Öý haýwanlary hakynda

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Pişigim bar
15% (5 votes)
Güjügim bar
27% (9 votes)
Pişigim we güjügüm bar
9% (3 votes)
Bardy weli öldi (öldüler) :(
27% (9 votes)
Hiç haçan bolmandy, gerek hem däl
21% (7 votes)
Jemi 33 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

.

İtjagazym bolmaly öyde eger gaçyp gitmedik bolsa. Üçburç somsany daş edip iyyadi.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Bagira

Bir wagt öye bir pişijek gelipdi, zat diyman iymitlap ugradyk. Son çagajygyny getirdi bir gün - garaja. Jigim 'bagira' diyip at dakypdy. Bagira indi uly pişik boldy :)

men Bagiram..

men Bagiram senin Bagirani yener/urar :)

Bizde shirhan diyip

Bizde shirhan diyip bardy,son oldi:(

Agajan kellane gowy pikirler

Agajan kellane gowy pikirler gelyar,yone develop etmeli ekenin.
meselem:

1.pishigim bar
2.gujugum bar
3.toty gushum bar
4.hemmesi
5.toty gushumy pishigim iydi
6.pishigimi gujugum oldurdi
7.gujugum zynjyry uzup gachyp gitdi
8.Hiç haçan bolmandy, gerek hem däl
9.bashga
10.oyum yok:(

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Betay senem:)"

hmm

şolaryn biri hem yok bolsa natjek :P
ine meselem geçen yil bir yilan,bukalemun,toty guşy bardy bizin oyde :)
name edip yazmaly indi barik:S :P:D

9.bashga diyip

9.bashga diyip yazaymasan,son ashakda kommentde yazarsyn bolekamun bar diyip:)

TM'de howluda gujuk saklayan

TM'de howluda gujuk saklayan bolsan olam oy haywanlaryna giryarmay? Ol howly haywany ahyryn:)

gujuk hakda

shu vagt bizde bir avcharka gujuk bar.zastavadan getirdik.pahyrjygy garrany uchin pensiya chykarypdyrlar.
hakyky avchy gujukda,zastavada avlayan zatlaryny bizin oymizdede dovam edyar.
oyde juyje galmady:)

Mlyaa yadyma dushyar,yarym

Mlyaa yadyma dushyar,yarym sagadyn ichinde 15 juyjani oldurip gomup goyanyny.
biz bolsa gonshylardan gorup yorduk:)

hahhaa

hahhaa
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

it.

Men itime kotlet beryadim. Ejem nirelerden bişirdip getiryardi özi iyman men bolsa gizlin gizlin ite beryardim. Şu ors döwrünin süyjije kotletlary bara buhanka çörek bilen. Yummie.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Meňä güjüjegim bar

Meňä güjüjegim bar gyzjagaz :)) Kiçi wagtymdan bärem güjük saklaýadym köpüsi öldi şu wagtkym 4 ýyl bari ýaşap ýör. Pişikleri halamok birhili kilçik gyzlara meňzedýän sülmürän bolup birhili nejisje görýän. Guşjagaz saklapdym öň papugaý ýöne soň uçdylar. Kiçi wagtym kirpim bardy indi balyk alasym gelýä.
Kim türkmen güjük saklaýa türkmeniň Alabaý güjüklerinden?! Men şolary gowy görýän weli ýöne biraz gorkýan olary daňmasaň adamlary dişlejek ýaly bolup dur ýöne owadan güjük.

Alabay.

Menki Alabayda, goçok apet yone adamkarçiligi gowy, dişlesede gözünde gynanç we mahir bar. Gije oturyp gepleşyas. Ol betonda yatyar, menem göwresine kellami yaplap yatyan gijan sowugynda. Yyldyzlara seredyas bileje. Yone betonda yatmak zyyanly. Biza indi gutardyk, siz bir beytman.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Wah

Wah babamlarda Akbay diyen apet goyun it bardy hazirem yatlayan... Kichidim özümem daşarda babamlaryng yakinragynda oynap yördüm... Akbayam yanymda dy bir görsem daşyrakdan it manga tarap süsdürilip gelyar welin, Akbay halas edaydi... Erbet urş gitday men bir tarap dan daş belleyan Akbay birtarapdan gana bulap dur... Pahyr it gelenine pushman bolandyr... Menem ylgap baryp babama bar bolany gurrung berdim... Sho gun hich yanymdan ayirmadim...
Pahyr Akbayi zaherlapdirler... Erbet gynanypdym...
:(

Itlerin wepalylygyna soz yok

Itlerin wepalylygyna soz yok hakykatdanam..

TR-de guşjagashym bn 20

TR-de guşjagashym bn 20 toweregi balygym baaaaar

TM-de blsa jigimin güjigi bar mena halamok yigrenyan
özümin bolsa garrap giden yalta pişigim bar
:D

......................buda geçer.......................

Mal...

Mal eyesine mangzar diyip yöne yere diymandirler ata-babalarymyz...
:D:D:D

hayyyyt :D garry diyjek

hayyyyt
:D
garry diyjek bolyanmy ya yalta
:D

......................buda geçer.......................

Ony...

Ony sen pikirlenip gör...
:D:D:D

hmmm birem pişigim şeyle

hmmm
birem pişigim şeyle bir akylly
owadan
mylayymdy
aytmak yatdan cykypdy
toweregin güjükleri ona ashyk bolup olup ocyadi
:D:D:D:D:D

......................buda geçer.......................

Hmmm

Hmmm
Tuweleme onda bu pişigi başga yerden tapansyng...
Bu pişik hakyky seng pişiging bolsa waşi de bolmaly onda...
Bu pişik yatdan çykaryar my?
Ya da bilengok my...
:D:D:D

yatdan cykarmalysyny yatdan

yatdan cykarmalysyny yatdan cykarya
:D
:D
ady bruce lee
cagajykka aldym,mamalan saman kepbesinden
:D
bah yaman kop sorayan welin ha name

......................buda geçer.......................

Ay şol Pişigi

Ay şol Pişigi sanga mengzetjek bolyan welin bir hili mengzedip bilemok... Elbetde kabir hasiyetlerini mengzedip bildim...
:D:D:D

eska yuwashyrak how hazir

eska yuwashyrak how hazir nace kiledigini aydaryyyn
:))))))

......................buda geçer.......................

Hmmm

Biraz horlanandyr-how
:D:D:D

sheylemi hany gelende

sheylemi hany gelende goreli
name o yerde dine corba icyanmi?
gel barik hezillik
lahmacun bn pizza iyyas ayakaldygyna
:D
arzanlady shu gunler
donas gymmatlady sho gelenson kayseri bary sho yerde..
:D

......................buda geçer.......................

Donas

Donas diyensong barde biz ayaga galdygymyzça donas iyyas...
Yöne hayran galarsyng meni görüp

Yagny: "Üçgen abi üçgen"
:D:D:D

goysanay 2 burcy

goysanay
2 burcy ashakdadyrlar
3gen diyen bolup onem gorduklay 3genini
:D

......................buda geçer.......................

Ay

Ay goysana Anna
Namede bolsa sendena hor mykam diyyan...
Sen bilmesengem biz barde 2 gunde bir top oynayas...
Yzyny sen pikirlenip gör...
:D:D

aldamasanay men duyn

aldamasanay
men duyn seretdim 66 kile bolupdyryn
gel goreli hany
hayran galasyma gelya
:D

......................buda geçer.......................

Bor

Bor Anna
Beydip bir birimizi masgara edip duramly
bar kemçiligi şol çişik pişiging üsti bilen boldy...
Şol pişigi göraysem öldürerin...

Buzzlightyear wrote:

Buzzlightyear wrote:

dişlesede gözünde gynanç we mahir bar.

Shuna gulup oldum shu wagt:)

Esenalig bilen anna gowy

Esenalig bilen anna gowy gidishipsiniz.. Guldurip bildiniz-le:) Hehe:)

pişigi halayan.. yöne

pişigi halayan..
yöne pişigim yok..
baramda alaymasam.

mende gowy pişik bar eger

mende gowy pişik bar
eger juda tapmasan mana guk diy bereris
:D

......................buda geçer.......................

Hayt.

İndem pişik söwdasyna başladynyzmay.
______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

student oglanda dushunay

student oglanda dushunay name
gel sanada bereyin arzanyrak bu sayta giryanlere
:D

......................buda geçer.......................

suratlar

Ine menin pisigim bilen gujugim.
Gujugim oldi. Pisigim heniz hem diri, 7-8 yyl boldy oydyan
bizde yashap yorenne.

Gonurja

Pishik

Sizem goysanyz, oduk buduk ;)
saglygynyz

Ay tuweleme sen bize deregem

Ay tuweleme sen bize deregem goyyan-a:)

Ay men-da kan zat yok ol barada..

Quote: goçok apet yone

Quote:

goçok apet yone adamkarçiligi gowy, dişlesede gözünde gynanç we mahir bar.

Hehe adamkärçilik diýilen zat haýwanlarda-da barmaý :) ?! Seň güjügiňi urşdyrýaňmy diýjek bolýanym köplenç it urşyna zadyny alyp gidýälerä pul goýup urşdyrýalar! Düýn men bir güjüjegi gördüm eýesi urşdyryp gelýä öýdýän pahyrjyk gara gan bolupdyr özem daýaw güjük gowy dälläý urşdyrsalar.

.

İtimde bolan mahir we adamkarçilik köp adamda yok. Uruşdurmakmy ? Ona bir zat bolyança mana bolsun. Özüm başga itlerin üstüne topulyp ony gorardym. Bileje şlanga bilen suwa düşyanimiz yadyma düşdi, gözüme yaş aylandy.

______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Buzzlightyear wrote:

Buzzlightyear wrote:

Özüm başga itlerin üstüne topulyp ony gorardym.

:)

Buzzlighter, Afrikanyn

Buzzlighter, Afrikanyn howasy okeanda bolsanam tasir edyar oydyan :)
Ay bolsa-da gen ekenin-ay, agam, degishme zat gecirsenem kan gowy dal bolaymasyn :))

Wiy, ol yerde okeanyn icinde-de int baglanshygy barmay :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Gujugimiz bar, ady Knopka,

Gujugimiz bar, ady Knopka, hemmesinin adyny ejem dakyar. On Ejebay atly itimizem bardy, bay, shu ejem haywanlary gowy goryar-a! Men-a erbedem goremok, yone bolmasa has gowy goryan.

Tomiris wrote: On Ejebay

Tomiris wrote:

On Ejebay atly itimizem bardy

Beh.. Ol ejebay diyen bir yercheken birinin-a janyny yakipdir oydyan erbet edip..:)

Hany aydilyar-a: Shonun adyny ite dakaryn.. diyip..:)

ay

ay bizde pishik kan kopeldiler kime gerek bolsa aydaysyn
goyunymyzam bar bay halamogay shu goyun diyilyan zady yanyna bardygyn burnuny piserdim ............ bashlayar

eger akjasy bar bolsa mana

eger akjasy bar bolsa mana bersene
:D

......................buda geçer.......................

Wah

Wah manga bersene shol goyuny menem saklaryn gaygy etme...
;)