Yakymly adamlar bilen tanyshanynyzda size name zat in guychli tasir edyar?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Gozleri
26% (9 votes)
Yilgyryshy
23% (8 votes)
Sachlary
0% (0 votes)
Yuzi
11% (4 votes)
Bedeni
14% (5 votes)
Egin-eshigi
3% (1 vote)
Ayakgaby
6% (2 votes)
Sesi
9% (3 votes)
Bilemok
3% (1 vote)
Jubusi
6% (2 votes)
Jemi 35 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men sesi diydim...

Men sesi diydim, yagny adamyng gurlemesinden tasirlenip bolyar... Gyz bolsa ilki ses songra göz diyerdim... Aslynda adama göra üytgeyar...

:D

hehe

men derrew bedenine seredaymesem :)
ay yokda,belki sesi hem bolup biler.gözide owadan bolsada bolyar:)

Men bashgada story

Men bashgada story yazypdym,ol name uchin chykmady entegem dushunip bilemok.adminler bir zatlar edip bilmezmika bu babatda?

Ilki sesi son bolsa gozi..:)

Ilki sesi son bolsa gozi..:)

Men-a adamlary sesinden tanayan esasan.. Shuwagta chenli-da meni yalnish netija eltmedi..:)

Menä sesi diýdim ýöne

Menä sesi diýdim ýöne barysy bilelikde öýdýän sesi, gözi, ýylgyrşy :))

jubusi diyeniniz yokmay

jubusi diyeniniz yokmay :-)
saglygynyz

Men yakimli adamlar bilen

Men yakimli adamlar bilen tanshanymda sesi sonam gozi unsumi cheker..

A yakimli dal adamlar bilen tanshanymda bolsa... Beh namesi guycli tasir edyarka mana yakimli dal adamlaryn..:) Asyl men yakimli dal adamlar bilen tanisdimmikam beri? Tansandyryn welin onun yakimli daldigi ya-da yakimlidigi baradaky pikire tansanymdan son eye bolandyrynmykam diyyan..

Adamyn yakimi ya-da yakimsizligi tanyshman eye bolup bolmayan tasirler esasynda doreyarmika diyyan men-a:)

Durshuna filosofiya boldy welin dusunendirsiniz diyip umyt edyan..

Gaty...

Gaty görmeseng düşündirseng begenerdim...

:D:D:D

Ay Garadag

Ay Garadag dusunipdir..:)

Adamyn yakimlidigi ya-da yakimli daldigi baradaky karary nadip beryarsin sen meselem?:) Tanyshman shol pikire eye bolup bolmayar diyjek boldum..

ay menin sorajak bolan

ay menin sorajak bolan soragyma dushunendirsinizle sizem.bir gorende goni gowy tasir galdyryan adamlar bara.ana men sholar barada sorayan.
men shuna menzesh amerikada gechirilen pollun netijelerini gorupdum.yone onda oglanlar gyzlar barada soralyar,gyzlarada oglanlar barada.birinji bolup gozler b/n yilgyryshy gelyar.oglanlarynkyda 3. yerde beden gelyan ekeni.gyzlankyda bolsa 4. yerde egin-eshigi gelyadi oydyan yalnyshmasam.

elbetde gozleri

elbetde ilki gozleri sonra bolsa yilgirishi

gozleri dolan aydyr
gashlary dogan aydyr
yiligiranda il bagtlydyr
belki dunye-de shona zardyr
yilgirishin dunyeden gabanyan

yüzi owadan bolsa

yüzi owadan bolsa boldygy...
göni eredyar :D

soňky döwür

soňky döwür "pytardýaňow" Myratjan! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

yakymly boljak bolsa in

yakymly boljak bolsa in tasirlisi sesdirda
:D
men ucina in yakymly yeri eli salamlashanda gysyshyndan gyzgynyndan bilip bolyar
:dsheylerak :D

......................buda geçer.......................

Ola...

Ola "daşy jajek içi möjek "lerden hem bolup bilyar...
Daşy owadan bolup içi ejderha yali yanip duran hem bolyar...

:D:D:D

esasy zat dashky

esasy zat dashky gozellik,sebabi hiçkimin içini bilip bolmaya,in bolmanda dashy bir owadan bolsun..oz içimin nahilidigini ozum bilemok illenkini nadip bileli
:D
oyun etyandirin...içki dashky gozellik dawalary bolanda gaharym gelip aytyan zatlamdyrrr

:D:D

......................buda geçer.......................

Hrrrrr...

Hrrrr men bilennnn oyunnnn etmeeeeeeee!!!

:()

bagyşlan welin, ilkinji

bagyşlan welin, ilkinji tanyşanyzda diyilyar..
ilkinji tanyşanynda..
gyzyn owadanlygy ing yokary tasir edyar..
garaz owadan gyz 1-0 önden başlayadaray :D

Hmmm

Hmmm menem şeyleda içi yamandyr diyip barylanok diyjek dal barylyar yönekey oyu edayin diydim. Dost ;)

dogry owadanlyk bolup

dogry owadanlyk bolup biler...
kabirleri ucin renk
:D

......................buda geçer.......................

Haysy owadanlyk?yuzunin

Haysy owadanlyk?yuzunin owadanlygymy,bedenimi,gozlerimi yada yilgyryshymy?

BAY BOOOOW

AY HEMMANIZ BIR ZATLAR DIYIPSINIZ VELIN MENA ONURTU ADAMKARCILIGINE SERETYAN BU TAYDA ON YALY SES BERIP BILMEDIGIM UCIN GEZLERINI SECDIM SEBAI SEREDIS USULU ICINDAKINI DASARYK GORKEZYAMIKA DIYYAN

Ilki tanshangda

Ilki tanshangda adamkarchiligini nadip biljek onun?:)

Beh.. jubusi diyenem bar

Beh.. jubusi diyenem bar eken-ow..:)

hmm

men gozleri diyjek weli gozlerden hiç zat bilip boljak dal.sen in gowusy oturyp bileje bir yerde nahar iy,gepleyişine seredip bahany berip bilersin...
adamlary nahar iyende yada yola cykanda tanap bolyamyş :P

a meng ucin ozuni alyp

a meng ucin ozuni alyp barshy meselem name hakda gurleyar egerde birhili samsyk zatlar hakda gurleyar bolsa yada oturanda birhili oturan bolsa eto uje gowy dyal.hehe.

mening uchin ilki hasiyet!

mening uchin ilki hasiyet! Maysanyng yazyshy yaly: "ozuni alyp baryshy". Ichi jajek bolmagy.
Hasiyeti gowy bolsa galan zady hichle!

bay bay

hany hasiyetini nadip bilersin ilk gorende sona jogap berin hany :P ??

Ol yakymly bolsa bolanyda.

Ol yakymly bolsa bolanyda.

hmm

respect the ideas...

Men gen galdyryan zat kop

Men gen galdyryan zat kop kishinin beden diymegi we hich-kimin sachy diymezligi.men-a sachymam daramok koplench,indi voobshe darajak dal:)

Sacha-da azda-kande uns

Sacha-da azda-kande uns berilyandir-lay..:) Yone beyleki kriteriyalar bilen deneshdireninde yzda galyandyr elbetde..

mena sachym bozuk bolsa

mena sachym bozuk bolsa duzetmane yaltanyp kepka geyande gidiberyan.hich kim gorenok hich kim bilenok

Ay sachyn gorunmeyan bolsa

Ay sachyn gorunmeyan bolsa kepkanga uns berler-da name..:)

indaa 6-7 ay bolandyr kepka

indaa 6-7 ay bolandyr kepka geymedigime,saçymyn onkiligi yok indi. on tomus hem bolsa uzyndy, indi gyş bolsa-da gysga tutyan
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

hmm

saç hem gereklii yeri gelende ,yone birhili men muna hiç nazar salamok.ay kirli bolmasa bolyada... :P
yone dogrymy aytsam haçandan bari saçyma darak urmadygy bilyan.sebabi saçym uzyn we hemişe elim bilen darayan yaly edyan.darak degirsen birhili elektriklenyan yaly.yerinde duranok saclar :)

Aý menä bir 30 minut

Aý menä bir 30 minut gepleşmän adam ýakymlymy, dälmi karar berip bilemok.
Maňa ýakymly görünmek üçin gepleşip görmeli ýüzbe-ýüz.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Elbetde Myradyň aýdany hem

Elbetde Myradyň aýdany hem dogry, eger söz gyz maşgala barada bolsa, onda ilkinji sekund owadanlyga seredilýä. Ýöne şonda-da gepleşmän ýakymly bilip bolanok
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

tazeden janlandirmali sheyle

tazeden janlandirmali sheyle pollary!

hmm

Bah nameler bolyarow Gadyr aga beyle pollary janlandyryp dursynla:)
dawleniya, yurek urush, gan aylanysh gowydyra:)

bahar-yaz geldi! Howalar

bahar-yaz geldi! Howalar uytgeyar..:)

bah howany günalaymeli

bah howany günalaymeli diyyami onsan:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Jubusi :)))) Hahaha...

Jubusi :)))) Hahaha...

uytgarmika netijeler?shu

uytgarmika netijeler?shu wagt achsama sachlaryny goymarynam,kellede sach galmady:(

ps.hich kimin sachy bellemanligi begendiryar:D

mena yılgırışı

mena yılgırışı diydim..

bir tanşym başga bir joram barada aydan sözi yadyma düşse gulkim tutya: "o name yılgırmagyn sunnetdigini bilenokmay? birje gezegem yılgıraymady" :))

GÖZLER

Gözler yalan söylemez,göz kalbın aynasydyr.

hahahaha,duynjik 18

hahahaha,duynjik 18 vote-di.eyyam 34 bolayipdyr.tazeden achayinmy diyip pikirlenip oturdym,achjak dal indi,beripdir her kim sesini.

Adamyn ozi eyyam yakymly

Adamyn ozi eyyam yakymly bolsa, onda yylgyrysh, yuz etc. gownejay bolmagy adaty, tak chto egin-eshik menin ucin-a... edil utuklenip, donup duran bolmak hokman dal, bir-a arassa, ikem ozune gelishdirip geysin, bolany...

sheyle pollarda haysina ses

sheyle pollarda haysina ses berenini görüp bolyamay?!
ön name bellanimi bilemok, yöne şu vagta sesi diyyan
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

sana ne polojeno:) gozleri

sana ne polojeno:)
gozleri diyipdirsin.

ay menin ucina hemmesi hem

ay menin ucina hemmesi hem tasir edyar diysenem boljak:)
Yilgyryshy- hacanda yylgyranda yanagynda yamycka diyilyarmi shol doranda- ya-da 32 dishi owadan gorinse,
Sachlary- sachy gelli zat bolsa bah hakyky gelmika ya sahardan zat dondyryp goydylarmyka diyip:)
Yuzi - yuzunde dukurtik bolmasa bah munun yuzunin arassalygyny, cagan yuzi yaly diyyan
Bedeni - hmm sport bilen meshgullanyamyka diyyan
Egin-eshigi - arassaja bolsa ya uytgeshik zat bolsa egninde bah nireden aldyka nace manada diyip pikirlenyan:)))))))))))
Ayakgaby - tuweleme nirede yashayarka kowshinin zat arassalygyna palcyksyz kocede yashayar oydyan)sebabi bizin kocamizden cykyanca gara palcyk bolyar:))
Sesi- tuweleme sesi turbadan cykan yaly irden cig yumurtga zat icmayika diyyan
Bilemok - menem bilemok
Jubusi - tuweleme bu adamay pulu yerden tapan yaly bolar boolmajak zatlara pul sowup yorlay, nahili gazanyarka diyyan:))))))))))))ay gozlerem birhilje tasir edyarde, gozi icinden gecip dursa gacasyn gelyar, yakymlyja bolsa gurleshesin gelyar:)))))))))))))))

milka wrote: hacanda

milka wrote:

hacanda yylgyranda yanagynda yamycka diyilyarmi shol doranda

Oymurjyk..:)