Her işde bir hayyr bardyr

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Her işde bir hayyr bardyr

Birwagtlar Afrikadaky bir yurtda hökümdarlyk edyan bır patyşa bardy. Hökümdar, çagalykdan bıle önüp-ösen dostuny hiç yanyndan ayyrmazdy. Nira gitse, ony-da öz yany bilen akiderdi. Patyşanyn bu dostunyn bolsa, üytgeşik bir hasiyeti bardy. Isle öz başyna gelsin, isle başgasynyn; isle onat bolsun, isle onsuz – her hadysa garşysynda hemişe şol bir sözüni gaytalardy:

- Munda-da bir hayyr bardyr!

Bir gün patyşa bilen halki dosty bilen awa çykdylar. Meger, howlukmaç doldurandygy üçin peşenin afzy only yapylmadyk bolarly, patyşa bir sapar maşani gysanda, tüpen yza depip, patyşanyn baş barmagyny yoldy. Bu yagdayy gören dosty, hemişeki sözüni dile getirdi:

- Munda-da bir hayyr bardyr!

Hökümdar barmagynyn yzasyna çydam edip bilman, dostunyn üstüne henkirdi: “Munda name hayyr bar? Görenokmy barmagym yolundy?”

Sonra-da, gaharyna bas gelip bilman, yasawullaryna dostuny zyndana taşlamagy buyurdy.

Aradan bir yyl töweregi wagt geçdi. Hökümdar yene awa çykdy. Awa kellesi gyzyp, duşman taypalara degişli meydana geçenini-de duyman galdy. Yerli taypalar, öz topraklaryna ayak basan del ynsany derrew ele saldylar we obalaryna akitdiler. Elini-ayagyny güylüp, obanyn ortasyndaky meydança getirdiler. Üyşürilip goylan apet odun depejiginin ortasyndaky sütüne bagladylar. Yany biro dun alawa berje wagtlary, hökümdaryn başam barmagynyn yokdugyny gördüler. Bu taypanyn yrymlaryna göra, beden agzalaryndan biri kem bolan ynsany öldürmek bolmayardy. Beyle ynsany öldüren yagdaylarynda, başlaryna şowsuzlyk we betbagtçylyk gelyar diyip ynanyardylar. Bu gorky bilen, patyşany boşatdylar we ony öz çaklerinden kowup çykardylar. Patyşa bilen ele düşen eyleki adamlary bolsa, şol yerde oda yakypdyrlar.

Köşgüne dolananda, ölümden gutulmagyna, barmagynyn yolunmagynyn sebap bolandygyna göz yetiren patyşa, ençe yyllyk çagalyk dostuna zyndan durmuşyny rowa görendigine puşman etdi. Derrew zyndana ylgady we dostuny azat edip, başyndan geçennleri birin-birin gürrün berdi:

- Sen hak aydypsyn. Dogrudanam, barmagymyn yolunmagynda-da bir hayyr bar ekeni. Seni munça wagtlap zyndanda saklandygym üçin meni bagyşla. Men juda erbet iş etdim.

Dosty yylgyryp, şeyle jogap berdi:

Yok, aslyyetinde munda-da bir hayyr bar.
Diyyanin name, jan yaly dostumy bir yyllap zyndanda saklamagymyn niresinde hayyr bolup biler? – diyip, hökümdar dostunyn jogabyna gen galdy.
Piikir et, men zyndanda bolmadyk blsam, hökman senin bilen bile awda bolardym. Bu yagdayda, mana hem senin yanyn bilen gidenlerin ykbaly garaşyardy…

PS: Hem dost sahypada hem-de shu yerde bolmaly!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • esgertm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Dowamy gelsin!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ata aga,bagyshlan

Ata aga,bagyshlan welin,sizinem diplomatdan uytgeshik yeriniz galmady.Her geleninizde ozunuzinkini propagandalap gidyaniz,bashga bloglara goz aylayanyzada shubhelenyan.hekaya elbetde gowy,ilkinji eshidenimde begenip ejemede aydyp beripdim,yone yadynyzdan chykarman barisi dini sahypa dal we saytyn ulanylyshyny we gyzygyny gachyryanyz.

nace agza sheyle pikir

nace agza sheyle pikir edyarka?!
shona gora bolaymaly bolar, birem, oz dap-dessurymyz hem sheyle!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bashda gelenleri yatlan Ata

Bashda gelenleri yatlan Ata aga,shu wagtam edil shon yalak.

Gara Dag, barde her temada

Gara Dag, barde her temada yazgy bar-a! Name ucindir dine gyz ya soygi hakynda kop yazylanda, " bu yeri soygi ya tanyshlyk sahypasy dal-a!" diylenok! Temalaryn arasynda "Din" diyip secenek bar, diymek barde dini temalara yazsan hem bolyar! Sonam, herkim oz islan temasyna girer! Biz isleyas we giryas! Herkim ozi saylayar! Seni zor bilen bu temalary okadyan yok!!! Propaganda bolyarmy shu?!
Diplomatdan tapawutkylykda ata aga dogry zatlary yazyar, hakykady owretmekde name zyyan bar?!
Bloglary okap-okamayandygyny bilemok, yone ata aga, menin pikirimce, olgunlashmish diyleni, biz yaly caga dal! Gelen yerine bir maksat bilen gelyar, ozunde muny oturdyp bilipdir! Men onun ucin begenyan, hemmamizin we ozumin hem sheyle bolup bilmegimi dileyan! Yogsa barde hergun 1-2 sagat wagt yitirenin ahyret hasabyna bir peydasy bary?! Bar bolsa, gaty gowy! Eger beyle dal bolsa, isrip edilen wagt ucin hem jogap bermelidigin yatdan cykarmaly dal!

