Wah Altymyrat

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ey türkmen aga name diysen şoy diy yöne gaty talantly millet şü. Dünya belli adamlar çykyar şu taydan. Mysal üçin Altymyrat. Yadynyza düşyami birnaçe gezeek dünya çempiony bolan diyyar ştanga galdyrmakda. Ay yöne üns berilmanson pahyr öldi gitdida yaş wagtda. Nuryşkadama agzayar ol hakda onda munda. Şu wagt hem az dal goldasan olimpiyadalaryn medallaryny çöplap getirjek aadamlar. Yöne alaç yok-da. Haçan bizde sporta, ylymly bilimli yaş oglanlara, talantly mugallymlara, işi diyip janyny berjek işgarlere gadyr sarpa goyarlarka?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ors oglanlar trenirovkalara

Ors oglanlar trenirovkalara giden vagty bizinkiler kachatsa etmane gidyaler chtoby son gyzlara gorner yali :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy jogap :)"

Orslar trenirovkada gyzyk

Orslar trenirovkada gyzyk tapyalar, Turkmenler bolsa oturyp kart oynamakda, arasynda dawlashyp chay ichmekde
PS Ay nas hem atyalar shol iki arada :D

Turkmenler cynyny etse erkek

Turkmenler cynyny etse erkek pisikdenem tas caga dogurtyar:)

Altymyrat turkmenlerin keyipsiz gezip yoren wagty turkmenin baydagyny arsa galdyrym turkmenlere moral taydan uly goldag berdi, jayi jennet bolsun, watany ucin eden isileri ucin.

Indi turkmene medal getiryan yaslarymyz kopeldi, su web sahypadada encesi bar,

Sularyn gadyryny bilsegem turkmene uly abyray, nesip bolsa dowamam geler.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Shu yagdayi sheyle onat yazypsyn, Serdar! Telpek bermezlik mumkin dal, ahyryn! Ensalla agzalar shu commenti onat okarlar!!!"

Ay menina bir Ermeni dostum

Ay menina bir Ermeni dostum bar.Anha sonun kakasy Stanga boyunca Azia iki gezek cempiony bolan,yone su wagt sudya bolup otyr,40 yasyna yeten adam gotermage goydy.

klasdash....

Bizin obamyzda 2 dogan we olaryn mugallymy karate boyunca TM-de we Aziyanyn kabir ulkelerinde oran onat orna mynasyp boldylar, yone olaryn dertleri birdi, shol yerlere yarysh ucin gidip bilmek, pul tapmak. Gynansagam, yagdaya-a sheyledi umuman aydanynda.

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

altymyrat

bir wagt altymyrady bir dabarada (sport gazetiniň toyymyka diýýän) restoranda dirije görüpdim. ol wagtlar ol örän meşhurdy. sada daýaw türkmen oglany. soňra ondan gazetde çap etmek üçin awtograf alypdyk. görgüli, ýadyma düşýä awtografynda harp ýalňyşyny göýberipdi. soňra o wagtlar FOTOŞOP-a ýokdy, bilemok eýdip-beýdip düzedip gazede beripdik.

soňra bir gün onuň öldi habaryny eşitdik. biriniň öldi habaryny alyp birinji gezek ümrümde aglapdym. näme üçin aglaýanymam bilemok.

aslynda bilýän. «Altymyrat ahmyrdan çykýar» diýip makal beripdiler şol sport gazedinde. görgüli özüne görkezilen, döredilen problemalary, olimpiadalar gidişini, alekseýewli wakany.... umuman derdini döküpdi. ol makalany ikä bölüp birinji sahypadan beripdiler.
soňra ... ol gazeti ýapylar ýaly taýakladylar.
gazet ýapyldy. altymyrat öldi. bizem bir gezejik ýürekden agladyk. soňam hemme zady ýatdan çykardyk.
allah rahmet etsin. ýatan ýeriň ýagty bolsun.

Shol Altymyradyn

Shol Altymyradyn yatlamalaryny okap bolmazmyka?
PS Bizinkiler dine kynchylyk doretmani basharyan yali, Alla bar! GOnshy temada Merwezi sheyle talantly oglanyn dushen yagdayini yazipdir...

yatlatma...

Men yany-yakynda "Hakykatlar 3 basgancakda emele gelyar" diyip blog acypdym, her name-de bolsa, shol yere seretmek peydaly bolup biler, yogsam, erbedem bolmaz barde Altymyradyn bashdan gecirenleri we yatlamalary...

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

aA goyda basymrak, meninem

aA goyda basymrak, meninem ichim byjyklap otyr ol "Agladan hekaya"-ni okamak islap..Altymyrat chempion bolan vagty men kichirakdim yone shonda-da govy begenipdim...Nachinji yillardi ol olende ?

