"Ay borlay" !?!?!?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam yas ulular.

"Ay borlay", "gayrat et" yali sozler hazirki turkmen medenyetinin icine giripdir(virus yali) we oz ornyny alypdyr.
Menin pikirmce bu sozler bir gurulan ulgamy yikilmagynda gaty uly tasiri bolan sozler.
Mysal ucin kocedaki polislerimiz indi govy owrenisdiler, ka wagtlar hic bahana bolmayan yerden saklayarlar, pul hantama bolyarlar... buny halkyn ozu owrenisdirdi gayrat et, gayrat et diyip pul berdi, olarynam agzy tagam tapdy indi.
"Ay borlay" -koplenc adamyn wijdany haram is etmekden gorayar, sol wagt sol adam oz pikirini yenip bilman "ay borlay" diyip gozuni yumup gecyar.
Bize hazir gaty guycli durmus tejribesi bolan alymlar, (Ykdysatcylar, Himikler...) gerek we hemmesi kellesini bir yere berip bir ulgam gurmaly we turkmen nhalky sol ulgamy ozgertmeli, icini doldurmali, sag bolsun Turkmenbasymyz yerimizi tayar etdi ve edyar.
indi siz yas oglanlar kelle dowmeli! (mena su vagt su isleri etjek sizden(okayanlardan)basga adam goremok, regular yaslarymyza masyn, aydym, masynyna diska, masynyna zerkalniy nomer... yas ulularymyz henizem sol ors dowurunu owup otyrlar(kopusu), indi indi su vagt yasayan dowrumize gecjek bolyarlar...

Su vagt usa Washington(1. president) kakanyn goyan ulgamyny ulanyarlar, her hili ozgertmeler edyarler yone sonun guran sutunlerine degenoklar, degseler dowletin yikiljagyny bilyarler...
Menin dasyndan goryan dowletin sutunler:
1- USPS- united state postal service
2- highway'ler- stateleri bir birine baglayan awtomagystrallar.
3- telecominication-dowletin icinde nira tel etjek bolsan kod gerek dal, mugt, gonu saher ici yali tel edyan.
4- Iceri ykdysadyyet- hemme yere sol bir magazyn ulgamyny oturdupdyrla.
5- mediya- medenyetini dusunjani adamlaryn beyninde oturtyar, ulgamyn nahili isleyanini habar berip duryar.

mundan basgada bur suru govja ulgamlary bar "credit history" yali...

Bizem oturmali we dowletimizin sutunlerini berketmeli.

her bir dasary yurtda okayan talyplarymyz sol dowletlerdaki ulgama uns beryandirler we hemmesi oturup kelle dowmeli, govy isler cykaryp bolar...

sag bolun (bir azajyk uzynyrak boldy, henizem yazjakdym son dowam ederisda)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Govja yazipsin,dovanina

Govja yazipsin,dovamina garashyas !!
Her kim oz ugry boyuncha elinden geleninin baryny etmeli TM uchin,her kim "Mana galypdyrmay TM'nin haly,oz durmushymy duzeldeyin govja edip" diyse biz hich hachan hem osmeris !!

Ulgam gurmaly, gurlanda

Ulgam gurmaly, gurlanda bashga dowletlerden nusga almaly, tejribesini goz onunde tutmaly.
EMMA bashga yurdun tejribesine seredyan diyip gochurip almaly dal. Shony eden gunun oz medeniyetin chokyar.
Men ish bashlamanka gelip pessimistlik bilen ideyalary chokurmekchi dal. Yone menem idealist-optimistdim, wagt gechip azajyk realistem boldum. Pessimista diyjek dal, yone realist bolsan, yagny hazirki yagdaya seretsen bizin etmeli zadymyz kop. Aslynda Serdar Aganyn ozem aydypdyr muny, yashlara mashyn bilen guymenya, yashulylaram nasy erare chenli garashyp otyrlar. Yone shu zat chalt duzeljek zatmy? Elbetde yok, emma bashyny bashlamaly. Bashyny nadip bashlamaly? Bashyny bashlanda halkdan gyzyk toplar yali edip bashlamaly, esasanam yashlardan. Yene bir sorag, nadip?
Ine shu yerde bolsa oturyp pikir etmeli. Name edende yashlar gulagyny galdyrar? Shu wagt dine bashyny bashlamaj barada gepleyaris. Menin pikirimche ish yeri achmaly. Shu wagt ish tapman, yagdayindan halys bolan yashlar bir chykalganyn bardygyny gorsunler. Ish yerem nadip doretmeli? Firma bolmalym kompaniya bolmaly. Ony nadip etmeli? ...

Basga dowletlerin tejribesi

Basga dowletlerin tejribesi diyip aytjak bolan zadym mysal ucin
Pocta- tm'de bar yone has aktive edip bolar.
- menin kellame geldi su vagt Dash Oguza, Mara, Turkmenbasa her gun ucar ucup dur, solara bir kutu edip tmde FedEx yali DHL yali hyzmatlar basladyp bolar,
pisimist bolaly rugsat bermedilerda her gun kone airportdan taxilar gidip dur, belli taxicilary ozune iskar edin pul ber...
Telecominication- tm'de internet yok bolsa LAN edip bolar bar bolan edaralaryn arasynda network gurup bolar we aralaryndaky hat petek gelim gidimlerini tizlesdirip bolar.
basgada kabir mysallary gosup bolar.
turkmenlerin elinde hazir su isleri edip biljek guyc bar.

men daway suny edelin diyip ertir ise baslalin diyemok, her bir turkmen talybi okap ozune uly maksatlar goymaly we solary etjek bolmaly, okap yoren vagtlary kabir islerin basyny baslap bilerler.
mysal ucin su web sahypa yonekey zat yaly gorunyar yone yonekey zat dal, 5-10 sany okan adamy dususduryar. buda uly hyzmat.
Suna menzes zatlar bilen baslap bolar.
tm'de adamlarda PC yok diyilyar, adamlarda PC almaga isleg bolsa PC'lerem bolar, masynlaryny $300-400 akyr-sukur alyarlar...

