Ayallar ve Erkekler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

AYAL ERKEK VE ŞİŞLİK(ŞAŞLYK)

1. Erkek şişlik ve şişlik kömürüni çıkarar.

2. Ayal demirini tamizlar.
3. Ayal dükana gider.
4. Ayal gassaba gider.
5. Ayalojaga gider.
6. Ayal salady ve sebzeleri tayyarlar.
7. Ayal bişiriljek etleri tayyarlar.
8. Ayal, etleri bir tabakda,galan zatlaryda bir tabakda tayyar edip goyar.
9. Ayal tamiz demiri ve tayyarlan tabagyny, şişligin başynda elinde piwosy bilen duran adamyn yanyna getirer.

10. Erkek etleri şişlige düzer.

11. Ayal içeri geçip stoly tayyarlar.
12. Ayal sebzelerin bişmesine sereder.
13. Ayal deserti tayyarlar.
14. Ayal gaytadan daşaryk çykar ve arine etin yanyandygyny habar berer.

15. Erkek kop bişen eti demirden alar ve ayala berer.

16. Ayal tarelkalary çıkaryp, stola düzer.

17. Erkek içgileri doldurar.

18. Ayal stoly toplar, kofe tayyarlamaga gider.
19. Ayal kofe ve desert hödürlar.
20. Ayal nahardan son, stoly tamizlar.
21. Ayal gidip gap çanak yuwar, aşhanany tamizlar.

22. Erkek şişligi duran yerinde goyup gider, sebabi içinde yanan kömürler bar.
23. Erkek ayalyna bugün aşhana işini etmekden nagile bolup bolmadygyny sorar.
24. Erkek ayalynyn hayran galan yuzune seredip ayallary şat etmegin mumkin bolmadygy hakda pikir eder :) ;)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Beh, name uchin ayallar

Beh, name uchin ayallar beyle kop ishleyarlerka?
Shonda-da erkekler ayallaryn nagile-da.

Gozgalaň turuzjak

Gozgalaň turuzjak bolýaňmaý Jemile?
:D

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hava

bu durmusyn cyzgysy :P
yone cyndanam yagday seyleda !!

Bah..:) Ayallaryn bizin

Bah..:) Ayallaryn bizin durmusymyzdaki orny gaty uly ekeni..:)

Sagja bol malik:)

Dun-onnun uzyn wagtdan son

Dun-onnun uzyn wagtdan son oz elim bn eshik yuwdym, kir yuwyan mashyn dowulenson, ey, shu zenanlara telpek cykardym yene bir gezek :)
Janlaryna berekellah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

durmuş çyndanam şeyle

durmuş çyndanam şeyle dal..
men-a şeyle yagdaya hiç duşmadym.

we ayalyndan nagile bolup yöran erkek görmedim..
adamsyndan narazy bolyan ayal köp yöne :)

aý olar köp zatdan närazy

aý olar köp zatdan närazy :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hmmm.

Sebze = Gök önüm .

______________________________________________________________________
To infinity, and beyond !

Ayallar we erkekler barada

Ayallar we erkekler barada her kimin tejribesi bashga-bashga oydyan:)

Ayalyndan nagile bolyan

Ayalyndan nagile bolyan erkek kop-le. Dogry, adamsyndan nagile ayallar hem bar, yone eger sebap bolmasa nagile bolmazlara, sebabi bardyr belki.
Yone hich kim biri-birinden nagile bolmaly dal. Nagile bolup gazanylyan zat yok, dine biri-birine dushunishmezlik bolyar, ondan ayallar oz etmeli ishlerini, erkekler hem oz etmeli ishlerini edip yashabermeli.
Adamsy ayaly uchin mukaddesdir, shonun uchin adamsy name et diyse shonun diyeninden chykman edibermeli. Yone beyle diysem erkekler hemme zady ayallara diymeli diyemok, olar hem oz chenini bilmeli. Gerek yerinde ayalyna komek bermeli.
Ay garaz, biri-birin bilen maslahatlashyp yashamaly.

sawlik we duzedish

jemile wrote:

Adamsy ayaly uchin Hudaydyr, shonun uchin adamsy name et diyse shonun diyeninden chykman edibermeli. Yone beyle diysem erkekler hemme zady ayallara diymeli diyemok, olar hem oz chenini bilmeli. Gerek yerinde ayalyna komek bermeli.

Jemile, jigim, ulanyan sozlerindse yalnyshyarsyn, bu sozi ulanmajak bol, garamaty bolan sozlerden biri sebabi! Yagday, aslynda, beyle-de dal, ashakdaky sozun:

Quote:

Ay garaz, biri-birin bilen maslahatlashyp yashamaly.

in dogrusy, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, turkmenlerde beyle

Ata aga, turkmenlerde beyle dal, emma hindilerde sheylerak oydyan. Adamsy ayaly uchin Huday diyip bilyarler olar.

Biz Turkmen, ahyryn,

Biz Turkmen, ahyryn, jigim!
Shonun ucin janygyp yazdym-la! Hindilerin aglabasy budist-a, galyberse-de, sygyrlara-da huday diyip cokunyp yorler, garaz, shol soz duybinden yalnysh-da, ulanylmaly dal!
Jemile, jigim, gaty gorayme, yagdayi bildireyin diydim, ote gecen bolsam bagyshla!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sygyryha bilemok welin

Sygyryha bilemok welin maymynlar bilen pillere-de sheyle garayyshlary barmyka diyyan.

Ay men yone aydaydym.

beh, senki uytgeshik eken-a,

beh, senki uytgeshik eken-a, sygyr barada kopumiz bilyas oydyan, pil we maymyn dal.
sebabi belli!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men kinolarda gordum, olaram

Men kinolarda gordum, olaram allayan daldirlera. Sygyry bolsa sizden birinji gezek eshtyan.

hany, agzalar, bu babatda

hany, agzalar, bu babatda kimi goldayanyz :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gyzlar name diyse

gyzlar name diyse dogrudyr
:D

......................buda geçer.......................

hmm

capak calyp makullayan !!

men aytjak

ramayana ve mahabharata seriallary bardy bir vagtlar.gyzyklanyp goryadim.sygyrlar hem bardy huday diyşip yorler.olaryn yanynda Hanuman adynda bir maymyn huday hem(haşa ve kella) bardy.oza bolgusyz gahrymancylyk seriallary.

Feya! Maymin bilen pili

Feya! Maymin bilen pili nirden tapdynay.. Olaryn huday diyip chokunyani sygyr.. Yone Hindilerde yaman kan ayra dinler bar.. Olaryn her bolekleri ayra bir dunya yali..

Shondan bu diskussiya..:)

Ol menin tapan zadym dal,

Ol menin tapan zadym dal, men goren zadymy aytyan. Kinolarda kop gordum shony. ya kinolar aldayarmyka?

Hindu filosofiýasy gaty

Hindu filosofiýasy gaty aýan, belli däl. Sygyra hudaý diýip ýörite aýdanoklarmyka diýýän.
Olar üçin JANLY-JANDARLARYŇ HEMMESINDE Hudaýyň bir bölejigi barmyşyn. Adamlaram Hudaý olar üçin, haýwanlaram... Ýöne sygyr bir sebäp bilen, aýratyn hormata mynasyp görülýä...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ayal erkek

mowzuk hakda yazyn howw!!
beydip upanişatlaryn pelsepesi gerek dal barik :)
hany okan barmy aranyzda bu kitaby(UPANİŞATLARYN PELSEPE KITABY)
MEN TAPSAM OKAJAK BOLUP YORUN..
tapan gukk diysin howww!

Malik senem mowzuk diyipsin

Malik senem mowzuk diyipsin welin ozunem mowzugyn gapdalyndan gorman gechene donupsin. Ya mowzugy kitaba uytgedaydinmi? :)

:)

yok how.men oyun edaydimda...
mowzuk barada aytsam ,sizden eşideli ilki son yazarys!!

Ata aga, menin yalnyshan

Ata aga, menin yalnyshan zatlarymy duzetmeginizi men sizden hayysht edyarin, Men son pikirlendim, we sizin yazan zatlarynyzyn dogrydygyna dushundim, men ony pikirlenman yazypdyryn, men indi erkeklerin huday dalde dine oz ayalyna yanyoldashdygyna dushundim. Menin yalnyshlarymy duzedyaniniz uchin kop sag bolun.

Jemile, jigim, men hazir

Jemile, jigim, men hazir duzedeyin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"