Gyza gytchylyk bar ekeni

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkmenlerde "gyz bilen duza gytchylyk yok" diyilya. Men hem kop wagtlap sheyle pikir etdim, dogrydanam, dunyade 3 milliarddan gowrak zenan mashgala bar!
YONE... yone sana geregi GYT! Bashga sozler bilen aytsam, oglanlar uchin iki yagday bar:
1. Okuwly bolsa
2. Okuwsyz bolsa
Belki shu wariantlar dine TM dal, bashga kabir yurtlarda hem yoreyandir. Okuwly oglana razy boljak gyz goraymage kop yalidir, ay kopem. Yone "ay gyz gyt dallay" diyip gezip yoren okuwly oglanlaryn kopusini bilyan, ozumem sheyledim. Son wagt golaylap, oyunizdakiler oyerjek wagty senden isleyan gyzyny sorayalar welin kellande dine sorag belgisi dur. Ay butin omrune aladasyny etmansin, derrew bir yilda gerek, ozune layik gyzy nireden tapjak?! "Oylenmek kysmat ishi" diyyaler, yone bilshimiz yaly fiziki kanunlara tabyn dunyade bir zadyn ugrunda ylgamasan, oz-ozunden bolayanok. Obada bolsa, razy boljak gyzlar hasam kop yaly gorunya. Emma haysy biri senin ozune gabat gelya?! Shu soraga okuwly oglanam jogap tapanok...
Son name bolya? Oglan shoncha mumkinchiliklerin arasynda namani saylajagynam bilenok, ozune doly gabat gelyan gyzam yok yaly gorunya. Onson kime oylenjeginem bilmeya...
Umumy manyda okuwsyz ya ishsiz oglanlaryn yagdayi has kynrak. Olaryn aglabasy uchinem "gowy gyz" tapmak kyn bolya.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"Gowy" gyz

"Gowy" gyz tapmak... hemme dowurlerin problemasy. Her kim ozuche "gowyny" taryplaya, oz kriteriyalary bolya. Yone sine seretsen, sholara gabat getiryanin, gownun hosh bolyany az bolya.
Bilemok bu shol onden bari birini goz onunde tutmayanyndanmy, ya shu meselani kella getirmeyanindenmi. Yone hachanda wagt azalyp, danjak bolup ugranlarynda, shol gyzlaryn gytdygyny bilyan...
Okuwsyz we ishsiz oglanlar uchin TMda "gowy gyz" tapmak kyn diydik. Eger ol oglanyn ene-atasy bay bolsa yene eydip-beydip tapyar, yone hem ishsiz, hem okuwsyz, hemem finans tarapdanam ortacha bolsa, onda onden gelyan soygi bolaymasa, gyzlar soyenogam :D Elbetde aytyan zatlarym KOPLENCH diyilyan sozun sonundan gelyandir. Onson oglan pahyr tapanyna, kan dallamanjyk razy bolmaly bolya. Diymek gyz gyt, arzan we "gowy" gyz hasam! :)
Onunde tayinlanyn! Okuwlam bolsanyz, gonshularynyzdan ya obadashlarynyzdan ya klasdashlarynyzdan ya yene bir yerden birini goz onunde tutun ya GOZLAN! Hachan oylenmage 1-2 yil galanda, esasanam bashga yurtda gezip yoren bolsan, howsala dushyan. Sebabi senin kellande hich kimin ady yok, oydakilerinem sana ozleriche birini tapyp beryaler we sen kyn yagdaya dushyan...
Shu yagdaya dushmejek bolsanyz, birini bir goz onunde tutun. Soyushmesenizem, goz onunde tutun!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Oglanlaryn gytlygy barada

Oglanlaryn gytlygy ya daldigi barada nakyl bilemok :D
Yone sheyle pikir etsen, gyzlaryn yagdayi has kynrak. Olar ozleriche taryplayan "gowy" oglanlaryna soz aydyp bilenoklar, ene-atasynam iberip bilenoklar. Alla yarlary, "kysmat" diyip oturaymasalar :D
Shol "gyz bilen duza gytchylyk yok" diyip onki dowurde aytsan belkem dogrudyr. Sebabi onki dowur soyushman zat etman, baryp guda bolup alynyar ekeni. Hazir bolsa, alyan gyzyn bilen onushman bilersin, eger onushmasan hazirki gyzlar onkuler yaly chydap oturanoklar.
Gyzlaryn name edip biljeklerini bilemok, mena olaryn yerinde bolsam, gaty pejigerdim :) Yewropa yurtlarynda-da gyzyn ozuni hodurlemegi gowy hasaplananok, olaram sonunda gelyan tekliplerden birine razy bolyalar. Shonun uchin, gyzlaryn yagdayi has agyrrak.
"Shamar" diyen erteki kitabyndaky yaly, gyz erbet oglany duzeldip bilyamishin diyip alsak, onda gyzyn edip biljegi, baran oglany "gowy" hem bolmasa, "gowulashdyrmak" bolaymasa :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

Bayram aga senem oturyp oturyp joşyanoww...

ine hemmamiz diyeyin,biz bolyas sebabi şol okuwdaky oglanlar we oylenmage 1 yil galanda gyz gozleyanler.ona cenli bolsa "Ay taparysda ,gyza gytçylyk yok " dien bolup aylanyas.soyemizok yone saylamyzogam :P
enşalla bu hili yagdaylardan govy çykalga tapyp giderisda.şey diyip umyt edyan.sebabi Bayram aga belki öz durmuşyndan bir problemany aydyp çözjek bolyandyr.ona goltgy bereli.ata aga senem bizin ,yada hemmamizin gepimizi dinle we gyzyn ugruna çyk... toy göreli enşalla(muna anna agada girya,Gadya dayida :P )

...

gel ne olursan ol yine gel...

