Ata atly agzanyň bu sahypadaky ýazgylary barada näme pikir edýärsiňiz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
1-Sahypanyň gyzygyny gaçyrýar
3% (1 vote)
2-Sahypanyň gyzygyny öldürýär
3% (1 vote)
3-Agzalaryň höwesini gaçyrýar
0% (0 votes)
4-Biderek zatlary ýazýar
0% (0 votes)
5-Dini propoganda edýär
10% (3 votes)
6- Gyzykly zatlar ýazýar
0% (0 votes)
7- Oňat zatlar ýazýar
7% (2 votes)
8- Peýdaly zatlar ýazýar
33% (10 votes)
9- Ýazgylary oňat, ýöne aşa dini ýazgylary bar, olary goýmaly
3% (1 vote)
10- Dini hem bolsa örän oňat, dowam etmeli
40% (12 votes)
Jemi 30 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yalnysh dushunman. Bu poll'y

Yalnysh dushunman. Bu poll'y achmagy PM bilen Atamyrat aga menden hayish etdi, sebabi ozi 10 jogaply poll achyp bilmandir.
Ine men onun oz sozlerini uytgetman poll'y achdym.
Ilki bilen shuny aytmakchy. 10 sany jogap kop bolupdyr, Atamyrat aga! Shulary 4-5e dushurip bolardy, kopusi bir manyny berya.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

mena ses berjek dal bu

mena ses berjek dal bu poll-a
Sebabi Ata agan ozi gorup bilyar, kimin nama ses berenini.
1-Sahypanyň gyzygyny gaçyrýar diyip ses beraydigin dagy bilip
depermi namemi :D (oyun)
saglygynyz

Agajan ony aytmaly daldin

Agajan ony aytmaly daldin :D
Menem ozum hakynda ses berishlik achypdym. Shol wagt gorup bilemkdym...
Indi bu ses berishligi ayiraysagam bolyar oydyan, Atamyrat aga?! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Wah, Agajan, jigim, senden

Wah, Agajan, jigim, senden zaher hem bolsa begenip okajak-la :) Ay, sen gowja-la:) Menin jigim-a:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hic kim gormanka edit

hic kim gormanka edit edeyinmi ? :D
saglygynyz

Wiy... muny yalnyshrak

Wiy... muny yalnyshrak edipdiris Atamyrat aga. Sen jogaplarynyn sanyny 4-5 sany etmeli ekenin. Sonam
6. 1 we 2
yaly jogaplar goymaly ekenin. Sebabi soraga birden kop jogap bolup bilya
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ata aga atly agzanyň eden işleri barada pikrim.

dogrusy men beýle bir polluň açylmagy sebäpli gynansamam,birhili agzalarymyzdan göwnüm galdy,beýle zada garaşmaýardym. Indi her agzany şeýdip sorag jogap etmeli bormuka? Siziň pikriňizçe biz Ata agany (birinji bilen bize agza bolan birini) kemsitmek bolmaýarmy? Dogrymy aýtsam özümä Ata agaň ýerinde bolmak islemezdim. Birem Ata diňe biziň peýdamyzy göz öňünde tutup ýazdy,menä şoň öz peýdam,diýip ýazan ýerini görmedim, ýöne ynsanlara mahsus häsiýet bu olara haýyr isläni haça çüýlemek,ondan sud etmek...
Menä öz hasabyma Ata agadan ötünç soraýaryn,agzalarymyz edil beýdäýerler öýtmeýärdim. Näme üçindir din meselesine gezek gelenda biz derrew propaganda diýýäris,emma günlik durmuşumuz dinden başga ähli zatlar propaganda-da. Iň pesi adamlar özlerini, ýada pikirlerini, hat-da käwagt öz şahsy problemalarynam, ýada başgalaryň ýalňyşlarynam propaganda edýärler,muňa biz hiç zat diýemzok,ýöne din bolsa derrew atly ýaragly,garşy çykýas.

Jonnuk B

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Agam, meni-ha utandyrdynyz! Yene-de meni layik bolmadik dereja mynasyp goreninizi hem oz ululygynyza baglayaryn! Minnetdar, agam!"
  • esgertm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Poll'y açmagy teklip eden,

Poll'y açmagy teklip eden, mendenem haýyş eden Atamyrat aga.
Bärde demokratiýa bar, islän pikirini ýazýa, nähilem bolsa. Atamyrat aga islese dowam edibermeli, onuň söz azatlygyny elinden alýan ýok. Ýöne başga adamlaram öz pikirini aýdyp bilýä, meselem, GaraDag.
Umuman, menem şu poll'yň açylmagyna garşydym. Özüm barada poll açybam üýtgeşik jogap almadym. 3-4 adamyň erbet pikir edýänini bilip galdym, üýtgän zat ýok :D
Atamyrat aga hem bu poll'dan üýtgeşik netije gazanar öýdemok.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

meng pikirimche beyle poll

meng pikirimche beyle poll achmak gerek daldi name gerek adamlaryng ozing hakda name pikir etyanini bilmek name pikir etseler sony pikir etsinler.belkem hazir barde poll acanyngyz bilenem kabir agzalar dogry name pikir etyanlerini yazaslary gelmez.yada bolmasa oyun edip erbet zat ses bererler songam bir giden gaty goruslik bolarmyka diyyan mena.

Jonnuk Batyr (aga)! Yazgyny

Jonnuk Batyr (aga)! Yazgyny okap, utanyp gitdim! Yene-de goltgy berenin ucin, oran minnetdar, agam!

Indi poll acma yagdayina gelsek, ilki oz islan zadymy yazayin:

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu poll-y(ses berlişik) açdyrmagymyn sebäp, ynha, şu ýerdäki ýazgylar sebäp boldy. Ynha, meniň ýazgylarym:

1- Meniň açan ähli “blog”(mowzuk)larym şu ýerde ;
2- Meniň açan ähli “poll”(ses berlişik)lerim şu ýerde ;
3- Meniň açan ähli “quote”(günüň sözleri)m şu ýerde ;
4- Ýazgylaryma link berip oturmaýyn, sebäbi, sanardan köp olar.

Indi, şulara seredip, ýa-da öňki seredenleriňize görä meniň ýazgylarym barada näme pikir edýäniňizi baş sahypada bolan ses berlişikdäki degişli ýeri yşaratlamgyňyzy haýyş edýärin! Sebäbi, şoňa görä hereket etmegi makul görýärin!

Haýsydyr birini yşaratlamakaňyz, ilki şu ýeri okamagyňyzy, ondan soňra yşaratlamagyňyzy haýyş edýärin!

Häzirden jogabyňyz üçin minnetdarlyk bildirýärin!

Sag boluň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

ata aga bulary name üçin etdiryaney?
men düşünimok.sen yazgylaryn barysy gowy,priliçno edip yazypsyn.kan halamayanlar okamazlar.sen derrew özüne defence edip başlasan,olar hem sende bir yalnyşlyk bar diyip üstüne gelerler.ay her hili yazgylara,kommentlere açyk diyen bolsadyn govy bordumyka diyyan! her kişinin hem yalnyşyan yeri bolyar.yöne özüni ak edip görkezmek gowy dal.azajykda bolsa bu edenlerin şona baryar.ay garaz bular men pikirlerim...

gel ne olursan ol yine gel...

men ozumi ak edip gorkezjek

men ozumi ak edip gorkezjek bolamok, Aziz, jigim! yanyja name maksat bn acanymy aytdym, ozumi hem goramak ucin yazamok, goy, agzalar karar bersin, shona gora boljak diydim!

Sen hem yalnysh dushunipsin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

yalnyş düşünemok.dine öz pikirlerimi aytdym.bolany şol...

gel ne olursan ol yine gel...

hmm, dushnukli, diymek,

hmm, dushnukli, diymek, pikirinde yalnyshypsyn :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayrm, Maysa we Agajan -

Bayrm, Maysa we Agajan - jigilerim, men bu ses berlishigi ozumi hakly gorkezmek ya-da Mekany haksyz gorkezmek, ya-da agzalaryn men baradaky pikirlerini owrenmek ucin dal, eysem-de bolsa, agzalar ucin yazgylarymyn kabir taydan asha gidip-gitmeyanligini owrenmek ucin acdyrdym. Ozum acyp bilmedim, Bayramyn aydyshy yaly hem, belki, az sanly jogap goymalydym, indi acyldy, duzetmage gerek yok!

