Sapphire bilen söhbetdeşlik

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bilşimiz ýaly, sahypadaky baha sany boýunça agzalarymyz bilen nobatma-nobat söhbetdeşlik gurnap gelýäris.

Sapphire(Aziz, kamahal Malik) bu sahypa soňradan agza bolsa-da, örän aktiwligi bilen köp agzalardan ýazgy sany boýunça öňe geçdi we baha taýdan geçirilýän söhbetdeşlik gezeginiň özüne geçmegine sebäp boldy!

Aziz häzir TC-de uniwersitetde okaýar we bu sahypa yazyar. Özi TM-nyň Lebap welaýatyndan.

Onuň açan ähli bloglary, ynha, şu ýerde.

Ol häzir TC-de hem okap, hem-de işleýäne meňzeýär. Tm-a dynç alyşa gidip bilmänligini sahypada-da birnäçe ýerde ýazypdy, hatda, bu babatda bir blog hem açypdy.

Has köp maglumaty onuň özünden öwrenäýeliň indi!

Hawa, sorag soramaga başlalyň onda!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ilkinii soraglarr ýene menden :

1- Aziz, jigim, özüň barada gysgajyk biografiýa ýazaýsaň?!
2- Häzir TC-nyň haýsy şäherinde, haýsy uniwersitetinde, haýsy bölüm we synpynda okaýarsyň?!
3- TC bilen TM-nyň bilim taýdan ýagdaýyny gysgajygam bolsa ýazaýsaň?!
4- Sahypany nädip tapdyň we sahypa barada näme diýýärsiň?
5- Haçan öýlenmekçi?
6- Näçe dogan siz?
7- Durmushynda seni iň begendiren we iň gynandyran wakalar bar bolsa ýazaýsaň!
8- Iň halaýan(hobi) we iň halamaýan(fobi) zatlaryň?
9- Geljekki maksatlaryň?
10- Agzalara maslahatlaryň?

Häzirlikçe bular, beýlekilere-de sorag goýaýyn-a :)

Köp sag bol, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ehhmm

ata wrote:

1- Aziz, jigim, özüň barada gysgajyk biografiýa ýazaýsaň?!

ay başlasam onda...
Men Aziz.Lebap welayatynyn Magdanly şaherinde doguldym.ejemin aydyşy boyunça bu :)
ilk bilimimi şol şaherin 6. mekdebinde aldym.3nji synpdan son Köytendag etrabyna göçdük.4.synpy bir mekdepde ,yzyndan başga zehinli mekdepde 5 nji synpy gutaryp Atamyrat(Kerki)Türkmen-Türk mekdebinde okamaga başladym.Şol yeri 2004 yilinda gutaryp son okuwa gaytdym Türkiye.
hazirlikçe şeylerak...

gel ne olursan ol yine gel...

Standard soraglar, we

Standard soraglar, we şonuň içinde "haçan öýlenmekçi"... :D
Beh... men bir üýtgeşik gyzykly sorag tapýançam, pikirlenmäge gitjek
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

tyyarrak-da, ulanayyan

tyyarrak-da, ulanayyan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

Quote:

2- Häzir TC-nyň haýsy şäherinde, haýsy uniwersitetinde, haýsy bölüm we synpynda okaýarsyň?!

Hazir bolsa TC-nyn İstanbul şaherinin İstanbul Universitetinde okayaryn.Bölümüm Döwlet dolandyryşyk(İşletme). 2.synp enşalla Sentyabrdan...

gel ne olursan ol yine gel...

Bu kamu yonetimi bolyar..

Bu kamu yonetimi bolyar.. Dowlet dolandyrylyshyk.. Yalnishyan bolayma..

hmm

ata aga 3.soragy sonrak jogaplamasama birhili kellam duran yaly şu vagt...

gel ne olursan ol yine gel...

hmm

Quote:

4- Sahypany nädip tapdyň we sahypa barada näme diýýärsiň?

bu sahypany bir dostum maslahat beripdi.ol wagtlar dost sahypany(talyplar) hem bilemokdym.her gün innete girip etjek iş tapamokdym.ay son yenede girip bilmedim. bir saparlygyna girip goreyin diyipdim weli indem çykyp bilemok :P

gaty govy tayyarlanan,edenler,effor sarp edenlere sagbolsun aydyan!!

gel ne olursan ol yine gel...

hmm

Quote:

5- Haçan öýlenmekçi?

bahh bu birhili sorag bolduday...
öz planlarym boyunça haa 26 yaşyma barmankam öylenjek dal welin göreli bakaly ykbal name diyerka...

gel ne olursan ol yine gel...

hmm

Quote:

6- Näçe dogan siz?

