-women.html

......................edebi edepsizden öwren.......................