Gorkut ayinyn 19-yna tomus2007 2-nji dushushyk gurnalsa gatnasharsyzmy?!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
hawa, hokman gatnashjak!
16% (4 votes)
takyk bilemok, yone gatnashmak isleyarin, uly ahtimallyk bn gatnasharyn!
20% (5 votes)
menin ucin tapawudy yok!
0% (0 votes)
2-3 gun onunden ya-da 2-3 gun sonundan gatnashmakcy!
0% (0 votes)
gatnashyp biljek dal!
64% (16 votes)
Jemi 25 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ses berlishik...

ata wrote:
Leylii wrote:

Men duyn gyzlar bilen janlashdym weli olaryn 3-4 sanysy 19 etseler baryp biljek bolmasa-da awgustdaka barars diydiler

Yany Atamyrat bn gepleshdim, bugun barada, olam ikirjinlenene menzeyar shu 19-y barada, men-a bugunem edin, mumkin bolsa, 19-yna-da gurnan, kyn bolasy yok-la diydim! Eger 19-yna gatnashyp biljek bolsalar, onda bu babatda "taze ses berlishik" acaysak naderka, Bayram, seninki durdy oydyan yeterlik, ayryp, tazesini goyayayinmy?

Bu ses berlishigi, ynha, shu yokardaky yazgylar boyunca acdym!

Yokarda 5 sany seciljek yagday bar, sholary takyk jogaplamagynyzy hayish edyarin!

Onunden yene bir zady hayish edyarin!
1 we 5 curt-kesik belli edyar yagdayi, beylekileri gumana bolyar, shol sebapli, 1 ya-da 5-i yasharatlamagynyz has amatly bolar, aralaryndakylary ysharatlasanyz welin, onda sebaplerini we ginishleyin maglumatlary hem yazmagynyzy hayish edyarin!

Kop sag bolun!

men gatnashyp biljek dal,

men gatnashyp biljek dal, sebabi men UK-da bolyan shol gun!
Ensallah, Alp-Arslan ayinyn 26-syndaka geljek bolaryn!

menem

menem gorkut ayindaka gatnaship bilemok,sebabi JPda blyan.yone 26synada ejemin doglan guni, "dou shiyou mo" nai diyyar yaponlara;)

geldinmay, ahyrym, nirelerde

geldinmay, ahyrym, nirelerde gezdin-ow, jigim :)

Alp Arslanda bolsa gatnashyp bilyan-da onda?!

ay men

ay men her wagt bir jyklayanla:) yone semestr gutaryar basym.onumdaki sonki uch hepda 10 sany egzamin bn bash sany reporty bolup, yikilman etman tabshyrsak, onson nesip bolsa oye yelek yasayas(08.08)

diymek, 26-synde gornup

diymek, 26-synde gornup bilme yagdayi bar-da:)ay, bashagayrak bolarsyn senem ol gunler, bahbit bolsun, gatnashsan gowy bolar, elbetde welin, onayly bolsan bolmaly olam!

bary-yogy 5 ses bar ekeni, hazir seredip goreyin! Yene yazaryn!

Yekeje agza gatnashjak diyen

Yekeje agza gatnashjak diyen ekeni hazir-a!

Indi:

agajanh wrote:

Bor yazyp okanyzdan son aydyn yene

Gaty kop adam bardy.
Mergen, Pulin, atashka, men we Atamyrat :-)
Atashkan ishi cykyp ir gaytmaly boldy.
19-na geljek diydi, shonda boshashyan diydi.
Son bizem 4 bolup yimpashda naharlandyk son cay icen
bolup gumur yamyr etdik. Gurleshdik.
Sonam gaytdyk. bar bolany.
Yone 4 adam hem bolsa hezil boldy :-)

Diymek, 19-yna 2-nji dushushyk gurnaljak ekeni!

Leylii, jigim, sen janlashan ekenin, 19-y onayly diyipsin 3-4 gyz ucin, ozun ucinem sheylerak oydyan, shol mynasybetli, sen yene-de jan edip bilsen jan et-de, cagyrsana!

Agajan aga, Atamyrat, Mergen, Agajanh, Ahmet (Pulin), we TC-den kop agza baryp bilermika diyyan, gyz agzalaram barsa, onatja gecer, ensallah!

Hany, tijenin-a! Onatja bir dushushyk gurnan!

Ses berlishige gatnashaysanyz, hemme agzalar!

Aýtdyma "barjak" diýip ses

Aýtdyma "barjak" diýip ses beren az bolar bir hepdede diýip.
Aý umuman, hiçkim hiçkime "odoljeniýe" edenok. Duşuşasy gelýän duşuşýa, wessalam.
Meniňä şol barjak 6-7 sany oglany görsem, başga armanym ýok
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bolyar, men ayratyn ylgap

bolyar, men ayratyn ylgap goreyin bu babatda :)
ensallah, bolayady-da!

Umuman, senem dogry aydyarsyn!

hehey yekeje "barjak" diyip

hehey yekeje "barjak" diyip ses beren hem men :-)
saglygynyz

hawa, yone bugun-erte

hawa, yone bugun-erte kopeler, ensallah!

Agalar, jigiler mena TC de 3

Agalar, jigiler mena TC de 3 ay boyunça.
Şol sebapli gatnaşyp biljek dal. Sizden suratlara garaşaryn...

2 agza takyk gatnashmakcy

2 agza takyk gatnashmakcy ekeni, 2-si uly ahtimallyk bn gatnashjak diyipdir, onun dashyndan 2-3 sanysy azyndan guramacy, olaram geler, ensallah!

Hany, Leylii bn Akgul dagy gornenok-la?!

mubarek 3 aylar hem bashlan

mubarek 3 aylar hem bashlan ekeni bugun, bu babatda ayratyn blog acaryn welin, in esasy zat, ol gun Regaib kandili ekeni, gatnashylyp, hem dushushyk, hem-de kandil gutlagy etse gowy boljak ekeni !

Gyz agzalar gorenokmyka shu ses berlishigi, olara jan edip aytmazlarmyka?!
Agajan, doganyn Atamyrada habar bersene! Jan etsinler!
Agajan aga-da habar berin, gelip bilyarmika ol?!
Men-a gynanyp bashladym, yagdaya!
Hany, onatja bir dushushyk gurnalyn-a!