Men shu ses berlishikden cykjak netija gora boljakdym, sheyle hem! Eger dini yazgylary kop, azaltmaly(goymaly) diyen yer kop ysharatlanan bolsa, onda men sheyle-de etmekci. Mekanyn gaharyna ya-da oz sozunde durmagy ucin gerekli yeri ysharatlajagy bary-yogy mana malim, yene nace agza shonky yaly pikir edyar, shony hem bilesim gelyar!

Garaz, yene sahypa we agzalar ucin has amatlysy name bolsa, shol bolsun, shona gora hereket etmek ucin acdyrdym bu poll-y!

Sag bolun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bu poll gerek daldi.. (IMHO)

Bu poll gerek daldi.. (IMHO)

Menem yene oz pikirimi

Menem yene oz pikirimi aydayin.
Birinji bilen,size menin name ysharatlanymy barde belli edyaniniz dogrumy?menden rugsat aldynyzmy?menin name bellanim "confidential" dalmi?
ikinjiden shu polly achmagynyzyn beyleki blogda gidyan jedele baglanyshygy yok.Name uchin?dushundureyin.jedel dini mowzuklarda kop yazmak barada gidyardi?bu poll bolsa,bir adamyn yazyan zatlary barada gidyar.biz haysy mowzukda nache yazylmalydygyny jedelleshyas,siz bolsa "shu adam nahili yazyar?"-diyip sorayanyz.
pollun ozune geleli.birinji dort ysharat bir menzesh,yagny hemmesi "gyzyksyz yazyar" manyny beryar.
sholaryn dordusem bolmaly dal.islendik agzanyn gyzyksyz yazmana haky bar.birine "gyzyksyz yazyan,yazma indi.."-diyip bolyarmy?pollun achylyshynda "yazgylar" bolmaly dal,"achan bloglary" bolmaly.islan kishi islan blogunda yazmana haky bar,yone islan kishinin islan mowzukda blog achmaga haky barmy?diplomat 4-5 blog achanda natdiniz,yadynyza salyn.isleseniz tazeden okayin.meni gen galdyryan zat,ata aganyn shu polly tazeden achmagy.onki pollun netijelerini yalnysh hasaplayarmyka?
Ata aga,menin pikirimche poll sheylerak bolmaly:

Shu sahypada dini mowzuklarda yazgylar nacherak bolmaly?

1.Bolmaly dal,bashga zatlar bilen gyzyklanyan.
2.Az-kem bolmaly,peydasy bar.
3.Ortacharak,gaty kop bolmasa bolyar.
4.Kop bolmaly,koplench sholary okayan.
5.Islendigiche yazylybermeli,dinden ziyan goren yokdur.

Ya-da,

Siz haysy mowzukda yazgylary okasynyz gelyar?

1.Dini
2.Tebigat
3.Tehnologiya
4.Ertekiler we hekayalar
5.Soygi
6.Bilim
.
.
.
Goy,pollun netijesinden beylekilerem peydalansyn.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Garadaga sonuna chenli

Garadaga sonuna chenli goshulyan.. Umumy ata aga barada daldi jedel. Ata aganyn dini dal bloglary-da bar-a..

Mesele dini bloglardy..

Ata aga bu poll'un netijelerinin dogryny orta chykarjakdygyna bolan ynamymyn gachandygy, we ol setirlerinem nadogry yazlandygy sebapli edil yokardaky sozlemlerimi gaytalayarin:

Bu poll (imho) gerek daldi

Marsa gitmakan yagdayin

Marsa gitmakan yagdayin nahilidi, gadyr aga :)

Hawa, sana-da goshulyan! Ses berlishik, esasy menin shahsym ucin, yone dini yazgylar ucin menin shahsymda ahli agzalar bn baglanyshygy bar, muna goz yetirdinmikan diyyan?!

Umuman, gaharly bolsa, ahli ynsan yalnyshyp biler, men hem sholaryn hataryndaky adaty bir ynsan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata wrote: yone dini

ata wrote:

yone dini yazgylar ucin menin shahsymda ahli agzalar bn baglanyshygy bar, muna goz yetirdinmikan diyyan?!