Gelnini hem yanina alyp

Gelnini hem yanina alyp chikay, ol sana fanarik tutsyn :D
Oyun edyandirin agam, son "Hachan genel mudurlige gelerka" diyip dubinkani tayinlap oturma :))

çerdak

Bayram wrote:

Shol Altymyradyn yatlamalaryny okap bolmazmyka?

jaýymyň çerdagynda köne arhiw-kagyzlaryň arasynda şol gazeti saklaýadym. gazet-dizaýnyny özüm edenim üçin. tapsam ondan bölekleri goýaýyn. ýöne bu saýty ýapsalar menden görmäň. :-)

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "hökman goy!"
  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Yok bu sayty yapyp bilmezler. Eger shu yerde yazsanyz bar telpegeimi berjek!Yaman gyzyklandym"

goyjak

BorekBerdi wrote:

aA goyda basymrak, meninem ichim byjyklap otyr ol "Agladan hekaya"-ni okamak islap..

men oýe işden gije gelýän how. onsaň çerdaga çykmaga gorkýan :-)

bu-gün erte goýjak. nesip bolsa.

Ashgabat'da luboy sport ugry

Ashgabat'da luboy sport ugry boyunchada trenor tapylyar,trenirovka ediljek sport zal'da...
Gechen yil yadiniza dushenokmi,1 Turkmenistanly yash oglan geldi agyr atletika yarishina, 4-nji boldyda yone...Ol oglany biz entak kop gorerismikak diyyan,145 kg'i galdyryp bilmedik vagty yeri yumruklap urupdy yarishda !!
Sizin habarynyz yokdir belki yone yuvash yuvash'dan hemme zat duzelya,birazajik uns berseler adamlar hemme mumkinchilik hem yok dal !!
A Altymyrat bovrek'leri yaramaz bolanson oldi,ol vagtlar Turkmenistan indi indi ozune gelyardi ve bir sportsmena her ish edip bovrek tapyp biljek guychde daldi! Agyr atletikachilar oz saglyklaryna govy edip seretmeseler bovrekleri hokman otkaz eder, bashyndan onuni almali on !!

Wagty gelende

Devranus wrote:

Haçan bizde sporta, ylymly bilimli yaş oglanlara, talantly mugallymlara, işi diyip janyny berjek işgarlere gadyr sarpa goyarlarka?

Ol wagtam geler nesip bolsa Dowran jan. Sabyr gerek. Bilmedim biz altyn nesil bolup bilerismi? Yone bizin cagalarymyza ensalla gowy gunler garasya? Son ucin bu gun bir zatlar edip derrew bir zatlar hantama bolmaly dal. Hemme zat geljek ucin.

Türkmenistanly hiç haçan

Türkmenistanly sportsmen hiç haçan dünya olimpiyadasynda medal gazanmady.
talantly bolyasmy onam biz?

hiç kimem 16 yylyn içinde

hiç kimem 16 yylyn içinde dünyade yz galdyryp bilyan daldir

ukyp...

Altymyratda ukyp-ha bardy, onda-da oran onat, yone komek yeterlik bolmady, ozuni doly yagdayda gorkezip bilmedi. Ensalla, mundan son mumkincilikler ginap, sheyle yashlarymyz oz ukyplaryny we Turkmen milletinin durli sport ugurlaryndaky basharnyklygyny dunya subut eder.

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

Buryşka: Türkmen,indi sen

Buryşka:

Türkmen,indi sen garaşsyz boldyng,hemme zat özüne bagly. Sizi tanayas.Dünya belli shahyr Magtylmguly Pyragy sizden. Yşk mulkunung şasy Jentlmen Karol Mollanepes hem sizden. Knopka pyçakly, limonkaly wsmn. Wor Zakon Seydi hem sizden.

Indi diyya türkmenleri welosiped yaryshyna chagyryamyshlar. Türkmenler aljyrap bashlapdyr. Welsepid(Maryda tigir) sürjek oglan kaaan,yööööne,welsepid yok diyyya.
Itewm gitdi yupem gitdi diyen yaly orsam gitdi welsepidem gitdi.Ay bar ol Pylany aganyng ota süryan welsepidi, onam yzky pakrişkasy deşik.
Ay name bolsa şol bolsyn diyip yangky welsepidi mundirip birini ugratdylar diyya.Yarysh bashlandy.
Halki türkmen gaty gaty sürüp derrew öne geçip,yene duryp tigire yel berip,yene ozyar diyya.Ine sheydip1.lik alyp gelipdir.Yzy hem bar.....

:)

Tuweleme, bizin TM-ler her kyn yagdayda-da in gowy bolmagy basharyarlar, berekella!
Yazylsa onat bolar, elbetde, hemme pikir we yazgylary hem yalnysh bolar...

"Kamil ynsanlar ne dilleri, ne-de elleri bilen beyleki ynsanlara ziyan yetireler!"
Kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

menem size goşulamok.. GDA

menem size goşulamok.. GDA döwletlerinin içinde-de umumy alsak hem türkmen sporty pesrak yagdayda açyk aytmaly bolsa.
yanky Aziya Oyunlarynda yekeje bürünç alyp bildik.. ol hem türkmen dal, ors. :) (yalnyş düşünman ... bagyşlan)we 33nji durdyk.
Gazagystan meselem Aziya Oyunlarynda 4nji boldy.. 23 altyn, 19 kümüş 43 bürünç bilen..

Name üçin bizin

Name üçin bizin sportsmenlerimizin köpüsi ors?

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: ":)"