Özümiz barada näme pikir edýäris?! (Özümi/men):

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Gowy görýän;
33% (10 votes)
Söýýän;
17% (5 votes)
Halamok;
10% (3 votes)
Ýigrenýän;
20% (6 votes)
Bilemok;
20% (6 votes)
Jemi 30 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

pikir edemok yone gaharym

pikir edemok yone gaharym gelya ozume kawagtlar:)

......................buda geçer.......................

Poll kem.. Haysi tarapdan?

Poll kem..

Haysi tarapdan? Dashky sypat we adamkarchilik taylaryndan uytgeshik bolup bilyar..

hmm

men ozumi tanamok.dogrymy aytsam tanamak islamok.birhili day koroche...

Özüni söy, sebabi bu

Özüni söy, sebabi bu alemin in gadyrly yaradylany ynsandyr.

Özünden yigrenyan bolsan, ynsan bolup özüni söy(dür)jek bol...

Yadyndan çykarma: SEN SÖYÜLMEK ÜÇİN YARADYLDYN!

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Bah, goltgylar sonky dowurde gelmage bashlady, minnetdar, jigim, begendim, hakykatdanam!"

Monte_kristo, sana telpek

Monte_kristo, sana telpek goyyan-how, jigim, halal bolsun sana!
Owut-undewler ucin hem minnetdar, synanyshyan, ensallah, basharnykly etsin-da Biribar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Name uchin ozungi soymeli..

Name uchin ozungi soymeli.. Ynsanyn alemin ing gadyrly jandary bolanlygy uchinmi? Ey adamlar esitdim esitmedim diymanler! Men ozumi soyyan sebabi men dunyanin in gadyrly jandary, adymam GADYR..:) Ay bu-ya birhili-how:)

Onsonam ozuni soydurjek bolmak hem yerine gora yalnysh netijeler dogrup biler.. Adam menin pikirimche ozuni soydurjek bolup dal-de ADAM bolmak uchin yashamaly. Adam bolsan hemme kishi hem seni soyermika diyyan.. Munun yeke-tak isklyucheniyesi bar, olam towerekdaki adamlaryn adamkarchilik kriterialarynyn uytgemegi..

Men soyulmek uchin dal-de SOYMEK uchin yaradyldymmykam diyyan.. Ya yalnishyarmykam?:)

Monte_kristo, yagdaylar nichik? Gorunman ongyang saytda..:)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Oran dogry aydyarsyn, soyulmek dal, soymek barada! "

Özüni seni yaradana

Özüni seni yaradana söydürjek bolmaly, adamlara dal-de. Munun üçinem ynsan bolup yaşajak bolmaly.

Öz özüni söymeyan/sylamayan adam, başkalaryny söyüp bilermi?

PS: Ertir synagym bar. Sonky günler sayty zyyarat etmek uçin pursat yokdy...

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Ozuni soymek bilen

Ozuni soymek bilen bashgalaryny soymek arasynda nahili bag bar, henizem dushunip bilemok.. Name ozuni soyman bashgalaryny soyup bolanokmy?

soyulmegin yolu

soyulmegin yolu soymekden geler.siz dogry aydyanyz.iymek uchin yashamaly dalde yashamak uchin iymeli.soyulmek uchin soyelin.

.

men yigrenyan, umuman yigrenerçe baram...
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Aslynda, men "öz özümi

Aslynda, men "öz özümi ýigrenýän" diýýänlere kän ynanamok. Beýle adam az dünýäde. Özüňi gowy görmän bilersiň, käbir endik we häsiýetleriňi halaman bilersiň, emma özüňi ýigrenmek...
Şeýle ses berenler özlerini ýigrenýänem bolsalar, diňe wagtyň 1% ýa ondanam az, käbir etmişleri edensoňlar puşman edip, ýigrenýändirler diýýän.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men şeýle ses berenlere

Men şeýle ses berenlere garşy aýdamok muny, öz düşünişimi aýdýan. Hakykatdanam özüni ýigrenýän adam, gaty bagtsyz bolar. Şonuň üçin ýalňyşmaň dostlar!
Özüni ýigrenýän stressde, depressiýada bolýa, köpüsi özlerini öldürýär...
Özüňi ýigrenseň dünýäň dar bolýandyr. Bolaýmaly!
Özüňi her kim söýmeli diýemok, emma belli bir derejede gowy görýändir we guwanýandyr. Azam bolsa! Özüňi söýmänem, ýigrenmänem, filosofiki gezip bolanokmyka?!
Menä "bilemok" diýip ses berdim...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Men ozumi yigrenyan diyipdim, yazgyny oran haladym, minnetdar, jigim! "

Hawwa ortayol in gowusy

Hawwa ortayol in gowusy bolaymasa:)

Bayram, sanawa seredip,

Bayram, sanawa seredip, gulagyn galdymy ya :)

men hemishe-de ozumi yigrenyan-le, yone peydaly bolmaga synanyshyan beyleki tarapdan.