Goshulamok!! Siz dine dini bloglar bilen tanalyan agza bolan bolsadynyz onda dogr bolardy. Shu sozlemlerinizden dini oz shahsynyz bilen temsil edyan yali many chykyar.. Beytman-da..

Sorag yalnish soralypdyr bu yerde:

Dini bloglar gerekmi gerek dalmi? diyilse bolardy..
Ya-da in bolmanda ata aganyn achan dini bloglary barada yazlip bilerdi..

umuman, men dushundirip

umuman, men dushundirip bilmedim, siz mamla!
Bagyshlan!
Indikile beytmerin!
Toba etdim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Birinji bilen,size

Quote:

Birinji bilen,size menin name ysharatlanymy barde belli edyaniniz dogrumy?menden rugsat aldynyzmy?menin name bellanim "confidential" dalmi?

mana "...dini propaganda edyarsin..." diyende, menden rugsat aldynmy?! Bulam edil shonun yaly! Galyberse-de, bagyshla welin, senin ketjallygyn onunden bellidi sheyle yagday we dini mowzuklar ucin! Diplomada-da bashda:"... hormat goyyan ynanjy name-de bolsa..." zat diyipdin, indi name?! Yazgylary ucin onam, meni hem propagandacy etdin! Ozun hem oz acan mowzuklarynda propagandacy. Yaponyanyn garalyanyny, garynjalary we sh.m propoganda etdin!

Quote:

ikinjiden shu polly achmagynyzyn beyleki blogda gidyan jedele baglanyshygy yok.Name uchin?dushundureyin.jedel dini mowzuklarda kop yazmak barada gidyardi?bu poll bolsa,bir adamyn yazyan zatlary barada gidyar.biz haysy mowzukda nache yazylmalydygyny jedelleshyas,siz bolsa "shu adam nahili yazyar?"-diyip sorayanyz.

Bu poll dini mowzuklaryn koplugi ya azlygy barada menin shahsymda ahli agzalar we olaryn acmak isleyan dini mowzuklary bn baglanyshykly, goy, bu yagdayi hemme agzalar gorsun!

Quote:

pollun ozune geleli.birinji dort ysharat bir menzesh,yagny hemmesi "gyzyksyz yazyar" manyny beryar.
sholaryn dordusem bolmaly dal.

aklyny we gozuni ginirak ac, olaryn manylary tapawutly, yakyn bolmaklary aldatmasyn many taydan!

PS:Men beyleki blogda senin shahsyna agyr yazgylaryn sebapli yazmajagym barada yazypdym. Barde ondan on yazypdym, yone wagtym gutaryp dowam edip bilmandim, hazir bashga bir komp-dan 15 min-lik wagt tapdym, dynayin shu yazgymy, has takygy, edit edyan hazir dowamy ucin!

Poll acmak barada, senin tekliplerin menin edenimden has amatly ekeni, men, belki, gaharlyrak wagtym acandyryn. Ses berlishigi oz yazgylarym ucin acmaklygym, dine mana sheyle diydin, belki-de, dioplomada hem diyensindir, yone onun yagdayi bashga, menki has bashga ynanc taydan! TM-lerin dap-dessury bizin ynanjymyzdan oz gozbashyny ayar diysen hem bolyar sebabi!

Onki poll-daky netijeleri men hem bilemok, gozlap seredip goreyin, sen bilyan bolsan yazay!Shu poll-y kan tutmak islamok, belki, ertir girip bilsem ertir, bolmasa, ensallah, birigun senin mysal getiren iki poll-yndan birini goyup bilerin, eger bashga biri ses berlishik acmasa! Ya-da beyleki moderlerlerden ya-da adminden biri acmasa!

"Yazgyalarym barada" diyen ekenim, ha blog, ha quote, ha-da ses berlishik - bularyn bary hem "yazgy" bolyar! Indi sen menin her mowzukda blog acmagymy gadagan etjek bolyarmyn!? Muna senin haysy kanun bn hakyn bar?! Yokardaky yazgyna seret, name diyjek bolyanyma dushunersin!

Bashga-da zat yazyp oturmayin, hazir senin ayratyn bir zat barada menden soragyn bolsa jogaplayin! Bolmasa, indi ne seni, ne-de oz kabir agyr yazgylarym bn umumy agzalary gynandyrmak we olara ziyan bermek islamok sebabi!

Yene bir gezek senin mana yazan agyr sozlerin ucin, gaharlanyp yazan agyr sozlerim zerarly, senden we ahli agzalardan otunc sorayaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shu yerdaki agzalaryn dini

shu yerdaki agzalaryn dini islam bolmayan byr iki adam ya bar ya yok.dini propaganda diymek yalnis,ona dinimizi ogrenyaris diymeli dalmi.men oz pikirim ,dini temalarda yazilsin.turkmen dilinde dinimiz hakynda nace sany kitap baray aytsanizlan.bilyan oglanlar we gyzlar yazsyndalar.bizde okalyn ogrenelin.

Vatan aga, men-a bilemok

Vatan aga, men-a bilemok welin, azda-kande bar diyip eshitdim TM-da dini kitaplaryn hem, yone bar bolsa nace muldarda, oncasyny biljek dal!
ses berlishige gelsek:
Dini mowzuklaryn dowamy we peydaly yazyar has kop hazir-a, yene 1-2 gun son bu ses berlishik ayrylar, islan yene bash sahypa cykaryp yatladyp biler islan wagty.

Hemme goldawlar ucin minnetdar! Garshy cykaranlara-da hormat goyyan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bah bah...Siza bilemok

Bah bah...Siza bilemok velin, mana gora ha shu poll Ata aga'nyn oz ozune, achyan blog'larynyn forum'a gereklidigini tassyklajak bolmagyndan bashga zat anladanok. Bu belli 1 derejede-de sheyle, yagny ol blog'lar "gerekli" bloglar, yone menin shahsy pikirima sholaryn chaky bilen yazylsa has gadyrly boljakdygy babatda, yagny Gadyr meselesi :)) 1 zat gaty kop bolsa, adam ona ovrenishya ve ol zadyn vagtyn gechmegi bilen gadry gachyar, adamlary dini zatdan yadatmazlyk uchinem dini zatlar biraz chaky bilen yazylmalymyka diyyan.

Bashga-da unsumi cheken 1 zat bar, oda kabirlerinin "Propaganda" sozune ya ha yalnysh dushunmek isleyshi, ya-da asla dushunmeyshi. Siz sheyle bir yazyaniz velin,
hamala "1 zady(din, ynanch, kult..) propoganda etmek" bilen, 1 movzuk boyuncha "pikirini aytmak", "dushundirmek" shol bir zat yali.
Name uchin "propaganda" sozunden beyle gorkyanyz ?? Yslamy "propagate" etmegin namesi erbet ??? Her ynanch propagate edilaymeli, yogsa ol ynanjyn yitmegi gaty ahtimal.
Asyl gorkulmaly zat propagandanyn yalnish faktlar/argumentler ulanylyp edilmegi, yagny diplomadyn edishi yali propaganda edilmeli dal, yalnishin gorkezilen vagty gepi bashga yana urmaly dal.
Menin gozumde Ata aga bilen Diplomadyn in uly tapavudy, Ata aga'nyn yazyan zatlarynda yalnish zatlary gormeyshim, buda gaty begendiryar.

"1 zady(...)Propaganda etmek" ishliginin mana gora dogry terjimesi ynha shul:

Propogate = To spread from person to person; to extend the knowledge of; to originate and spread; to carry from place to place; to disseminate

In govy propaganda = Yadatmayan propaganda = Talap bar yerinde/vagtynda edilyan propaganda. IMHO

umuman, men erbet zat

umuman, men erbet zat edyandirin oydemok-da!

Propoganda dogry soz dal, biz oz dilimizi ulanaly bu babatda, pikir beyan etmek, owretmek we sh.m.

garaz, ynamyn ucin, minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men senin yazyan zatlaryna

Men senin yazyan zatlaryna hich hachanam yalnish diyen daldirin Ata aga,
yone yer/zaman meselesini bashgalardan kopurak yatladyp duryanda...