PULIN, sen online hazir,

PULIN, sen online hazir, senem gatnashjakmy ikinjisine-de?! Ses berlishigi doldursanyzlan, hayish!
AGZALAR!

hava

Mubarek 3 aylaryn başlangyjydy duyn.butin mömin muslumanlary gutlayan!!Alla taze gunlerede yetirsin!!kop doga dileg edeverin bizede howw!!

gutlag:

men hem oz gezegimde hemme agza we myhmanlarymyzy mubarek 3 aylaryn bashlamagy bn gulayan! Bu aylarda Pygamberimiz has kop ybadat eder ekeni we bu aylar barada birnace hadys aydan ekeni, ynha, biri:
ğbü-Allahym, Rejep we Şaban ayıny bizin üçin(hakymyzda) hayırly et we bizi (günalerden tamizlenmek we ummasyz kop sogap gazanmak üçin) Remezan ayına gowuşdyr!ğ.bü

Mubarek 3 aylarynyz gutly, eden dılegdır ybadatlarynyz kabul bolsun!

amin

hemmamizinki kabul bolsun!!

hazir 3 takyk gatnashjak

hazir 3 takyk gatnashjak agza we 2 uly ahtimallyk bn gatnashjak agza bar, yene-de 4-5 sany agza takyk gatnashjak oydyan, TM-da bolansonlar, int baglanyshygy kyn bolyar!
Ses bermedikler , ses berinsene!

Feya, Maksat aga we Pelwer aga, sizem ses berin-!

19-y anna agsamy bolyan eken

19-y anna agsamy bolyan eken ol gunem agzymy beklejek bolyan shol sebapli mena biraz kynyrajyk goryan gatnasasyma gelyar yone

hmm

govy pikir yone gatnaşsan hem govy bormuka diyyan.sebabi bizin oglanlar hem ol gun belki agyz beklarler ve sona gora hereket ederler.ediljek organizasiyada belki sona gora gurnalar!!
dogry dalmi ata aga, yada sol guramacylygy (organizasiyany) duzenleyanler :)

Mahri, agzyn bekli bolmagy

Mahri, agzyn bekli bolmagy pasgel bermeli-ha dal!
Ol yere, belki, nace agza agzy bekli gelip biler, hatda, has amatly bolar, yagny, agzacar edersiniz uyshup!
Garaz, gatnashjak bolda, haysydyr bir mohum garaw yok bolsa!

Bu babatda, Malik, sana goshulyaryn, elbetde!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Şu wagt köp agza TM

Şu wagt köp agza TM bolansoň interneda çykyp bilenok şonuň üçin ses hem berip bilenoklar.
Men gatnaşyp biljek gyzlary sanaýyn: Tomiris, Jemala, Maýsa, Mýahri, (Jemile, Akgül, Merjenjan, Jumaýewa, Tuana,) skobkaň içindäkileňki entek doly belli däl.

Leylii, jigim, sana

Leylii, jigim, sana Berekellah diymekden bashga soz tapamok!

Telpek welin berjek dal sana, goy, ilki ozun mana birnace telpek ber, ondan son, belki, pikirlenerin, yzyna kabirini bermage :))
Ay, siz bay-a how, dushunayin-da:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

kop gyz gatnashyan eken

kop gyz gatnashyan eken sagat nacede barmaly

adaty wagt 18:30 welin,

adaty wagt 18:30 welin, agzacara wagt-a kan boljak ekeni, onunde nahar iyip dursalar agzalar,.., dur, hazir men Atamyrada(sahypanyn eyesi we esasy guramacylaryn biri) jan edeyin, shu yere yazaryn onson, ensallah!
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Agajanh bn gepleshdim shu

Agajanh bn gepleshdim shu wagtjyk, 19-yna 18:30-da diyen yaly eken Atamyrat we Mergen. Mergenin eline jan edip gepleshdim, oy tel no alsam cykaryp bilmedim, Atamyrat yarym sagat-1 sagat son oylerine geljek ekeni, hazir yene Mergene we Agajan (aA) aga jan edip goreyin, hazir geljeklerin sany gyzlar bn 10-12 toweregi bolyan ekeni azyndan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bah

natdinizay?menem gitsemmi işimi taşlap?! :P

yok-how, sen sahypa gerek

yok-how, sen sahypa gerek tomusda :)
suratyny gorup onarsyn-da, menyaly :)
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay

viy ata aga senem gidenokmy name?
ola bolmandyr.yaşuly kim o tayda son??

yashyly Agajanh bolar ol

yashyly Agajanh bolar ol yerde :)
Agajan, doganyn geldimi?!
Agajan aga(aA) G.Mud-de yok ekeni, dync alyshda oydyan!
Onun oy ya el tel no yokmuka?!
Aslynda, anketa bir seredip goreyin, hany!
Garaz, Agajan, inim, doganyn gelse shu yagdayi bildir we takyk jgp berse gowy boljak, yogsam, 19 Gorkut ayi, sagat 18:30 Yimpashda dushushyk bashlar diyilyar barde?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men hem Gorkut aýynyň

Men hem Gorkut aýynyň 19-na sagat 18:30 barmakçy.

Oh-how, Salowmaleykim,

Oh-how, Salowmaleykim, Hojadurdy agam!
Onatmy yagdaylarynyz?!
Bah, siz-a begendirdiniz, onat caylashyk bolar onda!
Agajan aga bn habarlashyp bilmedik, sizde yokmuka onun tel nomerleri, bar bolsa, ona-da habar bersenizlan!

Men-a gatnashyp bilemok, in azyndan agalarymyzyn gatnashany ucin, men hem gatnashan yaly bolup gitdim!
Suratlary hokman goymaly bolar indi barik :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hava hava

hokman surat goymaly.yogsam biz barde patlarys!!

19-yna gatnashjaklar:

1-Takyk geljeklerin sanawy: Leylii, Tomiris, Jemala, Maýsa, Mýahri, Agajanh, Mergen, Misha, Atamyrat, Hojadurdy aga;

2-Geljegi ahtimallar:Jemile, Akgül, Merjenjan, Jumaýewa, Tuana, Mahri, Jirkov, mcmurat, Yhlasbey, Agajan aga

munyn dashyndan geljek diyeni bilyan barmy?! Ses bermediklere yatladaysak yagdayi!

Sag bolun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

misha

mishada baryamy??
on synagy bar how ol gun barde!
ya cykyp ucup otagitjekmika :) ?!

ya yalnysh ysharatlapdyr,

ya yalnysh ysharatlapdyr, ya, hakykatdanam, ucup barar, ya-da bolmasa, senin tanayan Mishan dal ol, haysam bolsa biri shu 3 yagdaydan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

men bilyan misham bolsaha 21 nde on ucary.ay ozi bilya dosadka cykyp gider belki :)

Ohow, tüf tüf

Ohow, tüf tüf TÜWELEME!
BEREKELLA!
Begendim şunyň ýaly zatlary gurnaýanyňyza! :)
Gaýrat etseň, her zadam boljak ekeni
PS Perşenbäniň gelişem, Çarşambadan belli däl ekeni Gadyr aga ;)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gaytam bu duşyşyga geljek

Gaytam bu duşyşyga geljek köp bolaýdy öýdýän :)) Oho Hojadurdy agamyzam bar eken ýaşulymyz şol bolar.
Ana indi Mährinem yrdyk wurreýlyk olam gatnaşýa. Gyzlar oglanlardanam köp boljaga meňzeýä :))))))))))))))))))))))))

Leylii, hany telpeklerim

Leylii, hany telpeklerim :)

Ay, jigim, sana soz yok-how, minnetdar senden!

Wiy. birgiden telpeklerin bar, zyn-a birnacesini, bizar etdim gerek :)

Size bir bushdulygam men bereyin, Agajan agam hem geljek diydi mana:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Leylii wrote: Mährinem

Leylii wrote:

Mährinem yrdyk wurreýlyk

Tuweleme Leylii senem joshyan-ow.. Haha:))

Ata aga her gezek telpek

Ata aga her gezek telpek diyip masgara edyanizlay. Men aytdymahow yagdayimy entegem telpek goya basylanok name sebapdenka?! Siz moda ozuniz bir zatlar edayinda.

Ay, jigilerimi utandyrmak

Ay, jigilerimi utandyrmak yaly erbet hasiyetim bar-da :)
Aslynda, sende ala-bole beyle bolmagy adaty dal, bir sawlik bolmaly.
Shuny synap gordunmi:
Birje gezek yazgylaryn ashagynda gara bn yazylan Telpek goy -a basyp, 3-5 sekunt garash, shonda shol ayratynlyk ishlemeli. Gok bn link halynda yazykdy on, indi beyle dal, ishlanok diyipdi onem birnace agza, yone son olaram yagdaya dushunipdi, hany, synap bir gor yene 1 gezek!
Bolmasa, onda atdasha seslenmeli bolar-da, men-a kan dushunip baramok, barde onat bolmadyk sozleri we yazgylary ayirmak ucin moder-a men, tehniki ishlerden bashym cykanok, copan-da, natjek:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bah

ata aga sol telpek telpek diyip senema ...
copanlara telek name gerek ;) ?

Wah, Malik jan, shol

Wah, Malik jan, shol copanlara telpek gerek-da:)
Ay, bolyar-da, degishyan-le agzalar bn:)
Menki kyn-how, kitaphanada wagtym gutaryar, gynanyp cykmaly bolyar :)
hazir yene bosh bir yer tapyp oturshym, yanyja offline bolupdym, indi yene online :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

dusnukli

ay kompun gelenson bary yeri wireless dir a o tayi sizin.gynalmanjyk girersin bu taylara :)

menem gatnashyan nesip

menem gatnashyan nesip bolsa, 19-yna edelin diyip yurege dushenem men bolaymasam:)) Gyzlar, ertir menem agzymy beklarmikam diyyan, onda-da geljek nesip bolsa, shonun ucin "otmazka" gozleman:) (oz-a Toyotada barmaly bolaryn ashgabada, sag-aman gelsin diyip dileg edersiniz-da:))

Sagamanja bar.. Shopur

Sagamanja bar..

Shopur yashulyrak bolsun..:)

PS: Ors mekdebi gutaranyn bildiryar.. Otmazka..:)

hmm

bah gaty uzak yer oydyan gidip gelmeli yerin?
toyota munup ;)

Tomiris yolotenli bolmaly..

Tomiris yolotenli bolmaly.. Bilemdim welin umuman Marydan.. Barmaly yeri bolsa Ashgabat:)

hmm

dusnukli onda.toyotada geliberer onda ertir.:)

men Maryn ozunden. Kim

men Maryn ozunden. Kim nireden blogunda yazypdym adresimi.

Bah, men-a bugunem

Bah, men-a bugunem niyetlendim, sebabi ertire tayyarlyk, yone Biribaryn razylygy bashda, ertirem, ensallah, niyetlenerin!
Ertir kandildir-how, aslynda, taze blog acayin-la!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay organizatorlyk sheyle

Ay organizatorlyk sheyle bolmaly da,maslashatlashmaly. Bolmasa türklen aydyshy yaly armut gibi kalırsın ortada:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Millet buşlyk

Millet buşlyk :))))))))
Akgül diýen agzamyzam gelýä :)))))))))))))))

bah, guycla guycli diymeli

bah, guycla guycli diymeli :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bah Mahriden son Akgulem

Bah Mahriden son Akgulem yryldy diysene:)

aNGELİNA

Angelina Jolie gelsede men baryp biljek dal ;)

Anjelina Jolie'niň näme

Anjelina Jolie'niň näme üýtgeşik ýeri baraý? Dodaklary meňkidenem beter çöwrük :)
Jessika Alba diýseň ýa Aishwariya Rai diýseň "hä" diýejk :D
PS Madhuri, Bipasha, Priyanka(muny täzelikde öwrendim) hem "gowy" :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hmm

yokla men in govusy Scarlet JoHANsson diyeyinle yada Eva Mendes :)

Sanaşmaly, bärdäki gyzlar

Sanaşmaly, bärdäki gyzlar öküner.
Menä şu ýerdäki gyzlaryň haýsysynam bolsa, görmäge barardym :)
Gyz bolmasa oglanlary görmäge barardym. OglanLAR bolman, 1je oglanam bolsa, barardym :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hehhe

sizi Bayram aga sizi,gepin tümmek yerini men andym!!

URAAA

Habarym bar govje gechipdir ikinji dushushuk.
SURATTTTTTTTTTTTTLaty tizerak goyun :)

hay mlia mena baryp

hay mlia mena baryp bilmedim! Atamyrat jan etdi welin gyzlar bamy diyip saradymdaray...HEMMESEm ULYLAY diydi ola. hahhahahahhahaa))))))))))))))))kim kimay o beyle ULY gyzlar??????

Olar uly dälde, Atamyrat

Olar uly dälde, Atamyrat kiçi bolaýmasyn? :)
Atamyrat okuwy mundan 1 ýyl öň gutardy, bolsa 17-18 ýaşyndadyr
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Myahri diyen agza bilen

Myahri diyen agza bilen Akgul diyen agza gelmedi :((((((
Galan zat gul yaly boldy gowja otyrdyk. 6 oglan 5 gyz geldi oydyan

Aý sokupdyrlar ola... Indi

Aý sokupdyrlar ola...
Indi 28ine geljek bir barmy?! :)
Oglanlar kim-kimler bardy? Gyzlardan kimler bardy?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Yazayyn name boldy, kim geldi ...

Nakonec-to biriniz yazyp bashlady.
Indi hemme detallar bilen, nahili vpechatleniya bolup yazyp berin.
Bizem sizi okap " poradovalis"

Donguşlyk bolypdyr da:) Ay

Donguşlyk bolypdyr da:) Ay tüweleme.Hany surat yokmy.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Gyzlardan: Mahri, Tomiris,

Gyzlardan: Mahri, Tomiris, Maysa, Jemala hemem men
Oglanlardan: Agajan aga, Atamyrat, Mergen, Agajan, son yene malayziyada okayan bir oglan niki upt ay bilemok bir zada diydi, sonam sayty okayan yene biri oza olimpiyadachy eken yone agza dal oydyan

utp_li diýýändir :) Beh,

utp_li diýýändir :)
Beh, bir içim gyjyklaýada... menem bolaýmala şol ýerde! :(
Garaşyň, menem barýan! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Vpechatleniya: normalny no

Vpechatleniya: normalny no edil bardaki gurleshishin yalak dal. Yone son owrenshdik weli bizina agzymyz yumulmady gyzlan arasynda

Hehe oglanlar 5-6 cheynek

Hehe oglanlar 5-6 cheynek dagy gok bilen gara chay ichdiler :)

Ha wiy hawa shol oydyan.

Ha wiy hawa shol oydyan. Surada kop dushuldi barigem goyjak diydiler oza. Yone gyzlan yuzuni pozyp goyarlarda :)))))))

Eý "erkek boluň" :D,

Eý "erkek boluň" :D, pozmaşak zat ýok!
Bizem üýtgeşik adam däl, surata düşüp, goýamaga gorkamyzok ýöne
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ay bor men gideyin indi

Ay bor men gideyin indi beyleki gelen agzalarada bir zatlar aydara goyayyn.

Leyli yene naz etmane

Leyli yene naz etmane başladyngmy:))Iki teleşke gyzyn suratyny goymaly öytyan:)

Agajan aga da baran bolsa. Men barsam birden, belki kellame gelme pikiri gelayse iki teleşke adam akelerdim:)) Bardakilerden köp kişini tanayan. Yöne TM barsam öyden çykman yatasym gelyar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Yenede meni dashlap

Yenede meni dashlap bashladynyz aytmalam dal ekenimlay. Boldy how Merwezi shol iki teleshka gyzyny getirip suratlaryny goyup chyksana sen bizem goreli shol teleshka gyzlaryny :)))))
Mena gitdim meni bir gunume goyun a size gyzlan surady nama gerek oglanlar ozlerininkini goysa boldyda

....

Gyzlryn suratlatyny goysunlar...
Leyliii, Bilyana Oglanlara zat gerek bolsa " iz pod zemli dostanut"

Ay mana bildirip duranok:)

Ay mana bildirip duranok:) Yöne "yüzi pozulan" gyzlary görip otyrsang dal da:)
Bir wagtlar -Yüzini pozorney diyilyan moda bardymy:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Goyubersinler goysalar mana

Goyubersinler goysalar mana bildiryan zady yok.

Hany

Hany nemetmäliňle.
Nämeler iýdiňiz şony aýdyň?! Ýa Ýimpaşda oturmadyňyzammy? :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Hana Mahri gelipdir indi

Hana Mahri gelipdir indi shondan sorayin. Yimpashda dal Nuraana kafeda otyrdyk. CHay ichdik :))))))))))))))))0

Aý naharam iýmelidä! Aç

Aý naharam iýmelidä!
Aç bolansoň gepleşen dälsiňiz :)
Gowy nahardan soň filosofiýa gowy gidýä
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

vii

VIi dine chay my?
HA desert mesert papakly morojennoe koke zat alyp bermediler mi???
Chigit popkorn yokdymy.
Vii oglanlara o name bolan eken ? :)

hahha

oglanlar gyzlara zat alyp bermedilermi?
aslynda alyp alyp yzyndan Alaman usul etmeli eken :P

surat

hany agzalardan surat goyjak yokmy??
agajan aga goysana surat!!
yuzi pozulan bolsada goreyli hany !! :P

yok dine cay daldi son

yok dine cay daldi son pisza-da aldyk menin ucuna gyzykly boldy tanyshdyk her kim bilen yone arman birinja Yimpas diydiler sonam NURANA barmaly boldyk wagt gitdi kan otyryp bilemddim
mena sahypany doreden diyyende bir ullakan zat gorjekdim kicijik cagalar eken

Eý beý diýmedä, öte

Eý beý diýmedä, öte gowy dälmi şol?!
Ol çagalar şol ýaşda bir topar sakgallynyň edip bilmedik işlerini edýäler! :)
Ýüzüňize sylyp, "tüf tüf tüweleme" diýip gaýtmaly ekeniňiz :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hehhe

kiçijik çagamy?? ay beydimelam dalde ,gowün bar howw.son aglaşyp yöremesinler!!

dost sen näçe ýaşyňda?

dost sen näçe ýaşyňda? Onuň "kiçi çaga" diýýänleriniň arasynda seniň bilen deň ýaşda, ýa belki ulylaram bardyr. Men takyk bilemok ýöne
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Suraty goyjak hazir. Yone

Suraty goyjak hazir.
Yone gyzlaryn yuzi blurlanan :-)
Gaty gorup duraslary yokla. Yekejesini goyjak.
Sebabi suratlar uly. Upload etmek ucin kop wagtyny alyar.
Yekejanin hem hilini pes edip goyjak.
saglygynyz

yok men begenyan menin

yok men begenyan menin sholaryn yasynda wagtym shonyn yaly kellam bolsady etjegimi bilyyanle howa birden goz degaymesin
goz degmesin tuf-tuf kirli kishinin tuykuligi

Quote: goz degmesin tuf-tuf

Quote:

goz degmesin tuf-tuf kirli kishinin tuykuligi

Bu näme manyda? :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bayba goz degirmejek hr zat

bayba goz degirmejek hr zat etyanle senem:)

juda bolmasa donzun dişini boynuna asda gezibersene:):P

in gorayany shomushyn:)

......................buda geçer.......................

Gayrat et surady bulashdyryp

Gayrat et surady bulashdyryp goygyn

:( näme

:( näme üçinaý?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

kyrk kishinin tuykuligi

kyrk kishinin tuykuligi diyyilyar shonyn manydash sozi

surady kabir gecinin erkegi (gecinin erkegine name diyyilyani yadyma dushenok) gormez yaly

Düşünmedim, halaşýan

Düşünmedim, halaşýan oglanyň görmezi ýalymy?
PS Teke diýilýä erkek "geçä" :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Cepden saga:


Cepden saga: Tanryberdi(agza dal), Agajan(aA) aga, Atamyrat, Agajan (agajanh), Mergen, Tomiris, Leylii, Jemala, Maysa, Eziz (utpli)
saglygynyz

Köp alada galdy welin,

Köp alada galdy welin, Mahri suratda öňi-soňam ýok ekeni :)
Ol näme, bir öýüň içimaý? Ýa çaý içilýän ýeriň suratymy şu?
Gowja bolupdyr
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bay boww

hmm.goryan veli gyzlar yaman gownune alayipdyrlar beyle diyilmegine.indi teke sözi cykayipdyr!!

hmm

Bay boww goyayipsynyz onda haa!!
men bulardan dineje Maysany ve utp lini (Eziz agany) gowy tanayan.Eziz aga Malayziyada okayar ozaa.bizin mekdep uçurymy.Maysada taze geldi ABŞ den :)
agajanh yaş eken çyndanam :P

hmm

bularyn yüzüni özleri isledilermi bulaşdyryp goyulmasyny ??
mena düşünmedim :)

halashyan oglanyma yok haa

halashyan oglanyma yok
haa TEKE diyilyarmi hol boynyna jan sallayalar surunin bashyny cekip baryan

surat nirede men goremokla

Haha :D Mahrijan, bu maňa

Haha :D
Mahrijan, bu maňa atylan şyltykmy?! :) Gülkünç :D Teke men bolýanmykam?! :D
Suratda sen tekiz ýok ekeniň, ýa birinde ýaryň barmy. Aý görüp bolanok, gowy düşürmändirler, gel 28ine, men has gowy düşüreýin suratlara :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

haa :S

tekelerin boynuna jan sallayalarmy :)
surat bolsa Cepden saga diyip yazylan yerde dur.belki inet porit edyan bolsa gorunenokdur :)

Blurlamaga islemediler.

Blurlamaga islemediler. Woobshe suraty goymazlygymyzy islediler :-)
Shonda-da blurlap goydum.
Bu hem "Mahrili" surat :-)

saglygynyz

wi men gaydaymdan son

wi men gaydaymdan son dushupdirler bu surada men irrak gaytdym

hmm

Blurlap goyandan goymadygynyz gowy ekenlay :P

Gozyniz yumup gormediksiran

Gozyniz yumup gormediksiran bolay :-)
saglygynyz

suratlary gowja edipsin :))

suratlary gowja edipsin :))

Men shu wagt okapdyrn ey

Men shu wagt okapdyrn ey PULIN sen name gyzlar uchin barjakdynmy dushushyga?! Hich gyzam uly dal in ulymyz 86-njy yil. Sen ozun entek kijijik bolmagyn ahmal. Name uly gyzlar diyse gorkdynmy ya :)))
Ozun shaherde bolsan baraymaly ekeninda uly gyzlar sen gulagyny dishlemezdi :)

Tuweleme gowy oturypsynyz!

Tuweleme gowy oturypsynyz! Bizina nesibamizde yok eken siz bilen dushushmak.

Jora PULIN diyyanin kimay?

Oglanlar gyzlara 1 zat

Oglanlar gyzlara 1 zat diyyaler, gyzlaram oglanlara, gyzyk munyn niresinde?!
Hmm, ozum-a tekelerden :) Yone menin-a hic-hili gaharym gelmedi ol soze! Yone gahary geljekler, elbetde bolup biler, shol sebapli, gyzlara agyr soz aytmaly dal-da how!
indi, gelin, sheyle sozlerden uzak duralyn-la, ha!

Suratlar gowy bolupdyr, ozum bolmanyma gynansamam, sizin dushushanynyza oran begendim. Ensallah, yene onat dushushyklar bolar!
Gatnashyp bilmediklerem gatnasharlar!

Organizasiyanyn gurnanlara, ayratynam, Leyla minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Haýsy söze? Teke bir söz

Haýsy söze? Teke bir söz bärde, tire manyda dälow Atamyrat aga!
Gyzlara geçi diýip men degişdim, geçileri, hasam owlaklary gowy görýän men :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram, men bashda senin

Bayram, men bashda senin yazan "ici gujukli" sozun ucin yazypdym, "teke" sozunin hem shol sozun ucin ulanylanyny bilyan:)
Men tire ucin aydylmanlygy hem bilyan, yene-de degishme hokmunde yazaydym:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Shu gyzlaram arsyzay

Shu gyzlaram arsyzay suratlarini goymadyksyran bolup diyyana:)

Saytda goyulmasa tapmak islan tapyp bilmejek yali:)

Arsyzdyklary bilen

Arsyzdyklary bilen ylalaşýan. Ýöne türkmen gyzlarynyň utanjaň, çekinjeňligidir, olam gowy zat, näçe surat göresimem gelse-de :D
Ýöne soňky ýazanyňa soragym bar

Quote:

Saytda goyulmasa tapmak islan tapyp bilmejek yali:)

Hm... nädip tapmaly? :) Maňa-da öwret, o Sensei! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

agajanh..atamyrat..mergen:)

agajanh..atamyrat..mergen:) Gayrat edin diyaymeli:) Kyn goresleri yok-la:)

Private contact diylen zat bar-a:)

agajanh wrote: Blurlamaga

agajanh wrote:

Blurlamaga islemediler. Woobshe suraty goymazlygymyzy islediler :-)
Shonda-da blurlap goydum.

Bolmanam goyay diyseler gelishmez-a ol asylly gyzlarymyza:)

Gyzlar soryy, yone menem kop zat kamahal dushunemok

Hmm, Mena biraz dushunemok, dushushyga baryalar, surata dushyaler, yone please yuzimi gorkezman.
Ay mena Ors'etde uytgap gitdimmi ili voobshe dushunemok.
Gerek bolsa gyzlaryn suratlary tapyp bolar, Gadyr aga yokarda yazypdyr nadip ...
Ay borlay, Gyzlar sizem ne zlites' na menya.

Suratlarymy bir bu saytdan ayyrayyn. Sheyle bolup gitse.

bay bay bay(=oy oy OY)

bay bay bay(=oy oy OY) :D
suratlaryny name uchin ayirjak?!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bir gyz gatnashyjy mashyn

Bir gyz gatnashyjy mashyn suryan eken! bizde oglanlarda hic haysimizda yok.
Hany biljek bolynda, kim? ;)

Sim sim abra kadabra Mahri

Sim sim abra kadabra
Mahri bolmaly shol gyz? Bildimmi? Bilen bolsam, hany sowgat nirede?! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Atamyrat 1 telpek goyyar we yazyar: "Mahrimi yada dalmi dogry jogaby aydip biljek dal! islese ozi aydarda yone men sana telpegini bereyin ;-)"

19-i guni irden T.Ozala

19-i guni irden T.Ozala barsam ol yerde utp_li bar eken.
On bu yerde yazyardy, gatnashjak diyip formy hem doldyrypdy.
Birinji dush. cagyrjak bolyp oyune telefon edenimde Atamyrat(Kerkide) eken.
Tomus2007 barada sorady, shu gun agsam 18:30-da Yimpasha barayin diydim.

Sonragyndan aA telefon etdi. Yimpashdan basga yer teklip etdi,
Mergen bilen gurleship Nurana gecirdik. aA taze yeri salgy berdik.

Mergen irden Kaka-da boldy, kakasynyn Anna agshamyny edyan ekenler.
Obetdan sonra shahere gaytdy tomus07 ucin.

Beyleki gatnashan Tanryberdi hem, 1) "Men hem gatnashjak" formyny 2-3 ay onunden doldyrany
we 2) sahypany okayanlygy, 3) basga geljeklerin hemmesini (agajanh,Mergen,aA,utp_li)
tanayanlygy ucin cagyrdym. Ol hem goni nurana gitdi.

Sagat 18:15-de agajanh bilen Yimpasha gitdik, 3-nji gatyna. Eziz eyyam anyrda eken.
Biraz garashdyk, hic kim yok, ne oglanlar nede geljek diyen gyzlar. 20-25 minut sonra
dasharyk cykdyk, gapysynda 4 sany gyz tomus07 ucin gelenler eken. Taze gitmeli yeri
salgy berdim. Ona cenli Mergen hem geldi, uyship nurana gitdik.
Nuranada aA bilen tanryberdi garashyp oturan ekenler, 19:20 towereginde bardyk biz.

wiy, garashyp durkam PULIN-e jan etdim senem shu wagt gel diyip. gyzlar barmy diyip
sorady ;) Beren jogabym yokarda yazilgi. pulinin 1990-nji yildigini we
Mahrinin bize cagajyk diyenini goz onunde tutsak jogap kan bir yalnysh hem dala ;)

Iceri girip oturmaga yer gozledik, iki stoly birleshdirdik bir tarapda oglanlar beyleki
tarapda gyzlar. Aslynda dine desert/tatli we cay icjekdik. Nurananin desert saylawlary gaty
az eken. Sonra gok/gara chay, pide we kola aldyk.

Yeke-yeke tanyshdyk, kim nirede name ishleyar. Ondan mundan gurleshdik.
Otyrkak Ata aga telefon etdi. Kop agzalaryn gybatyny etdik, guldik, bagyshlarsynyzda...
Tomiris-e overtelpekgoyed boldy diyenim yadynda ekena. Mergene durmyshda internetdaki
yali godek dal ekenin diydiler.

Mahri irrak gaytdy. Galanlarymyz sonra uyship cykdyk, surata dushdik yenede.
Sonra biraz Nuranan dashynda gurleship durdyk, yoredik. Sonra surat ugratmak ucin
mail adresler aldyk. aA gaytdy, Mergen gyzlary ugratdy, sonra biz gaytdyk.

garaz gowy boldy. gatnashanlaryn hemmesine sag bolsyn aydyaryn.

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ay, jigim, sana soz yok-how, Bayram yaly gsysyk daldirin, TM gitjek bolubam yor welin, shol telpeklerinden yana gysylyp yor, hayt, gysyk diysanim:))"

28ine hem tayinlik

28ine hem tayinlik goruberin! :)
PS Men nirede yatyp turarynkam? TOzalda galsan azar beryalermay? Ya Bashkentde?
Dostum bar welin, ona tel edip aldyryp bilmedim, yogsam Ashgabatda kwartira tutya
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Atdash, jigim, yene-de oz

Atdash, jigim, yene-de oz "klasyny" gepledipsin :)
Berekellah!
Ay, begendim-a. Ha, yany PM bn ka agzalar bn begenjimi paylashdym. Sizin bn hem paylashayin:

Taze viza aldym, 1 yil yene shu yerde we bashga-da sahypalarda oturyp, yazgy yazmak mumkinciligim doredi indi, menden bizar bolarsyn indi:) 2 gun on hem Laptopum gelipdir, taze satyn alanym, dostumda hazir, ertir baryp almaly, ensallah, begenip otyryn:)

Onler shu viza tarapdan umytsyzrak bolamson, dushushyklar ucin umytsyzrakdym, Alp Arslan(Awgustyn) ayinyn sonunda gelmegim hem mumkin indi, tomus2007, Alp Arslanyn sonundaky dushushyga gatnashyp bilme ahtimalym ulaldy, ensallah :)

Dushushygyn sheyle onat gecenine yene bir gezek begenjimi bildiryarin we yeneki dushushyklara-da onayly bolan agzalarymyzyn gatnashmagyny hayish edyarin!
Sag bolun!
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Nesip etsin."

bizede dushunjek bolun surat

bizede dushunjek bolun surat uchin her hili agzy boshlar bar nahili adamlaryn barik giryanlarini biz nabileli adminen hayysh suratlary hic kime ugratmazlygyny

Dusundik-le.. Bizinki bir

Dusundik-le.. Bizinki bir degishme..:) Bolmasa bu edyanlerinizde jan bar:)

Tuys gyzlara gelishjek zatlar-da:)

Mahri, jigim(shey-a diyyan

Mahri, jigim(shey-a diyyan welin, ya menden uly zat dal dami), size men-a dushunyan, goy, onayly bolan(yagny, gatnashan) agzalar gorsun, hemme myhmanlaryn gormegi nama gerek?!
Sana-da minnetdar, tuweleme, gor, tazeje agza bolsanam, koneje agzalaryn etmedigini etdin!
Men Enesh, Gulshirin, Akgul, Myahri,Pulin,Hojadurdy aga, Cary aga, ..., dagynyn hem gatnashjagyny umyt we pikir edyardim, bahbit bolsun, ensallah, mundan sonkulara gatnasharlar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aý gaýgy etmesenaý,

Aý gaýgy etmesenaý, beýle görümsizem dällaý biz. Surat üçin kän bir alada etjek ýokdurla şu ýerde.
Bolsa gowy, bolmasa, bähbit bolsun!
Surata düşüren oglanlaram düşünjeli, jogapkärçilikli oglanlar, "çaga" bolsalaram. Soraýsalaram, bermezlermikä diýýän surat.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay natdinizay walla surat

ay natdinizay walla
surat zat bardyr diyip emedeklap gaytdym ala-hassyldy bolup
onam onarayypsynyzklay
bar gyzygy gachdy:((:(:(

sebap nameka bilip bolmazmyka
suraty beydip dine turkmenler goyyar
bashga yerde beyle edilenok:(

hay gahar depa cykdow
bula bolanok
bar gyzygy gachdy:)

......................buda geçer.......................

koroche hezil boldy

koroche hezil boldy organizowat edenleredem sag bolsun.nahilem bolsa tanyshdyk.
kabirleri geljek diyip gelmedi yone ondadam.

hmm

hany maysa sen hem bar ekenin haa.aytda suraty name ucin goymaly dal!!
biza merak ettik suny(curious diyjek boldum turkmencesini tapmadym)

curious=bilesigeliji "Elinden

curious=bilesigeliji

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sagbol

agam basyber .meni duzeltjek bolun howw.halys dilimi zordan gorayana :)

Aziz!! Maysa-da problema

Aziz!!

Maysa-da problema yok, sayta surat goymak babatda.. Onun onem saytda suratlary bardy.. Beyleki gyzlar yagny Maysa garanda ulurak ekabyrrak gyzlar gownemandirler..:)

Onunam sebabini gyzlardan dal-de ata agadan sora meselem:)

hmm

bolyada.men maysany gorman yoremok :)
galanlaryny goresim geldi de...

Gadyr aga, gyzlaryn surat

Gadyr aga, gyzlaryn surat goymazlygy ozlerine degishli, menin garshylygym yok, yone kicirak bir sebap, has takygy, cykalga hokmunde olaryn suratlaryny hemme myhmanlaryn gormegine-de gerek yok, goy, dushushyklara baran agzalarymyz goraysinler, ya-da PM bn alyn suratlaryny, bolyar-a!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Onda Mahra kayyemeli

Onda Mahra kayyemeli bolarsyn ata aga:) Ol muny-da islanok.. Yokarda yazipdir..:)

Yokarda Mahri:"bizede

Yokarda Mahri:"bizede dushunjek bolun surat uchin her hili agzy boshlar bar nahili adamlaryn barik giryanlarini biz nabileli adminden hayysh, suratlary hic kime ugratmazlygyny!" diyen ekeni, Gadyr aga, ozem oran dogry diyipdir, men hem ony goldayaryn!
Galyberse-de, onun we beyleki gyzlara hormatym bar!
Galyberse-de, Mahriden gorkamanam duramok :)

Mahri, suratlary admin ugratmaz, kimde suratlar bar bolsa, shol ugradyp biler! Men-a gatnashanlaryn hijisinden soramadym, belki, ozleri islap iberseler, ol bashga welin, yene-de [url=http://www.tmolympiad.org/?q=node/952]SYR[/b] blogyndaky yagdayin gaytalanmazlygyny islap, suratlary men hem islamok!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Shu postunyza menin

Shu postunyza menin dushunishim:

Suratlary islamok menem.. Sebabi pylan blogda yazlan.. Yone yurejigim bokup dur.. Haha:)

Gadyr aga, "gazap

Gadyr aga, "gazap sheytandandyr, kim gaharlansa gitsin tamizlensin/yuwunsyn!" yurek bulanmagy ady bn gahar ayratynlygy bar hazir sende pikirimce!
Senin shol yazgyny yazanynya ynanyp bilmedim!?
Yagdaylaryn gowumy?! Yuzuni zadyny bir yuwup gor, hany, belki, tasiri bolar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Syr blogynda pacagym

Syr blogynda pacagym cykypdy, belli bolyar okalsa, barde-de cykyp bilayjek yagday yok dal!
Yuregim boksun ya-da bokmesin - tapawudy yok, suratlar shu yerde gerek dal!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Otunc soramak wajyp boldy..

Otunc soramak wajyp boldy.. Bagyshlarsynyz-da..

ba

Ata aga menden gynanmasy yok mena islamok oz suradymyn ugradylmagyny menin yuzumi ayryp iberayin gaty gaharlanman manada gayrat edin uytgeshik yuzumin yoklygyny bilyan onda-da islamok

hmm

bu taya 2 surat goyuldy yone birinde sen yok ikinjisinde bolsa yuzun gorunmandir.basga name isleyan?? ;)

Mahri, jigim, men gynanamok,

Mahri, jigim, men gynanamok, suratlarynyzyn goyulmagyny hem islamok! Men gyzlardan senden bashgasy (suratlaryny on gorsem gormesem) onat tanayaryn, sebabi, Tumar, Leylii we Maysa bn dogan-jigi bolduk, Maysa nace gezek jan etdim, hatda, elimde bar hem gepleshikler, belki, 24 Alp Arslandaky dushushyga gelip bilsem, dinlederin ozi rugsat berse! Bashga-da kop agzanyn sesli gepleshik "record"-y bar mende :)
Yone sheyle bolayanda-da, men surat islamok olardan, ozleri hem bilyandir!
Jemala we sen bn bolsa, bugunlerde sahypa arkaly tanyshyarys. Jemala-ny ha tanamok diysenem boljak, sebabi ol agza bolsa-da umumy sahypa sen yaly yazanok, belki PM yazyandyr! Ensallah, umumy sahypa-da yazar we onun nahilidigine azda-kande goz yetireris!

Sen barada bolsa:
Oran salyhatly yazyarsyn, ozun dogumly(batyrgay), gerek yerinde yalnyshanlara temmi(jeza) yazgylary yazyp bilyarsin, gerek yerinde hoshamay bolmagy, hatda, otunc soramagy hem bilyarsin, kamahal hakly duydurysh we sh.m.
Yazgylaryna, shol sebapli-de, sana hormatym bar!

Surat goyulmazlygy barada-da sana we gyzlara goshulyaryn, bardaki kop sanly oglanlara dal!
Senin yuzun gorunmandir, barybir, ol suratyn durmagynda bir garaw(prob) yok bolsa gerek?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay gumune gitsin-lay sho

Ay gerek dal-le sho suratlar.. Yuregim bulanip bashlady indi..

Gadya dayi

Gaharlanmasana howw!!
hallederis!!

wahey

Gadyr gaty godek gurleyaniz oydyan

Size zat diyemog-a.. Ozume

Size zat diyemog-a.. Ozume diyyan.. Ozum hakda godek gurlemage hakym bardyr-a..