Yekeje jigim bar.Ady Arif.menden 3 yaş kiçi.şu vagt name işleyar bilemok.Öyde motor sürüp dagap yörendir... :)

gel ne olursan ol yine gel...

Sen obalymy Aziz? TMda

Sen obalymy Aziz? TMda nirede yashayanyz?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

men obaly dal.oba göçüpdik 1997 yilinda.sonabaka şahere de gelip gidyan bolduk.asyl şaherli hasaplanyas.öydaki zatlaryn köpüsi şaherdaki öyümizde dur.şon üçin hem şaherde,hemde obada yaşayas.arada gelip gidip duryas...
Şaher Magdanly, Şaherçe KöYtendag.şol ikisi arasynda gatnayan:)

gel ne olursan ol yine gel...

muhabbet

tüm gün konuşmalarınızı izliyorum.
ancak bazı kelimeler farklı geliyor sanırım.
ancak zamanla söylenenleri anlıyorum.
bu iyi değil. ancak zamanla türkler birbirlerini daha güzel anlayacaklar.
şimdi zamanı var sanırım.
ancak teknoloji ilerledi.
bizlerden yardım edelim bu gelişmelere.
tüm türkler birbirlerini daha iyi anlasınlar.

Bir hili sonky dowur gulkim

Bir hili sonky dowur gulkim tutya kop zada. Mumkin keypimin koplugundendir?! :)
Shuna hem gulkim tutya. "Dalinin bellani ******* ***" diylishi yaly, shol bir zady gaytalap yor bularyn bary :D

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hakyky

Hakyky adyny name ucin aydasyn gelenok,
barde jigin adyny aydypsyn belki-de ozinkinem aydarsyn

hmm

hakyky adymy bilip name etjekda... :)
Aziz diyiberin.köp kişi meni şol at bilen tanayar.

gel ne olursan ol yine gel...

hmm

Quote:

7- Durmushynda seni iň begendiren we iň gynandyran wakalar bar bolsa ýazaýsaň!

Durmuşymda meni in begendiren wakalardan başlasam,2003 yilinda Türkmenistan boyunça geçirilen Taryh olimpiadasynda 3. yere mynasyp boldum.onun yanynda Türkiye döwletine okuwa giremde begenipdim:)
gynandyryjy waka bolsa kan yadyma düşenok.dineje sapak alyan we unutmaga çalyşyan :)

gel ne olursan ol yine gel...

Istanbul barada

Aziz Birazajyk istanbul barada da aytsana, ol yerden gaydanymyza 7 dagy boldy, name uytgeshmeler bar, yada shol onkilikmi, bu dine men uchin dal, Istanbul barada bilmeyan dostlarymyzam owrensin, hatda owadanja yerlerin suratlarynam goyup bilersin..

hmm

aydyp otursam,gaty kan zatlar uytgedi.onkusi yaly yone trafigi.hiç uytgemeyan trafik bolaymasa...
başga govy yerler açyldy gezmage.olary sanap otursak,dogrymy aytsam ozüm gitmedigim yerlerde kan.gyzykly we taryhy yadyigarlikler de az dal.

gel ne olursan ol yine gel...

hmm

Quote:

8- Iň halaýan(hobi) we iň halamaýan(fobi) zatlaryň?

in halayan zadym kitap okamak we yatmak :P başgada kompyuter we aydymlar...
halamayan zadym bolsa garaşmak.yigrenyan zadym garaşmak...

gel ne olursan ol yine gel...

kitap.

kan okan kitaplan haysy dilde we govnunden turan bir kitap name?

sapphire wrote:
Quote:

8- Iň halaýan(hobi) we iň halamaýan(fobi) zatlaryň?

in halayan zadym kitap okamak we yatmak :P başgada kompyuter we aydymlar...
halamayan zadym bolsa garaşmak.yigrenyan zadym garaşmak...

gel ne olursan ol yine gel...

Peace!!!

hmm

Türk mekdeplerinde okanym üçin köp kitaplary Türk dilinde okayan.in begenip okan kitaplarym romanlar...
başgada filosofiki kitaplary govy göryan.kitapardan saylap adyny aydyp biljek dal yöne özüme gerekli maglumatlar men üçin 1nji yerde bolup duryar(önemli po tureskii)

gel ne olursan ol yine gel...

"chyn dostum" diyip biljek

"chyn dostum" diyip biljek adam barmy sen durmushynda? (yagny, gizlin zatlany hem gurrun berip biljek adam)
---
Peace!!!

hmm

"çyn dosty" ilki kriteriyalary bilen aydyp berin,yada bahalan men şona gora dostum barmyka göreyin ilki :) ?!?

gel ne olursan ol yine gel...

Bah, adyn syr diymek

Bah, adyn syr diymek bolyar-da onda :)

11-TC-de TM-ny tanadyan organizasiyalar alyp baryanyzmy?! "Hawa!" bolsa nahili zatlar?! Sen hem gatnashyarmyn sholara?! Sen nadip oz Ata Watanymyzy tanadyarsyn TC-dakilere?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

dogrymy aytsam bizi hiç yerigem çagyranoklar.sebabi organizatorlar govy dal barde.hatta Nowruzdada hiç zat bolanok.bir zat aydyain.Bogaziçidaki oglanlar özleri organizawat edyaler.şolarynky gowy diyaymesen ,galany bilemok.

gel ne olursan ol yine gel...

Yssambul temsiljisi Hemramy

Yssambul temsiljisi Hemramy entagem?! Organizasiyalar shonun bn baglanyshyklymy ya bashga bir jogapkar bn?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sapphire wrote: sebabi

sapphire wrote:

sebabi organizatorlar govy dal barde.hatta Nowruzdada hiç zat bolanok

Organizatorlar gowy dal bolsa, ozun organizator bolaymlay. Istanbul Univerynda hokman "Bahar Senlikleri" bolyandyr. Shol senliklerde Tm medeniyetini tanadyan stand acyp bolya. Bu yerde organizatorlyk gerek dal. Bizin univerda Bahar senlikleri bolanynda acypdyk 3-4 oglan bolup. Birimiz gidip posolstwadan turkmen milli geyimlerini getirdi, sheydip medeniyetimizi tanadypdyk. Turkmen palow bisirip paylapdyk. Nesip bolsa bir blok acyp shol yerdaki suratlary goyaryn.

hmm

hava şol onki Hemra Hayirow.hiç hili organizasiya yokday.iç gysma...

gel ne olursan ol yine gel...

Menin shona ishim dushup

Menin shona ishim dushup bardym 2-3 hepde mundan ozal. Oz-a erbet biri dal ekeni, derrew komek etdi sagbolsun..

şo hemradan derek yogey

şo hemradan derek yogey aytyan barde...wazzy wuzzy::....menem işim düşdi şona..:)

......................buda geçer.......................

Hazirem hayirsizmay:)

Hazirem dereksizmay shol Hemra...mena bashlarda bardym gorsem hayir yok, familyasyny kim Hayirow goyanam bolsa, yone haysy manyda goylanyny bilemok, ya hayirli manyda yadanam turkche yok manydamy:) Biza YOS bn okamyzson baryn oz guninizi ozuniz gorun diyipdi bir sapar, shondan son yanyna baranym yadyma dushenok, 3-4 yyl...
Dimek hazirem Hayirow Hayirsizda:)

oooopppss..

oooopppss..

hmm

1 gezek işim düşdi.olam Türklük belgesi gerek bolup barayipdym.ay yaman adam dal yöne birhilirakda...

gel ne olursan ol yine gel...

hihi

obezatelno...

sizi çagyrmasam bolmaza,toyumy gyzykly etjek sizlera ;)
guukyn kesegini çykararys :) !!

gel ne olursan ol yine gel...

Indi bolsa, toyun sebapkari

Indi bolsa, toyun sebapkari Aziz jan bn Pylanbikanin tmolympiad.org sahypadashlary ucin onat bir tans sazyny bagshylardanb hayish edyaris, hawa, sahypadashlary, gelin, tans edin!

:)))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

hahahha.enşalla şol günlerde gelsinda herna!!!

gel ne olursan ol yine gel...

hahaha Azizin toyy hachanay?

hahaha Azizin toyy hachanay? bizem gitjekdik shona :)
ayagymyn oduny bir chykarayyn tans edipdagy :)
bah gyzykly toya bolar biz uyshaysek :)

hmm

hehe ayagyn oduny alara kan garaşarmykan diyyan :P
gyzykly bolar enşalla yöne şona bilyan :) ;)

gel ne olursan ol yine gel...

Feya wrote: hahaha Azizin

Feya wrote:

hahaha Azizin toyy hachanay? bizem gitjekdik shona :)
ayagymyn oduny bir chykarayyn tans edipdagy :)
bah gyzykly toya bolar biz uyshaysek :)

Gyzlar name tasn edyarmay? Duran yerinde towlanip elini bulap dursan bolany:)

turkmenlen tansyda shol,

turkmenlen tansyda shol, bashga name tanes jivota oynamajagymyza belli :D

Senem dogry aydyan..:)

Senem dogry aydyan..:)

hmm

oynap bilyan bolsan oynabermeli...
yaraşya... :)

gel ne olursan ol yine gel...

cha cha cha diydi RNb diydi

cha cha cha
diydi

RNb diydi gyzlara gelişyar ekeni
bilmeyanler üçin arzanjak gepleşeli öwerdeli
:)

......................buda geçer.......................

hmm

agam rnb de bilyanmey?ya JLO yada Beyonce dan dagy öwrenaydinmi?

gel ne olursan ol yine gel...

Rnb çalaja

Rnb çalaja bilensireyaslay...

......................buda geçer.......................

hmm

bilyanlerden öwreniber onda gerek bor... :P

gel ne olursan ol yine gel...

Aziz, senem tomus barada oz

Aziz, senem tomus barada oz pikirlerini aydaysan :))

senem-a TC-de boldun oz-a gidip bilman TM:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

tomus barada aytsam ata aga hiç hili de gyzykly geçmedi.şoool klientler bilen günüm geçeni yadyma düşyar bolany şol.yöne forum sayasynda köp kişiler bilen dostlaşdym.govy dostlar edindim.ay başgada öyde gunuzyn düşüp yatanym yadyma düşya hepde sonlary...

gel ne olursan ol yine gel...

işleyan dişleyan diyipdin

işleyan dişleyan diyipdin welin
nirede
name nire
diyip sorasak bolyamy

arkayyn bol aylygyny sorajak dal:)

......................buda geçer.......................

hmm

işleyan yagny staj manasynda...
yaşayan yerim yssambyl bolanson...
AYDINLI GROUP pierre cardin export departamentde.ay aylygam bolyar:)erbet dal yaşasa bolyar :P

gel ne olursan ol yine gel...

şu soraga yem jogap berip goyber?

TAyyar biri barmy ya indi tapmaly? :)

hmm

TAyyar bira yok weli tapmaga synanyşamok,eger synanyşsam belki taparyn!
hany sen kömekleşjek dalmi isokezman?? :P

gel ne olursan ol yine gel...

elbetde

vasyok problema yok, dine islemegin yeterli. Sen yalylara bir gyz dal on gyz taparys :D

hmm

svoy patsan da :))

gel ne olursan ol yine gel...

yeeeh

svoy-a düşündim, yöne patsany namay :D

Yalnyshmasam asyl manysy

Yalnyshmasam asyl manysy "namanin yumurtgasy" diymek, yone oglanlar shol at bilen biri-birlerine yuzlenmegi halayalar kawagt :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hihi

ay koroche svoy -da!!
:)))

gel ne olursan ol yine gel...

bizem süyran

bizem süyran how:):):)

......................buda geçer.......................

gulup hezil edaydim

gulup hezil edaydim :))))))))))

bah 10 gyzy nadip eklap bilersinka malik? Allajan gayrat bersinda :))))))

arkayyn bol

Feya arkayyn bol ol-a 10 ekeni 100 sany gyzam eklar :8

wayey yakamyzy tutaymaly

wayey yakamyzy tutaymaly bolduk 8O

Aziz razylashaydynmy shoncha gyza? O gyzlar kimlerka?

hmm

oylanyp goraymeli bolduk??
name etsemkam? :P

eklarisday Huday yol berse :P :)))

gel ne olursan ol yine gel...

1. Stambulyn haysy rayonynda

1. Stambulyn haysy rayonynda yashayan?! Dunyanin in owadan shaherlerinin birinde okayanlygyn gadryny bilyan mi(oz pikirin)?!
2. Dowlet dolandyrylshygy bolmadyk bolsa, haysy kari okardyn?
3. Yokarda soralypdyr welin menem sorayin: Okuwyny gutaranyndan sonra name etmekchi? Okuwyny dowam etdirjek mi ya-da Tm'a dolanyp barjak my?

hmm

stambulyn Avcilar rayonynda yaşayan(Şatlygyn yanynda :) )
gadryny gowy bilyan.kop kop gezmage çalyşyan.hatda gitmedik yerim az azdyr...enşalla dowam etdirjek yenede...

3.soraga bolsa aydyp geçişim yaly ilki oz tasymyzy(kuyze) dolduryp son dokulip başlanda gaydyp bararys oz yurdumyza.elimizden geldigiçe komek etmage synanyşarys enşalla!!

gel ne olursan ol yine gel...

Satlyga salam ayt. Yanymda

Satlyga salam ayt. Yanymda tmolympiada giryan bir oglan bar diyipdi, shol sen ekenin..

hmm

hava men şol ;)

gel ne olursan ol yine gel...

Men Ramazan bayramynda

Men Ramazan bayramynda barmakchy Stambula. Nesip bolsa tanyshmak nesip eder..

hmm

enşalla!! garaşyas!!

gel ne olursan ol yine gel...