hmmm,ay birhili muny discuss

hmmm,ay birhili muny discuss edip bolupduk oydyan,shu wagt hemme zadyn tazeden bashlamagyny islamok,yone bir-iki zady aydyp gecheyin.
1.Ata aganyn Diplomatdan tapawutlanmayanlygyny bilyanin meni gen galdyrdy,a yazyan zatlarynyn dogrulygy we diplomadynkyn yalnyshlygy bolsa entak subut edilmedik(turkmenche "tartyshylyr" name bolyaray?).
2.shu dogruluk meselesine gelsek,obyektiv bolmagynyzy isleyan.men on turkmen-turk mekdepdekam "nadip hristianlar entagem hristian bolup yashayarlaray?olar sheyle samsykmy?"-diyip pikir edyadim.shu tayda aytmaly zadym,men ozume musulman diyjek dal,yone okuwda beyleki dinler barada sheyle tasir doredyarler.barik geldim,hristian dostlamdan,kop zat owrendim.chynymy aytsam bir din sech diyseler haysyny sechjegimi bilmerin,sebabi hristianlygam kop zady dushunduryar.hatta yakynda buddizm barada okap bashladym(otagdashym buddist),olarada sizinkin ine shu yeri yalnysh diymek gaty kyn.pikir et,eger sen edil hazirkin yaly,yone katolik mashgalada dogulan bolsan,sen shu wagt nahili bolardyn?katolikmi?yada Islam dinini ozun okap owrenip yene musulman bolardynmy?eger sheyle bolsa sen shu wagt hristianlyk barada okayanmy?...
3.men din mowzukda hich zat yazylmasyn diymedim,shuny shu blogda kan gaytaladym.yone yazylsa cheni-chaky bilen yazylsyn.bar islegim shu.

Birinji sahypada ata aganyn

Garadag!

bu yokarda yazanlaryna dushunip bilmedim.. Soraglarym bar.. Pikirlerim bar..

Birinji sahypada ata aganyn achan 6 blogy bar ekeni.. Sholaryn 3'si yagni gylla yarisi dini yazgilar.. Bu bir tarapdan olcheg bolup biler ata aganyn oz aydyan zatlaryny propaganda etmekligi barada.. Yagni dini mowzukly blog achyshy yali hem beyleki mowzukly bloglar achyar.. Bu bir..

Her adamam oz aydyan zatlaryny propaganda edyandir.. Bu islendik sahypada islendik mowzukda aydilip bilner. Biri soygi barada sonki 1 ay ichinde 5-6 blog achan bolsa, onda senin dusunjan boyuncha onunam diplomatdan tapawudy galmaly dal.. Sebabi olam oz pikirini propaganda edyan adama owrulmeli. Ony senin sozlemindakilerden ayiryan yekeje zat onun sayti yzarlamagy we beyleki bloglarda onun commentlerine has kop gabat gelinmegi.. Ata aganin eger muna wagty yok bolsa gunakar bolmalymy? Onsonam Name uchin dini temalar senin gozunde propaganda edilmage has yakin duryar. Shona dusunip bilemok.. Bu iki..

Sozlemin saytin adyndan yali gorunyar. Bu na derejede dogry.. Elbetde sen oz pikirimi aydyarin diyersin.. Dogry.. Yone sen name uchin bashga bir agzany pikirini aytmak erkinliginden mahrum ediji ahende gurleyarsin.. Hany hukuk, hany ses berlishik netijeleri.. Bu uc..

Diplomadyn namesi erbet.. Bu da dort..

1.Dini temalar gyzykly

1.Dini temalar gyzykly bolmanlygy uchin kop jogap yazylmayar,shon uchinem birinji sahypadan derrew gidyar.galybersede 50% hem az dal(edil diplomadynky yaly kop bolmasada).esasanam Ata aga yaly kop yazyan adam uchin.bu barada onem yazylypdy.
2.men gyzykly bir zat tapsam yazyan,soygi,din,tehnologiya ya bashga bir zat bolsun.biri beylekisinden kop gabat gelip biler yone shu propagandamy?yok.eger men "shu gun/hepde/ay men tmolympiadda soygi barada oz filosofiyamy yazmadym,gidip yazayin"-diysem,her gun/hepde/ay sho barada yazyp dursam,sho barada quotlar,pollar achyp dursam,bu eyyam menin oz pikirlerimin propagandasy bolyar,arada tapawut bar.
3.men her yazanymy oz adymdan yazyan,bashga birinin adyndan yazsam duyduraryn.men yazan yerimin niresinde "yazma"-diyip pikirlerini beyan etmekden mahrum edyan.men dineje ata agan shu sahypadaky yazyan zatlary barada oz pikirlerimi aydyan.onsanam on bu barada ses berilishik boldy.
4.ay muna dine 4 diymek uchin aytdynyz oydyan.
Diplomady hristiyan bolanlygy uchin halamok dal,bashda gelende kabir pikirlerini goldapdymam,bu sayta dine propaganda etmek uchin gelyanligi uchin halamok.bu gowumy erbet ozuniz karar berin.

