Taze Blog achmak ve....

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam oglanlar/gyzlar/gelinler/dayilar/babalar...
Bu gun sahypamyzda achylan/achylyan taze blog'lara uns berdim azyrak, olaryn kopusinin ichinde
kitap'dan alynan yazgylar/ hekayajyklar/ kitap'lardan yola chykylyp yazilan zatlar/ On hem bar bolan movzuklaryn gaytalanmagy yali, taze pikirin/dushunjelerin yok diyiljek derejede az yazilandigini goryan, chynymy aytsama meni bu zatlar gynandyryar...24 sagadyn ichinde 9'dan kop blog achylypdyr, ichleri bolsa bosh diyen yali....Name uchin beyle bolyaka ??
Birgiden blog bar, ichleri "Ay agam sen betlay"/ "Ay yok, sen mendenem beta"/ "Bey diyme how, utandiryan" yali, birhili yurek gysgynch post'lar bilen doly...

Gayrat edip blog achmankanyz govja pikirlenin, "Shu blog'y dine okap gechmezlikleri uchin nameler goshup bilern, blogyn gyzygyny nadip galdyryp bilerin" diyen soraglara jogap tapan vagtynyz achyn blog'lary, yogsa nebir movzuklar 4,5-nji sahypalara dushyar, a 1,2-nji sahypalar 10-15 post'ly bloglardan dolyar, shu govy zat dal, ve gayrat edip blog'lary oz bukjamyz yali edip ulanmalyn, yagny PM yazilip bilinjek zatlar bilen doldurmalin, eger 2 adam movzugyn dashyna chykyp gurleshyan bolsa blog'yn ichinde(menem, hemmamiz giryas ichine), gayrat edip birileri "PM yazay kyn gormede" diyip duydursyn...

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • submarine 1 telpek goyyar we yazyar: ":)))"
 • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: "Tuys yuregimdaki zatlary yazypsyn!"
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah razy bolsun !!!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Meselem Soygi hakyndaky

Meselem Soygi hakyndaky blog'lar. Herkimin ayri blog achmasy hokmanmy adyny chalaja uytgedip ?? Hemmesini "Soygi" ya-da sh.m, onden bari bar bolan blog'da yazsak olar okalman galar oydulyarmi ya-da ?? Her kim oz pikirini yazmak uchin, shol bir movzukda ayri ayri blog achsa bolarmy name ?? Beytmalin oglanlar gayrat edip, beyle dovam etse bu sahypa-da ne gyzyk galar, ne-de bashga zat...Yazyan zatlarynyz chunnur manyly bolup biler, yone ol zatlar uchin ayri blog achmak hokman dal, kopusini onler achylan blog'lara uyshurip, ol blogy hem aram aram "update" edip dursan has govy bolar, hemme info 1 yerde bolany sebapli, olary okayan adamlara-da has kop(effectual) peydasy deger...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah razy bolsun !!!"
 • Abat 1 telpek goyyar we yazyar: "Govy yazyan !Allah razy bolsun!"

Mergen, aydanlaryny

Mergen, aydanlaryny goldayaryn!
Yekeje sorag:

-Terbiyeleyji onat hekayadyr rowayat we sh.m. eserlerin terjimesini ya-da oz duzen sheyle peydaly yazgylarymyzy senin aydan ayratynlyklaryn bn birlikde taze blog halynda yazsak nahili bolar, ya shona menzeshrak pikirde bolan bloglara goshsan amatly bolarmy!?

Mana galsa-ha, taze blog acmak has amatly, yone senin aydyshyn yaly, agzalary shol bloga aktiw gatnashar yaly yazgylar hem yazyp, gerekli yerinde soraglar, yuzlenmeler yazmaly!

Ata aga, men hich kime "muny

Ata aga, men hich kime "muny beyle et" diyesim gelenok, sen isleyshin yali ediber, yone
barde yazilan zatlaryn adamlaryn hergun bir yerlerde okap biljek/okayan zatlary bolmasa govy, yagny sen 1 hekayajyk yazjak bolsanam, ony birhili gyzyklandyr, gury Copy+Paste ya-da terjime birhili "ruhsyz" bolyar menin pikirimche(edil habarlaryn goylushy yali), onun ichine ozunden bir zatlar goshup, barde goymagyn maksadyny belli et, adamlary shol blog'da yazar yali, oz dushunjelerini beyan eder yali pikir alish/chalishik bashlat....

Biljekdal dushundirip bildimmi, yone shu gidish bilen gitse forum'yn gyzygynyn gachjagyna ha 100% garantia berip biljek men.

P.S. Hich hili shahsy zat yokdur barde, sahypanyn gyzygy/gadry barada yonekeyje dushunjelerimi yazyan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah razy bolsun !!!"

Mergen, mana aydanlaryna

Mergen, mana aydanlaryna doly goshulyaryn!

%100 garantiyana welin dal:)
belki mukdary kop bolsa-d, edil beyle-ha bolmaz!
Yone senin maksadyna we name diyjek bolyanyna dushundim, sag bol, jigim!
Shona eyerjek bolayin men!

aslynda erbet pikir dal

Dogrydanam erbet pikir dal yone men erkinligin tarapdary.Goy hemme kishi yuregindakini islan yerine yazsyn.

Ol erkinlik dal,

Ol erkinlik dal, eden-etdilik ! Erkinlik hich hachan limit'siz bolyan daldir, sen edyan/yazyan zatlaryn illere-de tasir edyan, 1 ujy yetyandigi uchin, olaryn "tolerate" etjek derejesinden gechmeli dal !

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Da_KING 1 telpek goyyar we yazyar: "ylalashyan.yone gaty dal"

hachan gorsen aglap yorsunay nigga

gardashym beyle inetden , kompmdan bashyn chykyan bolsa, iller taze blog achmaz yaly gowja professional website achsana! hachan gorsen taze blog achman diyip wagtyny we sozuni zayalap yormede. senemay shu zatlary ozunden bilmeli, gordunki shol bir yalnysh 3 gezekden kop gaytalanyar, website-yn manlayin yaz, "gadyrly agzalar, taze bolg achman" diyde. yada ozun gowja edip owadanlapjyk yaz. senemay walla, tejribesiz bolyan brashke biraz. owren kabir zatlary, ozune akyllydyr oydup yorme.

___________________________________
Iyyake nagbudu we iyyake nestagiyn.

???

men acjak bolyan mowzugymyng on bardygyny yada yokdygyny nadip bilip bolyar???

biri alma söyer biri

biri alma söyer biri şetdaly diylişi yaly mysal dine söygidiyip azsan a b we j girse yalan söygi diyip yazsan k l we m girip biler herkimin damagy başga..birem sana boş gelyan temalar pylany üçin in dolulardan bolup biler goy açsynlar önüni kesmalin yykylyp yykylyp ayakda durmagy öwrenerisda...

......................buda geçer.......................

edil mening pikirimi

edil mening pikirimi yazdyngng berekella. men özim kan blog açamok emma açsyn açmak isleyanler . erbet tarapy barmy name ...

Hava, erbet tarapy shol bir

Hava, erbet tarapy shol bir zadyn 78 ayri yerde gaytalanyanligi, degishli movzukda 1 post edip yazilip boljak zady, uly bir blog edip goymak yalnish, herkim oz yazjak post'jagashy uchin blog achyp dursa, bizde 100-200'lap blog achylar ve gyzykly, ichinde kop maglumat/pikir bolan blog'lar 10,15-nji sahypalara suysher -- > Olara nobat/dykgat yetmanjik gecher... Name sholar yali kynmay 1 yonekey zady kop yerde yazmagyn, sahypanyn gyzygyny gachiryanligina dushunmek ?? Blog achmak problema dal, hich kimin puly hem chykanok muna, yone bu yagdayda blog'laryn gyzyk/gadr'ynyn peselyandigi hem dushnukli...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah razy bolsun !!!"

Barde 1000'lap

Barde 1000'lap menzeshirak kategoria/topic yok "Haysisina girsemkam ??" diyip durar yali, "Soygi" diylenine giren "Yalan soygi" diylenine-de girer ve eger
bir tema birileri uchin gaty doly gelyan bolsa, onda olam shol blog'y doldursyn, hiy bolmanda name uchin doly goryanini aytsyn, oz shahsy pikirlerini goshsun arkasyndan, goshmacha sorag/gyzyklanmasy bolsa yazsyn ve ....Gepin gysgasy "Berekella" diyenin yetenok, eger adamlar shondan bashga zat yazaslary gelmeyan bolsa, diymek ol movzukda uyship gurleshiljek zat yok --> "Story" diylen categoria goshsanyz has govy bolar, yagny herkimin okapjyk gechip biljegi 1 zat.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • intperson 1 telpek goyyar we yazyar: "Allah razy bolsun !!!!"

dogry.. pikir etmeli bu

dogry.. pikir etmeli bu babatda..

degman how agalar goy

degman how agalar goy yazsynlar..sonam hiçzat yazylmazda..

......................buda geçer.......................

ay mena shu yazylanlardan

ay mena shu yazylanlardan song blog açyp bilmerin. bu tema öng yazyldymyka diyip titrap durjak dal . taze agza boldym, men nireden bileyin yazyldymy yazylmadymy bu tema. ing gowusy men blog mlog achamok :))) sizing bloglarynyza jogap yazaryn da...

Annaguly, sag tarapda google

Annaguly, sag tarapda google search bar, shol yerde mowzuga degishli soz yazyp gozletsen cykyar, ahyryn!
Name ucin beyle darykyarsyn, gaty-gayrym zat aydylmadyk yaly-la barde!?
Garaz, pikirlerin we yazgylaryn oran onat, tasirli we guycli!
Birem, yene bir zat:
Blog acmak ucin acmaly dal, muny senem onat bilyarsin, aglabamyz hem!
Ozum-a blog acjak bolsam:
1- ilki bn ozum onat bilmeli shol mowzugy;
2-ceshmeler bn hem delillendirip bilmeli;
3-gerekli maglumatlary rejelap goymaly;
4-agzalary hem gatnashar yaly etmeli;
5-mumkun bolsa, degishli suratlar hem goyulmaly;
6-Onat sitatalar bn mowzugy guyclendirmeli;
7-onat, peydaly yazgylar yazmaly, terbiyeleyji yazgylar, terbiyeden cykaryjy dal;
8-bilmeyan zatlarymy hem bilyan agzalara soramaly...

we sh.m. yagdayi goz onunde tutup acjak bolyaryn, elbetde, kopusinde basharmasam hem.

Yone shol yagdaylar bolsa, gor, nahili gowy bolar!?
Sen hem shol yagdaylary goz onunde tutyan agzalardan biri. Yone, yokarda diyshim yaly, "tmolympiad.org gozle" den gozledip, mowzuklary tapyp bilersin! Bashga bir zat bolsa, oran onat terbiyeleyji hekaya, rowayat, bolan waka, we sh.m. zatlar bar bolsa, onda yokardaky shertleri hem ulanyp, taze blog acmagyn has amatly bolar, on nace acylanam bolsa!

Hawa, yagday-a sheyle, Annaguly:)

Indem, "men-a hic yazjak dal!" diyayme:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Wepa 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Bashlangych uchin 1-nji

Bashlangych uchin 1-nji sahypadaky blog'laryn menzeshini achmazlikdan bashlap bilersin, ve sonlar Atamyradyn zahmet edip goyan gozleg motoryny ulansan hasam amatly bolar.

ay ata aga degman

ay ata aga degman how:)):):))
goy açsalar açsynlar..
name diyilya kynlaşdyrman ansatlaşdyryn:):):):)

kim name edesi gelse etsin biz şu ** goyynlara hay diyeli

......................buda geçer.......................

Anna jan, men shol shertler

Anna jan, men shol shertler bolsa has amatly bolar diydim, ozum shona synanyshyan diydim, hemman hem sheyle etmage mejbury diymedim!
Garaz, mowzuk has peydaly halda bolyar sholar bolsa, shony nygtayan, yogsam, depip sheyle etmeklerini islap duramog-a:)

** nirede goylupdyr-a sonky gunler!? Men-a goremok!?
Bar bolsa guk diyewrein, PM bn hem bolsa!

Sag bolun!

mena ajam bolsa süyjem

mena ajam bolsa süyjem bolsa nahary iymegin tarapdary:))))

......................buda geçer.......................

shol sanda men hem:)

shol sanda men hem:) (sheylemikan-ayt:) ay, yok-la
"diymek, ikimiz birmenzesh ekenik:)" diysem, yalnysh bolayarmyka, in azyndan, kop ya-da kabir zatlarda-ha sheylediris yone:)

Yone senin ajy naharyn, ilin

Yone senin ajy naharyn, ilin suyji naharynyn tagamyny gachiryan bolsa, ol naharlaryn 1 yerde durmagy yalnish bolar.

aý biz görgülä "blog"

aý biz görgülä "blog" hem açamzok :)
Aram-aram koment ýazaýmasam :)
------------------------
saglygynyz!

Gundogar pahimi diyip bir

Gundogar pahimi diyip bir blog acipsin.. Icini doldur-da agajan:)))

Yalnishyan Gadyr aga,

Yalnishyan Gadyr aga, agajanh'nin achany "Quote", "blog" dal :)))
Men meselem blog'lar uchin yazdim, beyleki kategorialarda (story, quote, FAQ...) eyyam
bashgacha okalyar/garalyar.

Dusunikli.. Shu quote, FAQ

Dusunikli..

Shu quote, FAQ story hakda pm ibersene.. Mende dine blog entry bilen quote cikyar..

Vii, olar adaty ulanyjylarda

Vii, olar adaty ulanyjylarda yok ekeni, men hazir achayin Story kategoriasyny, FAQ hokman dal sebabi ol sahypanyn tehniki yagdayi bilen baglanyshykly has kop, admin yazar gerek bolsa, yagny Atamyrat.

Comment

adamlar name uchindir okayanyndan kan yazjak bolyar.,dinlemegin tersine gurrun berjek bolyar. bilmedim name sebapli.

Jonnuk, kim ucin sheyle

Jonnuk, kim ucin sheyle yazanyny-ha biljek dal, yone men baradamyka diyip caklayan!
Kopurak yazayyan-da men hem!
Yone men hem shuny diymekci:
Taze gelipsin, shona garamazdan 2 blog acypsyn, ikisi hem iki setiri gecenok! Shu blogda yokarda taze mowzuk acanyzda shu shertlere eyersek has amatly bolar diyip birnace shertleri sanapdym, gayrat et-de, senem shol shertler boyunca acjak bolsana taze acan bloglaryny! Acanynya gora yzynda durjak bol, alyp cyk, gyzykdyr agzalary!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Salam Mergen, Name uchindir

Salam Mergen,
Name uchindir menin achan bloglarymyn baryny yok edayipsin! Ondan bashgada mana gaydyp bu erde blog achmaz yaly edene menzeyar?! Name sebapden beyle etdin, eger mumkin bolsa menin achan bloglarymy yzyna goy we manada blog yazmaga rugsat ber!

Hormat bilen,
diplomat

Quote: Name uchindir menin

Quote:

Name uchindir menin achan bloglarymyn baryny yok edayipsin!

Shu sozlerin uchina seni kowsanam az...
Ol blog'lary "yok" etmek niyetim bolsady, bashda yazmagyna
rugsat bermezdim, shoncha wagtlap duran bolsa, diymek Mergen'in olary pozmak niyeti bolan daldir. Dushnuklimi ??
Tohmetini bashga yerde at, bilmeyan zadyny hem bashda sora
"sen ayirdinmi ?" diyip...

Namanin ayrylandygyna-da dushunmedim, oz account'yndaky "track"-i ulanyp gor, oz achan birgiden blog'yny hem gorersin.
Ynha: http://www.tmolympiad.org/?q=user/540/track

Quote:

Ondan bashgada mana gaydyp bu erde blog achmaz yaly edene menzeyar?!

Bu yerde rugsatlar shahyslara dal, "ulanyjy dereje"-sine
gora berilyar, yagny shol bir derejedaki 1 adama blog achmaga rugsat berip, beyleka berman bolanok, hich kim tutup "dineje diplomady blog achmaz yaly edeyin" diyip bilmez, beytjek bolsak butin moder/admin
dal ulanyjylary hem blog achyp bilmezler...Dushunyanmi shu zada ?? Onuragem biri yazypdy "Meni palan etmez yaly edipsiniz" diyip, buda senin yokarda yazanyn yaly manysyz,
sheyle edilen bolsa butin ulanyjylar edilendir, dine sen
dal.....
Mena beyle zat edemok, hich kim edendirem oydemok, yone
ulanyjylaryn oz achan blog'laryny "edit" etmek rugsadyny
ayirdim, sebabi kabir blog'lar rugsatsyz delete edildi
"achanlar" tarapyndan!

Adminlere...

Meselem 1 adam diňe 1 blog açyp biler ýaly edip bolýandyra. Settingda ýok bolsa programmasynda... Özem PHP bolsa. Gerek bolsa kömek edeli how.

Birem ýarym Iňlisçe bolup durmasynlaý sahypa. Şol kodyny üýtgedip bolýandyra...


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

Gyzykly Gurrun

Mena kino seredyan yali okap otyryn how...

-------------------------------------------
Men Gulumun dasynda perwaz uryan Seyda!!!

SURAT GOYASYM GELYALAY....

Öwretseniz gayrat edinde... men kan kompyuter bilmanson...gowja suratlara baray....

Mergen armaweri!

Mergen armaweri!