Meyletin bendilik

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Kop yazijilar meyletin bendilikde bolyan ekenler.. Mysal uchin eserlerini kan halamasamam Orhan Pamuk ing meshur eserlerinden birini yazanda dagda bir oye giripdir.. 2 Hepde yali gysga wagtyn icinde ozune gerek boljak iymitdir basga zatlaryny alip galanlaryny basga yere ugradipdir.. Dostuna-da berk sargapdyr..

"Menin bu yerdedigimi ayalima-da aytma. Ozem 2 hepdeden on gelayme bu yerlerik"

Aslinda beyle zat hemme adama gerekmika diyyan.. Aram-aram otorwatsya etmeli-da..:))

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men 2 hepde yeke ozum dagda

Men 2 hepde yeke ozum dagda bolsam, elimde-de internetli kompyuter bolmasa, ya kompyuter hijem bolmasa... bilmedimda... Onema kellam sag dal, oz-ozumi dishlap oldurerin :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

aslynda, goshgydyr yazgy

aslynda, goshgydyr yazgy ucin, belki, bu yagday amatly bolup biler, yone TM dowletimizi nadip osdurmeli, nameler etmeli, kimler bn ish salyshmaly we sh.m. yagdaylary etmek ucinem, ministrlerdir jogapkar wezipeli ynsanlar imi-salalyk bir yerde dync alyp, shu meseleleri hem Biribaryn yaradan gozel tebigatyny seredip, mumkincilikleri ulanyp, rahat we asuda kelleri bn pikirler doretmelimika diyyan!

Yaponlar her yil sheyle edyan ekenler, yagny, ynsanyn bolmadyk owadan, suwun shyryl-shyryl akyan yerleri bolan uzak yerlere gidip, 1 yillyk edilen zatlary, sawliklerini, basharnyklaryny, ishgarlerini we sh.m. ozara maslahatlashyan ekenler. Sonam indiki yilyn jikme-jik planyny, nadip dowleti/karhanalaryny/fabriklerini/mekdeplerini(we sh.m.) osdurmeli, nameler etmeli, kimler bn ish salyshmaly we sh.m. maslahatlashyp netija baglayan ekenler.
Gor, nahili peydaly usul!?

Durmushyng chalt akyshynda

Durmushyng chalt akyshynda biz koplench kop zatlaryng ya gadyryny bilemzok ya-da bednebislik edyaris..

Ozumizi birneme gozden gecirmek uchin gerekli bir usulmyka diyyan men-a..??

Bir waka bolsa shol gyzgynyma kop zatlar edyarin. Birinin gownune degen bolyan garaz song yekelikde oylanip goryan we kabir goyberen sawliklerimi bilip galyan.. Sonam shony duzeltjek bolyan. Ay ing azyndan indi gaytalamajak bolyan..

Durmushyn umumy yagdayda gozden gecirilmegi uchin gerekmika diyyan men-a..

Yekelikde galmak peydaly,

Yekelikde galmak peydaly, yone 2 hepde yekelikde galsan, ol peydalymyka eysem? 2 hepde yekelikde galan adam azajyk aklyndan ashaymasa. Chydayan adamlar bardyr, men yok diyemok, yone her bir adamyn basharjak ish-a dal bu.

Jemile, jigim, 1 ynsan 2

Jemile, jigim, 1 ynsan 2 hepdeligine yalnyz galsa, onda, belki, yagday gowy bolman biler, umuman. Yone kabir beyik shahsiyetler bolsa, shol 2 hepdelik yalnyz wagtlaryny altyndan gymmatly ulanyp bilyaler we dunyadaki ahli ynsanlaryn hayryna kabir zatlar edip bilyaler. Umumy yagday ucin bolsa:
-Yekelik Allaha yarashar! - diyip nakyl hem bar, seni goldayaryn!

Gadyr wrote: Bolup gecyan

Gadyr wrote:

Bolup gecyan zatlardan misal cikarmak ya-da olaryn erbetlgine gowuligina karar bermek adamyn ruhy dunyasi bilen baglanisikli.. Men zeytini shuwagt halayarin.. Gaty peydali bir onum.. Yone ilki iyenimde tas gusupdym.. Ysy, tagamy yakmady diyjek bolyan.. Aslinda adamlar aydyan zatlary bilen yagni dasary bildiryan hereketleri bilen (yasama bolmazlik serti bilen) icki dunyalerinin netijelerini beryarler..

Aslynda diymek isleyan zadym suwagt yadima dusup gitdi Ata agang soragyna jogap berjek bolup otyrdym welin..
Yeke galmak hem mening ilki bilen zeytun iyishim yali birzat bolup biler. Peydaly zat bolsa-da eger adam owrenishmedik bolsa edil meng gusushym yali DALIRAP biler..:)))

ata aga

Ata aga sana goşulyan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Mana goshulyanyn ucin, al 1 telpek:) Hosh geldin, esgertm!"

Hosh geldin, esgertm!

esgertm wrote:

Ata aga sana goşulyan

Salam, Esgertm! Sahypamyza hosh geldin!
Tuweleme, yanyja agza bolup, eyyam 7 yazgy yazan ekenin, berekella!
1 telpegi menden hak etdin, tuweleme:)
Onatja yazgydyr, yazgylar barada oz pikirini yazmagyny arzuw etmek bn!

:)

Sogbol Ata aga! Nesip bolsa öz pikirlerimam yazaryn.

Ay bolup gecyan zatlardan

Bolup gecyan zatlardan misal cikarmak ya-da olaryn erbetlgine gowuligina karar bermek adamyn ruhy dunyasi bilen baglanisikli.. Men zeytini shuwagt halayarin.. Gaty peydali bir onum.. Yone ilki iyenimde tas gusupdym.. Ysy, tagamy yakmady diyjek bolyan.. Aslinda adamlar aydyan zatlary bilen yagni dasary bildiryan hereketleri bilen (yasama bolmazlik serti bilen) icki dunyalerinin netijelerini beryarler..

PS: Bashda yazip bashlanimda name ucin yazip bashlanim yadimdan cikip gitdi, ozuniz alip cikarsiniz-da galanini..:)))

zeytun diyip aldyn-ay, Gadyr

zeytun diyip aldyn-ay, Gadyr aga, bashky yazgyn name diyyar, indi sen name diyyarsin, seret, Jemile jigimiz oran onat sorag sorapdyr, sen shona jogap bersene:)

ay ol daga giden yaziji

ay ol daga giden yaziji ayalyndan gaty gorkyana mengzesh , ya dagda birini awlaydymyka. bahana gerekde yazyjada eser yazmak ucin.

"Menin bu yerdedigimi ayalima-da aytma. Ozem 2 hepdeden on gelayme bu yerlerik"

goryangmi dostunam gelmez yaly edipdir, gaty mekir yazyjy. kompaniya etjekda gowakda "romantic".

no comment...

no comment...