olara düşünmeli...

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

''Biz ylmy dünya üçin isledik, yöne ol bizi ahyryete alyp gitdi'' diyyar Bektaşy(ya beyazid-i Bistamymy?)

Garaz, menem şonky yaly okuwy gutaran döwürlerim pul köp diyip medisina sayladym. Emma klinikalardaky yagdaylar adamy ahyryet barada oylamaga ityar. men şu wagt psihiatriyada stajda(rotationda).Şu yerde adam ynançsyz yaşap bilmejekdigine doly gözün yetyar. her hili kesel bar depressiya, mania, şizofrenia...bular esasanam 15-25 yaşlarda köp duş gelyar we insidancy %1-2, yagny az dal. pikir edip görün ne gözel ömrünin bahar paslyny yasayan oglanlar gyzlar şu keseller bn yatyar. arasynda advokat, doktor, yokary okuw jayyna tayyarlanyp yören yaşlar... her hili adam bar. bu keseller aylap-yyllap yatayr klinikalarda. eger maşgalasynda şeyle keselli adam bar bolsa allah yary bolsun, beyle yagdaya dine iman bn çydap bolar.
PS: beyle kesellere 'dali' diymeli dal. olam bir kesel, edil siroz,tbc,diabet yaly.gelin jemgiyet bolup şu yagdaya düşünjeli çemeleşelin.huday bilyar, belki bizem şeyle kesele duçar bolup bileris.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu yazgi ucin

  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Minnetdar, Medman! Bash sahypa ucin!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hawwa olara dusunlei onsonam

Hawwa olara dusunmeli onsonam dogry dusunmeli, ozumizce dal-de olaryn penjiresinden jiklap diyen yali dusunmeli.. Olaryn yerine ozumizi goyup dusunmeli..

Birwagtlar tr'dekam AIDS barada PR ishi tayyarlapdyk. Shol wagt bir toparyng shygary sheyledi:

AIDS BILEN GORESHELING, AIDS'LILER BILEN DAL..

-Maslahat islesen olum

-Maslahat islesen olum yeter;
-Baylyk islesen kanagat yeter;
-Dushman islesen nebis yeter!

bulara birem:

-"Berlen nygmatlara shukur islesen hassahanalar yeter!" diyleni hem goshsa bolar!

shu yagdaya, hakykatdanam, goz yetirse bolyar. Ozumem hassahana kop dushupdim, shonda goryarsin!

Medman, sen-a TC-de ishin icinde gezip yorsun, hasam onat goz yetiryansin, yazgynda-da sheyle diyen ekenin!

Garaz, yetimler oyuni ziyarata gidip, olaryn yagdayina dushunilse, kamahal hassahanalara gidilse-de hassalaryn yagdayina dushunip, Biribara oz sagdyn yashayshymyza we beren nygmatlaryna shukurin kopelmegine sebap doreyar.

Medman, jigim, kop sag bol yazgyn we nesihatynh ucin!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • jemile 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Dogry yazypsyn Ata

Dogry yazypsyn Ata dost.
Nasaglaryn yagdaylaryna sen nasag diyip dushunmeli dal-de ozuni sholaryn yerinde goyup, sholaryn yerinde bolsan sen name duyarsyn, sholara dushunmeli.
Sheyle nasaglaryn ustunden gulyan, ya-da olary gen goryan adamlar bolyar. Hich hachan sheyle adamlar eneden dogmasynlar, sebabi nasagyn ustunden gulen ya-da gen goren adamyn oz ustune-de gelyar, ol hem shonun yagdayyna dushyar. Shonun uchin ata dostumyzyn aydyshy yaly Biribara oz sagdyn yashayshymyza we beren nygmatlaryna shukurin kopelmegine sebap doreyar. Biz Biribara hemishe her hereketimiz uchin shukur etmeli.

Quote: sebabi nasagyn

Quote:

sebabi nasagyn ustunden gulen ya-da gen goren adamyn oz ustune-de gelyar

Shula chagalara kichi vagtlary, beyle zatlara gulmeli daldigini ovretmek uchin aydyan yalanlaryndan 1'lay, yogsa "eli yok"/"dali"/"kirli" adamyn ustunden gulsen, ozun hem sheyle bolup baranokla, her ustunden gulen adamyn yagdayi sende-de bolmagy fizicheskiy mumkin dal, o dunyade belki, yone bizde shuny bu dunyade-de bolyan yali edip sokushdyryalar...

TM-da sheyledi yagday,

TM-da sheyledi yagday, dogrudanam! "Eli sheyledi, gozi sheyledi..." diyaysen, derrew:"Elim yagshylyga!" diydiryadiler:)

Name ucin hassahanalary ziyarat etmegi we gowunlik bermegi, olara kicirak sowgat almagy owredenoklar, shona gynanyan, edil sheyle-de yetimler oyi we sh.m. Garaz, shu zatlary ene-atalar caga kicilikden owretseler gowy boljak-da, serhoshlaryn na yagdaya dushjegini, cilim cekyanlerin na gune dushjegini hassahana has hem onat dushundirip bilyar 1 tarapdan! OLam bar!

Mergen dost, sen nireden

Mergen dost, sen nireden bilyan bu dunyede sheyle bolmajagyny? Name sen hemishe sheyle akylly we arassa bolup galaryn oydyanmi? Sen ony nireden bilyan, name ertirini gorup gelen barmy? Nasagyn ustunden gulsen belki Huday tarapyn senin hem "elin yok" bolar.
Menden sana maslahat, Mergen dost, hich hachan nasagyn ustunden gulme, we bu diyilyan sozlere chaga owredilyan sozler diyme!

"gyzym, sana aydayin,

"gyzym, sana aydayin, gelnim, sen dushun!' bolupdyr bula:)
Jemile, jigim, dogry aydypsyn, berekella!

Mergen hem, aslynda, gulup yazmandyr, has takygy, cagalyk yillary yadyna dushup, gulen hem bolsa, ol hem senin yazgyna ters geljek zat yazmandyr yaly-la!?

Garaz, men-a ozume pay cykardym yazanlaryndan, sag bol, jigim!

:)) Jemile jora, sen azajyk

:))
Jemile jora, sen azajyk dykgatly okan bolsadyn menin yazanymy, anyrdaky "fizicheskiy" sozuni, yagny her gulen adamyn halyna dushmegimiz, bedenimizin gurlushy taydan mumkin daldigini yazanimi gorersin. Bu name diymek ?? Eger bize aydyanlary dogry bolsa, yagny X'in ustunden gulsek, bizem shol X'in yagdayina dushyan bolsak, eger 1'nin chep eli yok bolsa, sen ona gulsen, senin hem chep elin yok bolmaly, dogrumy ?? Eger chep eli gyshyk adamyn ustunden gulsen, senin elin hem gyshyk bolmaly. Yokardaky 2 shikes, shol 1 adamda/vagtda bolup bilermi ?? Yagny 1 adamyn chep eli hem gyshyk, hemem yok bolup bilermi ?? Yok, shonun uchinem "mumkin dal" yazdym...Yogsa men onden goruji dal, ya-da olar yali gurleyan dal, galyberse-de men "yarovsyz adamlaryn ustunden arkayin gulubermeli, hich zat bolanok barybir" diymedim, senin maslahatyny mana ejem ozumi bilipdirin berip gelyar, yone yzyndaky argument yalnish yagny "1 adam bashga birinin ustunden, ozunin hem shol hala dushmeginden gorkany sebapli gulmeli dal" diymek menin uchin "yureksiz" bolmaly, hamala dineje oz bedenini govy goryani uchin gulmeyan yali, asyl sylanyshyk yurekden gelmeli ve gorky bilen baglanmaly dal, men enshalla chagama sheyle edip ovrederin, bagyshla, yone 2-nji maslahatyn yagny "Chaga ovredilyan sozler diyme" diyyanini dogry hasaplap biljek dal, entagem shol argumentleri "chaga ovredilyan" diyip kabul edyan .

Aslinda SIR KAPISI

Aslinda SIR KAPISI seriallarynyn hem shol manydaki mesajini halamok.. Seytsen Alla sana pylan hili goz gorkezer yali mesajlar adamy ityarmika diyyan.. Sebabi Alla ol goz gorkezme isini ol dunyade-de edyar bu dunyede zat diyman.. Jemilang yazanlarynda-da shona menzesh many cikyar.. On yerine 'besinci boyut' gowy..

Menin pikirimche adam

Menin pikirimche adam aslynda "Men ona plan zat etsem, mana sheyle erbetlik bolar, shonun uchin etmayin" diyip pikir etmeli dalde "Men shona sheyle erbetlik etsem, shunyn netijesinde ol adama shu erbetlikler bolar, govusy men beytmayin" diymelimika diyyan, yagny ozune 1 zat bolmagyndan has kop, garshydakynyn govnuni/ozuni nahili duyjagyny pikirlenmeli ve ile ziyan yetirmezlik niyeti bilen, ol erbet/gelshiksiz ishden el chekmeli.

Yerlikli pikir..

Yerlikli pikir..

Mergen dost, men hem senin

Mergen dost, men hem senin pikirini goldayan, dogry aydyan. Eger men senin yazan zatlaryna yalnysh dushunen bolsam meni bagyshla, yone sen hem menin yazan zatlaryma dogry dushunjek bol.

Men onem yazipdim ynha

Men onem yazipdim ynha "SHU" yerde ozumden yonekey zatlar uchin otunch soralsa halamayanligimi, bilyan, siz muny sypayichilik uchin edyaniz, yone men name uchindir uytgeshik dushunyan shol soze ve halamok kan.
Men senin yazanlaryna dushunyan, sebabi menem edil shol argumentleri eshidip ulandym, yagny 1 nasag adamyn ustunden gulsen, bizem shonun yali bolayarsmykak oydyadik, yone bu chaganyn kellesinde "Eger mana hich zat bolmayan bolsady, ol adamyn ustunden gulup bilerdimay" diyen dushunjani goyyar, yagny garshydaky yaravsyz adamdan esse esse has kop, oz saglygyny pikir edyan, durman ichimizdaki ego'myzy iymitlendiryan adamlar halyna getiryar diyip hasaplayan.

"nick name"-inge name ucin

"nick name"-inge name ucin "medman" diyening anyk dushnukli boldy.
janyng sagbolsun edyan ishinge!!

Dogry aydyan turkmengyzy,

Dogry aydyan turkmengyzy, Medman sen hem dogry ayudyan, senin pikirin bilen razylashyan diyip men onki yazgymda hem aydyp ahyry. Men oz yazgymda dine ozum hakda pikir edip yazmandym, men eger nasagyn ustunden gulsen, ol gynanar we yagdayy has hem erbetlesher diyjek boldum.

Salam Jemile! Yazgylarinizda

Salam Jemile!

Yazgylarinizda yaman erbet biynjalyk yagdayi bar yali.. Derrew goze ilyar.. Ozunizi arkayin duymaginizi hayist edyan:)) Biz yonekey agzalar arkayin bolun..:)) Bizden ziyan gelmez, bizde dostluk bar dineje:)))

Medman, sen phisiatr bolsan

Medman, sen phisiatr bolsan mana hem seretsene bir azajyk. Men psihmikam? :D Yo hakyky, ozume kop sorayan shu soragy...
Kellamdaki tarakanlaryn sanyny we hilini bilemok, belki sen komek edersin?! :D
Bardaki professorymam "Bayramy akidin bir yere, ya belly dance gormage, ya-da bir yere nahar iymage, gyzlaryn kop yerine. He needs to socialize" diyya :D
Menin bolsa "social" adamdygymdan habary yok... yone Amerikada hakykatdanam passiwlendimmi...
Garaz, psihiatr bolsan menin namedigimden habar ber!

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hahahaha Bayram akga

hahahaha
Bayram akga onaryanyzow
haha
balyga wa zada gidaymela how
ya birküç adama yr sarap urşup göründa how:))))))))
yada kickboxer gyzlar bar şolar bilen gapyşyn gyzdan urulanson psihlikden açylyan hoooooooooow

......................buda geçer.......................

Hormatly Gadyr aga, men

Hormatly Gadyr aga, men bilyan sizden zyyan gelmejegini, shonun uchin hem arkayyn yazjak zadymy yazyan. Dostlugynyz uchin bolsa kop sag bolun!