Men onler kop joshyadym

Men onler kop joshyadym welin, indi ona gyzyk gachdy kabir sebaplerin netijesinde...
Oz durmushymda hem sheyle boldy we sonunda mena oydakilerin aydany bilen razylashjagym yaly. Elbetde men muna gynanamok, shukur Alla oydakilerin sechenem "gowy". Emma shol yagday bolayjak yagday...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gytçylyk.

1.Okuwly, okuwsyz, laýyk,laýyk däl,Ynsan gyt!

2.Ylgasaňam ylgasarsyň welin, deň etmän duş etmezem diýýäler,aý garaz köp zat diýýäler, her kimem bilenini edýär.
3. Şul işde ýazgyt diýleniň gaty uly rolunyň bardygy belli.. Sebäbi şu gün saňa laýyk,a ertir?

4.Özi ynsan bolan üçin hemmesem bagtdyr. Durmuşyň her öwrüminde ynsan jylawyny özi alasy gelýär. Emmä bir akyldaryň aýdyşy ýaly, eý ynsan görýäň-ä gämide barýaň, ýüküňi arkaňda göterip nätjek? Goý gämä!
Soňam ynsanyň öňünde goýlan belli borçlary, wezipeleri bar, şolary berk berjaý et.

Jonnuk.

sagja bolun açan blogynyza

sagja bolun açan blogynyza gaty begendim tuys men damarymda şol
ine TTM-ni dynanym bari ejem dagy gün berenok öyerjek öyerjek...praktika diyildi,okuw diyildi gaçyp gezdim indi bolsa girere deşik tapamok:(

mana 1 yyl rugsat berildi,olam şu tomus dynyady welin kakam bn 2-çak gürleşdim,azajygam bolsa düzedildi,emma ine ejem ejem dagyny yryp bilemok,olan saylan gyzlarynyn yanynada bardym diyen yaly ,barmadym öwrülip görüşman aylanyp gecdim her gezek sebabi tayyar dal,oydakilerede yalan sözledim gowy gecdi diyip barde aytyan:) men şuna ynanyan...

......................buda geçer.......................

name üçin aydymlardaky

name üçin aydymlardaky yada kinolardaky elmydama dogry bolmaly,beyle zat yoga
yalnyşam bolup biler
hokman soygi üçin ölmeli direlmeli diyilen zat yok
:D
hemme zat gynançly bolmaly dal
barlap görmeli begenibem edip bolyar
hemme zat kyn bolmaly dalmika diyyan....

garym gatym boldulay...:)

köp soraga batdygynçada sorag we onun üstünede şübheler köpelya
in gowusy name bolsa şol bolsun diysen bolayjak yaly welin
olam gaty kyn...

......................buda geçer.......................

özüm barada aytsama okuw

özüm barada aytsama okuw daşary yurt diyip gyz tanamaga wagt yok :D
inetden tanaymasan TM barandada kim ony pikir etya zor bn iberaymeseler in gowusy işe başlanda tanyşyp gepleşaymesen
:)
1 gün tormoza basamazmykam yelkidiklap yörmela dal bolsa gerek...

ay son yazarynda bagyşlan..:9 maç bar rumynya türkiye:)

......................buda geçer.......................

turklera yenildi:) hekayan

turklera yenildi:)

hekayan yzy
gyz bn duza gytçylyk yokdaky
indi hakykatdanam dine duza galan yaly gyza gytçylyk bar oytyan
ya içinde bolmamyzdanmy
Türkiyedaki istatistiklere görara
öylenen çykanlaryn içinde ayrylyşyan maşgalalaryn %72 okuwlylarmyş,ayalyny/gelnini uryanlaryn %60-y hem okuwlylardanmyş...

umuman 2-sem okuwly bolsa onuşmak kyn bolyar oytyan,baştutanlyk dawasy,men köp gazanyan köp bilyan köp ...

yaly...

......................buda geçer.......................

Tr-dede Tm-dede oylenen

Tr-dede Tm-dede oylenen birgiden dost,yar,kursdaş,klasdaşlarymdan sorayan bular barada welin
şu wagta cenli oylen peydasy bar,diyena yok,emma olan aydanyny dalde edenini etmeli oytyan...:)

birem sonky 1 ayyn içinde şuny gördüm 1 halayan oglanyny/gyzyny ,men gyz barada aytyan ,,:D

hiçkimden soramaly dal ekeni,yalnyşayman!!!

:):):)

özün nahili tanayan bolsan,nadip tanyşan bolsan şeyle bilmeli başga birinden nahili ,şeylemika beylemika diymeli dal ekeni
...bir kitapda okapdy,Senai Demirci diyilyan yazyjyn kitabynda...

şeyle diyyar...1.ayalyndan ayrylyşan we 2. sapar oylenen adam:

egerde 1. ayalyma 2. ayalym yaly sabyr eden bolsam,onda 1. maşgalam dargamajak ekeni

okap hayran galdym aslynda herkim taze 1-i bn tanyşanda,esasanam bu tanyşlyk duygudaşlygam getiryan bolsa,hemme zady tazeden başlamak isleyan ekeni,önki eden yalnyşlyklaryny düzeltjek bolyar ekeni...O gyzy/oglany başga birinden soramak yalnyş pikirlere esasanam o barada gowy zatlar pikir eden düşünjelerini paltalayar ekeni...

......................buda geçer.......................

13-20 yaş arası: Duygusal

13-20 yaş arası: Duygusal dönem

21-32 yaş arası: Duygu-mantık dengesinin oturduğu dönem

30-50 yaş arası: Mantıksal dönem

bir yerde şulary okapdym.. we öz yan-yoldaşyny saylamaly wagtyn 24-29 yaşlar arasynda has gowy boljagy nygtalypdy.. şu na darejede dogryka?

Aý men şunyň ýaly

Aý men şunyň ýaly klassifikasiýalara hijem ynanasym gelmeýä, eger ylmy bir fundamenty bolmasa.
Bu zatlar belki ortaça adamlaryň ýagdaýyny görkezýän bolup biler, ýöne her şahys üýtgeşik bolýa. Käbirleri "mantik" diýen zady, logikany ömür boýy ulanman geçýä :D Kelleleri rahat, garranoklaram :D
Menä özüm üçin şu bölekleriň şeýle bölünmeýänligini pikir edýän. Emma bir zat bilen razy, adam garradykça, ýaşy ulalyberse, ol duýgusyny has gowy kontrol edýä we azajyk ýuwaşaýa. Ýöne logika ulanmak barada hiç hili zat aýdyp biljek däl
PS Öýlenmek ýaşy barada hem şeýle. 29a çenli garaşmak aňsatdyrooww... :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bayram aga sizin in

bayram aga sizin in yokarkaky yazgynyzdaky "gowy" sözi pikirlendirdi.. gowylygy, erbetligi, layikligi nama gora ölçemeli? sizin pikirinizçe mysal üçin?

"gowy" gyz barada

"Gowyny" her kim özüçe kesgitleýä. Gyzlar özleriçe "gowy" oglany kesgitleýä, ony sen menden gowy bilýänsiň. Oglanlaram...
"Gowylaryň" nähilidiklerini köplenç jemgyýedem kesgitleýä, biziň ýurtda. "Gowy gyz" diýilýän jandary oglana hödürleýän aýal maşgalalar "arassa, işeňňir, edepli, bir GOWJAAAAAAA" diýip kesgitleýäler :D Ondan başga käbiri ýagdaýa görä "owadanja, akylly" diýýäler, okuwly bolsa, onam ýatlaýalar. Garaz reklama edýäler.
Oglanlaryň özleri "söýüşmedik, owadan, akylly, adamçylykly" ýaly kesgitlemeler berýäler we dowamyny özleri düzýäler. Meniň öz kesgitlemäm gerekmi ýa saňa? :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

tm gelnejeler gowylygy

tm gelnejeler gowylygy edepliligine, işennirligine gora baha beryaler oydyan.. başga biri başgarak pikirde.. gowy "oglan" diyende bolsa "agzy arassa" bolsa bolany oydyan tmdaki kop kişi üçin.. hatda sonky dowur "okuwly" hem goşulypdyr muna.. ay mena düşünemok şu zatlara.. gyz okuwly bolsa arzan bolya diyyanlerem bar, çunki el işini edip bilenoklar.. mysal üçin men :)) gynansagam el işine hem uly üns beryan ekenler

Aý bu welaýata we

Aý bu welaýata we ýaşaýan ýeriňe görä hem üýtgeýän kesgitleme. Meniň özüm üçinä gyzyň okuwy bolany, bolmany tapawutlandyranok. Hatda okuwly gyzlara garşy 1-2 şübhämem bar.
"Okuwly" oglan bolsa hakykatdanam soňky döwür goşulan kesgitleme we munda logika bar!
Okuwly gyzyň arzan bolýanyny bilemokdym. Aý agzy arassa oglany şäherde köp gözleýän bolaýmasalar, obalarda onuň ýaly argument köp ulanylanok :)
PS Oglanlar üçin owadanlyk argumenti uly zat "gowy" gyz kesgitlemesinde
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Quote: Oglanlar üçin

Quote:

Oglanlar üçin owadanlyk argumenti uly zat "gowy" gyz kesgitlemesinde

şula hakykat ekeni.. hatda dine uly zat dal in mohum zat oydyan

Ýok, beýle däl.

Ýok, beýle däl. "Söýüşmek" üçin şeýle bolup biler. Ýöne gepiň, sözüň alyşmasa, owadan bolanda näme?!
Harakterdäki we pikirdäki ýakynlyk, azyndan meňzeşlik bolmalymyka diýýän. Birem öýlenmek üçin owadanlyk bilen deň dereje, ondanam has ýokary dereje 3-4 sany kriteriýa bar!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

harakterdaki we pikirdaki

harakterdaki we pikirdaki yakynlyga kan goşulamok.. elbetde sizin üçin şeylşe bolup biler yone menin pikirimçe esasy zat dunya garayşyn yakynrak bolmaly..

yone harakter birbirine menzeş bolsa onçada gowy bolmazmyka diyyan.. pikir edip gorun ikinizem basym gaharlanyan, yada sabyrsyz bolsanyz onda kynyrak bolaymasa.. hemişe birbirine tersirak bolsa has gowy bolyamyka diyyan men-a..

Hmmm... dogry aýdýaň.

Hmmm... dogry aýdýaň. Belki diňe pikirdäki we dünýägaraýyşdaky ýakyndaşlyk ýetmeli!
PS Ýöne beý diýdigim, "owadanlyk wajyp däl" diýdigim däldir. Olam wajyp kriteriýalaryň biri.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

goryaniz mi yaşyn tasiri

goryaniz mi yaşyn tasiri :)) yani logiçeski pikirlenmek barada aydyan..

20 yaşyn aşagynda bolanlardan kop kişi esasy zat "aşyk bolmak" diyip kesgitleyaler..

Köplenç şeýle bolýan

Köplenç şeýle bolýan bolup biler. Menä 20 ýaşyň aşagynda hem edil häzirki bolşum ýaly ýadyma düşýä. Azajyk utanjaňrak diýäýmeseň :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

men-a 20 yaşyn aşagyndakam

men-a 20 yaşyn aşagyndakam hazirki yali pikir edemokdym.. belki TTMliler uytgeşigrak bolayyandyr-da.. yada siz şeylesiniz belki.. yone şuny sorajak, belki şahsy durmuşynyza garyşyan bolsan jogaplaman bilersiniz.. siz hiç-haçan birilerini söymediniz mi? birtilerini söyyan kişi koplenç şol soyyaninin hemmelerden innn "gowy"dygyna ynanyp yaşaya men pikirimçe

Ýok, menä hiç haçan

Ýok, menä hiç haçan söýmedim. Söýmegiň özüňi ynandyrmak bilen bolýan işdigine ynanýan, ýagny KÖPLENÇ "wnuşeniýe" bilen bolýan zat. Bolmasa seredýäň welin, "söýüşýänler" aşa köp :D Bir gün söýýäler, başga gün söýenoklar...
Men özüme hiç haçan "şu gyz gowy" diýip ynandyrmadym, gaýtam şonuň tersine, özüme "aý bu gyz şeýle-şeýle, söýäýme! Söýüşseň söýüş, ýöne bu gowy gelinlik bolmaz!" diýip. We moral taýdan özümi köp baglamadym.
PS Belkem meniň söýmäge "elim degen däldir". Men elmydama bärde, biri bilen gezip, söýüşip we öwrenişip ýörer ýaly mümkinçilik ýok. Bärdäki gyzlara garşy bolsa ýokardaky pikirleri kelläme guýýan, ýagny "bular seň üçin däl" we ş. m. :D
Men wnuşeniýe diýýän zady ulanyp, öz gelnimi söýmekçi! :) Ine menip "gizlin" planym :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

nikada keramat bar

nikada keramat bar diyilyanidir belkem:))

yone wnuşeniye barada aydanyzy goldayan.. özüm name söz tapjagymy bilman yördüm..

Men gyzlaryň şeýle

Men gyzlaryň şeýle wnuşeniýe bilen, özlerini ynandyrmak bilen söýýänligine ynanýan KÖPLENÇ.
Meselem, bir gyza tarap oglan ädim ätmese, gyz köplenç söýenokdyram. Haçan oglan yzynda ylgap başlanda, gyz söýýä. Hm... näme üçin beýle? Gyz öz-özüni ynandyrýar "beh, gowja oglan. Men diýip ölüp ýatyr, menem gowy görýän ony" zat diýip :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Wiý, onsoňam, türkmenler

Wiý, onsoňam, türkmenler ir ölýäler. Erkekleriň ortaça ýaşy 58. Şonuň üçinem biz irem öýlenmeli. Ol Amerikanlar 30-40 ýaşynda öýlenseler geň däl, soň 80-90 ýaşaýalar. Biz bolsa, hemme zady çalt etmeli bolýas: çalt öýlenmeli, çalt çaga ýasamaly we çalt ölmeli :)

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin!"

Wyjdan diýleni aldamak

Wyjdan diýleni aldamak kynrakdyr özä Baýram..

Wnuşeniýe diýeniň şo ýerde büdräýmezdä hernä..

Pikrimçe, (dogrusy bu wagt saýtda dini zatlar populýar däl=),ýöne şonda-da Allahyň ryzasy diýlen düşünje ynsanyň durmuş ýolunuň çarkandaklaryny köp ýerde asfalta öwürýär, maşgala gurmakdan maksat şeýleräk bolaýsa,maşgalada,maşgalanyň agzybirligem,şol öýde ýetişen nesilem,altyna barabar bolaýýa..

A bärki,söýgi we başga köp mesele, laýykmy,dälmi, barlaglar,analizler,garaz köp.. bärräkden gaýdýan ýaly,şony gördüm köp ýerde....

Jonnuk B.

Belki dogrudyr. Menem

Belki dogrudyr. Menem söýgi, kriteriýalar we analizleri Allanyň ryzasyna garşy edemok. Meniň pikirimçe, analiz adamyň durmuşynda gaty wajyp zat. Pygamberimizem öýleneňde gyzlaryň haýsy häsiýetlerine seretmelidigini, analiz etmelidigini belläpdir. Özüňi akyma göýberip, "Allanyň ryzasy" diýmek "alma biş, gyzyň gowusy agzyma düş" diýmek ýaly görýän.
Onsoňam, belli nakyl bar, "Alla ynan, ýöne eşejigiňem berk daň!". Men şonda uly many görýän...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

alma biş däl.

Edýän ähli analiz we şmleriňi "Allahyň razylygyna has ýakyny haýsyka şulardan?" diýen maksat bilen etmek,maşgala gurmagyň düýp manysyny esas alyp,(goşmaça berýän bonuslaryny dälde)öýlenmek.

alma düş diýmek gaty nadan bir hereket. Onuň Allahyň ryzasy bilen baglanýan ýekeje ýerem ýok.Hatda kä bir ýerde Allahyň goýan kanunlaryny(Sünnetullah)äsgermezlik ýaly görünýär.

Jonnuk B.

size doly goşulyan.. yone

size doly goşulyan..

yone bayram aga gyzlaryn hemmesi beyle vnuşeniye edenok..
kawagt tersine kopurak soyyan bolsa şondan uzak durmak has gowymyka diyyan.. ol hemme zatdan ön Allany soymeli.. we onun onüne hiçkimi goymaly dal.. yone kabirleri "sensiz yaşamok" we ş.m. zatlar diyyaler weli dogry dalmika diyyan..we in gowysy şondan uzagrak durmak..

:D

:D
"oglan soyenini alar, ejesi gowysyny saylar:D "
oglanlar uchina sheyle zat bar gyzlar uchin beylemi bilemok:D"oglan eger sabyr edip bilyan bolsa, ir oyelenmesi sunnet, egerde.... sabyr edip bilmeyan bolsa onda parz" sheyle bir zat bardy oytyan....ay yone bu sozun kabiri kriterleri bar....
oglanam gyzam biri birlerini saylanda ilki bilen dine, yasha seretmelimika diyyan barde dinine diyemde ay dinini has gowy shekilde yerine yetiryanlere diyjek bolyan yone ozuma ilki bilen owadanligina serederinmikam diyyan:( ay yenede yazarinlay:D shu wagt ishim chikdi bagishlarsinizda;)

umuman mena 24-26 larda

umuman mena 24-26 larda öylenmekçi gyz tapsak:dyada ol meni tapsa yada ..ay şoda...:)

aslynda edere işim galmasa öylenerisda diyilya welin çydamak zadam gerek...kakama samsyklama ir öylen ir yaşynda yaş çagalan bolsun diyyar..ejemin bolsa gelin gaygysy:)

kakamyn öwüdüne görra,okuwly gyz in gowusy yöne köp işleyan bolsa hacanda sen yadap gelende önüne sowuk nahar goyulanda bilersin diyyar..:)

men üçina nahar problema dal TM-daki gyzlaryn yarysyndan gowy bişiryan..esasy zat söygi-möygi..islemek işda bolup durya...

öylenmek gyz saylamak meselesinde maşgalama garaşly dal!!!

özlerinede aytdym...özüm tapyançam gayrat diyip...:)

problema nadip,nahilisini tapmaly...

......................buda geçer.......................

name her kim öylenmekçi

name her kim öylenmekçi bolup başagay bir pikirlenina son nahili bolar öylenmek ansat zat dal men muny kabir adamlary onuşman yada dunya garayyşlary üytgeşik bolyar gyzy saylap aljak bolsanyz onun gylyk hasiyeti yaramadymy onda ona aydyn we şonda seni halayan gyz erbet gylyklaryny goymasa onda ol hiç haçan duzelmejegidir!!!

:) sen jora bize öylenere

:)

sen jora bize öylenere gyz tap bizem onuşmak meselesini alyp-çykaly:):):)

......................buda geçer.......................

name men size znakomstwa my

name men size znakomstwa my men diyjek bolyan zadym özün görüp tanyşmaly birnin tapyp bereni nahili boljak kim bilyar ölaydiniz yöne gyz diyip namesi gowy her sapar nazini çekmeli bolarsynyz onayyn;);)

Yaman gowy zat how shol naz

Yaman gowy zat how shol naz diylen zat:)

bolya how urmasan

bolya how urmasan bolya:):):)

......................buda geçer.......................

gaty gerek bolsa ejenize tap

gaty gerek bolsa ejenize tap diyin in gowysyny tapar yone yene de aydyşym yaly dunya garayşynyz den bolmayar menın pikirimçe howlukma geler welin nirden tanyşypdyryn diyersin men muny dostlarymdan we joralarymdan bilyan gaharlanyp yada aglap biderek kelle agyrdyjy zatlar yenede bir zatlar ursam men gaty erbet uraryn;);););)

bomakomatormy ya

bomakomatormy ya sen:):):)

gyzyn urany Hudayyn bereni...suw-sil:):):

umuman oyun edilyalay sana gyz tap diyip çyn yürekden dürtüp duran yokla,alada galma:)

alyp çykarys yekeje problememyz gyz tapmak bolsun...

......................buda geçer.......................

mahri, dunyajik we feya'dan

mahri, dunyajik we feya'dan son ine yene uryan gyz chykdy aramyzdan mahriban chagalar!!:)

"I'm loving it" Ýokardaky

"I'm loving it"
Ýokardaky lozung McDonalds'yňky :D Menem soňky günler tmolympiad'y söýýän :)
Görýäňmi, gaty çalt janlandy! Ýogsam bary ýogy 7-10 gün öň Gadyr aga aglap otyrdy "näme üçin bäri içgysgynç boldy? ýa ata aganyň gideni üçinmikä?" diýip.
Gadyr aga, biz bir wagt 0dan başlapdyň, şoň üçin her haçanam, gerek bolsa, edil towlap galdyrarys gyzygy! :D

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Birinjiden ol blogy achan

Birinjiden ol blogy achan sendin saytin gyzygy gachyar diyip:) Haha:)

Ikinjiden bolsa insalla diyeli.. Gyzyk bolsa bashga planlar, proyektlerem jupune duhser:)

Hawa, men açypdym. Şol

Hawa, men açypdym. Şol wagt kellämde "haýsy temalar bilen gyzyklandyryp bolarka?" diýen sorag bardy. Temany açan badyma senem ýokarda ýazanymy ýazdyňda :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

men gelenim üçin

men gelenim üçin janlanandyrlay :))

gelenime yanybir 8 gun boldy öz-a:))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Onda derrew telpek bereli! Gitmäweri :D"

eger menin kömegim gerek

eger menin kömegim gerek bolsa men mydama tayyar gyz saylamaly bolsada menin kömegim degermika diyyan;););) alada galma urmaryn men yany bir taze gelen gyz özümi erbet tarapdan görkezmayin wagt kan yoluzak;););););)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "manada taparmysyn?"

bolya kömek gerek bolanda

bolya kömek gerek bolanda sana guuuuuuk diyerisda:)

......................buda geçer.......................

Nemejan, bilesim

Nemejan, bilesim gelýä.
Sen saýtyň täze ýyldyzy hökmünde birnäçe soragyma jogap beräý:
1. Adyň näme?
2. Sen FLEXmi ýa Türkiýede okaýaňmy?
Öňünden sag bol!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bomako_girl bayram aganyn

bomako_girl bayram aganyn soraglaryny jogaplayın mi? :))

Eý näz etmesene akgül

Eý näz etmesene akgül :)
Gaýrat kyl! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

1njini özi

1njini özi jogaplasyn..

2njisini aydayin.. turkiyede..

boldymy?

Aý ikimiz dosta! Tanyşlyk

Aý ikimiz dosta! Tanyşlyk üsti bilen birinjini hem jogaplap bolmazmaý?! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:))

:))

Dogry, hazirden erbet yuzuni

Dogry, hazirden erbet yuzuni gorkezme:) Haha:)

PS: Gysgarak at daksana ozune.. Yazmagam aytmagam kyn-lay ony.. Iki bogunlyja bolsun-da:)

Mana 1.70 boyly,akja

Mana 1.70 boyly,akja yuzli,uzyn sachly,ullakan biri-birinden owadan gozli,milayim,mahirli,asylly turkmen gyzyny tapyp bilermin?

Eý boýy kiçiräk

Eý boýy kiçiräk dälmaý?! Ýa men düýeguş ýalymykam?! :D
Degişýänle. Ýöne bir zada üns berdim. Türkmenistanda akja gyzlar owadan hasaplanylýa, näme üçindir.
Şu garaýagyzdan ýalpyldap duranlaram bara!
PS Sen onuň bedeniniň başga detallaryny sanamadygyňa begenýän
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

akgül sana söz beryan

akgül sana söz beryan aydyp bilersin zaten başyny başladyn sonuny hem sen sonlay
yenede birzat özünizçe saylan bolup siz özünize namedirin öydyaniz manlaydakyny görersiniz ;););)
bizin hemmamiz hem ozbaşdak we ozboluşly owadan name dıyjek bolyarsyn?;);)

Quote: siz özünize

Quote:

siz özünize namedirin öydyaniz

Maňa öňemä bir gezek şu ýerde şeýle diýdiler... :D
Şondan soňmy, ýa şonuň prosessindemi, "Beýik tmolympiad urşy" başlapdy :D
Birden häzir pytradaýma meni!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Quote: siz özünize

Quote:

siz özünize namedirin öydyaniz...

men-a ozumi chynymy aytsam shol kriteriyalara uyyan gyza mynasyp goryan.shon yalak gyz tapsan chekinmani aydyp bilersin "sana mynasyp bir oglan bar,tanyshasy gelyar"-diyip.
gaty chynymdyr.

:D Bygygy :D Özüne ynamly

:D Bygygy :D
Özüne ynamly oglanlary gyzlar halaýamyş. Basyber Mekanjan!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay bomako_gyzdan tamamy

ay bomako_gyzdan tamamy uzdum eyyam,beyle gyzy tapmazlay:(
menem beter akyllysyradym,ansatjak "ideal" gyz tapjak boldum:)

wiy ideal gyz şeyle

wiy ideal gyz şeyle bolmalymy name?

ilginç..

+gowy nahar bishiryan we

+gowy nahar bishiryan we meni soyyan,yone bu zatlar sonam dorap bilyar.
a sen pikirinche nahili bolmaly?

bomako_girl aşakda

bomako_girl aşakda yazypdyra :)

ay yok mana dushunmeyan gyz

ay yok mana dushunmeyan gyz bilenem yashashyp bilerin,menin oz kriteriyalaryma uyyany gerek.

A ol seniň bilen

A ol seniň bilen düşünişmän ýaşayp bilermikä?! Ýa düşünmän ýaşap bilermikä?!
Iňirdäp kelläňi iýmese biri :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

MENİN PİKİRİMÇE gyz

MENİN PİKİRİMÇE gyz sana düşünyan bolmaly pikirleriniz menzeş çyksa sypdyrma ol seninki;););)

Eý waý... onda meniň

Eý waý... onda meniň bagtym ýatdymyka?! :D
Maňa düşünýän ýoga, pikirleri meňzeşem tapmak kyn
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

geçmiş olsun diysem

geçmiş olsun diysem geçermika?? :))

çyk... geçmez :( Ýa

çyk... geçmez :(
Ýa geçermikä? Aý men kim gyza öýlensemem, öňünden özümiň dünýägaraýşymy bir taryplaýyn, soň şok bolmaz ýaly :D
Bir aýdyp çykaýyn:
1. Myhmansöýerlik barada
2. Gülerýüzlilik barada
3. Çaga ýetişdirmek barada
4. Alçaklyk barada
5. Ugurtapyjylyk barada
6. Oňuşyp bilmek barada
7. Mähir barada
8. Okap öwrenmek ýa ýöne öwrenmek barada
Şularyň käbirisi özüme başardanok, ýöne gelnimden isleýän zatlarymyň iň wajyplary
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

akgül sen adyn name? we

akgül sen adyn name?

we garayagyz gyzlara at dakman how
depilersinizzzzzz:)

......................buda geçer.......................

akgül bolanda name erbet

akgül bolanda name erbet admy?

men-a gowy goryan.. hakyky adymam erbet göremok yöne :)

menem david backham gowy

menem david backham gowy goryan welin adym anna-da...

......................buda geçer.......................

Woow .... :}

Woow .... :}

O name diymek Feya?:) PS:

O name diymek Feya?:)

PS: owadan smaylik tapypsin:)

Feya aşaky dodagyna name

Feya aşaky dodagyna name boldy
yssy howadan yara bolupdyr öytyan:D

......................buda geçer.......................

:}

ay yokla yone tema gen galdym :)
gyz gytchylygy nirede, tanyshlyk nirede, gyz tapmak nirede...

PS: ay menda natjek :D
bir achysh edeyinda :}

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "açyş üçin :}"

hmm

barik dineje men kem ekenimda.anhada geldim :P

soraberin "idealynam başgasynam daş ederis" :P

gel ne olursan ol yine gel...

ba

ba barik dowli teme gelipdirow menem galypdyryn gija

BUL BLOGUN MOWZUGYNY

BUL BLOGUN MOWZUGYNY YATLADAYYN:

"GYZA GYTÇYLYK BAR EKENİ"

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "yatladanynyz üçin :)"

Gyzlar gytda

Gyzlar gytda oglanlar uyshup yatyrmy:)

name hemmaniz gyz diyip

name hemmaniz gyz diyip başagay boldynyzla tapansonyza nirden manlayyma duş gelipdir diyersiniz sebabi ol hem ansat zat dal;););)

Türkmen gyzlaryny yrmak

Türkmen gyzlaryny yrmak kyn, näzi akyp ýatyr, derýa bolup akýar! :)
Ýöne yrlansoň, beýleki milletleriň gyzlary ýaly kynçylyk çykaranoklar*
*=Köplenç, käbirleri beýleki milletleriňkidenem beter :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

oglanlar gyz bor diyenok

oglanlar gyz bor diyenok diyip kösenyaler yone gyzlar bir bor diyeninden son özleri kösenip başlayalar..

gazelde öye gidip baryakam arkamda oturan 3 sany oglanyn gürrüni.. ilki eşidenimde öran gynanypdyr yone joralarymda aydylanlaryn nahili hakykatdygyna göz yetirdim..

Quote: ilki eşidenimde

Quote:

ilki eşidenimde öran gynanypdyr yone joralarymda aydylanlaryn nahili hakykatdygyna göz yetirdim..

Şu ýeri türkmençemi? Düşünmedim tekiz :(
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

kabir joralarymyn "bor"

kabir joralarymyn "bor" diyenden son düşen yagdaylaryna şayat boldym we bir "bor" diyenden son gyzlaryn özleri kösenip başlayalar sözünin hakykatdygyna düşündim..

indi natdi? :))

hmm

şon uçin "bor" diyenokda :P ??

gel ne olursan ol yine gel...

Parsy-türki sözläp,

Parsy-türki sözläp, arasynda orsça sözleri gatyp kyn ýagdaýa goýýaň Akgül :)
Häzir gül ýaly, daş etdiň!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

name diyjek bolyarsyn naz

name diyjek bolyarsyn naz diylenzat adama göra üytgeya
kim bilyar manlayynda gowsy bolsun
oglanlary hem öwer yaly dal .???

Minaly we dinamitli

Minaly we dinamitli meýdança ýene çykdym öýdýän men. Meni birden ýaryp göýbermesinler :)
Men gyzlara garşy zat aýdamogow, paý... degişip, gyzlarymyzy taryplaýan welin, derrew pyçak, çarşak alyp çykýaňyzlaý :D
Kesim-kesim etjegow meni, etimi bir iýäýmäň! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ilki bilen hemmelere salam

Ilki bilen hemmelere salam .siziň araňyza täzeden gelenime örän şat .Täze gelen agzalarda hoş geldiniz .
Tuweleme tomus bolsada sayt öňki temposynda dowam edýän eken .

********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

ARKAYYN BOLUN men erkek

ARKAYYN BOLUN men erkek etini iyip durman yöne herhili zat bolup biler ;)
Bayram bay size zat degmen sebabi siz öz pikirinizi aydyanyz (yöne şugünlikçe)
CHEESE ;););););)

Quote: Bayram bay Amin,

Quote:

Bayram bay

Amin, agzyňdan Allajan eşitsin! :)
PS Aý baýlyk kän geregem dällaý, ile mätäç bolmasam bolýa
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

Bayram aga ine size hat yazmagyda öwretdiler indiki planlar??

gel ne olursan ol yine gel...

Haty iberjek welin... :( ol

Haty iberjek welin... :( ol gyzyň adresini bilemok :)
Nirede ýaşaýanlygyny bilýän welin, näme ýazmalydygyny bilemok konwerde. Jaň edip soraýynmykam?! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram jigin

Bayram jigin yokmay:D:D:D

birem maslahat,hakym dal welin,gyzy yryp bolanson olam hawa diyeninden son "ay indi boldulay gyz menki" diyip gyra cekilayman,çekilaymaaaaaaaan...:d

önki etyan hereketlere dowamdyr durmanjyk ylgamalydyr bolmasa "bar yok bol " bolayyar ekeni...:)"

......................buda geçer.......................

Umuman Bayram ine

Umuman Bayram ine şeyle...eger şeyle çykgynsyz yagdaya düşende adres barada,jigin bar bolsa,mena şeytyan,aytyan şu haty şu yere zyn diyip olam berya...hat eyesine gowuşya diyjek boldum...

......................buda geçer.......................

Jigisi yoklar guuk diyaysin,

Jigisi yoklar guuk diyaysin, bir kepderi ibereyin ;-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

TUWELEMEEE...

Baa.. Bayram senem men gunume duşupsinow ha ))..
Mena tas oyeryadiler...
Zordan gaçyp gaytdym ))...
Men bu gytçylyk barada taze mowzuk açayayinla..

Menin shu yazyan postum shu

Menin shu yazyan postum shu blogun 100-nji yazgysy,munam aklyma bir pikir geleni uchin yazayin diydim.

comment sany 100-i gechen bloglary bir zat edip bellesek nader?meselem taze iberilenlerde shon ady beylekilerden ulurak bolsa,yada renki uytgeshik bolsa...yada gyrasynda bir belgijikmi,yildyzjykmy...bir zat goyulsa garaz?

P.S.taklip aslynda adminlere degishlirak,yone hemmanizin pikirlerinize garashyan.

Ay men yaly boş zatlar

Ay men yaly boş zatlar yazyanlaram barda...

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

beh, ahyr bazar

beh, ahyr bazar gelayipdirin-ow barik :))))

Bayram wrote:Men gyzlaryň

Bayram wrote:

Men gyzlaryň şeýle wnuşeniýe bilen, özlerini ynandyrmak bilen söýýänligine ynanýan KÖPLENÇ.
Meselem, bir gyza tarap oglan ädim ätmese, gyz köplenç söýenokdyram. Haçan oglan yzynda ylgap başlanda, gyz söýýä. Hm... näme üçin beýle? Gyz öz-özüni ynandyrýar "beh, gowja oglan. Men diýip ölüp ýatyr, menem gowy görýän ony" zat diýip :D

Men kop gyzyn oz oglanlaryny chyn yurekden soyyandiklerine ynanamok, sebabi gyzlar
soyulmani halayalar, olar uchin soyulmek, soymekden has vajyp, onson 1 gyz bir oglana "bor" diyse, bu ol gyzyn oglany soyyanliginden has kop, shol oglanyn soyushini halayanlygyny gorkezyarmika diyyan. Son-sonlar(nika'dan son) biri-birlerini soyjekdikleri hem nabelli, vagtyn gechmegi bilen doran duygy baglylyk(privyazannost), biri-birine garashlyk(zavisimost), kop kynchylyklar bilen synalan ynam yali duygularyn 1 yerdaki halymyka diyyan. Jemlesek: 1 gyzyn 1 oglan bilen bagtly bolmasy uchin, ol gyzyn ozuni shol oglany soyyanligi babatda ynandyrmasy hokman dalmika diyyan, soyulmegin soymekden pes bolmadyk duygydygyna goz yetirse hem yeterlik.

P.S. Akgul bilen Bayram'yn gurruni gyzyklyja bolupdyr, maladis, Beylekiler hem sheyle argumentli/konstruktivniy post'lary/diskusialary kopeltseler forum hasam hezillik boljakda...Dine
bu movzukda dal, hemmesinde-de sheyle, manyly post'lary kop okasym gelyar menina, in bolmanda seryozniy bolup, pikir yazilan postlary okasym gelyar, yogsa 2 sagatdyr "prikol" post'lary okap yadadym mena.