"Kod Dawinca" filimina garayshynyz

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Mena gordum welin duhsundumem welin bashga bir dine yagny Hristian dinine ya Ysa pygambere dil yetiresim gelenok. Yone dogrudanam sho zatlar gurnalanymka ya-da inlis razwetkasynyn "wahab"lary doredishine menzejek bolyan bir hekayat bolyarmy? sizin pikiriniz.
Mena 14 yashymda. Ululardan maslahat sorayan.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ay Agahan muna kan uns

Ay Agahan muna kan uns berme. Bu bir kitapdan yasalan kino, ol kitabam myshmysha gora yazilan. Biz musulmanlar dine bir ol myshmyshlara dal, Hristiyanlygyn kop zadyna ynanamyzok. Garaz manysyna uns berip oturma.
Kinoda aydylyan zatlaryn kopusi katoliki hristiyanlyga ters gelyan zatlar. Shundan Hristiyanlygyn taze akymlary doreyar. Biz bolsa Hristiyanlygyn hich bir akymyna hem ynanamyzok. Bir topar erteka menzeya kino...

O tayda Ysa pygammerin hem

O tayda Ysa pygammerin hem ady tutulyar. Umumy aydanynda cunnur dushunjek bolsan film sho barada gidyar. Men pikirimce Ysa pygammer musulman dinindede ady agzalynyan pygammer. shony birhilirak goryan. Hristianlar Katolikler olar oz gununi ozi gorerlerle.

Isa pygamberin ady agzalya.

Isa pygamberin ady agzalya. Elbetde, Hristiyanlyk bolsa Isa pygamber barada HOKMAN bolaymaly!
Diyjek bolyan zatlary kop olaryn, shol aydyan zatlarynyn birem Isa pygamberin chagasy bolupdyr, onunam chagasy we sh. m. we in sonunda shu wagtky dowurde-de nesli dowam edyar diyjek bolyalar. Bu bir yalnysh zat katoliklere gora, musulmanlara gorade sheyle.
Onsonam Hristiyanlar Isa pygambere huday diyyaler, diymek eger nesli galan bolsa hudayin nesli yer yuzunde galypdyr zat diyjek bolyalar. Ay menin pikirimche bir topar daliler, kellani agyrdanyna degenok...
Shu kinodan dine bir many chykarsan bolyar, olam Hristiyanlyk sheyle bir uytgedilen din, aydyp diyer yali dal. Adamlaryn pikirine gora her yil her gun uytgap dur...

Ay otaayda hristiyanlaryng

Ay otaayda hristiyanlaryng syryny açyar. Hristiynlaryng aytmagyna göra Ysa pygamber Allatagallanyng ogly. O kinoda bolsa Isa pygambering gyzy barmysh. Diymek ol Hudaying ogly dal bolyar.Muny hem bir Ziyon diyip bir dini jemagat gorayarmyş asyrlardan bari. Musulmanlaryng ynanjyna göra bolsa Ysa pygamber adamlaryng arasyndak seçilen wekil.

Isa pygamber we "Injil"

Turkmen sowet ensiklopediyasy
1982 y.
TOM 4
Isa pygamber
Isa (Isus Hristos; ) hristian dini maglumatyna gora, hristian dininin duybuni tutujy. Injilde aydylyan rowayatlara gora, Isa pynhan ish etmedik gyz Mariyadan (Meryemden) tasin yol bilen doglanmysh. Palistinada dini wagyz nesihat yoredip her hili gudrat gorkezenmish. Pomtiy Pilatyn hakimlik edem yyllarynda Isa hajyn yuzune cuylenenmish, emma uculenji gun direlip asmana gayyp bolanmysh. Hristian taglymatyna gora Isa yerde ikinji gezek peyda boljak we ahli janly-jansyz jemendelerin bashyna kyyamat inderip, kasini jennete, kasini dowzaha iberjekmish, shondan son takwalaryn munyyllyk shalygy hokum surjekmish.
Isa musulmanlaryn arasynda hem pygamberin biri hasaplanyar. Gurhanda aydylshyna gora Isa palcykdan gush yasap ona jan berip korun gozuni acyp, oluleri direldip bilyarmish. Onun adyna Turkmen klassiki sahyrlarynyn eserlerinde hem dush gelmek bolyar. Isanyn adyna aydylyan gudratlar hem, onun dogmagyna olmegine direlmegine degishli “keramatly” ahlawatlar hem Towratyn kop sanly awtorlarynyn we redaktorlarynyn dini taslamalaryndan bashga zat daldir.

Injil

Injil (Yewangeliya euangelion-hosh habar) – Isus Hrist (Isa) barada gurrun beryan irki hristiancylyk eserler. Injil buthana tarapyndan Taze wesyetlere goshulan dini kadaly Injile-e we apokrifik Injile-e bolunyar. Dini kadaly Injil- hristian dini taglymatynyn we ybadatynyn esasy ceshmelerinden biridir. Buthanan tassyklamagyna gora, Hristin shagirtleri ya-da apostollaryn shagirtleri tarapyndan yazylypdyr. Injilin-in yazylan wagty sheyle hem onun hakyky awtorynyn kimdigi belli dal. Injilde durli syyasy we etnik toparlaryn durli meyilleri beyan edilyar. Mysal ucin, Lukanyn Injilinde baylary yazgarmak yiti hasiyete eye bolupdyr. Matfeyin Injilde baylygyn yazgarlyshy juda yuwmarlanypdyr. Bela betere garshylyk dal diyen ideyalar, kayyl bolmaly diyen cagyryshlar Injil-de ozunin anyk beyanyny tapypdyr. Bela betere garshylyk gorkezmeli daldigi her zada kayyl bolmalydygy we cydamlylygy bu bu dunyade gorulen gorgulere Derek o dunyade dowran suruljekdigi baradaky Injil-in undewlerini agalyk ediji synplar zahmetkeshleri hemishe oz gol astynda saklamak ucin peydalanypdyrlar. Shonun bilen birlikde Injilin garyp we sada bolmalydygy baradaky cagyryshlary kop halatlarda agalyk suruji buthanalaryn we sotsiyal densizligin esasly tankyt edilmegine sebap bolupdyr. Injilin kayyl bolmaga we sabyr edip cydamaga cagyrmagy bizin gunlermizde hem buthana we burjuaz dowletleri taraplardan imperializmin esaslaryny pugtalandyrmak maksatlary ucin ulanulyar.

Yok şola çyn

Ol kitabyn içindaki hemme adamlar,yerler we bolan wakalar ahlisi çyn. Men bu mowzuk boyunça ullakan araştırma (research) etdim. Birnace maglumatlary okadym. Hakykatdanam ol kinodaky Sion tarikaty hazirem bar. We ol wakalaryn ahlijesi hem çyn diyse boljak. Türkiyedakiler EZOTERİKA kitabyny okan ol tayda maglumat barmyka öydyan.

Döwran Çilan

Da Vinci Code' avtorynyn

Da Vinci Code' avtorynyn "Angels and Demons" (turkche: Melekler ve Sheytanlar) atly kitabyny okan,shol yerdaki yer,adamlar,Illuminati tahrikaty ve yene kop kop zat dogry, realniy durmyshda bar bolan ve entagem bar zatlar yone avtor "Dan Brown" ol hakikatlari ozune gora yorumlayar,ozuche gyzyk gatyar,sheyle-de bolup bilerdi diydirjek shekilde yazyar kitaplarini...Yone alip "Onyn hemmesi dogry" diyip bolmaz sebabi shol bir yerleri ve adamlary ulanip bashga-da herhili kitap yazilip bilnerdi!
Hz Isa' bir pygamber,shona gorade onyn nika'syz chagasynyn bolmagy mumkin dal !!