'Name üçin' men diyyanler üçin (Durmuşdan Dersler)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Bu gezek gorkman yokaryk dyrmanmagy yüregine düwüp gelipdi. Ahli güyjüni toplap dagyn çür depesine tarap dyrmanmaga başlady. Ynamly adimler bilen gayanyn yarym yoluna geldi we dynç alar yaly oyukda durup dynç almaga başlady. Birdenem elindaki yüpü we galyn yüp gelip onun gözüne degdi we gözündaki lensi aşak gaçdy. Ne yokaryk ne-de aşak gitmage mümkinçiligi bardy. Lensssiz gözleri bulançak göryardi. Name etjegini bilman oturan yerinden Alla yalbarmaga başlady. 'Ey Allajan sen ahli zatlary göryan, şu daglary göryandigine göra menin hem lensimin nirededigini bilyansin onu tapmagyma kömek ber ey Allam'
Yuwaş yuwaş yolardan aşaga düşmage başlady. Gelyarka önlerinden çykan bir topar ona lens yitirip yitirmandigin sorady.
Sonradan öwrenişine göra lensi bir garynja getiryardi. Lens hem günde parlap gelyanlerin ünsüni özüne çekipdi.
Öyüne gelen badyna garynja we özünün suratyny çekdi. Suratda garynjanyn agzyndan çykyan sözlerde şeyle yazylgydy.
'Ey Allam. Bu zady name üçin daşayandygyma düşünemok. Hemma üylenok hemde men götererimden has agyr. Yöne sen islegin menin şuny daşamagm bolsa, sen üçin daşaryn'.
NAME ÜÇİN BU YÜKÜ daşayan diyman.

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • medman 2 telpek goyyar we yazyar: "berekella döwranjan. sen-a tüys yüregim bolupsyn...:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gaty gowy hekaya... onem

gaty gowy hekaya... onem okapdym welin, her gezek okanymda tazeden tasir edyar, hasam suratyn ashagyna yazylgy sozler...

Oran gowy hekaya, bizinem

Oran gowy hekaya, bizinem hemmamiz oz yukumizi dashamaly.

hemme ishde bir hayir

hemme ishde bir hayir bardyr, Allanyn Hakim ady boyunca!
Bah, Devranus, al 1 telpek menden, berekella!