Aslynda forum tipli sayta

Aslynda forum tipli sayta gechmeli oydyan. Atamyrat sen sheyle edip bilmersinmay?
Goy forumda "Din" diyen bolum bolsun! Ol bolumda diplomadam islan zadyny yazsyn, Atamyrat aga-da, bashga wagyz edesi gelyanem. GaraDag yaly shol temalar bilen gyzyklanmayanlaram, shol bolume girmek ya girmezlik diyen karary ozleri berip bilsinler!
Ine menin pikirim.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Muny etmek gerek dal.. Dini

Muny etmek gerek dal.. Dini mowzukly bloglar belli bolup dur.. Gyzyzkmayn adam girmez.. Hemme zat chozuler..

Olam dogry.

Olam dogry. Gyzyklanmaýanlar okaman uçup geçibermeli.
Menä dogrymy aýtsam, ORIGINAL pikirleri gowy görýän. Öň köp gezek aýdylan pikirleri we ýazgylary kän okamok, eýýäm gyzykly däl. Bu bir anekdoda meňzeýä, 3-nji gezek eşideniňde eýýäm gülkünç däl :)
Edil şonuň ýalam, ýa propagandanyň we wagyzyň stilini üýtgetmeli, ýa kreatiw bolup, özüňdenem AZAJYGAM BOLSA, original zatlary goşmaly. Şol öňki sözleri gaýtalasaň, "jadysy" gaçýa.
PS Men muny Atamyrat aga "mysal bermek" baradaky gepleşigimizde duýdurdym. Adam özünden goşsa we ýazsa, tapawudy bildirip durýa.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm...

Mening pikirimçe Ata aga dini yazgylaryna dowam etmeli. Biz öz dinimize, dap-dessurlarymyza we ş.m özümiz eye çykmasak hiçkim eye çykmaz.

Garadag wrote: 1.Dini

Garadag wrote:

1.Dini temalar gyzykly bolmanlygy uchin kop jogap yazylmayar

Bu senin pikirin.. Senin uchin gyzykly zat hemmeler uchin gyzykly, senin uchin gyzykly dal zat hemmeler uchin gyzykly dal diyib-a aydip bilmersin.. Bu bir..

Ikinjidenem comment yazilmayan bloglar gyzykly dal diyip bolarmyka? Bulam uytgeshik bir sorag.. Iki..

Biz bloglay gyzykly bolany uchin achmalymy ya-da peydali bolmagy uchinmi? Gyzykly dal yone peydaly bloglar yazgilar bolup bilmezmi? Bu uc..

Yone okalyp gechilyan bloglar gytmy name bu saytda.. Elbetde munun uchin quote ya-da story achmaly.. Bu oran yerlikli pikir.. Yone hokman gyzykly bloglar bolmaly diyen kanun barmy name bu saytda.. Bar bolsa bize de aydin.. Bileli blog acanymyzda goz onunde tutaly.. Bu dort..

Hawa,aslynda dogry,gyzykly

Hawa,aslynda dogry,gyzykly bloglarada az jogap yazylyp biliner,kabul edyan.dini temalardanam gyzykly tema(meselem shu) chykyar.yone sholaryn aglabasy gyzyksyz,we gyzyksyz bolany uchinem gaty az jogap yazylyar.meselem "Esmaul-Husna - Allahyñ gözel atlarynyñ manysy" yada "Turkmensitanda we Dashary yurtlarda okayan Turkmenistanyn talyp rayatlaryna yuzlenme!",shulary gaty az kishi gyzyklanyp okayandyr(imho).
temalary ikisi uchinem achmaly,gyzykly bolany uchinem,peydaly bolany uchinem,ikisi bile bolsa(hokman diyemok!) hasam gowy.yone gyzyksyz yone peydaly materiallardan beter dolup gitse,adamlan az geljeginden shubham yok.on edil sheylede bolupdy.beyleki temalarada sheyle yazgy yazylyar welin derrew "olmek" bilen bolyady.onsanam peydaly zady kop gaytalabersen tasiri gachyar.

yalnyshyanyz...

Quote:

meselem "Esmaul-Husna - Allahyñ gözel atlarynyñ manysy" yada "Turkmensitanda we Dashary yurtlarda okayan Turkmenistanyn talyp rayatlaryna yuzlenme!",shulary gaty az kishi gyzyklanyp okayandyr

Bu sozlerinize goshulamok, we goshulyanam azmyka diyyan...sebabi comment in kop goyulan tema gyzykly diylen zat yok, genel olarak shu manyny chykardym yazanlarynyzdan...Onda ` Bayram aga doglan gunin gutly bolsun` blogy gyzykly bolyarda dimek(in gyzyklysy diyemok, taze ullanyjy bolamson onki bloklara nache comment goylanynam bilemok)...
Onda men teklibim bar, davayyn her blog linkine nache sapar basylanyny gorkezyan bir hasaplayjy yazylsyn, ve her hepdanin yada her gunin sonunda haysy blog linkine nache sapar basylypdyr gorylin(saytyn moderlerine)...

Bu saytda meselem yadima

Bu saytda meselem yadima dushusine gora in kop commentli bloglaryn biri Dargaa blogudy.. Yone shol blogdaky commentlerin belkide yarisina yakini Bayramyn yeke ozune degishlidi..

Indi bu blogy gyzykly bir blog hasaplap bolarmy? Bilemok welin gyzykly sozi yaman izafi bir soz. Yagni adamdan adama uytgeyan manili soz.. Yagni manysy adamdan adama uytgeyar..