Gadyr aga, ozun ucin duyyan

Gadyr aga, ozun ucin duyyan ahli duygylarynyzy barde yazyp oturmaga hakyn yok oydyan!
Yazan zadyn hemmesi dogry bolsun, yone hemme dogryny barde yaznaga hakyn YOK!
ashakdaky goluma seret:

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Hmm.. 1. Salyhatly

Hmm..

1. Salyhatly duydurysh.. Minnetdar..

2. Ashakdakylary sizin duyduryshynyz esasynda yazamok. Men asylam kan duyduryshlara pitiwa edyan adam dalmikam diyyan.. Bellap goysam gowy bolar..

2. Chak namede yazgylar barada.. Adamlara zeper yetirmezlik.. Buny diyjek boldunyz.. Hawwa goshulyan shol sozi menem birnache yerlerde yazdym, ulandym we goshulyanam.. Yone mana yalnish dusundin.. Senem Mahri-de we beyleki okajaklaram.. Yene guna mende.. Ichimdakileri dogry dusundirip bilmedim..

3. Ol yerde yuregim bulanip bashlady diymek bilen aslynda bir-iki suratyn ustunde 50 post yazmaga degmedi diyjek boldum. Elbetde kopusi oyun edilip yazildi welin okap birhili oz yanimdan yuregim bulanip gitdi..

4. Yalnish dusunenlerden we dusunjeklerden otunc sorayan.. Shuwagt yuregimden syzdyrb-a aydamok welin shonda-da son ahmyr etjegimi bilyan.. Eneshin achan blogumda sheyle bolupdy sebabi Leylii'ni oykeledipdim.. Sonam otunc soradym..

Bolany..

eyyam

eyyam edit etishipsiniz diyen sozuniz gaytalap durjak dal

Gadyr aga kamahal yazgy

Gadyr aga kamahal yazgy yazyar, oz pikirine gora, haysydyr bir art niyeti hem yok, mende-de bolyar sheyle yagday!
Son okunyasem, beyle tasiri bolanyny gorup!
Ony beyleki blogda yazypdym.
Edit hem, yene-de etjek dal diyen zadymy etdim, has kop yalnysh pikiri eye boljak agzalaryn bolmazlygy ucin!
Sonky yazgyny okadym, gynandyrypdyryn!
Gadyr aga, men hem godek yazdym, meni bagyshla!
Bir zady hem yatladasym gelyar:
Maslahatlara pitiwa etmezlik hem gowy hasiyet dal, bizin ucin in onat gorelda eye bolan Pygamberimizin hem Uhud soweshindaki maslahat boyunca hereket edeni bize malim!
Garaz, uzadyp oturjak dal, shony yene bir gezek yatladayin diydim, sebabi, "pitiwa etmezlik" yagdayiny hem gahar bn yazansyndyr oytdum?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Maslahatlaryn ozunde galsyn

Maslahatlaryn ozunde galsyn ata aga.. Bir gayrat et..

bolyar, mende

bolyar, mende galsyn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Wii Mahri dogry aydyar.. Ol

Wii Mahri dogry aydyar.. Ol yerde gumune gitsin diyipdim.. Hawwa indi yadima dushdi..

Dogrudanam gaty godek ekeni.. Bagyshla Mahri we beyleki gyzlar..!!

Adminlerden hayis: Bu in

Adminlerden hayis: Bu in sonky postumy menin info'ma chatyn.. Goy hemmeler menin godek bir adamdygymy bilsinler..

Gadyr aga, yene rugsatsyz

Gadyr aga, yene rugsatsyz edit edenim ucin, mana soz kakdyrdyn oydyan, infom-a catyn godek postumy diyip?! Yalnysh edipdirinmi ya?! Ony hazir menden bashga ozun hem catyp bilyarsin!

Ey, men-a yadadym hazir shu yazgylardan, indi yazmajak boljak, yokarda hadys bn bir zady yatlatdym, ozune galsyn maslahatyn diyildi, yadyma ogly shehid bolan bir zenanyn ozune sabyr dileyan Pygamberimize:"Git bashymdan..." diyeni yadyma dushup gitse-de, yene-de aytjak zatlary ozume saklayin, has amatly boljak yaly gorunyar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Erbet bulasipdirin.. Oz

Erbet bulasipdirin.. Oz goyberen sawliklerim durka sizin sawliklerinizi gozlemek yene bir sawlik bolyar.. Bu yagdayda mana dymmak yarashar.. Yone dymmakam ichimi gyjyklap duran zady aytman durup bilemok..

ata wrote:

Pygamberimize:"Git bashymdan..." diyeni yadyma dushup gitse-de,

Onem birinin gahary gelipdir chigidin gabygyny doldurmajak bolgusyz bir zat uchin.. Bu hazirki yagdayima menzeyar.. Adamyn gozi gan guylan yali.. Yanindakilardan biri hem sheyle yagdaydaki adama Pygamberimizin sozudir- Gurhanyn kelamlaryndan mysal berip maslahat berjek bolyar diyya.. Gaharly adam bolsa onun aydanlaryna jogap hokmunde Senin Pygamberin, Hudayin.. diyip bashlayan payish sozleri duzup bashlapdyr yzly-yzyna..

Aslynda men bu saytda birnache gun gorunman gezmeli boldum..:) Yatdan chykarar yali waka-ha daldi bi.. Ay edit edilse derrew yatdaan chykmasa-da gow-a bolardy..:)

hmm

bolyada ...
Gadya dayi ve ata aga !!

hehe Gadyr agan dasyna

hehe
Gadyr agan dasyna gecmansene
garshynyzda meni gorersiniz
urusmajak bolsanyz sıgushman
:D

......................buda geçer.......................

Ýene köne samany

Ýene köne samany dörýänime bagyşlaň men Mährä goşulýan. Biz suratlary arsyz edemizok siziň özüňiz olary sorap arsyz edip otyrsyňyz hemmämizem obyçny gyzlar ilden üýtgeşik ýerimiz ýok ýöne gyza çalt dil ýetýä ony özüňizem bilýänsiňiz. A şu wagt bolsa internet köp ýerde ulanylýa sahypany okaýanam köpdür soň suratlary her kim görüp ýolda yzda tanap “sen sahypadaky planymy ..” diýip ýörseler olam hezillik däl. Meňä özümde-de ýok ol suratlar.
Surady bolsa PM –da iberilmegine menem garşy şonda oglanlar suratlary ibermejeklerine söz berdiler sözüniň eýesi bolýan bolsalar şeýtmezler. Menä olara ynanýan şonuň üçinem arkaýyn.

Leylii, jigim, senem 2 gezek

Leylii, jigim, senem 2 gezek yazyp bashladynmy :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"