Shagyzy we Shaogly(princessa we princ)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Shu wagtjyk bir erteki yadyma dushdi,egleman yazayin diydim:)

Gadym dowurlerde bir shalykda shanyn uytgeshik owadan gyzy bar ekeni.Ol gyz uchin dunyan char tarapyndan shazadalar yzly-yzyna gudachylyga gelyan ekeni.yone ol gyz her gelen shazadada bir kemchilik tapyp "yok"-diyip goyberyar ekeni.Onun bir oz idealy bardy.shol idealyndan bashga hich kime durmusha chykmak islemeyadi.gelyanlen bolsa her birinin bir zady yetenokdy.biri eyyam garry,birinin boyi kichi,beylekisi has semiz...hatda hich hasiyedini unutmazlyk uchin shagyzy bir kagyza durmusha chykjak yigidinin hemme hasiyetlerini hem yazyp goyupdur.her gelen yigidi,shol kagyza seredip,kriteriyalara uyyarmy barlayar ekeni we hich kimem hemme kriteriyalara doly gabat gelenok ekeni...
aylar-yillar gechdi,bir gun bularyn shalygyna bir shazada geldi.Hormatly myhman name,elbetde shanyn myhmany boldy.Gelen shazadany synlap duran shagyzynyn birden demi tutulupdur-ine!ine,shol menin gozlap yoren yigidim.hem asylly,uzyn boyly,guychli,batyr...hemme kriteriyalara uyyar.gyz kagyzyna ynanyp bilman gayta-gayta seretsede hich kemchilik tapyp bilenokdy we netijesinde sho bada ashyk boldy.milayimlyk bilen myhman shazadan yanyna baryp "men seni soyyan"-diyipdir.shazada muna biraz seredip durupdurda "bagyshla,yone men seni soyemok"-diyip koshkden chykyp gaydypdyr.shaherden chykyp baryarka jubusunden bir kagyz chykaryp "Hany goreli indi haysy shagyzynyn yanyna gitmeli?bu shagyzy elbetde owadanja ekeni,yone hut 3 sany tarapy mana bolanokda,natjek..."-diyip oz-ozi bilen gurleship gidyar...

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "manyly.."
  • Annaguly 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bygygy :D Gaty

Bygygy :D
Gaty haladym.
GaraDag, seniň ýazgylaryň köp bölegi gaty gyzykly, köpüsi gülkünç. Şonuň üçin telpek goýýan!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Sagbol elbetde,telpeklerinem

Sagbol elbetde,telpeklerinem dowamyna garashyas.

Shu ertekiden chykarmaly

Shu ertekiden chykarmaly manyny kim aydyp biljek?!

bir gun ol shazadanam bir

bir gun ol shazadanam bir gyz sheydip essilar.shagyzynyn shol yazan kriteriyalarynam aytsana,men gabat gelemokmykam D:

garaz menin pikirimçe her

garaz menin pikirimçe her kim özüne göra adam saylamaly bilyan herkimin özüne göwni yetyar yöne yenede özünden owadan zatlara çarp urup yörmeli dal ol dal bul dal diyip ilki bilen özüne birinji seretmeli şol döwürler hem owadanlyk diyip başagay ekenler indikilerden gaty hem görmeli dal;);););)

Garadag.. Erteki ochurya..

Garadag.. Erteki ochurya.. Minnetdar..:)

hmm

bah prosta kesek :)

gel ne olursan ol yine gel...

durmushda-da sheyle bolyar

durmushda sen soyenin seni soymeyar, seni soyeni sen soymeyarsin
dine ertekidede dal durmushda sheyle bolyandyr

Beh.. Bu name diydik

Beh.. Bu name diydik bolyar-a.. Senin bu diyyanlerinem bolyar welin hemishe beyle bolanog-a.. Biri-biri bilen tapyshyan ashyklaram bolyar-a:)

Name bolday sana birhili?:)

yalan :D men söyenlema meni

yalan

:D

men söyenlema meni söyya...

......................buda geçer.......................

wah

wah seni bir soysinler soymediklerin dat gunune bolaymasa

hic zadam

way hic zadam bolanok
ka halatlarda sheyle bolyalara
ay ondan hemme ashyklar biraz gozlerini yumyandyrlar olaryn kagyzdaky yazylyshy yaly hemme taraplayyna tapyp bolyan daldir

Kabir kriteryalary ayyrmaly

Kabir biderek kriteryalary ayyrmaly diyjek bolyan oydyan Mahri...we her dowrun oz kriteryalary barmyka diyyan, elbetde uytgemeyanlerem bar...mysal uchin shu dowurde in 1nji yerde duryany agzy arassa bolmaly...

dine

dine agzy dalle yuregem arassa bolsuna agzy arassa bolup erbet pikirde bolsa name tapawudy bar

gynansakda shu vagtlar

gynansakda shu vagtlar yuregi arassa eken diyip seredyanlerem azalypdyr.esasy pullyja hossarlary bar diyyarler.onsanam idealy gozlemek menin uchin yalnysh.

Herkimin öz kemçiligi

Herkimin öz kemçiligi bardyr. Öylenjek "model"in üçin elbetde kriteriyalar goymaly. Yöne bul kriterialaram bir kriteriya uymaly - dogry bolmaly.

"Herkimin dogrusy özüne" diyyanler bolsadam, men pikrimçe dogry yekedir.

Yaşlykda bedene seredilyar, son pul yagdayyna, in sonunda bolsa hasyete seredilyar:
Beden bir gün erap gidyar, pul suw dek akyp gidyar, yöne adamyn hasyeti galyar.

Orslan bir nakylyny yatladayyn: "S milym i v shalashe horoshe." - Yagny: "Söygülin bilen çatmada-da guwuja yaşap bolyar." Bul nakyl menin üçin bir kriteriya hökmündedir.

Halayan adamynyza seredin we öz-özünize soran: "Men bul adam bilen çatmada yaşasamam bagtly bolarnmy?" Özünize beren jogabynyz size yol görkezer ;-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gyz yada oglan sechmek

Gyz yada oglan sechmek garpyz seçyan yaly pitiklap alynyan zat dal... Adamzat gaty çylşyrymly. herkimin öziçe isleyan kriteriyalary bar....

PS: hekayany haladym.. sagja bol

Berekella gowja erteki...

Berekella gowja erteki...

Atalarymyz name diyipdir : Pis pisi tapar, suw pesi. Yagny "yaman kyn , nadip manga göra birini tapsamkam ?!?" diyip kan pikir etmek doğry dal... biz özümiz gowy bolsak yeter . hem mena ömrümde hiç görmedim erbet adamyng yaman gowy biri bilen durmuş gurdugyny. Hem dengizing 500 metr düybündaki mikrobyng içegesini pikir eden Güç sening yaly gowy adamy erbet zada mynasyp edermi!!!?
Birem şular yaly pikir etsengiz çylşyrymly bolarmyka?!?

Annaguly wrote: hem mena

Annaguly wrote:

hem mena ömrümde hiç görmedim erbet adamyng yaman gowy biri bilen durmuş gurdugyny. Hem dengizing 500 metr düybündaki mikrobyng içegesini pikir eden Güç sening yaly gowy adamy erbet zada mynasyp edermi!!!?

Goshulamok.. Men sheyle adamlary gordum.. Biri perishde yali beyleki al-arwah yali yone ar-heley.. Name uchin bolanok beyle yagday.. Bolyar..

Onsonam Alla dushurmaz erbedi gowa diymek bilen birneme bulashypsyn.. Dushurar, synag esasynda yone..

Shonun uchin men koplench dilegimde shuny gaytalayarin: meni yanyoldashym bilen synag etme ya Rabbi! Meni perzendim bilen synag etme ya Rabbi..!!

In agyr zat yanyoldash bilen synag bolaymasa.. Ichini dokup derdinishmeli yeke-tak adamyn-a shol welin onun bilenem dushunisip bilmesen yaman kyn bolyandir..

ine shonun uchinem oylenmekden yaman chekinyan..:)

yöne köplenç name

yöne köplenç name üçindir owadan gyzlar betnyşan erkekler bn durmuş guryar...

......................buda geçer.......................

el_mariachi, dünyadaki

el_mariachi, dünyadaki bütin erkekler sening yaly "handsome" dal :) . kabir gyzlara mening yaly "betnyşan" oglanlar gabat gelayyarda...
emma gyzlardada oglanlardada esasy kriterya 1)içi owadan 2) daşy owadan. bolmalymyka diyyan...

handsome--my mende o name

handsome--my
mende o name işlesinay
ne gala ne derweze bolup galdyk biza
guran gamyşa döndüm
birhili garrayan yaly duyyan özümi,howadanmy namemi?

......................buda geçer.......................

Gaty yalnyshyan dost,ine

Gaty yalnyshyan dost,ine meselem menin ayalymyn ari gormegey bolar.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "hahah ;-)"
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "men ol ayalam ,arinem tanayan"

terjime: ayalim nahili

terjime: ayalim nahili bolsada, mena gormegey ;-)

Yalnyshyan dost,gowja

Yalnyshyan dost,gowja pikirlenip gor

Quote:

el_mariachi aytdy
owadan gyzlar betnyşan erkekler bn...

ona jogap hokmunde

Quote:

GaraDag sheyle diyyar
..meselem menin ayalym...

hemmesi dal how yakynyrakda

hemmesi dal how
yakynyrakda we köplenç göryassss

bizin owadan diyyan gyz kursdaşlarymyzyn "way Anna çykyan toya gel " diyende baryba biljekdal surat zyn diyip surat alamyzda hmm,bah,hayran-weyran diyilyada...
:D

......................buda geçer.......................

eger ayalyn owadan bolmagyny

eger ayalyn owadan bolmagyny islesen,onda ozune betnyshan diymeli boljakmy.ya da tersine

ikinji ari gormegey

ikinji ari gormegey bolaymasa...bilmedimda

Her kim oz tayyny tapsyn

Her kim oz tayyny tapsyn dine sypat-da dalde hasiyetde

Owadanlygyna seretme bolsun onun akyly
baylygyna guwanma bolsun sana wepaly
diyilyarmi bir yerde okapdym shuny

esasy zat sabyr

esasy zat sabyr menche, mashgala ylmy diyip bir kitap okap bashladym, esasan mashgalany emele getiryan, yagny ar-ayalyn, hemme taraplayyn bir birine sabyrly bolmalydygy barada aydylyar...Yone elbetde hem ayal hem ar yoldashlarynyn gormegey yada owadan bolmagyny islar...