Aslynda blog achmalymy namemi; sizin pikirinizche gyzykly blog diyip nama aydilyar?

Haaaýt! Ol nähili 98

Haaaýt! Ol nähili 98 ýazgy maňa degişlimi?!
Şula dogry däl! 100% Men bir aram girmän gelemde şol temada 62 täze ýazgy bardy! Şoň üçin, sen ýalňyşýaň!
Bir blogyň gyzyklydygyny ölçemek üçin näçe tapawutly adamyň näçe ýazgy ýazanyny görseň has gowy bolarmyka diýýän! Şol Dargaaa temada girip ýazmadyk az galdy, özlerem 100den köp ýazgy, meniň pikirimçe 2/3i(200 ýazgynyň) başgalaryna degişli. Şol ýagdaý temanyň supergyzykly bolandygyny aňladýa!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ay bar 1/2 dal-de 2/3

Ay bar 1/2 dal-de 2/3 ekeni-da.. Menem yarisi diymedim-a.. Yarisina yakini we belki diydim..

Garaz ol definition hem onat bolupdyr:

Bayram wrote:

Bir blogyň gyzyklydygyny ölçemek üçin näçe tapawutly adamyň näçe ýazgy ýazanyny görseň has gowy bolarmyka diýýän!

Garadag wrote: 2.men

Garadag wrote:

2.men gyzykly bir zat tapsam yazyan,soygi,din,tehnologiya ya bashga bir zat bolsun.biri beylekisinden kop gabat gelip biler yone shu propagandamy?yok.eger men "shu gun/hepde/ay men tmolympiadda soygi barada oz filosofiyamy yazmadym,gidip yazayin"-diysem,her gun/hepde/ay sho barada yazyp dursam,sho barada quotlar,pollar achyp dursam,bu eyyam menin oz pikirlerimin propagandasy bolyar,arada tapawut bar.

Ay yok propaganda barada blog achmaly boldy.. Propaganda baradaky pikirlerine doly goshulamok.. Yone son gurun edeis bu babatda..

propaganda

Gadyr, täze blog aç. Propagandany şekillendireli.
Näme propaganda bolýa, näme hak bolsada ýalňyş bolýa, näme diýmek bolonok, mukkades zatlaryň (ruhnama) ýada ýaşaýan sistemamyzyň (demokratiýa, sosýalizm, ...) propagandasy gerekmi ?

Şoňa görä men hem taktikalarymy üýtgedeýin.

Method Man (Lyrical .44):
Jamaica posse most high Haile Selassie
Allah willin, another sound boy killin"

Garadag wrote: 4.ay muna

Garadag wrote:

4.ay muna dine 4 diymek uchin aytdynyz oydyan.

Bilaydin-le:)

Garadag wrote: 3.men her

Garadag wrote:

3.men her yazanymy oz adymdan yazyan,bashga birinin adyndan yazsam duyduraryn.men yazan yerimin niresinde "yazma"-diyip pikirlerini beyan etmekden mahrum edyan.men dineje ata agan shu sahypadaky yazyan zatlary barada oz pikirlerimi aydyan.onsanam on bu barada ses berilishik boldy.

Ka yerlerde hokman 'yazma' diyip sozlem hokmunde aytmak gerek dal.. Meselem senin shu ashakdaky sozlemin usti ortulgi bir 'yazma' ahenine eye.. Elbetde bu menin oz pikirim..

Garadag wrote:

yadynyzdan chykarman barisi dini sahypa dal we saytyn ulanylyshyny we gyzygyny gachyryanyz.

Bu yerdaki jedel

Bu yerdaki jedel barada:

ata wrote:

Munda-da bir hayyr bardyr!

:)

hawa hayir bardyr,shu

hawa hayir bardyr,shu meselani hemmamiz maslahatlashyp gowy we hayirly netije chykarars diyip umyt edyan.

Atamyrat agamyn achyan

Atamyrat agamyn achyan bloglarynynam bir hayry bardyr, shonun uchin agama zat diyjek bolman! Onun jigileri kopdir, seret yekelaymali :)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! goşulyan :))"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! mendenem 1 telpek, jigim :)"

Sana we Mahri

Sana we Mahri jigilerime..

Goh turan wagty goldaw beripsiniz ata agamyza.. Eger yazgilarini halayan bolsanyz her yazlan wagty ol yazgy barada gowy pikirlerinizi shol bloga yazin.. Shonda gowy bolarmyka diyyan..

Garadag wrote: eger men

Garadag wrote:

eger men "shu gun/hepde/ay men tmolympiadda soygi barada oz filosofiyamy yazmadym,gidip yazayin"-diysem,her gun/hepde/ay sho barada yazyp dursam,sho barada quotlar,pollar achyp dursam,bu eyyam menin oz pikirlerimin propagandasy bolyar,arada tapawut bar.

ay men tmolympiadda soygi barada oz filosofiyamy yazmadym,gidip yazayin" Shu yerini ayirsan, sheyle edyan agzalar bar bu saytda.. Sebabi ol pikirlerini bilip bolanok.. Gowja yzarla sayti, taparsyn olary.. Aslynda kan idemegem gerek dal.. Mowzuklary shol bir zat we shol bir ahen we shol bir pikir.. Bu yene bir..

