Turkmenistanyn futbol ligasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Futbol mowsuminin jemi jemlendi

Sanjar ayynyn 30-na Turkmenistanyn birinjiliginin jemleyji dushushyklary boldy. Shol gun paytagtymyzyn “Nisa” stadionynda “Kopetdag” futbol topary bilen “Nisa-Candybil” futbol topary basleshdi. Bu basleshik diysen gyzykly gecdi dushushygyn 7 nji minudynda “Kopetdag” toparynyn okde oyuncysy Mekan Muhammetmyradow “Nisa-Candybil” toparynyn derwezesinden birinji pokgini gecirdi. Dushushygyn 28 nji minudynda ol yenede tapawutlandy. Basleshigin ikinji yarymynyn ortalarynda “Nisa-Candybil” toparynyn oyuncysy Mihail Tawarasyan “Kopetdag” toparynyn derwezesinden ilkinji pokgioni gecirmek bilen hasaby 2-1-e yetirdi. Dushushygyn ikinji yarymynyn ahyrynda “Nisa-Candybil” toparynyn okde oyuncysy Ahmet Orazow “Kopetdagyn” derwezesinden ikinji pokgini gecirmek bilen hasaby denlemegi bashardy. 2-2 hasaby bilen denbe-den tamamlady.
Sheyle-de shol gun halkara Turkmen turk unwersitetinin stadionynda HTTU futbol topary bilen Dashaguz welayatynyn “Turan” topary basleshdi. Basleshik 4-1 hasaby bilen yer eyelerinin peydasyna tamamlandy. Shol gun “Nebitci” topary bilen Mary welayatynyn “Merw” topary dushushmalydy emma shol dushushyga “Merw” futbol toparynyn gelip bilmandigi sebapli olara tehniki yenilish yglan edildi.
Shu yylky milli birinjilikde HTTU futbol topary ustun cykdy. Sheylelikde bu topar bassyr ikinji gezek yurdumyzyn cempiony boldy. Balkanabat shaherinin “Nebitci”futbol topary bolsa mowsumi kumush medal bilen tamamlady. Ilkinji gezek milli ligada cykysh edenligine garamazdan paytagtymyzyn “Ashgabat” futbol topary ucunji orny eyelap burunc medala mynasyp boldy.
Bitaraplyk ayynyn altysyna Mary shaherinde yurdumyzyn bash kubogyny almak ugrunda oyun geciriler. Shol gun yurdumyzyn cempiony we kubogyn eyesi paytagtymyzyn HTTU futbol topary bilen ikinji orny eyelan Balkanabat sheherinin “Nebitci” futbol topary dushushar. Gecen yyl bash kuboga HTTU toparynyn mynasyp bolandygyny yatladyarys. Shonda yurdumyzyn cempiony hokuminde cykysh eden “HTTU” topary Turkmenistanyn kubogynyn eyesi Mary shaherinin “Merw” toparyny yenmegi basharypdy.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Bay gepe dushmez

Bay gepe dushmez ekeninay!..men yokarda shu wagt bar puluny futbola yatyr diymedim...onsanam 20 million DOLLARY sen Tm-de gazanmarsyn barybir.dashary yurtda gazansan welin berekella."bir futbolchu.."--ansat ishdir oydyanmi professional sportsmen bolmak.olan her gun edyan ishini nache gunlap edip bilersin?..

Shol pul adamlara yashamana

Shol pul adamlara yashamana bolyar. Hudaya shukur pulsuzlukdan ejir cekenok halkymyz. Shonsuzam onca puly gazanmak ucin azap cekmeli. "Ceksen zahmet, yagar rehnet" we "Yatan okuze iym yok " diyip nakylam bar ahyry. Shonun ucin gezmage gidesi gelenin puly bolsa gider bolmasada, yeterlik pul gazanmaly bolarda.

Shu yokardaky tablisa bilen

Shu yokardaky tablisa bilen suraty ayyrjak yerine link goyaryn bir hili gelshiksiz uly.

way "edit" ayyrlypdyr ekena

way "edit" ayyrlypdyr ekena bagyshlan

ay bolyarlay beyle bolsa.men

ay bolyarlay beyle bolsa.men bolsa barde futbol barada gurleshyandirs oydup,dushundurjek bolup gara-der...

yalnyşmasam, Türkmenistan

yalnyşmasam, Türkmenistan futbol toparlaryna daşary yurtly oyunçy getirmek gadagan.
türkmen oyunçyny başga döwletlere satmaga rugsat berilyar..
emma namedir bir sebapden türkmen oyunçylaryn arasynda satyn alynyanlar gaty az...
we bu türkmen futbolynyn pesligini düşündiryar..

Nebitçi Super Kubogy aldy..

"Merw"in stadiondaky bu yylyn hem kubogyny alan hem çempiyony HTTU bilen Nebitçinin arasynda oynalan "Super Kubok" (Baş Kubok) öz eyesini tapdy..
Nebitçi oyny 3-2 hasaby bilen yendi.
şeylelikde.. ilkinji gezek Nebitçi Baş Kubogy muzeyine akitdi..
geçen yyl HTTU "Merw"i yenipdi..
gollar;
Nebitçi: Hojaahmet Orazow (7nji m), Hemra Amanmamedow (52nji m), we Rahmanguly Bayliyew (80nji m- penaltydan)..
HTTU: Berdi Şamyradow (13nji m) we Begli Nurmyradow (67nji m).

Nebitçimi Baş Kubogy bilen tüys yürekden gutlayaryn..
AFC Kubogynda hem üstünlikli çykyş edip Türkmen Baydagyny belende galdyrmagyny dileg edyan..

Berdi Shamuradov diyyanleri

Berdi Shamuradov diyyanleri gaty bet oydyan,her oyunda gol atyp galya,adyny yaman kop eshitdim!

Senden birinji gezek

Senden birinji gezek eshityan. ozumem Turkmenistanda. haysy komandada oynaya?

TM futbol

TM futbol ligini haysi saytan gorup bolar

salam alymyrat,

salam alymyrat, Hoşgeldin.
tm ligasyny ilki bn şu sahypadan görüp bolyar. :)
başgada www.the-afc.com we www.turkmenistan.ru www.turkmenistan.gov.tm garaz gözlabermeli..
yöne bu sahypada agajanh tüwelemeden ilkinji bolup bize yetirip beryar.
dogry gerek agajanh? :)

yogsa name elbetde dogry :)

yogsa name elbetde dogry :)

Protozoa wrote:"Yatan

Protozoa wrote:

"Yatan okuze iym yok" ol diyyanin dogry...
Yone men basga zat hakda aytjak boldum...
Gepin gysgasy Turkmen Manadynyn hummedi yok...

Gaz, tok, suw mugt.
Hemme zat gowy.
(Her gun suny 40 gezek gaytalap yasabermeli)

Yogsa-da futbol nama geregay. Tursikli topun yzyndan ylgasyp yormek hiy turkmene geliserma?

Wiy yatdan cykypdyr bizde

Wiy yatdan cykypdyr bizde duz hem mugt!

McMurry wrote: Farabi name

McMurry wrote:

Farabi name diyjek bolyanina dushunip bilmedim. Manysyny has achygrak aydip bilermin? Bu yazan sozleminde yansa alma barmy ya-da yone aydip goyberdinmi?

Hey seyle ajayip, esretli dowrumizi - Altyn Asyrymyzy hem yansa alyp bolarmy?

Aytmak yene yatdan cykypdyr

Aytmak yene yatdan cykypdyr gaz, tok, suw shol sanda duz hem bizde mugt!

Benzinem mugt diyse boljak,

Benzinem mugt diyse boljak, suwdan arzan. 10 lt. AI95 = 1 çüyşe Arçabil :D. Yöne erbet tarapy benzin hemme yerde tapdyrmayar, Aşgabatda 7/24 bar diyaymesen, başga yerleri bilmedim-da, birem Balkan taraplarda kandir, çykyan yeri wse taki.. ))
ﻦﻐﻂ

Farabi gurruni kesa

Farabi gurruni kesa cekmesene how, nahilay walla :D mugt bolmanda-da arzan sho zatlar. mysal ucin bize gecen tomus gaz puluny almaga geldiler. 6 aylyk 50 mun. sen ulansanam ulanmasanam, asha ulansanam shuny tolaymeli diydiler. mugt yaly-da.

Shu apet suraty....

Shu apet suraty ayrip bolanokmay? Gaty betgelishik bolup dur. Sahypany ulaldyar.

Ayyrdym.

Ayyrdym.

Shu tablisada link goyjak.

Shu tablisada link goyjak. Gelishigini alyar.

Kopetdag

Mana Kopetdag topary has yarayar. Onler gaty gowy oynayady, o wagtlar men a kichirakdim, dost oglanlar bilen kawagt giderdik futbola, esasanam Kopetdag-Nissa, ya da Kopetdag-Nebitchi, gyzykly oyunlar bolyady. Indi bolsa gynansagam, onki Kopetdag yok, GDA-n chempionatynda Kopetdag gaty ustunlikli chykysh edyardi. Kashka shon yaly Kopetdagy gormek yene-de miyesser etsedi.

Nakyl...

"Yatan okuze iym yok" ol diyyanin dogry...
Yone men basga zat hakda aytjak boldum...
Gepin gysgasy Turkmen Manadynyn hummedi yok...

Hmm...

Farabi wrote:

Wiy yatdan cykypdyr bizde duz hem mugt!

Farabi name diyjek bolyanina dushunip bilmedim. Manysyny has achygrak aydip bilermin? Bu yazan sozleminde yansa alma barmy ya-da yone aydip goyberdinmi?

Hmm...

Farabi wrote:
McMurry wrote:

Farabi name diyjek bolyanina dushunip bilmedim. Manysyny has achygrak aydip bilermin? Bu yazan sozleminde yansa alma barmy ya-da yone aydip goyberdinmi?

Hey seyle ajayip, esretli dowrumizi - Altyn Asyrymyzy hem yansa alyp bolarmy?

Sen sheyle diyyan bolsan sheyle bolsun.

ol Kopetdagyn yeke özünin

ol Kopetdagyn yeke özünin şeyle ozdurup üstünlikli çykyş etmegi men pikirimçe,
ol topara berilyan goldawdy..
yagny Şyhmyradow (önki daşary işler ministri we sonra sport we syyahatçylyk ministri boldy) Köpetdag fanaty diyip eşitdim.. :)
gowyja edip hem goldaw beryan eken..
sonra döwlet Köpetdaga stadion gurup berdi.
98-99 yyl töweregi, goldaw, sponsorlyk kesilenden sonra, köpetdag peselip başlady.. şu wagt hem gynandyryjy yagdayda..
yöne hazirem birazjyk goldaw berilse, ayaga galdyrmak ansat düşer..

agajanh köp

agajanh köp sagbol..
aslynda taze çykarylan "baş kubok" diyilyan zatda; kubogy alan we çempiyon bolan oynamaly..
emma HTTU topary hem kubogy aldy hemde çempiyon boldy.
şol sebapli, ikinji bolan Nebitçi bilen oynayar.
we has meni begendiryan husus, bu yyl AFC (Aziya kubogyna)'a hem HTTU bilen Nebitçi gatnaşar..
olara üstünlik dileyaris.
geçen yyl HTTU gaty onat çykyş edipdi yöne, üstki tapgyra çykyp bilmandi..
bu yyl Inşalla gowy çykyş ederler..
HTTUnyn üstünligini gabanyan.. :)

Garaşsyzlykdan sonra çempiyon bolanlar:
1992 Kopetdag Ashgabat
1993 Kopetdag Ashgabat
1994 Kopetdag Ashgabat
1995 Kopetdag Ashgabat
1996 Nisa Ashgabat
1997/98 Kopetdag Ashgabat
1998/99 Nisa Ashgabat
2000 Kopetdag Ashgabat
2001 Nisa Ashgabat
2002 Shagadam Turkmenbashi
2003 Nisa Ashgabat
2004 Nebitci Balkanabat
2005 HTTU Ashgabat
2006 HTTU Ashgabat

çepiyonlyklaryn sany:
6 Kopetdag Ashgabat
4 Nisa Ashgabat
2 HTTU Ashgabat
1 Nebitci Balkanabat
Shagadam Turkmenbashi

Turkmenistanyn milli takimi

Turkmenistanyn milli takimi shu wagt aziya elemelerinde barmy blyan bar bolsa aytsynla

2007de geçiriljek Aziya

2007de geçiriljek Aziya Kubagy saylamalaryna (elemelerine) ya türkmenistany almadylar..
ya-da türkmenistan öz islegi boyunça gatnaşmady.. takyk bilemok,
emma yokdygyny bilyan.

Turkmenistan'da yekeje gezek

Turkmenistan'da yekeje gezek futbol'a gidip gordum,onda-da oglanlar
yor yor diyip duransonlar "za kompaniyu yevrey povesilsa" diylenini etdim :)
Nesip bolsa shu gidishimde giderinda eger oyunlar oynalsa!

yalnyshmayan bolsam

yalnyshmayan bolsam turkmenler elendiler oydyan.Ozbeklere bolaymasa.yone birinji turda beyle guychli garshydashyn dushmegi adalatsyz bolyar,men-a gaty gen galypdym beyle bolanyna.

Ay bizin ligamyz...

Gynansagam bizde futbola onchakly uns berilenok... Ay yone shona millionlap pul cykaranyna degyandirem oydemok...

futbol millionlap pul

futbol millionlap pul chykaranyna degyar.yone edil shu wagt dowletimiz uchin beytmek yalnysh bolar,bashgada pulun gerekli kan yeri bar.yone has osen dowletlerde futbola pul yatyrmakda many bar diyip pikir edyan.gowy futbolchylar millionlap gazanyarlar.meselem Beckham yilyna 20 million toweregi gazanyar.yone muna hokman millionlap pul yatyrmak hokman dal,chagalar shun usti b/n ustunlik gazanyp bolyanlugyny bilseler bolyar.in esasy zat adamyn ozundaki isleg elbetde.kop afrika yurtlarda futbolist,basketbolist yada bokser bolmak bayamagyn yeketak yoly...

Millionlap pul...

Aydali senin diyenin bolsun...
Gorup otyrsyna Turkmenistanyn yagdayini...
Ortacha aylik 1.5 million manat...
Onson bir futbolchu hem 20 millionlap aylik almaly bir yilina ... Hany munun niresi gowy...???

Protozao mena sana garshyrak

Protozao mena sana garshyrak 1.5 milliondan koprak. nesip bolsa 2008 nji yylda aylyk iki esse galdyrmaly diyip Beyik Serdarymyz yglan etdi.
Onnanam barde gaz,suw,tok,duz mugt, shonun ucin hem sag bolsun aytmaly.

Protozao :
1.5 million manat..

Ay gardash...

Bay ushakcyl ekeninay... Men ortacha diyip aydip otyryn-a... Bar onda shol 2 million manat bolsun...

Onna bolyar, yone olam

Onna bolyar, yone olam ortaca aylyk. 500 mun manadam pul ahyry.

Hawa ...

500 mun manadam pul... 100 manadam pul...
Yone ikisinin hummetinin arasynda tapawut bar...
Bizin watanymyzda 2 million aylik bilen arkayin yashap bilyan... Emma pul jemlap dashary yurda- zada gezelenje gitjek bolsan 1-2 azap edip jemlemeli... Ojagash pulunam gaty bir yetip baranok...
Aytjak bolyanim beyleki dowletlere garanynda gynansagam Turkmen Manadyny hummeti gaty pes...