Su vagt pikirlerinizi edip bilmesenizem yaip govun pursady gelende ulanarsynyz.

sag bolun.

Men hem öz gezegimde şu

Men hem öz gezegimde şu ýerde kelledäki käbir zatlary ýazyp geçeýin.

Birinjiden 15-20 ýyl okan adama 2 ýyl gulluk etdirmek ýaly manysyz işlerden yüz öwrülmeli.

Ikinjiden hem 15-20 ýyl okan, kellesi işleýän adamlaryň esasy böleginiň (hemmesiniň hem diýip bolar) garypdygy, jübisinde maýa goýum üçin pul ýokdugy göz öňünde tutulmaly. Proýektini/maksadyny amala aşyrmak üçin kreditlendirme sistemasy/hemaýat bolmaly.

Üçünjiden infrastruktura üns berilmeli. Mysal üçin telekommunikassiýa aragatnaşygy (Ýagny: Uly möçberde data geçirmek işini berjaý etmek. Oba mekdeplerine-ýaşaýyjylara çenli internet ýa-da maglumat elýeterliligi döretmek), transport ýaly. Şeýle işleri ýerine ýetirmek üçin beýleki döwletlerden ýa-da beýleki döwletleriň firmalaryndan "know-how" alynsa, hökman ýokarda agzap geçen adamlarymyza şu "know-how" ýüklenmeli. İşiň esasy bölegini hem şu "know-how" ýüklenen adamlara etdirjek bolmaly.

Dördünjiden tebigy gazy ýa-da nebit ýaly energiýa resurslaryny diňe daşary eksport etmegiň aladasy däl, daşardaky uly energiýa gerek bolan (mysal üçin maşyngurlyşyk ýaly) senagat pudaklaryny içeri çekip şolara satmagyň aladasy has köpräk edilmeli. Bu bir tarapdan raýatlara iş döreder. Esasan hem okan adamlaryň işli bolmagyny (ýagny elit gatlagyň) döreder. Bir tarapdan hem döwlet hazynasyna dogrydan girdeýji bolar.

Aýtsaň aýdyp oturmaly. Belki bular ediljek hem bolýandyr, edilýändir hem.

Ay Faraby name zatlar

Ay Faraby name zatlar duzeldilmelidigini sanapsyn, yone mena bashlamayin diyyanhow. Sanasan sogaby bar janawerin. Hazir bir bashlasam hachan gutarjagymam bilemok...
Ay garaz hemme zat duzeldilmeli, duzeldilen zadam has gowulashdyrmaly. Turkmenistanda shu gowy diyip gorkezmage zat tap diyseler... mena turkmenin itinden we atyndan bashga zat gorkezip biljek dal. Shu kop zady aydyan bolsa gerek...

Oglanlar janynyz sag

Oglanlar janynyz sag bolsun.
Su yokardaky agzalan kemcilikleri gormek ucin yokary okuw jaylarynda okamak hem gerek dal...
Asyl su kemciliklerin icindaki pursatlary gormage basarmak, dine gormek bilen caklenman osup baryan watanymyzyn has tiz osmegine yardamjy bolmak gerekmika oydyan.
Okuwlarynyzda ustunlik arzuw edyan. Hudayam aladanyza gore nygmatyny berer, nesip bolsa.
sag bolun.

PS: pikirlerimizi yazamyzda dine edip boljak govy zatlary yazsak hasam govy bolar.

Ahey, agamjan sen sorama men

Ahey, agamjan sen sorama men aytmayin. Edip bilsem Garagum choluni ayirip baglyk-bossanlyk etjek, yone hazir bize yagysh yagar diyip arzuw etmekden bashga chare yoga!! Bardyram, yone barde Amerikada, Turkiyede ya yene bir yerde otyrkan Turkmenistandakylara nadip tasir etjek?!
Edip biljek zadyny Turkmenistanyn ichinde etmeli. Barde edip biljek zadyn ozuni gowy alyp barmak, oz medeniyetinin adyny duyurmak. Sheyle yagdayda belki abrayimiz galar. Shu yerde bolup shondan bashga zat edip bolanok.
A Turkmenistana barsagam yekeje ozumuz zat edip bilmeyaris. Bile bir zatlar etjek bolaymasak... olam name? Bir taze firma doretmekmi?

MIT-nin 100$ laptop

MIT-nin 100$ laptop taslamasynyna gosulmali.
http://www.laptop.org/

100$ berip laptop aljaklar kop TM-de.
One Laptop per Child

Atamyrat,yaman ovadanja

Atamyrat,yaman ovadanja ekenlay ol yerdaki Laptop, mana berseler menem aljak 300-400$ bolsada :)
Yaman cute !!