Men olara garshy dal.. Hatda gownume-de yarayar. Edil ata aganyn achyan bloglary gownume yarayshy yali..

Shu quote edilen sozlerinde ata aga kak budto sheyle sozlemleri ulanyan yali bir many chykyar: ay men tmolympiadda din barada oz filosofiyamy yazmadym,gidip yazayin" .. Bu iki..

Sholara-da reakciya gorkezsen edil ata aga gorkezishin yali.. Sen mamla bolarsyn.. Bu da uc..

Hany kimdiklerini aydyn

Hany kimdiklerini aydyn mana?!
men sholaryn sheyle pikir b/n gelip yazyanlyklaryna ynanamok,eger ynanan bolsam olarada edil sheyle reakciya bererdim,shuna doly ynamynyz bolsun.
Ata aga shol sozlemleri ulananok...yone ozi shona menzesh pikir edyar(imho).oz ynanjyny beylekilere navyazyvat edyar.bu belki gowuduram,bolmanyndan gowy,yone beter kop bolmaly dal.

Ay beytmesene Garadag, imho

Ay beytmesene Garadag, imho zatlar esasynda netije chykarmasana.. Yalnish bolup bilyar-a.. Shu yerdaki bar imho'laryna goshulamok men-a.. Yone sen sholar esasynda netije chykaryan-a.. Haksizlik bolyar..

Onsonam saytin temalarinin arasynda dinem bar-a.. Birinji sahypadaky nache blogun 2-3 sanisi dini dalmi name? Beydip reakciya gorkezmek dogry dalmika diyyan men-a..

Imho zatlarda netije

Imho zatlarda netije chykaramokda,chykaran netijelerim "imho" bolyar.

Ay gaty suyndurmayin..:)

Ay gaty suyndurmayin..:) Garadagam gereg-a bize:)

Garadag wrote: onsanam on

Garadag wrote:

onsanam on bu barada ses berilishik boldy.

Netijesi name boldy? Men bihabar mundan..

Shu wagt netijesini saytdan

Shu wagt netijesini saytdan tapyp bilmedim tapsam goyardym,yone shondan son Ata aga,biraz kosheshipdi we dini temalarda az yazmaga bashlady we dowam etdi,shu yakyna chenli.

Ata aga

Ata aganyn yazanlaryny mena hezil edip okayaryn Dini temalar gyzykly mana. Ata aga yenede dini temalarynyza garashyan

Mahri eger beyle bolsa sana

Mahri eger beyle bolsa sana maslahatym her hezil eden wagtyn bu barada hezil edyanini shol blogda bellap gech.. Yamanlyk ya-da godeklik edyanlere mana aydishin yali yelmeyan gaharly commentleri.. Gowy zatlara-da gowy pikirlerini ayt, sheytsen, ol gowy ishi eden adam indiki gowy ishleri uchin tazeden guych alar..

Yone bir hayish hokmunde kabul eday shuny.. Gaty gorayme birden..:)

Ata aga

Ata aganyn ozi bilyar menin dini temalar bilen gyzyklanyanymy?
men bilmedim in sonunda beyle netije berjegini, indikiler berk bolaryn
Sag bol duydurshyn ucin, namesini gaty goreyin

Mana yalnish dusunme Mahri..

Mana yalnish dusunme Mahri.. Gowy zatlar bar bolsa saytda.. Ol yazilanlar baradaky gowy pikirlerini awtoryna yetirip dur diyjek boldum men.. Ya senem ata aga yali dusundinmi ona..Olar yali bolsa bagyshla..

Ay yok Mahri menden gata gormeli dal oz-a:)

Gadyr aga, dogry yazan

Gadyr aga, dogry yazan ekenin, shu wagt onat edip okadym welin dushunip galdym! Bagyshla!
Hawa, sheyle bolsa amatly bolar, onat undew ekeni!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gadyr aga, Mahri barde

Gadyr aga, Mahri barde hic-hili godek zat yazmandyr, yazan bolsa niresi godek onun, gorkezip biljekmi?! Men-a azyrak sen godeklik edipsin diyip pikir edyan ona garshy!

Mahri barde jogap yazypdyr GaraDaga, ozem degishli jogap yazypdyr, hem-de oran gerekli, sebabi, bloglaryn dini bolmazlygy barada, "juste-nice" bolmaklary barada gidyar, asyl mowzuk ol bolmasa-da biri cykardy, shona layiklykda bir jogap!

Minnetdar, Mahri, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga name bolyaray sana?

Ata aga name bolyaray sana? Birhili sonky wagtlar commentleri doly okanzokmy namemi?

Men ona godek zat yazipsin diyemog-a.. Men godek zat yazan wagtym aydyar Mahri, sagbolsun aydyan ol babatda ozune.. Mana sen godek gurleyan diyip belleyar.. Gowam edyar.. Sheydip sen gowy zatlar yazaninda-da ayt, belle gowy zatdygyny diydim. Sheytsen gowy ish eden adam taze gowy ishler uchin guyc alar diydim..

Ya dusuniksizmi sholar yali..

Mekan, jigim! Ahenin,

Mekan, jigim!
Ahenin, elbetde, yansylayjydy, duynem goz yetirdim muna, hem diplomady, hem-de meni yansylap yazypsyn, belki, niyetin beyle daldir, yone ulanyan sozlerin shona baryar!
Muny sozme-soz qoute edip oturjak dal. Hernace sonundan Gadyr aga dushundirende yumushan hem bolsan, ilkinji yazgyn agyr gelipdi mana, yone yene-de beyleki agzalaryn pikiri gerekli mana. Shol sebapdenem gysgaca shony yazyp cykypdym.