Gadyr aga we Monte_kristo - sizin yazgynyz boyunca bir hadys:

Biribary bendelerine soydurin, Biribar hem sizi soysun (we bendelerine-de soydursin!)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men girip seretdim

Men girip seretdim "ýigrenýän" diýip ses berenleriň sanawyna... hmmm... çynymy aýtsam, şolaryň kimlerdigini seretmänem aýdardym. Sebäbinem özüňiz bilýäňiz, menem bilýän...
Borlaý...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Menem sholaryn biri..:)

Menem sholaryn biri..:)

Yatan yerin yagty bolsun

Yatan yerin yagty bolsun Gadyr aga ;-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Don't worry Be happy Look at

Don't worry
Be happy
Look at us
We are happy
Look at us
We are happy..

Sheylerak aydim bardy oydyan..:)

Don't worry, Be happy. Look

Don't worry,
Be happy.
Look at us,
We are happy.
Look around,
Life is funny.
Smile again,
Be just happy.

sebabini mena bilemok Bayram

sebabini mena bilemok Bayram agam!

Aý bir hili men

Aý bir hili men düşündirip oturmaýyn gowusy... :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay pylanyny soymekden yana

ay pylanyny soymekden yana ozumize elem degenok soygem galanok
:):):):

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "hehehe:)"

Beh.. Ol pylany diyyanin

Beh.. Ol pylany diyyanin kimkan-ayt?:)

jurnalistdiginiz köra

jurnalistdiginiz köra malim

pylanyny bilesiniz gelip içiniz byjyklap dur oytyan:):)

ha?

bor aydayaryn naçe beryaniz..:)

......................buda geçer.......................

Aytman gech:) Pula duranog-a

Aytman gech:) Pula duranog-a ol.. Malim zad-a ol..:) Haha:)

hmm

men bilyan pylanymmyka yada??

gel ne olursan ol yine gel...

dogrudanam

Gaty kyn mesele şu özüňi söýmek.Birhili söýmeseň dünýäň daraljak, garaljak, Baýram agaň aýdyşy ýaly stress, depressiýa we şm,, bir tarapdan özüňi söýüberseňem gowuluguň üstünden eltmejek ýaly, egoizm.Gorkunç we sowuk söz egoizm. Meni söýmek. Belki Ýaradany ýaradandan ötri hemmeleri (özüňem şol sana goşup) söýmelidir,söýeniň üçinem nebsiňe haý diýmelidir?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ashakdaky post yeterlik dal, ynha, hakyky jogap we yeterlik jogap, berekellah, Jonnuk aga!"

Jonnuk aga, sana doly

Jonnuk aga, sana doly goshulyaryn!

Birem, onat bir mysal: shemin ozi yanyp, kicelip, azalyp, yok bolup barsa-da, gutaryanca dash-toweregine shohle sacyp, aydynlyk edyar!
Elbetde, biz shem dal, yone shol hasiyetden bir bolek bizde-de bolmalymyka diyyan!
Ozuni asha soymek men-menlige sebap bolar, asha yigrenmek hem ynamsyzlyga.
In amatlysy orta yoldan gitmek, hemme yaradylanlary Yaradandan oturi soymek!
Ozune hic wagt pay cykarmazlyk, nebsine hijem guwanmazlyk we nebsim tamizdir diymezlik gerek, cunki nebsimiz bize hemishe erbetligi maslahat beryar, Biribaryn rehmetinden dashary! (Enbiya suresinden bir ayat bolmaly shu)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

menin

menin pikirimce ozuni soymelei Allajana shukur edip, ozuni soymesen bashgany nahili soyup bilersin

ozuni soymek diyip gechdinizay

ozuniz barada asla pikir etman hem gezip bolyara.pikir etdigimche gaharym gelyar.bashgalary soyeninde ozune bolan soygun yadyna dushyarmi name.

mysal

mysal getirsene name gaharyn gelip baslayany
yna menin kicijik ozuni soymeklik barada adam ozuni soyse oz saglygyna seredip bashlayar

bashgalar hakynda

bashgalar hakynda alada etdiginche ozun barada alada etmani unutyan.

mejnun Leyli uchin janynam bermane tayin diyyan bolsa diymek ozu hakda pikir etmeyar.

bah, %28 bn in kop Ozumi

bah, %28 bn in kop Ozumi yigrenyan bashy cekyar, menden son kimler diydika, hany, jyklap bir goreyin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Quote: menden son kimler

Quote:

menden son kimler diydika, hany, jyklap bir goreyin :)

bay-bow :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

oz eshiden

oz eshiden kicijik gurunimi aydyp berayin
owalam bir kicijik zenanlar adasy bar eken, nahili erkek kishi dushe olduryan ekenleri. bir gunem bir erkek kishi azashyp dushyar ada onson ony oldurmekci bolyalar, shonda erkek kishi bir shert goyyar meni ada-da kim ozuni in yigrenyan, in ozuni betnyshan sayyan zenan gelip oldursin diyya. adanyn icinde bir zenanam tapylmandyr

Men bu anekdotyn başga

Men bu anekdotyn başga görnüşini eşidipdim ;-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

:)

:)

Men pikirim Adam ilki bilen

Men pikirim
Adam ilki bilen özüni söýüp başlamaly! Sebäbi özüňi söýmeseň nähili ýaşaýyşa höwesiň bolar, başgalary nädip söýesiň geler. Özüňi ýigrenip näme gazanarsyň?! Ýöne beý diýseň özüňi söýip egoist bolmaly diýmek däl prosto özüňden doýmaly däl. Ýöne mysal üçin ejeňi ýa-da çagaňy özüňdenem beter söýüp bilersiň.

Ata aga näme siz özüňizi

Ata aga näme siz özüňizi ýigrenýäňizmi çyndanam?! Ola birhileklaý. Menä mysal käwagt özümi halamok ýalňyşan wagtlam we ş.m. wagtlar ýöne özümi ýigrenemok. Özüňizi ýigrenip näme gazanýaňyz?! Gowmy şol gije-gündiz şol özüňe sögünip öz-özüňi ýigrenseň?! Ruhyň pes bolaýmasa özüňde gowy hsýetleri tapyp erbet häsýetleriňi düzetjek bolmaly.

Hawa, Leylii, jigim, men

Hawa, Leylii, jigim, men ozumi, hakykatdanam, yigrenyan! Aziz, jigim, bu sana-da jogap!
Yokarda Bayram hem yazypdyr :" ...hacanda bir sawlik goyberemizde ozumizi yigrenip diyyan bolaymasak..." diyen manyda. Mende hemishe yagday sheylerak, sawlik goyberemde bolsa, has mowjap, shu sahypada kabir yazgylary gynanyp yazmagyma sebap bolyar. "Men we bashgalar" blogy, "Ozumiz barada name pikir edyaris?!" quote-y we birnace bloglary shonun netijesinde yazypdym.
Elbetde, ozuni hemishe yigrenmek gowy dal, hatda, kabir tarapdan ozuni soymeli hem bolup biler pikirimce, dykgat edin, bu yazgy menin pikirimce.
Ensallah, Biribar meni ozumi soydurmesin, bashga hemmeleri soydursin, elbetde, Oz razylygy ucin!
Men bir copan adam, kop sawligim bolar, meni bu babatda ne yazgaryn, ne-de haypynyz gelsin! Yone sizden uly hayishym, mana arassa yurek bn dileg edin, elinden we dileinden beyleki ynsanlara zeper yetirmezligim ucin, Biribaryn razylygy ucin, ynsanlara peydaly bolmagym ucin we sh.m!
Shu dilegi menin ucin etmeginizi ahlinizden, myhman-u agzalardan yurekden hayish edyarin!

Sag bolun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

ay yoklay ol ozuni yigrenenokdyrda.prosta aydyandyr.hiç kimem ozuni yigrenmez gayta söyer...

gel ne olursan ol yine gel...

ata wrote: Hawa, Leylii,

ata wrote:

Hawa, Leylii, jigim, men ozumi, hakykatdanam, yigrenyan! Aziz, jigim, bu sana-da jogap!

Ay shu yerini okap gulup oldumay...

name ucin guldun, jigim ?!

name ucin guldun, jigim ?! Sen-a bar-a, mazaly depermikam diyyan TM baraysam :))

Sen men we bashgalar atly blogymy okadynmy?! Shonda gorersin name diyjek bolanymy:)

bir bolek:
Mowzugyn dashynda bolyar, azyrak ozum barada derdinjek, taze mowzukdyr poll acjak dal, men copan, men bihepbe, men samsyk, men yalancy, men aldawcy, men kezzap, men nadan, men namyssyz, men zannyyaman we sh.m.!

ikinji bolek:
Akyl yashda dal, bashda bolar diyipdirler...
Submitted by ata on Wed, 2007-01-17 05:13.

Yokardaky bash yazgym shul saytdaky uly agzalarymyz ucin dal-de, ayratyn menin bn baglanyshykly bolup biler. Name ucindir men ozumi hic halap bilmedim, hemishe ozumi kici gordum, belki-de, nalajedeyin hokmunde. Ensalla, beyle daldir. Yone bashgalaryna gelende, hemishe hormat etmage calyshdym, cunki, hadysda:"Dushmanynyza-da milayim bolun, belki bir gun dost bolarsynyz..." diylenini uyyaryn

has kop shol blogda bardyr :)

[b]"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"