Bitaraplyk bayramynyz gutly bolsun!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bitaraplyk bayramcylygy yetip gelyar.

Bilshiniz yaly bitaraplyk (dekabr) ayynyn 12 sine bitaraplyk guni bellenip gecilyar. Nesip bolsa sanlyja gunden yetip gelyar. Bu bayramcylyga Turkmen halky oz sowgatlary bilen baryarlar. Bitaraplyk diymegin manysy :
Turkmenistanyn hemishelik bitaraplygy hakynda gurrune bashlamazdan onurti “bitaraplyk” sozunin manysyna unsi cekesim gelyar. Ol soz esasan halkara hukugynda, dashary syyasatda ulanylyar. Bitaraplyk- dashary syyasatyn sheyle bir ugry bolup , ony berjay edyan dowlet beyleki yurtlaryn arasynda urush bolan yagdaylarynda ona gatnashmaly daldir we urushyan dowletlere harby komek bermeli daldir, parahatcylyk dowrunde bolsaharby bileleshiklere ya-da toparlashyklara gatnashmaly daldir. Shunun bilen birlikde, bitaraply oz caklerinin eldegirmeszligi, Bitarap dowletin hukuklygyny hem goz onunde tutyar. Eger beyleki bir yurt ya-da yurtlar dowletin bitaraplygyny bozan yagdayynda ol oz bitaraplygyny goramaga haklydyr. XIX asyrdan bashlap, hemishelik bitaraplyk dushunjesi ulanylyp bashlandy.
Turkmenistanyn hemishelik bitaraplygyny halkara mocberinde ykrar etmek ideyasy ilkinji gezek YHG (EKO) yurtlarynyn dowlet bashtutanlarynyn 1995-nji yylyn martynda Yslamatda (Pakistan) bolup gecen dushushygynda president S.A Nyyazowyn cykyshynda one suruldi. Dushushykda, sheyle hem sonar birentek beyleki dowletlerin yolbashcylary bilen bolan gepleshiklerde bu bashlangyc goldaw tapdy. Turkmenistanyn hemishelik nitaraplygyny Goshulmazlyk hereketinin 113 dowletinin 1995-nji yylyn Garashsyzlygyna Kartahenada (Kolumbiya) bolup gecen maslahaty hem doly gollady. 1995-nji yylyn 12-nji Bitaraplygynda BMG-nin Bash Assembleyasy dunyanin 185 dowletinin bir agyzdan ses bermegi bilen Turkmenistan hemishelik Bitaraplygy barada Kararnama Kabul etdi. BMG tarapyndan resmi taydan Bitarap dowlet hokuminde ykrar edilen ilkinji we yeke-tak dowlet Turkmenistandyr.
Turkmenistanyn gin jemgiyetciligi, ahli halky bu shanly habary agirt uly ruhubelentlik we buysanc bilen garshylady, ona bizin yurdumyzyn parahatcylyk soyuji dashary syyasat ugrunyn oran uly ustunligi, halkara derejesinde Garashsyz Turkmenistanyn we onun ykrar edilen bashtutanynyn hazirki zamanyn uly syyasy ishgari Beyik Saparmyrat Turkmenbashynyn agirt uly abrayynyn beyany hokmunde baha berdiler.
1995-nji yylyn 27-nji bitaraplygynda Turkmenistanyn Halk maslahaty bolup gecdi. Maslahatda Turkmenistanyn hemishelik Bitaraplygynyn halkara bileleshigi tarapyndan ykrar edilmeginden halkymyzyn hazirki geljekki nesilleri ucin taryhy ahmiyeti bellenip gecildi, cunki dowletin esasy serishdelerini yurdun icki durmush-ykdysady osushine gonukdirmage mumkincilik doredi.
Bitaraplyk derejesine layyklykda, Turkmenistanyn dashary syyasatynyn Maksatnamasy tazeden duzuldi. Duyp maksady goranmak hasiyeti bolan harby syyasatynyn hem kesgitlenildi. Taze milli bayram- Bitaraplyk bayramy doredildi, ol her yylyn 12-nji bitaraplygynda bellenilyar.
Turkmenistanyn hemishelik bitaraplygy sebitde halkara hyzmatdashlygynyn we gonshucylyk gatnashyklaryn osmegine iterge berdi. Ashgabat shaheri sebit we dunya derejesinde gepleshikler gecirilyan merkeze owruldi. 1993-nji yylda bu yerde GDA dowletlerinin Prezidentlerinin 1995-1997-nji yyllarda bolsa YHG yurtlarynyn Prezdentlerinin 3 gezek dushushyklary gecirildi. Halkara guramalaryn ugurlary boyunca gecirilyan maslahatlaryn sany uzul-kesil artdy. Dine bir 1996-njy yylda Ashgabat BMG-nin we beyleki halkara guramalarynyn howandarlygy bilenkonferensiyalaryn, simpoziumlarynyn 60-dan gowragy gecirildi. Owganara we tajigara gepleshiklerinin hem oran mohum tapgyrlary Ashgabatda gecirildi.
Bitarap dowlet hokuminde Turkmenistanyn abrayynyn artmagy durli dowurlerde ykbal tartyp beyleki yurtlara dushen we shol yerlerde yashap yoren turkmenlere hem onayly tasir etdi. 1991-nji yylda doredilen Dunya turkmenlerinin gumanitar birleshigi mohum we abrayly halkara jemgiyetcilik guramasyna owruldi. Ol oz gos-goni Turkmenistanyn Prezdentinin bashtutanlygynda alyp baryar. Birleshigin bash edarasy Ashgabatda “Mekan ” koshgunde yerleshyar. Birnace dillerde onun “Turkmen dunyasi” atly gazeti we dunya turkmenlerinin arasynda yayradylyar. Hazir dashary yurtlaryn 14-sinde Birleshigin oz bolumleri bar. Olar Garashsyz hem Bitarap Turkmenistan bilen dunyaturkmenlerinin aragatnashygyny we hyzmatdashlygyny yola goyyarlar we gineldyarler.
Turkmenistanyn Bitaraplygy, sebitdaki ylalashdyryjylyk ishi ony dunya syyasatynyn belentligine goterdi. Bitaraplygyn Turkmen nusgasy wagt synagyndan gecdi we sebitdaki yagdayda durnuklashdyryjy tasir edyan netijeli gurala owruldi. Bitaraplyk syyasatynyn ahmiyeti hakda Beyik Saparmyrat Turkmenbashy sheyle diydi: “Bitaraplyk-bizin syyasatymyzyn ozenidir. Ol bizin Garashsyzlygymyz bilen ayrylmaz baglanshyklydyr. Dine dowletimizin berkarar bizin yurdumyza halkara gatnashyklarynda ozunin ozbolushly syyasatyny yoretmage mumkincilik berdi. Yone bitaraplyk bilen berkidilmedik halatda, bizin Garashsyzlygymyz sheyle pugta we mizemez bolup bilmezdi. Garashsyzlyk we bitaraplyk – bular Turkmenistanyn binyadyndaky iki direg sutunidir. Bitaeaplyk we Garashsyzlyk-bu bizin genji-hazynamyzdyr, bizin ykbalymyzdyr”