Garaz, pikirine we yazgylaryna hormat goyyan agzalarymdan biri hem sen! Elbetde, men baradaky yazgylaryn tasiri belli mukdarda mana yeter!

Men barada ses berlishik acylanyny yazypsyn, hawa, Bayram acypdy ony, hatda, ayratyn blog hem acypdy "Bu sahypanyn maksatlary" diyip. Shonda sen menin ucin ayratyn "soragly blog" acypdyn, hatda sen we atdash naziklik bn PM bn bildiripdiniz ka yagdaylary, Mergen bn Bayram hem sahypada agyrrak(mana gora) yazypdy, shonda en bu sahypadan duypli gitmegi yuregime duwupdim. Ses berlishige-de gaharayma:" Dine shol niyet bn gelyan!" diyipdim. Bir say-sebap bn galdym! Belki-de gitmelidirin?!

Yone sen menin ahli acan bloglarymy okamana menzeyarsin, ya-da menzemek isleyarisin! Acan hemme bloglarym yokarda "ata's blog" diyip bardyr, seredip goray, shonda ahli acan bloglarym dini propagandamy ya dap-dessur baradamy, ya UK baradamy, ya degishmeler baradamy, ya suratlar baradamy we ya ahlisi-de icinde barmy sh.m. gorersin!

ashakda dowam eder....

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men bu sahypa dini

Men bu sahypa dini propaganda etmage gelemok, asyl dap-dessurymyz bolan Yslam ynanjyny hem wagtal-wagtal aglabasy musulman bolan agzalara (Turkmen milletinin aglabasy musulman, bilshimiz yaly) yatladyp durmakdy, sen muna "propaganda" diy ya yenegor - tapawudy yok, menin ucin islenmedik erbet yagday/soz boldy!

Menin yazan ya-da acan bloglarym gyzyksyz bolyarmysh, hemmesi hem sheylemika?!
Menin acan sozlerimin(quote) aglabasy, elbetde, dini boldy, onunam ozbolushly sebabi bar. Shol sozlerime seredip gor, hadys, ayat we sh.m. bn ene-atanyza hormat goyun, onat okan, peydaly bolun, ynsanlara ziyan berman diyyan bolsam, onda erbet zatlar yazdygym bolyarmy?!

Gerekli dalmi eysem sholar?!

Onun dashyndan, bu sahypanyn "din" bolumi hem bar, onda duybinden ayrylmalymy shol bolum?!

Men menin yazgylarym barada ayratyn bir poll acmakcy hazir, eger basharyp bilsem, sebabi, her gezek poll acamda, 10-ly ses berlishik yazsamam, ilkinji 5-i cykyar sonky dowurler, sebabini bilemok, belki edip bilyan daldirin, atdash has onat biler!

Shonun netijesine gora-de bolmakcy, ensallah!

Gysgacasy: Acan mowzuklarymy "gyrgyryna" acamok, "peydaly bolar, ensallah" diyen niyet bn acyaryn! Sholardan dini yazgylaryma hic kimem mejbury dal yazgy yazmaga, yazgy yazylmadyk bolsa-da gyzyksyz diymek hem dogry dal, shol bloglar bn men sahypany hem olduremok! Hazir tomus, kop agzanyn yoklugy menin bloglarym sebapli sahypanyn olyanini gorkezenok!

kan uzadyp oturmayin, ses berlishigi bir acayin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: Onun dashyndan, bu

Quote:

Onun dashyndan, bu sahypanyn "din" bolumi hem bar, onda duybinden ayrylmalymy shol bolum?!

peydasy degmez,barybir sizin hemme yazyan zatlarynyn hemme mowzuga degishli.

Mana bu blogda goldaw beren

Mana bu blogda goldaw beren ahli agza jigilerime kop minnetdarlyk bildiryarin! Tankyt edenlere hem hormat goyyaryn!
Sag bolun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hemme zat www.tmolympiad.org

Hemme zat www.tmolympiad.org uchin..:)

Ynha, bu yerde-de dost

Ynha, bu yerde-de dost sahypadaky yeri bolmaly shu blogyn. Onam "wo ai ni" atly gyz agza acypdy, shol mowzuk hem oran gyzyklanyp okalypdy we "...bashga-da sheyle yazgylaryn yokmy?! Bar bolsa yazsana!..." yaly hayishlar bardy, "gyzyksyz, sahypany olduryan... " we sh.m. yazgylar yokdy, seredip gorayin isleseniz!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bayram wrote: ýa

Bayram wrote:

ýa propagandanyň we wagyzyň stilini üýtgetmeli, ýa kreatiw bolup, özüňdenem AZAJYGAM BOLSA, original zatlary goşmaly. Şol öňki sözleri gaýtalasaň, "jadysy" gaçýa.

Ine munyn yerlikli gurrun.. Oturuna turuna chenli goshulyan:)

Ata aga,yazan zatlarynyzy

Ata aga,yazan zatlarynyzy gaty goreniniz uchin sheyle yazandyrsynyz diyip kabul edyan.sebabi kop zatlary menin yokarda agzap gechmegime garamazdan edil tersini yazdynyz.men yokarda bir yerde bir sizin yazyan zatlarynyza "erbet" diydimmi?hemmesi gyzyksyz hem diymedim.hatda shu hekayanyzyn gyzyklydygyny hem mysal getirdim(dost sahypa beren linkiniz gaty yerliksiz boldy).Dini temalaryn doly ayrylmagynyn tarapdary hem dal.yone sizin bu mowzukda yazgylarynyzyn "just nice" mukdarda bolmagyny isleyan.bu zatlar onem gaytalanypdy,onem ses berilishik bolupdy,name uchin tazeden shu problema chykyar?!
Shu wagt poll achamgynyzy dogry hasaplamok,dynch alyshdaky agzalarymyz gaydyp gelenson achylsa has yerlikli bolar diyip hasaplayan.

Mekan, jigim, men gaty-ha

Mekan, jigim, men gaty-ha gordum, birinjiden, yene-de ses berlishikde-de etjegini edipsin!

Ikinjiden, senden bashga hic kimem sana goshulmady shu yerde, bir ozun shol bir yeri depip dursyn!

Ucunjiden, gaty gorayemde-de seni gaty gorjek zat yazmadym, sen propagandacy, sen eyle ya beyle diyip!

Dordunjiden, gaty gormek ya gormezlik bn baglanyshygy yok, men dogry yazdym shu yerdaki yazgylarymy! Ka zatlar barada senem pikirini uytgedenok, onson men gowy yazsamam, shol onki pikirlerin yaly erbet yazdy diyip kabul edyan bolsan, onda ona edip biljek zadym yok!

5-njiden, hany, gorkez niresini gaty gorup yazanlygymy! Has takygy, niresinde yalnysh bar shu yerdaki yazgylarymyn? Men dogry zatlary aytdtym, yokarda Akgul jigimem yazypdyr, islemesen menin bloglaryma hic girme, kim seni mejbur edip dur?! Birnace dini blogdyr mowzuk acyldy diyip or-gokden gelmek sana dushdumi indi?!

Garaz, sen ozuni dogry hasapla, men hem ozumi!

Ses berlishik wagty bn gorkezer, son agzalar gelende yene aktiw ederin, ensallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Birinjiden,ses berilishikde

Birinjiden,ses berilishikde menin etjegim dine mana degishli,
Ikinjiden mana hich kimin goshulmayanlygy hich zat anladanok,muna oz durmushumdanam,beyleki adamlaryn durmushundanam kop goz yetirdim.
Uchinjiden

Quote:

yene-de ses berlishikde-de etjegini edipsin!

in azyndan shunyn gowne degiji.
Dordunjiden,sen men yazan zatlarymy doly okamandyrsyn(sheyle pikir doreyar) we aytjak bolyan zatlaryma doly dushunmansin.Chala eshidip chatma yikyan.Men hich yerde-de dini mowzuklaryn hemmesini ayiraly diymedim.Gelip mana "din mowzugy mowzuklarynam arasyndan ayirayaly?!"-diyip aytma.sheyle teklibin bolsa,administraciya yaz.
Gaty gorenligini bilen bolsam,diymek gaty gorenligini bildiripdirsin.Yalnysh yerlerini yokarda yazdym.Oz achan blogun adynda skobkan ichinde(dini mowzukda) diyip yazay,men sholara girjek dal.Bu bashinji.
Birem shu

Quote:

Birnace dini blogdyr mowzuk acyldy diyip or-gokden gelmek sana dushdumi indi?!

sozleri,mena sheyle dushundim:"Sen name uchin garyshyan?Name sheyle krutoymy?" yalak manyny aldym,yalnysh bolsa gayrat edip oz goyan manynyzy yazsanyz gaty minetdar bolardym.

Mekana:

1-Hemme acan dini bloglarymyn arkasyna gosha yayin icinde (dini mowzuk) yazyp otursam, onda kop mowzuklaryn icinde-de dini yazgylar, in azyndan 1-2 sozlem bar, bu gerek dalmika diyyan;

2-Ses berlishikdaki kararyna hormat goyyaryn, ol sana degishli, edip biljek zadym yok;

3-Hic kimin bu babatda sana goshulmayanlygy ucin parhsyz garamagyna-da goshulyaryn! Goshulanam tapylypdyr, diymek, olam menden we kabir yazgylarymdan birahat ekeni bu sahypada. Onda-da bardyr bir hayir;

4-"ses berlishikdaki etjeigni edipsin" sozi gowne degiji bolsa, onda "dini propiganda edyarsin!" sozi nahilika?!

5-Senin yazgylaryny doly okadym, yone senin dushundirmek isleyshin yaly dushunen daldirin diymek! Garaz, mana-ha yaramady yazgylaryn! Olam adaty zat beyle uly sahypada!

6-Din boluminin ayrylmagy barada, men olary name ucin admine teklip edeyin, goy, dursun, hemme agzalaryn hem bu dunya hem-de beyleki dunya ucin peydasyna boljak in gerekli bolumin ayrylmagyna sebap, elbetde, bolmaryn, yone senin bolshuna gynanyp, sana dushundirjek bolup sheyle yazypdym;

7-Senden bashga mana dini yazgylarym ucin "propogandacy" diyen yokdy, sen bashlatdyn, shol esasynda-da "sana dushdumi sheyle diymek/etmek?!" diymage doly hakym barmyka diyyan!

8- Sana mundan son shahsy jogap bermekci dal, halys gerekli goraymesem, sebabi, senin shahsyn we kabir yazgylaryn sebapli, gaharyma bas gelip bilemok we elimden we dilimden agzalara ziyan yetirip bashladym! senin agyr sozlerine-de indi gulak asmakcy dal, ensallah!

9-Sozdur yazgylarym bn seni gynandyranymy bilyan! Meni bagyshla, jigim!

PS:Wagtym doldy, ensallah birigun girip okaryn yazylanlary!

Sag bolun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men düşünemoklay barde

men düşünemoklay barde "her işde bir hayır bar" mowzuk barada my yada ata agany eleştirmek mi?? yazgylary okasynyz gelenok my okaman.. zor bilen oka diyyan bamy?? hatda isleseniz yazgynyn awtoryna seredin we okaman şeyle birahat bolyan bolsanyz..okasy gelyanlerin önini yapmasanyz gowy bolar..

gödekligim üçin bagyşlan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Aydyanlaryn dogry bolup

Aydyanlaryn dogry bolup biler, yone aydish stilin duybunden yalnysh.. (imho)

Bu yerde bir wakany ara alip maslahatlashdyk.. In azyndan bu blogun menin yuregimdaki yeri shundan ybarat.. Diymek akgul sende sheyle bosh jedel yali tasir gorundi.. Bolubilya..

howwa grubirak yazıpdırın

howwa grubirak yazıpdırın yone başga nahili düşündirjegimi bilmedim.. boş jedeldir oydemok prosto birilerini (başgalaryn nahili pikirdediğini pikirlenman) eleştirmek nadogrymyka diyyan.. hem de saytyn adyndan yazmak..

Ay borlay senem meni

Ay borlay senem meni bagyshla:)

Kawagt krizisler gowy netije beryar, yone shol krizis kimin ustinde turan bolsa ony erbet yagdaya sokyar.. Ol dogry welin ata aga gotererlay beyle krizisleri..:)

ata aga göterer diyip eden

ata aga göterer diyip eden etdiklik bolup bilmeza :))

wiy tersine siz meni bagyşlan.. pikirimi öran gödek we yalnyş beyan edenim üçin..

Dushunmeyanin belli bolyar.

Quote:

men düşünemoklay barde...

Dushunmeyanin belli bolyar.

shu dini temalar barada az

shu dini temalar barada az jogap yazylyar diyipdile velin,shu gezega ep eslije yazyldow.jedeldenmi namedenmi.biz on shol hekayany sahna edip oynayardyk,gowy hekaya

dinem gerekdir how

dinem gerekdir how agzalar!!!

......................buda geçer.......................

Men pikrimçe bul zatlar

Men pikrimçe bul zatlar dine din bilen baglanyşykly dal. Bul zatlar obshiy durmuşyn filosofiyasydyr. Seretmek bilen görmegin tapawudyny görkezyar bul zatlar.

Özüm düşünen bolsam, negr bolayyn, sizem düşünmedik bolsanyz alada etman, bileje bolayars...

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

ay, bilmedim-da, indi oz

ay, bilmedim-da, indi oz dap-dessurlarymyz bn baglanyshykly terbiyeleyji bir yazgydyr waka yazsamam cykarmyka diyyan yene shu Mekan yalylar!

Garaz, shu yazgylarym bn ony ozume we yazgylaryma dushman edyanimi hem bilyan welin, yene-de ozume, gaharyma bas gelip bilemok-da! Aslynda, hic-hili erbetligem yokdur welin, agzalary urkuzip gacyryan daldirem welin, tey, sheyle diyip yer deip dur-da! Goy, subut etsin, ynha, shul agza senin shol yazgylaryn sebapli sahypadan mydamalyk gitdi, ya-da indi az gelyar, ya-da sh.m. diyip subut etsin, gorkezsin! Onson ynanaryn az hem bolsa sheyledigine!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aý agam, bärde-de bir hili

Aý agam, bärde-de bir hili negrleriň üstünden düşýän ýalyla sen :D
Nämehow, Gitlerden sapak alan-a dälsiň?! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Kellan işleya..."

Ay ata aga bugunler

Ay ata aga bugunler gaharly.. Ona birneme zatlar yazayjakdym welin.. Hazirlikche dymyan..:)

Ay yok, mena emosiyaly we

Ay yok, mena emosiyaly we duyguly temalary gowy goryan. Ozum bir gun gaharly, bir gun keypli. Monoton keyp yadadya :)
Atamyrat agany goldan gor nache sany boldy! :) Bizem kyn gunde shuncha adam goldaysa...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men-a ata agany goldamadym..

Men-a ata agany goldamadym.. Ata aganyn dushen yagdayini haksizlik hokmunde gordum we ozumche dogry hasaplayan zadymy goldadym..

Mysal uchin ata aganyn yokardaky gaharly bloglarynyn hijisini-de goldamok.. Garadaga yuzlenip yazan ahli setirleri menin uchin yekeje kopuk hem ahmiyete eye dal.. Sebabi yene ozumche yalnish hasaplayan..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Aý telpek beräýmeseň, alaç galmady"

Aslynda, menem seniň

Aslynda, menem seniň aýdýanlaryň bilen razy. Men prinsipleri goldaýan. We goldaýan prinsiplerime görä, ilkä Atamyrat aga garşy belki adalatsyz sözler aýdyldy, soň ýöne Atamyrat aganyň özem birnäçe gezek ýalňyşdy. Şonuň üçin goşulýan saňa Gadyr aga!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk