Söýgi bu näme jadymy, Adamlar onyň bendisi ! N1-sany

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Essalam aleýkum saýtyň agzalary we myhmanlar

Söýgi temeda ýaman kän soraglar ýagýa şu temanyň bellisini edip bolmazmyka !

Nirede sen, soygi? – atly Myahriniň mowzugyny okanymda kelläme geldi!

Kop agzalarymyz “söýgi dostlukdan başlanýar” – diýip belleýäler

Bu meniň pikirim : Soýgi bu sylag, hormat we baglanşyk !

“Bir adam bir işi edesi gelmese bahana gözlär, bir işi edesi gelse bolsa çykalga gözlär”

Haçanda adamlaryň arasynda baglanşyk bolsa onda iki tarap hem çykalga gözleýär ! Onsaň sylag hem hormatam, söýgem döreýär !
Eger gyz we oglanyň arasynda baglanşyk bolmasa onda bahana döräp başlar ! Onsaňam gyz we oglan hersi bir maşgalada terbiye alýar ahyry onsaň ol iki tarapyň hersi öz terbiýesini, hasiýetini, isleglerini, halaýan zatlaryny öňe itekläp (hersi öz isleýşi yaly etmek) isleýär ! Onsaň oglanyň yada gyzyň birinde bahana bolsa ana, anada saňa gerek bolsa-bolmasada aýralyk bolarda.
Egerde toýdan soň bolan bolsa onda başgaça bolardy, ol ýerde är-heleý baglanşygy bar, razy bolsaň bolmasaň - gyz baran ýeriniň haşiýetlerine göra bolup däbi, dessury, düzgün-tertiplerine görä hereket etmeli bolýar (abraý üçindir belkem), oglan bolsa ol gyzy näme üçin söymeli sebäbi ol gyz onuň maşgalasy, çagalarynyň ejesi.

Ýenede baglanşyk we sazlaşyk barada aýdaýyn:- Ene-ataň arasynda, jigi-doganlaryň arasynda kämahallar düşünişmezlik, göwne degişlik bolyar yagny araňyza bir düwün düşýä sonda gaty kop wagt geçmanka derrew ýaraşyaň sebabi arada sylag we hormat we baglanşyk we sazlaşyk barada ! Gyz we oglan hem şeýle düýguda bolmaly, kemsiz gowy adam ýok, şol sebäpli hem kä bir ýerlerde gözüňi ýummaly, bu hem iki taraply bolmaly,

-Ýöne şu mahatlar durmuşymda käbir duş gelýän ýigitler, ýigitleriň köpüsi diýseňem bolýa - gyzlary barlamak, dadyp görmek, söýüşip görmek – ýagny söýginiň nahilegräkdigini bilmek maksady bilen gyzlary aldaýalar, name gyzlar şunuň ýaly peslige mynasypmy ? ol hem seniň ýaly bir oglanyň doganydyr yada uyasydyr, bir ene-atanyň çagasydyr, sen hem ene-ata bolmaly, nädip ýola çykjak – sen şeýle pes işleri etmekden utanaňokmy, hany ynsabyň, wyždanyň !
Goý ALLAJAN biziň bilen deň bolmasynda!

Men Siziň ähliňize beýle pes işlerden daşda bolmagyňyzy, Allanyň halaýan işlerini etyänlerden bolmaklyk nesibäňizde bolmaklygy arzuwlaýan !

Alla beýikdir we öz bendesine Çekip bilmejek synagyny bermez, hemme zat bähbitdir! Alla şükür ediň, diňe ýagşy dilegde boluň ! Her iş bolsada bähbit üçin bolýandyr! - bolany

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
  • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Baýbaa... tmolympiad'a

Baýbaa... tmolympiad'a girseň tomusyň gelenligi görnüpjik dur. Ýöne söýgi bolup durla :D

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ONdan dallay. Biri soygi

ONdan dallay. Biri soygi diyip bashlasa hemme kişi hem başlayar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Aslynda biri söygi diyyip

Aslynda biri söygi diyyip dalde . Durmuşun lezzeti name de diyyip başlady tomus... :)

söygiden bizar okuwymy

söygiden bizar okuwymy gutarsam boldugy:))))))

pul yok agalar söyjek bolsan pul gerek öydenem söygime finans etjek yok in gowusy in yerliklisi işe başlanda söyüşmelisi bolaymasa:))))

......................buda geçer.......................

nakyl;- "kilim kaksa

nakyl;- "kilim kaksa kireýli" diýilipdir.
Hemme zat pully däldirle !

Söýgi bu näme jadymy,

Söýgi bu näme jadymy, Adamlar onyň bendisi !
edil shu aydyshyng yaly, soygi: jady, adamlar onung bendisi, ol gipnoz, dali, ajdarha, shatlyk, gussa, gam, gaygy, lezzet, hemme zat shonung icinde!

rahat_islam wrote:
Ýöne şu mahatlar durmuşymda käbir duş gelýän ýigitler, ýigitleriň köpüsi diýseňem bolýa - gyzlary barlamak, dadyp görmek, söýüşip görmek – ýagny söýginiň nahilegräkdigini bilmek maksady bilen gyzlary aldaýalar

yokardaky aydanlaryng bilen ylalashamok, duybunden yalan, beyle dushunyan bolsang yalngysh dushunyang soyga! beyle ishi edyanler soyga dushunmeyanler we soymeyanler! olar soyguning nahilidigini bilmek islanoklarda, gyzlaryng nahilidigini bilmek isleyanler.Bu erde soyguni goshmaklyk gelishenok, sebabi soygi oyunjak dal yone soygi seni aldap hem-de oynap biler sheyle bolayanda-da ol mukaddesdir!!

Wah söýgi mukaddesdirle

Wah söýgi mukaddesdirle welin ol mukaddesligiñ gadyryny bilenoklerda agamjan !
Bar gürrüñem şol barada gidýär !

Aý oglanlaryñ hemmesiniñ beýdi arkasyny gatybir almaweri how hemmesiniñ onuñ ýaly beýik zatlara sylag, hormat barada düşunjesi gatybir ýokmyka diýýän (gyzlarada degişli !)

Ey shu sayt soygi temalary

Ey shu sayt soygi temalary bilen doldy, ozem soygi barada her gurrun beryan SUYJIDEN SUYJI, bal yaly edip gorkezyaler.
Meninem soyushesim gelya indi. Onema bir tema achypdym "dalirap soyushesim gelya" diyip. Yene shol damardan tutduryanyz :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Haý haý haý

Haý haý haý söýüşäysem diýýäñ welin häzirräjik bolaweri önem bizde abraý ýokdyr onam yere dökäyme !
Oñ söýüşip görmedik bolsañ entägem giýç däl söýüş göräý gyzlaryñ beträgine duşaýsañ agzyñy uçykladyp göybersin !

“söýüşseñ söý, söýülmeseñ süýkenme, söýgi hem _____ kişä öýkenme” diýilipdir

hany şulary oka !

Rusçadyr
Lýubow opasna, lýubow prekrasna, no bez neýo jizn ne interesno!

Ne oşibaýetsýa tot kto ne jiwýot, Wsem lýudýam swoýstwenno oşibatsýa

Mujçina wedýot igru, a jenşina wedýot sçýot

Türkmençe

Azapsyz ýeriñ gadry bolmaz

Giden getirer, oturan nyrh sorar

diyipdirler

Bayramjan gollaryn özüma

Bayramjan gollaryn özüma açybermeli :D:D:D..

Geling hemmamiz bilelikde

Geling hemmamiz bilelikde soyusheling! :):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ay yok men-a.. grupba bolup

ay yok men-a..
grupba bolup söyüşesim gelenok ))

_________________
In yokarky gatdan tüykürdim men dünyang yüzüne, ine şonun üçinem hazir agzym gurady..

Ay sen bu diyenina birhili

Ay sen bu diyenina birhili bolupdyrla ow...

[b]Birje sorag ýenede

Birje sorag ýenede “biz gelin-gyzlarymyza ikilik edip ýöris, birden olaram bize ikilik-üçlik-onlyk edäýse bize nähilek bolarka, çekip hem çydap bolmaz. Allajan abraý bersin. Akkyllyja bol hemmämiz diýen bolan bolup sen onyñ aýterek-günter k bolýara”

Ay men-a bu saytda soyuship

Ay men-a bu saytda soyuship bizar boldum:)))

ay Gadyr aga mena sana

ay Gadyr aga mena sana dayawmykan diyyadim welin, tamamy tala danaymaly etjek bolup dursunay !
Su gun sen yaman yadawmy yada yssy bilen onusanokmy bir zada bolupdyr !

:-)

ay Gadyr aga mena sana

ay Gadyr aga mena sana dayawmykan diyyadim welin, tamamy tala danaymaly etjek bolup dursunay !
Su gun sen yaman yadawmy yada yssy bilen onusanokmy bir zada bolupdyr !

:-)

Soyushmek islemesenem

Soyushmek islemesenem soyushdirjek how bu bloglar adamy..:)) Bayram yali emenip yormegem birhili:)))

söyüşmek nama gerek şu

söyüşmek nama gerek şu bloga gelsen söyşen yaly:))))))))

......................buda geçer.......................

hemmanize sovgat ha ha ha

Ey devuşka podojdi
Men seni soyyan diydim.
Elime ber bedrani
Ya vodi nalyu diydim.

Seviyorum your eyes
Çünkü onlar very nice.

Seni sevende ağlar,sevmeyende...

sen soy seni söyyani,
seni söyyande söysün seni.
sen söymesen seni söyyani,
seni söyyande söymez seni.

Ay oglanlar siza

Ay oglanlar siza onarayyanizay, hayisht edip gorduk, beytmalin diyip gorduk,
yene-de eshek suva "bewleden" yalila...Nama gerek shuncha movzuk soygi hakynda ??
Onler 1 blog'da 100'den kop post yazyadiga, indi name 30-40 sany post bolup bolmanka
#2, #3...achyberyanizle ??

Ya taze blog achmak sheyle uytgeshik zatmay ?? Hokman sheydip oz sesinizi eshitdirmelimi ?? Mena hayran galyan how size...

menem goşulyan Mergen

menem goşulyan Mergen yekeje blogam yetyara.. Ya bulara bal gerekmika..??

Beh siz soygi hakda sheyle

Beh siz soygi hakda sheyle kop zatlary nireden bilyaniz? Men-a size hayran.

Sadik'de tyetya'myz ovretdi

Sadik'de tyetya'myz ovretdi :))

:)

Mergen wrote:

Sadik'de tyetya'myz ovretdi :))

bar, onda soyjek gyzynam shol Sadik'daki tyetya'nyzdan islan :)

Rahat aga, oran onat zatlar yazypsyn, minnetdar!
Beyle terbiyeleyji blogyn ozbolushly ahmiyetleri bar, Mergen, goy, acylsyn, elbetde, sheyle terbiyeleyji we peydaly bolsa!

hahahha olan bary ru gitda

hahahha
olan bary ru gitda Ata aga bari barde galany yok bolaymasa:)))))))))

......................buda geçer.......................

Mergenin tyotyasy

Mergenin tyotyasy guyclidir-le, islese yerin ashagyna girseler gulaklaryndan, asmana ucsalar ayaklaryndan tutup Mergene getirip berer :)

bizem tanyşdyrmazmyka

bizem tanyşdyrmazmyka hayyşt etsek:P:P:P:PP

......................buda geçer.......................

biza şu sepden

biza şu sepden öwrenyas:P:P:P

......................buda geçer.......................

Owadan arzuwlar,

Owadan arzuwlar, Soygaa
Ashyk yurekler, Soygaa
Solmasyn guller, Soygaa
Shatlykly gunler, Soygaa

aydymyn setirleri yadyma dushdi, yazman saklanyp bilmedim :)

köp aydym dinleyan

köp aydym dinleyan öytyan:)

......................buda geçer.......................

kop dinlamok, yone gowja

kop dinlamok, yone gowja sozler bolsa zapis edip alyanda :)

Onda başgada gowja

Onda başgada gowja zapislenden bar bolsa yene yazaweri :));)