Siz hem bitaraplygymyz barada oz pikirlerinizi, bitaraplygyn peydasyny paylashyn. Biz nahili sowgatlar bilen baryas.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bugün Bitaraplyk

Bugün Bitaraplyk baýramymyzyň 13-nji ýyly.

Hemmäňizi bu baýramymyz bn gutlaýaryn!

Goý, bu statusymyz sözüň we ýagdaýyň hakyky manysy bn kyýamata çenli dowam etsin!
Goý, bu aýratynlygy bn Watanymyz hemme taraplaýyn tiz we göwrümli gülläp össün!

Şu ýagaýa hemmämiziň hem goşandymyzy goşmagyny Beýik Biribardan dilemek bn!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bitaraplyk bayramingiz gutly

Bitaraplyk bayramingiz gutly bolsun!

Allajan Turkmenistan dowletine has uly osushler nesip etsin!

Bitaraplyk bayramyngyz

Bitaraplyk bayramyngyz bilen!
Allajan turkmenistan dowletimiz mundan beylagem osup, gullemegini dileg edyarin!
Bitarapdygymyza shukur edyan!
_____________________________
Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

agşam palow bişirip iyip

agşam palow bişirip iyip sonam in sonky K-1 duşuşygyny görüp experiment geçireli diyip kolonyany suw bn garyp üstüne kükğrt çyzyp gördük,paat diyip ses çykdy sonam oglanlardan birinin eli yandy yassyk zat bn elinin oduny söndürip holodilnigine iberdik,olam elini sokdy tok urdy hazir göreyin name bolduka...

__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

onsoň?! gynandym

onsoň?!

gynandym oňa!

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

tüükkerdi:) elim agyryar

tüükkerdi:)

elim agyryar diyiba yördi mena jyrdym son-myhmandymdaray:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr