Gonunizden gelin, kim oz 7 arkasyny gysharnyksyz bilyar!?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormaty agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men shu yeri okap otyrkam, kellame shu soraglar geldi:
1-Kim oz 7 arkasyny sagynman bilip bilyar;
2-Pygamberimizin ya-da haysydyr bir sahabanyn neberesinden shu yerde agzadyr myhman ya-da agzalaryn tanyshlary bar;
3-Kimin guycli neberesi bar, pir, ishan yaly bolan ata-babalary, enedir mamalary bar;

Ynha, shu soraga jogap berayseniz!

Mena dogrymy aytsam, atamyn kakasy barada eshitdim we adyny bilyan, onun onuni bilemok. Ishandyr pir zadam bolmandyr oydyan bizde, atam direktorekeni 2-nji jahan urshuna cenli, urushdan gysga wagtda aradan cykyar we mekdebimizde gahryman atalaryn arasynda suraty bar.

Mana TC-de ishanmyn, neberan ishanlardanmy diyip kan sorayadylar, edil shu yerdaki sokjarylyp yorshum yaly bolanson:)

Hawa, sizde yagday nahili, yokardaky soraglara jogap berayseniz!

Sag bolun!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men bilyan 7 arkamy .Hatda

Men bilyan 7 arkamy .Hatda 8-njisini hem bilyan
Isan ya-da pir a bolmandyrlar weli
Palwan diyipdirler olara .Hatda hazirem yorginli sol palwan lakamy .Dademede (kakama ) ' doganymada atlarynyn yzyndan palwan gosyalar obadakylar .
8-nji arkam ady belli palwanlardan bolup onune chykan bolmandyr .Ady TORUMBASH palwan eken .

********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

Men gonshy temada hem

Men gonshy temada hem aydypdym. Yone bizin erkekler liniyamyz yash yogalandanmy, Sabyr(-->Saparow familiyam shondan, orslaryn yalnyshy) ishandan anyrsyny mena bilemok. Shu tomus nesip bolsa, mamdan soramakchy.
Sabyr Ishan-Ybadulla-Hudayberdi-Ymamguly-Bayrammyrat
Edil shu wagt bilyanima sheyle. Ybadulla babam bilen Hudayberdi babam gaty yash yogalan(~30 yash) we shol sebapli bizde Ishanlyk diyer yaly okadylyan zadam galmandyr, ata-babalarymyz baradaky info hem.
Shu wagt hem bize "ishan" diyyaler, oba baryp "Ymamguly ishany" soramaly. Mana-da "ishan" diyyaler, yone asyl bir ishan bolan Sabyr babam, biz onun adyny goteryas dineje.
PS Atamyrat aga, senem men Sabyr babam yaly garachydan chykan ishan bolarsyn NESIP BOLSA! Ozun tuweleme men yaly "ishanlardan" ishanlyga 1000 esse yakyn :)
PSPS Menin kichi gelnejem hakyky(garachydan chykmadyk) ishanlardan!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Meng-a kakam bilenok yedi

Meng-a kakam bilenok yedi arkasyny.. Yone men bilyan..:)))

key kowwus diyip eşiden

key kowwus diyip eşiden bolsan men arkam şondan gelyaaaaaaaaa

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "aldan bolsan, telpegimi yzyna ber :)))"

8 arkam Garagoc, Berdigoc

8 arkam Garagoc, Berdigoc diylen iki sany adamdan gaydyar ekeni (oyde tablisasy bar welin), yone, ozumin haysyndan gaydyanym yadyma dushenok (Garagocdan bolaymasa)...

yok how

yok how çynym...

......................buda geçer.......................

Çynyň bolsa, kakaň tarap

Çynyň bolsa, kakaň tarap Eýranly parslarmy?
Sebäbi Keý Kowus, ogly Keý Hüsrew hem Eýran şalaryndan bolan...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay onçasyna bilemok

ay onçasyna bilemok welin,Nurberdi hanam eyran şasy bolana belki transfer edendirlerda gel agam şu yerleri düzedip gitsene diyip,özümiza sap türkmen Hudaya şükür......

......................buda geçer.......................

Key-Kowus -- "Kowusnamanyn"

Key-Kowus -- "Kowusnamanyn" awtory dalmi? Eyran shasy Husrewin onun ogludygyny bilemokdym...

Hawa, Keý Kowus Eýran

Hawa, Keý Kowus Eýran şasy, ogly Keý Hüsrew hem şa bolan!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

sag bol, Bayram aga :))),

sag bol, Bayram aga :))), maglumat ucin...

yok key-kowusa han

yok key-kowusa han bolan...seljuklylaryn hanlaryndan biri

......................buda geçer.......................

Kowusnama kitabynyn

Kowusnama kitabynyn awtorynyn kimdigini ayt onda mana :)))

Keý Kowus diýip Seljuk

Keý Kowus diýip Seljuk hany bolmadyk bolaýmasa diýýän menä.
Seljuk beg-->1. Togrul Beg 2. Çagry Beg-->Alparslan we ş. m. bolup galany Anadoluda bolan.
Onsoňam Seljuklar baryp 11-njy asyrdan 13 asyra çenli bolan döwlet, siz şondan bäri arkaňyzyň sanawyny saklaýaňyzmy?
15-20 arka bolandyr, şeýle bolsa diňe telpek goýmak galýa...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men 6 sany arkamy bilyan!

Men 6 sany arkamy bilyan! Arasynda "Basmachy" hem bar oytyan! 7-nji arkamy bilyan yok. Atam hemem Atamyn dogany ir aradan chykypdyr, shonun uchin bolaymagi hem mumkin(Shonun uchin 7-8'nji arkamy bilemokdyryn):(
Pir'ler, Ishan'lar, Hojam'lar barada aydamda, tanyshlarym bar diyaymesem, ozumuzde yok oytyan(Yokdur)!

Hajy-el Mubarek

Ata agam!!

oglanlar we gyzlar yazmandyr welin ine menin 7 arkam,dine keypine yazaydym:
Jora Tagay-Annamyrat Jora-Bah yatdan cykaypdyr..yone ynha yzyr bar babamyn atasy Jora Tagay-Babam:Seyti Jorayew;ondan son oz atam-Amangeldi Jorayew.
Beh bolmaday nadip sunun yaly yatdan cykaryp bolarka,aslam her turkmen bilmeli dalmay suny!!??

Bizde hat-petek güýçli

Bizde hat-petek güýçli bolmadyk, şonuň üçin meňkiler ýaly, babalaryň IR ölse, onda olardan hiç hili habaram galanok...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Ahmet jan, ozumem

Ahmet jan, ozumem yazmadym-a, aslynda, bilyanjelerimi aytdymam, ynha, menin bilyanjelerim, menden bashlap:

atamyrat=>Gurbanmyrat=>Atamyrat=>Mommat
ynha, bar bilyanim, ol-a 7 ekeni, bary yogy 3 arkamy bilyan, wah, men enem pahyrdan soraymaly ekenim, indikide ejemden ya dademden sorayin men ony hokman:)

PS: Shuny ses berlishik edibem goreyin, edip bilsem, kim nace arkasyny bilyarka statistika bn owreneris:)

dogry agam

dogry welin tanamaly olary adamlaryn neberellerindenem sorasanm bolyar oydyan,mena babmdan son onun garyndaslaryndan sorapdym!!

Aý Ahmetjan hemme zat

Aý Ahmetjan hemme zat aňsat bolsa diý... 7 atamyň ady bolup, onam öwrenmän taşlan bolsam bir zat, ýöne käwagt başgarak sebäplerem bolaýýada...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay, yok, men-a ses

ay, yok, men-a ses berlishigi "edit" arkaly edip bilmedim, taze poll/ses berlishik acaymasam!
Mergen, Bayram-siz duzedip bilyanizmi bu yagdayi!?

Taze ses berishlik

Taze ses berishlik achaymasan bolmazmyka diyyan. Bir tema achanson, ony ses berishlik edip bolmaya
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

dushnukli, onda taze acayin!

dushnukli, onda taze acayin!

ata aga pahyrlar olenden

ata aga pahyrlar olenden song dinge ady bilen dileg etseng gowy bolyar diyip owrenaymeseng dinge adyny bilmeging name peydasy barka. elbetde yaşayyş durmuşlary we eden gahrymanlyklary bilen bilseng onga yetes zat yok.
7-genim
7 yyldyz
7 gonup yedi göçer
sanasang sogaby bar

meng babam türkmenistanyng

meng babam türkmenistanyng ata gazanan yazyjysy İtalmaz Nuryyew

ozunem shona menzapjik duran

ozunem shona menzapjik duran ekenin-le, tuweleme!

Men 6 arkami bilyan

Men 6 arkami bilyan dine:Yusup(KAkam)->Sultanmyrat->Salay->Ahmed->Yusup->Ernazar

Men özbek we aslym Özbekistandan. Atamyn kakasy Dashoguza 1953de göçyar. Dogrumy aytsam, kakama çenli arkamyn hemmesi Arapça yazip we okap bilipdirler. Kakam dine okap bilyar. Muny geçen yil atamyn ejesinden soradim, Ernazar atamdan anyrsyny aydip bilmedi. Yöne bu yaz baryp has takyk sorap görjek. Atamyn ejesinin aydişina göra Ernazar atam pir diymesenem güyçli molla bolupdyr. Aydişina göra, bir gezek suwy ters akydypdyr. Bilemok, nesip bolsa bu yaz özbekistana gidip Yusup we Ernazar atalarymyn yatan yerlerine zyyarata barmakçy.

hmm

men özümi,kakamy,kakasyny ve on kakasyny bilyan bolany şol!
nace arka bolya sanan hany? :)

3 bolyar ozun hasap

3 bolyar ozun hasap dal!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

ozun hasap dal bolsan,
men yuwlugym doglan vagty 7 a tamam bolar onda haa :) ??

hehe

menem uch arkami bilyan 4-nji arkamin adi yadima dushenok:)ay chinimi aytsam shul babamin enemin mamamin atlarinam yani yakinda ogrendim ataminkina bilyadim welin, ay atlarina ogrenjegem bolmandiris:) mama,baba,ene diyip yuzlenemsok:D

Men 7 arkam-a bilemok velin

Men 7 arkam-a bilemok velin yone 5 arkamin hemme kovum garindaşlari bilen biyan.
Her baramda hemmesini gezmeli bolyar velin gati kin bolyar. 10 güne yakin vagtimi alyar.