el_mariachi bilen sohbetdeshlik!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kopden bari Atamyrat(atdash) sahypada bolmanlygy sebapli, sohbetdeshlik gurnalmandy. Atdasha habar berman, sohbetdeshlik gezegi ozunde bolan Annadan bu babatda rugsat alyp, tazeden sohbetdeshlige bashlayarys!

Bashda Anna barada gysgaca maglumat berip, yzyndan sizin soraglarynyza gecip bileris!

Anna, sahypa kop agzadan son giren hem bolsa, sahypadaky aktiwligi we sahypa bolan yhlasy bilen kopumizi gecdi. Ayratynam, taslamalary bilen tanymal boldy.

Ol hazir Turkiyanin Kayseri shaherinde Erciyes uniwersitetinde okayar!

Sahypadaky telpek sany 43, bahasy 1521 bolan we agzalyk adyny ozunin sazandarlygy bn baglanyshdyran Anna barada has kop maglumat owrenmek ucin, sorag soramaga bashlap bileris!

Sag bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1-nji sorag menden:

Anna, ozun barada gysgajyk biografiya yaz diyseler, name yazardyn :)

... 05,04,85 taryhynda

...
05,04,85 taryhynda Maryda garyp dayhan maşgalasynda doguldum:)
1 yaşymda kakam ejem işlani sebapli bolsa gerek çagalar bagyna gidip başladym..sson 5 yyl okuw son 5 yylam Marynyn Türkmen-Türk mendebine gitdim...

MTTM-ni gutaryp in halayan karim nesip edip Kaysera ERciyes uniwersitetine girdim..Hudaya şükür
nesip bolsa yene 1 yyldan gurluşyk injeneri bolmakçy.:D

hmmm...
maşgalan in ulusu men(çagalardan) menden kiçi 4 jigim bar...

...
başgada yatladyberin yazayyn..şu wagt kella gelyan zat yoga:(

......................buda geçer.......................

ha men uzyn adym

ha men uzyn adym Annaberdi
yöne Anna diyyaler
aslynda maşgalam garyndaşlarym Taşli diyyaler sebabi:babejikkam gözümde taç barmyş Taçli diysen geçyamiş we şeylelikde adym Taçli galan çagalar bagynda dine ors bolany üçin olaram a harpyny aydyp bilman Tolik diyyadiler şeylelikde adym Toyly galan
yagny
maşgala gonşy garyndaş mana Taşli diyyar
klasdaşlarym dostlarym TM-daki Toyly diyyaler
TTM-dakiler Annaberdi diyyanem bar Anna diyyanem
Tr-dakilen bary Anna diyyaler
Dine enem mana (birem mugallymlar)Annaberdi diyyadi:)...ha kabir TTm-daki dostlarymam

......................buda geçer.......................

Geljekki planlaryng:) Yanyp

Geljekki planlaryng:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

aaa nesip injener

aaa

nesip injener bolmakçy:)
kitap çykarmakçy

o nahihili plan bolyara plan kana
anti parantez açsak bolmazmyka..?

......................buda geçer.......................

:)

parantez=goshadirnak diysen yada .... beylkisina bilemok yadima dushenok:)

Tuweleme batyr sende-de

Tuweleme batyr sende-de osush bar-ow..:)) Basyber..:))

hmmmm

gadyr aga biz ata aga birazirak komekchi bolayin diydimlay:D

Hawwa yeke ozi hemme zada

Hawwa yeke ozi hemme zada yetishibem bilenok:)) Komekleshmeli..

:)

addicted wrote:

gadyr aga biz ata aga birazirak komekchi bolayin diydimlay:D

dushunmedim-le, Batyr, jigim, hany, azyrak copanca yazsana, men hem dushuneyin:)

Wii asyl chopancha-da

Wii asyl chopancha-da shol..:)))

Normalno bolsa dusuniklirak bolardy..:)))

:)

yokarda yene turkmenche yazmandirin oytyan:);)
bira yokarda parantez diyipdir turkmenchede tochno bilemok yone skopka diyilyar oytyan
ata aga komekchi bolan bolali diyenimin sebabi turkmenche yazmayanlarimizin turkmenchesini duzeltmane sen komekchi bolyana shonun uchin yazdimlay:D, :) dushundurup bilendirin oytyan sen dushunmedik bolsan hich kimem dushunmezlay onda menin yazanlarimi:D

Menem gaty balchik adam..:)

Menem gaty balchik adam..:) Gaty gorayme, men ol yerde ata aga degjek boldum.. Aslynda dilimi gaty kan sypdyryan sonki wagtlar..

Ayiplashma addicted:)

hemmemiz chopan

yoklay gadyr aga, gaty gorer yali hich zat yazmansina how:) menem name yazdika diyip gozleyan yokarda gaty goruljek:), sen daldinmy bir blogda hemmemiz chopan diiyp yazan :D ay bashga birem yazan bolubam biler bir blogdada gechyadi hemmemiz chopan diyip ay menem chopan diyip kabul edyan ozumu:D

ha, dushundim, addicted, sag

ha, dushundim, addicted, sag bol!
ay, otur we nokat, hem-de bashga-da kabir sawlikler sebapli, men ilki bada dushunip bilmedim, indi dushundim-le, bagyshla, jigim!

:)

aslynda sorry men diymelilay:d indiden son oturly yazarinda:D

Batyr jan, yalnyshdym, gaty

Batyr jan, yalnyshdym, gaty gorayme-how! Men hem sheydayyan-da kamahal!
Yazyberin, nahili bolsa-da, wagtyn gecmegi bn hemme zat gowy bolar, ensallah!

Ay maksatlaryn. Adamynn

Ay maksatlaryn. Adamynn durmyshynda bir maksady bolyandyra.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

mysal çagalykdan arzuw edip

mysal çagalykdan arzuw edip yören kabir zatlarym bar owadan öyler dynç alynyan yerler gurmak barada

yada restoran açmak barada

ay soraberinsene...

......................buda geçer.......................

mysal üçin her 3 mn-da 1

mysal üçin her 3 mn-da 1 babejigin açlykdan ölyan Sudana gidip azajygam bolsa kömek edesim gelya habarlarda inetde Sudan hakda habar çyksa sypdyramok

Görogly Keymir kör ..yaly kabir türkmen gahrymanlarynyn kinolaryny çekesim gelya
..

soraberinsenay

......................buda geçer.......................

1-yokardakylaryn hobi(in

1-yokardakylaryn hobi(in halayan zatlaryn) we fobi(in yigrenyan zat)lerinmi?! Dal bolsa, bu babatda azyrka yazaysan!

2-Kayseride okamak nahili duygy, taze blog acyb-a uzyn dushundiripdin welin, barde-de gysgajyk Erciyes uni we Kayseri shaherinin TM talyplary ucin avantajlaryny(onat ayratynlyk) we dezavantajlaryny(erbet ayratynlyk) sanaw hokmunde yazaysan!

3-Haysy bagshyny, shahyry, yazary, aktyory, siyasatcyny, ulkani, futbol toparyny halayarsyn?!

hazirlikce bular!
sonam dowam eder :)

hah sary renki

hah
sary renki halamok
yaşyl we çal renkleri gowy göryan

yumurtga we towuk etini hiç halamok:(

balyk in söyyan naharlamdan:)
:D

......................buda geçer.......................

renk barada, nireden

renk barada, nireden owrendin renklerin haysy manyny anladyanyny?!
dost sahypada "Gullerin manysy" diyip mowzuk bar, oran onat dushundirilipdir, ya shol yerde okadynmy :)

ay yok Ata aga olary

ay yok Ata aga olary okamadym sebap ynanyp baramokla men beyle zatlara reklerin güllerin manysymyş gyl-yün yoklay mena ynanamok,okamaogam beyle zatlary içgysgynç bolyada..:D

......................buda geçer.......................

gowja zatlar bar ekeni, men

gowja zatlar bar ekeni, men yaly copanlar dushunmese-de:)

garaz, gullerin taryhy, renkleri we ayratynlyklary, manylary we wakalar we sh.m. zatlar yazylypdyr:)

reklamnaya pauza diyyalermi :)

başlayan

başlayan onda

hobilemden:

her erkek yaly futbol,basketbol,yüzmek,esasanam balyk tutmak,kitap okamak,yazmak,video alyp çekmek,deprek çalmak,surata düşdürmek,maşyn motor welosipet sürmek,gezmek,nahar bişirmek,tehniki birzatlar çyzyşdyrmak,kino....

fobi:

kan fobima yok bolamjasam kan gürlemek bolaymasa

......................buda geçer.......................

anna aga

name uchin "el_mariachi" dakma adini ulanyarsin?

deprek çalyadym sonam

deprek çalyadym sonam barde,Kayseride,türklen saz guralyny öwrendim sazy zadam gowy göryan
spanish dilinem gowy göremson şu saytada admin bolamda damkrada galyp özümi öweyinle diyip el_mariachi diyişimle alyp etyan zadymyz yok bolmasa çalyan dişysek gaty ynanyp barman
dakgydy dakgydykay..:D

......................buda geçer.......................

hmm Kayseride okamak maddy

hmm
Kayseride okamak maddy taydan gaty kyna dal stipendiya tapmak kynyrak bu şaherde in gowy pasyl gyş
belki gyşy halayanym sebapli Kayserinem halayan
eger bu yere okamaga geljeklere medicina bn mekanika gurluşyk inj.gelmeseler has gowy bolarmyka diyyan

hem kyn hem geçsen geçyan galsan galyan,beyleki köp yerdebeyle dal in bolmanda tomus sapak alyp bilyan bizde olam yok
garaz kynda mena halamanam baramok yöne...ay söyyanda gurluşygy atam gurluşyk inj bolandanmy namemi?

şaherin adamlary myhmansöyer yöne gysykda hakyt husyt diysenem boljak tüweleme çagalary ot yaly alyp yolup barya
kiçirak bolanda şahsy halayan pişan bolaymasa içgysgynjyrak yer...

......................buda geçer.......................

yaşlykdanmy

yaşlykdanmy namemi???

Justin Timberlake
Shakira köp dinleyan..:D

Tarkan markanam dinlan bolyan welin kan men üçin tapawudy yok diyen yaly gülkünç kan beynini zorlamayan yenilirak aydymlary dinleyan
yöne,aydymsyz günüma geçenok diyen yaly

köp dinleyan
türkmenlerdenem Şatlyk Nuryny halayan çagalykdan şeyle
Nina Sky Craig David dinleyan Anastacia...

......................buda geçer.......................

kan goşgy

kan goşgy halamok
şahyrlardan elbetde Magtymguly,Mataji Seydi,Mollanepes...

türklen Mehmet Akifi bar,Çile kitabynyn yazary ady nameda Necip Fazıl Kısakürek halayan...
esasanam hindilerden gowy goşgular bar kawagtjyk şolary okan bolyan...

syyasatçylary halamok....

......................buda geçer.......................

Real Madrid we Kayserispor

Real Madrid we Kayserispor aşygy diysenem boljak
Zidane-y halayan
Henry
Ronaldo...in gowy göryan futbolistlerim

Shaq in gowy göryan basketbolistim

......................buda geçer.......................

Hindistana Malaysia şeyle

Hindistana Malaysia şeyle bir gidesim gelya
ön kiçikam kakam ejem bn Özbegistana Gyrgyzystana Gazagystana Azerbeyjana zada gitdik welin o wagtlar kiçidim kan yadyma düşenok:(

Braziliya Arabystana Grasiya gidesim gelya görerisda

aslynda bar yurdy gezesim gelya ..işimi zadymy ele alyp pul mul tapsam dünyani gezjekleeee

......................buda geçer.......................

Janet Evanovich diyip biri

Janet Evanovich diyip biri bar
in halayan yazyjylamdan ...

klassyky edebiyatyn hemmesinem halayan Geothe Bakzac ...
beylekiler köpüsina okadym...

kitap in gowy dost bolsa gerek kitapsyz günüm geçenok diysem yalan bolmazmyka diyyan,kawagtlar elime nota alyp dünnürdeden bolyan ujypsyzja olam
özümem bir yaryşa 1-2 yyl ön romanjyk yazyp iberdim welin hiçzat almady..hehe gynanyp gizlenip yördüm ine barde sypdyrmaly boldum...türk dilinde yazypdym 157 sahypalyk birzat...:D

kawagt goşgy yazan bolyan hemme kişidedee bolyan bolsa gerek yürek bn beynini yerini çalşanda duygusyran bolup yazyanda:D

daş yürekmişim bar kişi şeyle diyya özaaaa:(

......................buda geçer.......................

:)

MTTM'ni hachan gutardin yagny nachinji yil uchurmu sen?:D
goshgy kop yazyan velin "ATA" mollumyn okuwchysydynmy??:)

2002 ata mugallymyn

2002
ata mugallymyn okuwçylaryndan biri öza
ay bizi kan tanayana daldir
Anna kowus tagta towusa diyyadi..:D

......................buda geçer.......................

biram Sowuk dag (Cold

biram Sowuk dag (Cold Mountain)diyip bir kinobar 20 sapara görendirin kawagt gayta gayta yene göryan içindaki kabir sahnalar çykarylandyyyyyyyr:D

Graf Monte Cristo olam men aşyklamdan:D

......................buda geçer.......................

Ol film yaman romantiiikk

Ol film yaman romantiiikk ..:))) Menem yaman haladym..

sorabermeliiiii:D ...........

sorabermeliiiii:D

......................buda geçer.......................

.....

in gowy goryan nakilin?
in gowy goryan goshgyn?
nache sany goshgy bilyan turkmenche goshgulardan?(bilshime gora mekdep yillarinda her hepde 5-6 topbak goshgy yat tutyadiniz, dogry gerek?:D)

:)

ata aga mekdep yillarindan sorajak soraglary, kawir soraglara jogap berman bilersin dine sorag bul:D
mekdep yillarinda dakma adin barmydy?bar bolsa name?(universitetde?):D(saroglar birazirak samsyk-sumsuk soraglardir welin ay yenede gyzyklyda jogap bermesenem bolyar yenede sagja bol)

hmm bah mekdepde futbol

hmm
bah
mekdepde futbol oynamyzdan galan adym bardy
hazirem diyyaler
baggio

uni-de bolsa şu türklerden yana gün yok hazirem anna kournikova diyyaler:d

......................buda geçer.......................

hawala Ata molum her hepde

hawala Ata molum her hepde 1 goşgy beryadi
edil hazira türklerden goşgy yadymda
in halayanym:

Mona Roza...okamadyk okasyn super...

nakylyn erbedi yoga barynam gowy göryan:

......................buda geçer.......................

dogry aytyanla

dogry aytyan turkmenlerin nakillarin erbedi yokdyr hemmesi biri birinden gowydyr(ol bizin ata-babalarimizin sozlera)
yone yenede men pikirimche her kimin ozunin bir nakili bardir yagny has gowy goren, sonam in kop ulanyan nakilin?
:D

oslamadygyndan oslyk

oslamadygyndan oslyk çykar.:D

......................buda geçer.......................

:)

bu nakil hem in kop ulanyaninmi hemde in gowy goryan nakilinmi?:D

sonky döwür köp ulanyp

sonky döwür köp ulanyp başladym
n owy göryanim haysyka yadyma düşenok son pikirlenip yazsam bora...

......................buda geçer.......................

univ.den son?

nesip bolsa universiteti bir yildan son gutaryan diyip yazipsin okuwy gutaranindan son magistratur etmekchimi yada dashari yurtda ishlemekchimi yada turkmenistanda ishlemekchimi?

ilki 1-2 yaly tr-de

ilki 1-2 yaly tr-de işlemegi pikir etyan son bolsa ru yada hindistan dubai yaly yerlere gitmekçi bizin uni-den gityana bar şolardan soraşdyryp gördüm bolsa nesip
aslynda tm-de işlasima gelya welin göreli o tayy hem men watanym
belli dal ilki tm-ni barlap görmekçi öza..
bolarla nesipda...

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hemme jogaplaryn ucin!"

Anna, TC-de TM-ni onat

Anna, TC-de TM-ni onat tanatmak ucin nameler edyarsiniz?!
Turkler bn problema cykyarmy aram-aram, nahili?!

In sonky sapar hachan

In sonky sapar hachan uruship gordun?:))

TC'de depishik gordunmi ya soguship..:)) Her yerde almitini bermeli priduroklar bolayyar-da..:)))

ay gep bilena köp dalaşyan

ay gep bilena köp dalaşyan welin urşuba göremok ...
bular ellerine pyçak zat alayyara how:(

......................buda geçer.......................

kawagt erbet gygyryşylya

kawagt erbet gygyryşylya way türkmenistan beyle way eyle wakalarynda welin şu uruş bolanok...Hudaya şükür herrelen bolyan adamlamam tüweleme 1 öküzi iyjek..heha..

......................buda geçer.......................

el_mariachi wrote: ay

el_mariachi wrote:

ay soraberinsene...

:-)
saglygynyz

Kayserini halaýaňmy ýa

Kayserini halaýaňmy ýa "Istanbulda okasadym" diýýäňmi? Türkiýe barada we türkler barada näme pikir edýäň?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Türk iyan birgiden

Türk
iyan birgiden yerlerina gezdim gördüm welin öwrenşenimdenmi namemi in halan yerim Kayseri diysem boljak
istanbuly hiiiç halamadym in gowy gören şaherimem izmir,köplenç dostlarymyn yanyna gezmage gityan
kayserin in gowy tarapy sessiz ..kan goh yok
özboluşlu gowja howasy bar
adamlary myhmansöyerem bolsa pul diysen bolanokda,halamayan tarapymam şol...

birem TM gidemizde 13 sagatlap yol bar.istanbula çenli her yyl 2 gezek çüyreyan
onada çözüw tapdym ilki ankara baryan 1-2 gün dynç alybam kaysera:)

umuman türk halkynda halamayan in esasy hasiyetim duygulary çunnur diyilyami duygusal bolyada türkçesi

......................buda geçer.......................

Ana shol izmirde men 6 yil

Ana shol izmirde men 6 yil yashadym-da Anna:))

koysanay..:9 men söygüli

koysanay..:9
men söygüli şaherima ol:)

......................buda geçer.......................

in gowy göryan paslym

in gowy göryan paslym gyş
gary buzy halayan
Kayseri gyş paslynda diysen owadan bolya öye giremok diyen yaly.:D
belki şonun üçindir haladym
bardaki köp türkmen yada talyplar kan halanok,mena halayan niyetim ömrüm ötyança nesip bolsa her gyş şu şahere gelmek gezmek dynç almak...

......................buda geçer.......................

tomusy name ucin gowy

tomusy name ucin gowy gorenok?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Onem birine shona menzesh

Onem birine shona menzesh sorag beripdirler diyya. Olam jogap beripdir: Tomus bilen gyzlary halamok, ikisem derledyar..:) Haha:)

tomusy gowy görmeyanimin

tomusy gowy görmeyanimin sebabi,yssysy we ys köp bolyar birem erbet açyk geyinyaler,gelişdirman kinolardaka menzejek bolup birinin garny görünya birinin gyly ,birinin yaglyja yerleri...garaz bulançaklykda,açyk geyinselerem gelişdiraysen özüne.. yürek bulançlyklar köpelya...

gyş bolsa sowujak gar arassaçylyk keypçilik bolyada...gyş gaymakdan başlasak birgiden gowy göryan asuda goh galmagalsyz zatlarym bar...

......................buda geçer.......................