Aşakdaky habar sahypalaryndan haýsysyny gowy görýärsiňiz?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
turkmenistan.ru
20% (8 votes)
turkmenpress.com
68% (27 votes)
turkmenistan.gov.tm
8% (3 votes)
turkmennews.com
5% (2 votes)
Jemi 40 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men turkmenistan.ru ses

Men turkmenistan.ru ses berdim, halaýanlygym üçin dälde köp girýänlygym üçin. Ikınji nobatda türkmenpress durýa, onuň plus tarapy RSS hyzmaty bar.
paid tha cost to be da Bo$$

turkmenpress'in eyesini gowy

turkmenpress'in eyesini gowy tanayandygym üçin, habarlaryna ynanyanym üçin..şona ses berdim.
we ilkinji türkmençe habar portaly.

_________________
In yokarky gatdan tüykürdim men dünyang yüzüne, ine şonun üçinem hazir agzym gurady..

men oz ene dilimizdaki

men oz ene dilimizdaki ilkinji habar sahypasy bolan www.turkmenpress.com sahypasyna ses berdim. Elbetde, beyleki sahypalar hem onatdyr welin, turkmenpress has amatly gorunyar! Habardyr tehniki serishdelerini upjun edyan ahli ishgarlerine minnetdarlyk bildiryarin!
Bu yere ses berlishik goyan Agajan jigime-de!

Menem turkmenpressse ses

Menem turkmenpressse ses berdim sebabi eyesi Murgaply:D (Oyun etyan). Türkmençe bolany uchin ses berdim.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

ay bar kishi diyen yali

ay bar kishi diyen yali turkmenpress'y halayar ekenida! Mena dizaynjygyna TELPEK goyyan. Habarlarynyn kopusu "zaman"ynky yali! Onson ynamly hem:)

Hajy-el Mubarek

Men...

Men turkmenpress diydim sebabi beylekileri bilemok. Girip gorjek bashgasyny halasam bashgasyna bererin...

"Hiç birini bilemok" diylip

"Hiç birini bilemok" diylip goyulsa gowy bolarmydy men yalilaryn ses bermesi üçin :-D

Aşakdaky habar

Aşakdaky habar sahypalaryndan haýsysyny gowy görýärsiňiz?

Hic birinem gowy goremok, soragyng dagy nahilay?. Hemmesem gerekli tazelikleri bilmek ucin! biri-birinden ongat! mening pikirim. Haysy ilki bolup habary yayratsa sholam gowusy!

Dogry.. Shol yerik HAS

Dogry.. Shol yerik HAS gowy goryarsiniz diymeli eken..

Aslynda olaryň hemmesem

Aslynda olaryň hemmesem Türkmenistan barada habarlary DIŇE ŞOL BIR ÇEŞMEDEN alýalar - TDH(türkmen döwlet habarlary). Onsoň

Quote:

Haysy ilki bolup habary yayratsa sholam gowusy!

diýeniň bolaýanok, hemmesem şol bir wagt ýaýradýa.
Turkmenpress beýlekilerden tapawutlylykda türkmen dilinde habar berýär diýäýmeseň... BIrem dünýäniň başga habar beriş serişdeleriniňem habarlaryny çap edýä diýäýmeseň.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

dogrydyr

menem sizi gollayan.

Menem ses beryan

Gowy

Berdi, jigim, sahypamyza

Berdi, jigim, sahypamyza hosh geldin :)

toba

ey turkmen oglanlar islam dinlerni pula satan adamlar toba edin

Selefi, Sahypamyza hosh

Selefi, Sahypamyza hosh geldin!

Nama esaslanyp ol yazgyny yazdyn!?

Saglikmy dost?

Saglikmy dost?

Bagyşla, gülkim tutdy

Bagyşla, gülkim tutdy :D
Men bir zaman öň şu ýerde selefiler barada tema-da açypdym. Şonda oglanlaryň biri sizi gorapdy. Indi sen şol tema girip, özüňiz barada ýazsaňyz diýýän
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk