Haysy el telefonyny ulanyarsynyz we olaryn ayratynlyklary name?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Nokia
57% (47 votes)
Sonyericsson
16% (13 votes)
Motorola
7% (6 votes)
Samsung
5% (4 votes)
Siemens
5% (4 votes)
Philips
4% (3 votes)
Alcatel
0% (0 votes)
LG
1% (1 vote)
Pantech
0% (0 votes)
Telefonym yok
5% (4 votes)
Jemi 82 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Salam hormatly agzalar we

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Men shu sahypadaky agzalaryn hays el telefony ulanyandyklaryny we olaryn ayratynlyklarynyn barlygyny owrenmek isleyarin, islemek ansat-da, jogabyny almak kyn, ony bilyan, yene yazanlar yazar-da:)

TC-de okayanlaryn kopusi-ha:”Nokia-dan bashgasyna goz gyzdyrma!” shygaryna uyyan bolaymasalar!
Men yokarda ses berlishikde telefon atlaryny/markalaryny goydum, olardan oz ulanyan telefonynyz bar bolsa ysharatlap bilerisniz!

Ozum-a Sonyericsson w810i, heziller edayyan, ynha, kabir ayratynlyklary:

1-video kamera (2 mpxl);
2-foto apparat;
3-walkman;
4-radio;
5-kalkulyator;
6-kalendar;
7-sekundamer;
8-alarm;
9-oyun;
10-ses yazdyryjy;
11-naushnik;
12-komp baglayijy kabel;
13-mugt 512 MB kart.

Sanasan kan welin, men internet sahypasyndaky ayratynlyklaryny hem goyayin:
 Quad Band
 Polyphonic Ringtones
 Weight: 99 grams
 Dimensions: 100 x 46 x 19.5 mm
 Built in MP3 Player
 2 Megapixel Camera
 Messaging: SMS, MMS, E-mail (IMAP4, POP3)
 Bluetooth™
 GPRS
 FM Radio
Ynha-da, gysgajyk inlisce magtanmasy:
W810I

Average customer rating: 5 of 5

The stylish new quad-band Sony Ericsson W810i is ideal for music lovers on the go. With its 512MB memory card you can listen to hours of music or capture the moment with its excellent 2MP camera. Supporting EDGE technology, access the Internet and stay connected through instant messaging or email.

Hawa, indi gezek sizde:)

Sag bolun!

ozun bilyan ata aga, menin

ozun bilyan ata aga, menin telefonuma senin tel.nyn ekiztayy:):)

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

renki ak diymansin-le

renki ak diymansin-le :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mena köneje Nokia

Mena köneje Nokia bar,bashky versiyalaryndan.Adyny hem bilemok. Telefonlara hiç gyzygym yok. Yeke markalaryny bilyan:)

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Men el telfony ulanyp

Men el telfony ulanyp göremok, öz planymda ýene 3-4 ýyl ulanmazlyk bar. Men näme edeýin el telefonyny?! Bilemok menä...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Mende N70 bar! 7nji klasdan

Mende N70 bar! 7nji klasdan bari arzuw eden telefonym! Ay ozunuzem bilyansinizlay nahilidigini!
2 ata aga: Men SonyEricsson'y halamok, sebabi onun bahasy birden ashaga dushyar, taze versiyalari chikyar welin, ichini yanayyar! Shonun uchin dine Nokia'ny gowy goryan!

Hajy-el Mubarek

Bay adamlaryng telefonam

Bay adamlaryng telefonam uytgeshik bolyar:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Men bay dal! Tohmet(iftira)

Men bay dal! Tohmet(iftira) atma!

Hajy-el Mubarek

Şona yetjek pul tapsam ilki

Şona yetjek pul tapsam ilki bilen gowy edi nahar
yjek,galanynam song görers da:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Merweza goshulyan,

Merweza goshulyan, Hajy:)
ay, ol tel ulylay, menki kicijek ahyryn, onsonam, bahasy dushmek yaly derdim yok, name islesem edip bilyan-a onun bn, senkidaki bar ayratynlyklar menkide-de bar, senkin hem taze gornushleri cykyar:)

bah, 2 adam tel-im yok diyen ekeni, bir-a Bayram, beyleki kimka:)

agajanh :))

agajanh :))

Ata aga! Siz sotkanyzy

Ata aga! Siz sotkanyzy alanyzda nache $'a aldynyz? Sizinki gymmadrak bolaymasa.

Hajy-el Mubarek

Tapawut

UnnAmEd wrote:

Ata aga! Siz sotkanyzy alanyzda nache $'a aldynyz? Sizinki gymmadrak bolaymasa.

Hajy-el Mubarek

Dost, barde mobil telefon barada gurrun gidyamika diyyan. "Sotowiy" bilen "Mobilniy" telefon biri-birinden tapawutly. Ya yalnyshyanmi?

Yalnishanok! Men bir KOLHOZ,

Yalnishanok! Men bir KOLHOZ, shonun uchin mena SOTKA yada SOTOVYI TELEFON diyyan!

Men Bashkent TTM'de okadym! Senin sinifinda, yadina dushmeyan bolup biler. 7-C'de, adym Hajy!

Hajy-el Mubarek

Türkiyede el telefonin

Türkiyede el telefonin bolmasa dat gününe.kıyın bolyar.hasam istanbul yali metropolitan şaherde hokmani suratta gerek bolyar.

.

Menin telefon bilen dine jan edip bolyar, başga uytgeşik funktsiyasy yok. Elimden gelse hiçem ulanjak dal.

1 gulkinch zat bardy: A:

1 gulkinch zat bardy:

A: Senin telefonunda photo kamera barmy ??
B: Seniin photo kameranda telefon barmy ??

diyyaler...Men telefon'yn kamerasyny pochti ulanamok, hachan in sonky gezek
ulananym hem yadima dushenok, sebabi olaryn kabirlerinin pixel sany kop bolsa-da,
renk pigment'leri az, garaz keypi yokda surat dushurmegin...mp3 player'i bolanlar hem,
mp3 player'ler yali gaty chykaranok sesi, menin yali rock zat dinleyanleri ha kanagatlandyrmaz ol ses....Edil 5 mp kameraly tel'im bolsa-da, hakyky photo kamera alardym,
mp3 player hem ayri bar.

Men hem bashda sotka alamda,

Men hem bashda sotka alamda, mp3'un sesi gaty chykanokdy, seretsem problema naushnik(gulaklyk?)'da ekeni, bashgarak gymmat naushnik aldym welin, gul yali chykyar!

Hajy-el Mubarek

Ay yok, men 15 euro

Ay yok, men 15 euro berip, in govy ses chykaryan(Desibal'y takyk yadima dushenok, yone in yokarylardandy) aldym, ozem gulagyn arkasyndan gelip, ichine gireni sebapli, sesi dashara berip zayalanokda, goni gulagyna beryar....Ay govy naushnik'di pahyrjyk, yone 1 tarapyny chekelap bozdum, ichindaki sim'lerin biri 1 yildan son otkaz etdi :D

menki hem koneje , hoz

menki hem koneje , hoz dowulyanje Sonyericsson T 630, yone gaty wepaly janawar:)) Zaryady hepdede 2 gezek bersem yetyar,alasynyz gelse habarlashyp bilersiniz:D

barde arzan bahadan kan

barde arzan bahadan kan olar:)
ay, ondanam birini edinmeli oydyan:)

Hajy, inim, oyun edilya-how:)

Hajy ?? :))) "Hajy Tumar"

Hajy ?? :))) "Hajy Tumar" diyip yuzlenayelimi indi Tumar(:D)'a ??

Hhaha...Hoz dovulyan

Hhaha...Hoz dovulyan :)))
Mende-de 1.5 yildan bari ulanyan V220'mim bar, hoza dovup gormedim yone shol pahyry
gachyrmadygym gun yadima dushenok, yone bet telefon ekeni, dovuljegem bolanok, chyzygam yok diyen yali :))) Men interneda girip oturmasam 4-5 gun gityalay batereykasy-da, yone kop ulanyp otursam 2.5-3 gunde gutaryar gaty gitse...6288 alasym gelya velin, shu vagtlykcha puluma gysganyan :D

aslynda menem hoz dowup

aslynda menem hoz dowup goremok-la;) yone ozum obshitde 2-nji etajda yatyan welin, nace gezek alarma gahar edip zyndym ol telefony:D mana gahary gelenok shonda-da:)

Futbol jankoyerlerine gerek

Futbol jankoyerlerine gerek telefon eken ...
********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

.

Men kan hoz iyemmak.

Indi maňa aýdyň, haýsy

Indi maňa aýdyň, haýsy telefon alaýyn, birden alasym gelse?!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Nache $$'in bardygyny yaz,

Nache $$'in bardygyny yaz, onson aydali :))) Shu vagt tel. gornushleri gaty kop,
onler gaty gymmat bolanlar, indi has arzan, shonun uchinem "minimum shuncha, maximum shuncha" diyip, pul mochberini aytsan, bize ansat bolar tel. gorkezmek...Yone onunden
Nokia 6288 maslahat berip bilerin, ya-da E 900, Samsung'dan...

Men alsamam "mugt" alaryn.

Men alsamam "mugt" alaryn. Bärde 2 ýyl plan alsaň, tel. mugt berilýä cingular ýa T-mobile tarapyndan
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Barde-de Vodafone olar yali

Barde-de Vodafone olar yali "mugt" telefon beryar, yone gymmat telefonlar mugt dal, meselem 400$'lik telefonlary, 200-250$'a beryaler seni klient etjek bolup...Sizde islan telefonuny mugt berayyalermi ?? Onda Nokia N series'den in govnune yaranyny al :))

Aý isläniňi berenoklar.

Aý isläniňi berenoklar. Motorolanyň owadyny berýäler.
Wiý, mende tel ýok diýipdim, ýalňyşypdyryn. Gelen badyma 100$lyk birini alypdym agalar bilen habarlaşmak üçin. Soň köp ulanman ýatansoň, batarei ölüpdirmi, işlänok, aý menem ýadymdanam çykarypdyryn.
Owadana däl, ýüzünde Nokia diýýä, başga zat ýok. Bilemok modelini zadyny, ýatyr şkafda, ulanamok tekiz :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Haha...Bolanyna gora

Haha...Bolanyna gora ulanyberda, hich hili gurleshmek gerek bolanokmay ??
Mena telefonym yanimda bolmasa birhili, elim yok yali, 1'ne bir zat diyjek bolsanam gozlap tapyp yormeli, gorgilay...
Motorola'nyn arzan telefony hem kop, gymmatlaryndan beryan daldirler olaram...

Alarcha bolsan ozinem mugt

Alarcha bolsan ozinem mugt dagy dusjek bolsa Nokia N 73 al diyjek mena .Gaty gowy telefon yone azajyk ulurak diyaymesen .ozuma ulanyp gormedim yone dosdymyn dosty ulanyamysyn ...
saglygyn .
********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

Duyn gordum 2 telefon, 1

Duyn gordum 2 telefon, 1 yillik plan bilen 90$A dushya(rebatelerden son, yagny hemme zady ulansan 40$):
1. Black pearl diyilyan telefon
2. Nokia N75
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gaty arzan . basga yerlerde

gaty arzan . basga yerlerde basga dowletlerde ulanyp bolyamy olary .eger ulanyp bolyan bolsa menem senden sargaymaly bir sanjak N 73 ! getirip bilsen ya-da basga bir problema yok bolsa ustini yetirerin getirip bersena ,,,
Saglygyn
********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

dine amerikada, olam PLANly

dine amerikada, olam PLANly satyn almaly... Ozumem almadym
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Onema bilyadim weli ony

Onema bilyadim weli ony uytgedaydilermikan diydim .
Sag bol buda hasap .Sen alyp birki yil ulanandan son senden alarysda onda ...

********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

men tel alyancham garashsan

men tel alyancham garashsan kop wagt gecher, menden on sen alaymasan... :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Menda barla shu wagt yone

Menda barla shu wagt yone gowja zat bolsa diyyan .awtobuda gidip baryan yerinde i-nete baglanp gitsen .Wagtyny ekenomi edip boljakda ay nesip edem guni bardyrda ...
********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

internet uchin menin garypja

internet uchin menin garypja V220'mim hem bolyala, opera mini download edip basybermeli,
komp ulanyan yali :D

Turkmenistan'da shu telefony

Turkmenistan'da shu telefony nache $$'a alyp bolyar, bilyaniniz barmy ???
Men name uchindir Sony Ericsson halamok, onun keyboard'y basmana ykjam dallay, gaty
kichi ve dine inligine uzyn, gin dal.

Mergen bu Mobilnining

Mergen bu Mobilnining seriya'syny zadyny bilenokmy? Mena tanamok! Mumkin Nokia N8?'ligin tazesidir, shonun shular yalilari bar!

Hajy-el Mubarek

Nokia 6288, men yokarda

Nokia 6288, men yokarda yazipdim, barde yazmak yatdan chykypdyr...

Tel. kontaktlary compa yada depdere yazyp goyyn

men 10 aydan byari N 72 ullanyp hezil edyadim, bugun bolsa ukrali iz sumki v metro. :(
In obidnoe kop adamlarym telefonlary men indi bilemok:( .

Mergen ~ 230 $ bolmaly, Vii indi abatda firmennyy magazin Nokia achylypdyr, garantiya bir yyl beryaller

Ol Nokia'nyn seriyasyny

Ol Nokia'nyn seriyasyny aydip bilmersinmay?

Hajy-el Mubarek

Yazdym hajy yokarda. Nokia N

Yazdym hajy yokarda.
Nokia N series uytgeshik bolyar, bular bilen denar yali dal olary :)))

Shu mahal gordum!

Shu mahal gordum! Bagyshla!

Hajy-el Mubarek

Auyechka, gynandym, bahbiot

Auyechka, gynandym, bahbiot bolsun welin, sen shertnama baglanyshyp alan bolsan, onda garantiyasy zat yokmy, yagdayi sherekete bildirip, tazesini alar yaly!?
Bolsa-da onat tel-in bar ekeni.

Menki sonyericsson w810i!

Mergen, men bashda Tumara yuzlendim, son Haja, yagny, PS yazyp oturmadym, shu wagt edishim yaly, umumyrak boldy-da:)

Hajy, men ony ikinji el hokmunde 240$ toweregi alypdym, hazir bahasy tazejesi 400$ bardyr azyndan, ya TM-da arzanladymy? O2 bn shertnama baglashyp mugt alan onki sonyericsson k800i (TM-da 400$ gowrakdy) tel-imi bolsa TM-da gecen tomus in gowy goryan dostlarymdan birine .... :) Garaz, sonyericsson-dan men-a oran hoshal. Naushnigi hem oran onat ses beryar, dashyna hic berenok, edil walkman yaly hem sihleyar, bir wagtda 3-4 funksiya edyan, ses yazdyryan, aydym dinleyan, msj iberyan we sh.m.:)

Bayram, jigim, ulanybermeli-da senem, shu yere gelmakam men ulanyan tel - imi gorsen 2-nji jahan urshyndan galmady, ulanyadym men:)

Hana Tomiris hoz dowulyan tel ulanyp yor:) Bey diysem onky hem onat tel-le, oyun etdi , men hem oyun etdim, shol tel barde-de ulanylyar ginden:)

K800i TM'de 290$'dy gechen

K800i TM'de 290$'dy gechen tomus, 1 tanyshym aldy ozune...

ol ikinji eldir, tazesi 400$

ol ikinji eldir, tazesi 400$ - dy Uniwermagda

Yok, tazejedi, zakaz edip

Yok, tazejedi, zakaz edip getirdyan :))
Univermag'da zatda gymmatdyr bolmanda, ors bazardaky tel satyan yerem arzanlay univermag'dan...

edil K750 bilen W810(i-my

edil K750 bilen W810(i-my dalmi bilemok) barde 200$-250$ arasy!

Hajy-el Mubarek

k750 i -dyr ol, Hajy, bah,

k750 i -dyr ol, Hajy, bah, Mergenem arzan diyyalay, birem Dubai-den gelyan tel hili bn bardakilerinki birmika, omri nahilika, menki-ha dowyar!?

Ayechka, onunam indi hic kim ogurlasy gelmez-le, men yaly copanlar howesek bolaymasa:)

:(((( Govja dykmalyda

:((((
Govja dykmalyda sumkana, bilyana gyzlaryn telefonlaryny kop ogurlayandyklaryny, tel. nomer'leri dineje tel.de saklamaly dal, na vsyakiy sluchiy yazip almaly ...
Ehh, gitdi N 72 :(

Mana sapak bolar

Mergenjan, ne syp sol' na ranu :((( Hemishe dykyan gluboko, bilyana kop adam metroda bolsa achmak almak kyndal.Pust' mne budet urokom!!!

Ha inha kone bir telefonymy chemodandan chykardym:))
Buny tochno hick kim ogurlamaz

Hahah...keyboard'y nirede

Hahah...keyboard'y nirede munyn ? :))) Vopshe mordasyny dovupsina :D

Fashoin phone

Ay men sho, telefon berseler chaga yaly ichini dashynyh gorup dovup goyaryn :)
Zato hichkimde yok:))
Vii metalik oformlenie hazir in modnyy :))

Ay mena 250$ berip

Ay mena 250$ berip telefonymy tazelanimden, 5-6 sany shortik/jyns alanymy govy goryan, telefon garasharlay :)))

:)

Heh, borlay indi men dieta tutayyn bu iki hepde :) Azyrak iyip yene bir tel alayyn.
Ehh taze jortik bu ay alyp bilmerin :)))

Shortik keyip name etjek,

Shortik geyip name etjek, shtapyl gey :))))))

muny haysy posta reply

muny haysy posta reply etdin-ay, yalnyshyp eshik blogyna yazjak bolup barik yazan bolayma:)

Ayechka, 1 hepde diateda gezip, tel alyp bilyan bolsan bolyar-la:)

mergen gyzlara ştapyl

mergen gyzlara ştapyl diiyip özüniz hem turkmençilige gelişjek, giyma balakdan hem kan tapawudy yok balaklar ya da jinsi geyin :))

Menin shu vagtky geyip

Menin shu vagtky geyip oturan balagymy gorsedin, giyma balak'dan tapavutly diymezdin :))
2-3 sany artykmach jubi, ya-da soldatskiy kamuflaj'y diyaymesen, giiiiiin balaklar sholaram :D...Indi sizin shtapyl geymek nobatynyz :))

:)) tm baramson belki

:))
tm baramson belki giyerin :))

Vay muny, TM'e baranson

Vay muny, TM'e baranson geyman bokersinem, asyl TR'de geymeli shtapyl'y :))))
Men ala-bole TM'e gidenimde geyemoga gin balaklary, sizem shtapyl'y dineje TM'de geyman :D

ay men tm'de geyemok :))

ay men tm'de de geyemok :))

Ay sena onaraydin :(

Ay sena onaraydin :(

Ay ol shtapyl dalle yone

Ay ol shtapyl dalle yone basga mata geyyandir-le:)) Akysyng sakgaly, mylayim mi namemi..:)))

Olar yssy bolara Tomus'da,

Olar yssy bolara Tomus'da, shtapyl'syz gyz bolmala dal eger asla Tm koynek geyyan bolsa.

Ey way... aytjagyny aydyp

Ey way... aytjagyny aydyp gulenem bolyanmy?! :)
Ay umyt senden bashgarakdy, sen bolsa koynegem geyenok :(

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

:)

Vii shtapel geysem, shyppyk, bosonojka almaly :)
Men bolsa luchshe yene bir krossovka alayyn:))

Temadan chykmaly.
Agzalar N73 ulanyan bar my?

wiy, bar eken-a, men

wiy, bar eken-a, men yalnyshypdyryn, bagyshla, Mergen! N73 menin dostum ulanyar, name ucin soradyn!?

men telefonum 1101. Tuveleme

men telefonum 1101. Tuveleme bek telefon alo diymek uchin. Nache gezek elimden gachdy zat bolanok. Zaryadam 5 gune gidya.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

futbolam oynayanmy on bn,

futbolam oynayanmy on bn, Annashka:)

men oz tel bn nace surat we wideo dushurip, shu sahypada goydum, olary ozunizem gorensiniz:) Oran onat zat-how:)

Eshik barada zat yazmayin, son girre gaharynyz geler:) Yogsam, Bayram bn Mergene goshulyshmazlyk mumkin dal, ahyryn:)

yigrenyan zadym

yigrenyan zadym el-telefon..
yöne yene-de öydakiler jang etseler diyip, ulanan bolyan..
yogsam başga yerde ulanamok.
Nokia 2100 ulanyan.
_________________
1 söz az, 2 söz köp.

heeey sony ericsson ulanyn

heeey sony ericsson ulanyn 2 gb-lyk beyni bar islan aydymyny dykybermeli berk dal yone erbet hasiyetimtelefony zynmak zynan badyna döwülyan pis hasiyeti bar ekeni
nokia beyle dal berkirak birem sony ericsson-lan button-lary kyn bolyar kaçok bolaymasan oyun zada oynanda barmaklan yadaya:))))

......................buda geçer.......................

2 GB "internal memory" barmy

2 GB "internal memory" barmy ??

sd cart bolyara şony

sd cart bolyara şony dykybermeli:)))))))

......................buda geçer.......................

Card'laryn gornushi kop,

Card'laryn gornushi kop, yone ol eyyam telefonynky bolanokda, sonra-dan goyulyan zat, nache MB/GB goyjagyn hem sana gora uytgeyar. Telefonynky diyip biljegimiz "internal memory" ve bu koplench az bolyar, 64 zat...

ay onçasyna bilemok

ay onçasyna bilemok seredaymesek....
yöne şo bir card fotapparadada bolya...

ay 7 enesi yaly bolup bar zada yetişya
yöne sovet ulanayman biderek telefon sony ericsson in gowusy nokia depsenem zat bolanok kawagt gahar gelse stena zada zynyan yada gije yatamda jyrlasa aylap zynyan welin döwülenok:))))
in gowy tarapam gije yeke gelyakan alkaş zat çykaysa jübüden çykaryp eline alyan birzat bolaysa manlayyn berer yaly:)))))

......................buda geçer.......................

PHILIPS

"Renkli ekran" diyilgi ayratynlyklarynda, yöne ol renklenen ekran ekeni, constant background'ly... nokianyn ky yali menulary... yönekeyje telefon, knopkalaram ansat basmaga, hem-de çalt işleyaa buuwwww simens diymangler...

"İl-ulusdyr,
Dosty-Ýary Ýekäniň" Magtymguly

...:::surHyan:::...

"Renkli ekran" diyilyani,

"Renkli ekran" diyilyani, gorkezyan zatlarynyn dine ak ve gara renklerin garymyndan dalde, bashga renklerin hem ulanilyanligi, yonekey renkli ekranly tel.'lerin kopusinde 65.000 renk kombinasy ulanilyar, yalnishmayan bolsam.

elbette...

name diyip samahyllayanay, elbette renkli bolanda ak we garadan emele gelmejegi belli ahyryn

"İl-ulusdyr,
Dosty-Ýary Ýekäniň" Magtymguly

...:::surHyan:::...

Quote: "Renkli ekran"

Quote:

"Renkli ekran" diyilgi ayratynlyklarynda, yöne ol renklenen ekran ekeni

Name samahyllasam hem shu akylly yazgyna achyklyk getirmek uchindi, ekran renklenenok "renklenen ekran" diyip 1 zat bolar yali, ekran'da goryan zatlaryn renkli nokatlardan duzulyar ve etc...Ay bolyala, mana name senin "renklenen" ekranyndan...

Nokiadan gowusy yok

Basgalara garanda cydamly.yere nace dussede his zat bolmayar.Hem funksiyasy kop.Smartfonlara geljek zat yok.edil komputer yaly

Incheligi halayanlar uchin


Incheligi halayanlar uchin Nokia 65 00 serialy taze dunyanin in inche telefonny ondurdi .incheligi 9.5 mm .Carl Zeiss lens ulanypdyrlar shekili gowy chekmesi uchin .

********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

essalam aleykum eziz doganlarym !

- menin pikirimce Nokia we Soniericsson telefonlara gowuja, yagsyrajykmykan diyyan !
- mena hemme telefonlaram ulanyp gordin we in sonunda hemmesini satyp bir Nokia6610 we MP4 alaydym
- Gurlesmane telefon bolsa boldyda dinlesen aydymdyr klip bolsyn mp4 dinle, kliplenen hilihem gowy boldy hem arzanragam, amatlyragam (herkim yagdayyna gora bolarda)
- Name ansatmy ABS 700-800 dollaryny tapaymak, tapaysanam birden wirus dusayse, yada elinden gacaysa, birine ulanmaga berayende birden bir zat bolaysa gynanyan, dogrysy gananmala dal sebabi "boljak ise care bolaz" diyileni
- Name ulansan sona ulan esasy gowyja habarlar gelip dursun we gowja harlary aydyn Allajan hen birinizin yagsy islerinize rowaclyk getirsin!

Menema sada

Menema sada Samsung D500 ullanyan... Elbetde NOKİA lar jydamlygy bilen belli... Yone samsung laram erbet dal ekeni... İne kabir saytdan alan maglumatlarym...

� Ağırlık: 99 gr. (Stand Xip 0 art pil ile birlikte)
� Şebeke Frekansı: Tri-Band 900 / 1800 / 1900 MHz
� LCD Ekran teknolojisi
� Ekran: TFT, 176 x 220 piksel, 262.144 renk desteğ i
� 1.9 İnch Ekran
� Entegre Kamera
� Flaşlı, 1.3 MegePiksel SXGA (1280 x1024)
� Dijital Zum (4x)
� Otomatik, Çoklu ve Gece çekim modu
� Çerçeve ve efektler
� Netlik Ayarı (Ekonomik, Normal, İyi ve Çok İyi)
� Video Kamera
� Video kaydetme ve oynatma
� 60 dak.(Sesli) Video kaydı yapabilir
� MPEG / H.263 Video
� GPRS: Class 10 teknolojisi
� Pil: Li-ion 800mAH
� Konuşma/Bekleme Süresi: Max. 6 saat / Max.240 saat
� WAP: 2.0 versiyonu
� 64 Polyphonic melodi teknolojisi (30 adet)
� Hafıza: ~96MB Ortak Paylaşımlıdahili Hafızaya Sahip, SIM + 1.000 İsim x5 ayrı detay, 200 SMS, 150 MMS
� Mesaj: MMS, EMS, SMS
İne eshidishime göra Samsung D500 2005 yılınıng ing gowy telefonlaryng biri bolupdyr...
Mena söydüm...

mena el telefonym yok ayak

mena el telefonym yok ayak telefonym bar.
Olam okjam :)
----------
saglygynyz!

bah, Nanyang taraplarda

bah, Nanyang taraplarda arzan tel yok ekenmi, yrsararlar doganyna:)

Dieta Mieta gutardy

Ha ynha ahyrym NOKIA 6300 ulanyan
Menya gaty haladym, stilniyja funciyasam kop.
Inchejek, juvumi salyan "ne torchit" :)

indi bir unslirak bol,

indi bir unslirak bol, jigim, ensallah, mundan son almazlar sana bildirman:)

Gutly bolsun, jigim!

mena sony ericson w800i

mena sony ericson w800i ulanyan.gaty gowy telefon,kop zady w810i-a menzeyar,chalaja gowy diyaymesen:)
in gowy tarapy walkman.sazy gaty kachestvennyi.arada bir gezek razdevalkada betona gachyrdym,pachagy chykandyr oytsem hich zadam bolmandyr.
on O2 ulanyadym,son suwa gachyrdym bozuldy.onam tm-de her yerde gorkezdim,hich kim bejerip bilmedi.singapura alyp gitdim o taydada remontyn bahasy 700 SG$,oz bahasyndan iki esse.ahyry jigime berdim,olam ozi bejeraydi bir zat edip:).funkciyalary yaman kop.men-a pulum shony alardyn eger telefon aljak bolsam.O2 IIx smartphone.sonrak koprak bu telefon barada yazaryn.

o2 barde GSM shereketi, men

o2 barde GSM shereketi, men hem w810i ulanyan, bah, menzesh ekenayt:)

howwa men yazjak bolup

howwa men yazjak bolup durdym,barde hemme telefon yok diyip.
men shu vagt O2 xphone iim ulanyan,doganym singapurdan getirip berdi.tm-de kime gorkezsen owadanlygyna hayran galyarlar.beyle bir uytgeshik dal,yone funksiyalary yaman kop
garadag shunun suratynam goysana goyup bilsen

duyn shu tayik O2-inin

duyn shu tayik O2-inin suratyny goyjak bolup goyup bilmani gechdim.ya menin inetimde problema yada imageshackde problema bar,ay borda.

shumy, GaraDag?!


Shot at 2007-07-14

yok,bu dal.O2 xphoneII

yok,bu dal.O2 xphoneII bolmaly oydyan.ine shu

bar problema browserde ekenilay,du n operada nache denedim bolmany gechdi.

Bu movzuk olup gidipdir,

Bu movzuk olup gidipdir, tazeden dikeldelin.

TM'de K800i'lerin shu vagtky bahasyny bilyan barmy ??
Shu gunler jynym dushdi shu telefona, design erbet dal,
funksialaryna ha sozem yok.
Ata aga, senin dostyn ulanyadimi shuny shu yilin bashlarynda ?? Shol vagt 400$ diyyadin, indi nacha dushdika ??

men ulanyadym-lay, yanyja

men ulanyadym-lay, yanyja cykanda "contract" baglanyshypdym, 50$-a satdym, wiy, koneje telefonynam ozume aldym:) Baramda 400$-a da yokdy, gaydamson cykypdyr oydyan shol mukdara.
Indi dushendir, tazesi bolsa-bolsa 300$ toweregimika diyyan?!
Mana gora-ha sony ericsson w810i(hazir mendaki) has amatly!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

k800i'ni 50$'a satdynmy ??

k800i'ni 50$'a satdynmy ?? Vopshelay sena ata aga :))
Barde shertnama bilen 135 euro beryaler, alaysammykam
diyip yorun oza...

ay, dostumdy-lay, pulym

ay, dostumdy-lay, pulym azyrakdy, matacdim shol wagt pula, yogsam mugt berjekdim, yone nace tanyshyma mugt telefon-a berdim :)

shertnama bn 135 euro bolsa-da, aylyk nace minut we text, birem, nyrhy nace aylyk?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

3.5 euro abonent puly, sonra

3.5 euro abonent puly, sonra gurleshenine toleyan, shertnama 2 yillik bolmaly ve etc...Yone men shu vagtky nomerimi chalyshasym gelenok, 240'dan kop adamda bar ol nomer, men 1-1'den aydyp chykayinmi "men indi pylan nomeri ulanyandirin"
diyip, ol nomeri ulanmarin diysemem minimum 84 euro bermeli
2 yil uchin, onson ol telefonun arassa oz bahasyna gelyanligi
borda...Bizde sizinki ya-da Us'daki yali arzan dal telefonlar
shertnama bilen alaninda-da, Bayram'a N71 dagy mugt berilyar
diyya, barde sholaram 40-50$ dushurip satyalara...

Men UK-da how:) PAÇ çode

Men UK-da how:)

PAÇ çode diýip 1 zat bar, öňki nomeriňi ulanmak üçin öňki GSM şerekediňden alsa bolýar, men häzir O2-dan Orange-a geçjek bolup yörün we öňki nomerimi goramak üçin PAÇ çode hem aldym :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men yokarda "Bizde sizinki

Men yokarda "Bizde sizinki ya-da Us'daki yali dal"
diyip yazdym :))

Mena nokia ulanyadym, bilman

Mena nokia ulanyadym, bilman bashda shony alypdyryn. son hemme zatlaryny bilip bashlanson yuregime dushdi halamadym indem oyde yatyr.
son sony dayidan aldym entega ulanyan, elimdenem 3-4 gezek gachyrandyryn tuweleme mordajygy gaty ekeni. :)
indem lg(shine) alasym gelyar. kim maslahat berip biler gyzlar uchin haysy telefon gowy we owadan? :)

Chocolate al :)

Chocolate al :)

men chocolate-yn agyna

men chocolate-yn agyna dushmadym, yone gordum suratyny onrak. I TM-da yokdyr diyip aydybam oturmadym. Yogsama ilki shony haladym. Gyzlar uchin agy gowja.

Bashga maslahatjagazynyz yokmy?

Gyzlar ucin Samsung D900

Gyzlar ucin Samsung D900 gowy diyyadiler-le, suratyny-ha goymadym welin, belki bilyansinizdir!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Men hem LG alsammykam diyip

Men hem LG alsammykam diyip yordum, shertnama baglanyshsan barde mugt berilyar, hatda, yanyndan 80 GB IPOD hem berilyar, yone ikirjinlenip yorun shu wagtlar alsammykam ya almasammykam diyip :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Menden maslahat, basharsan

Menden maslahat, basharsan LG ya Samsung alayma! Arzan baha kop funksiyaly zat hodurleyan yalydyr welin, gaty chalt dowulya.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Garantia bara hemmesinde

Garantia bara hemmesinde Bayram aga, 2 yil ya-da 3 yil
bolyar olam, onson alada edip oturmak nama gerek ??
Barybir 2 yil son ol telefonlaram taryhyn bir bolejigi bolar...

Ola dogry. Ýöne jynym

Ola dogry. Ýöne jynym düşdidä Koreýanyň tehnikasyna. Bir gezek ÖZ PULUMA ilkinji gezek gymmat tehnika aldym - muzykalniy sentr Samsung aldym. Alty aýdan diskleri "saýlap" okaýardy, ýogsam 5 ýyl ýaşan Sony sentrler hemmesini okaýa...
Şondan bäri men LG we Samsung tehnikalaryň, esasanam sentrleriň hijisini halamok.
Ýöne sen dogry aýdýaň. El telefon owadan bolsa, 2 ýyl gowy işlese bolýa, soň musora zyňzaňam bolýa.
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

men sonyeriçsson-lary

men sonyeriçsson-lary halaýan :)

LG we Samsung däl, ýöne tejribe gazanaryn öýdüpdim LG bn, belki-de gerekli däldir, ýanynda 80 GB-lyk IPOD berensoň-la birem:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Merhen, dushnukli, jigim,

Merhen, dushnukli, jigim, men yalnysh dushunen ekenim :)

Men Nokia N95 alaysammykam diyyan Orange-dan, ulanyp gorenler bar bolsa, name maslahat beryaniz?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sorayanammay ?? :)) N95

Sorayanammay ?? :)) N95 tapsan goni al, ovadanlygam bar,
funksialaryna ha sozem yok...

N95 almadym-ey, bashga tel

N95 almadym-ey, bashga tel aldym, ay, bolya-da, wagty gelende onam alarys yoreris-da. Bashga bir "promotion2-dan peydalandym, 2 yillyk contract, arzan-a bolmady welin, deger ona-da:) Hayt, biri-ha gaty begener bu yagdaya :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Orange ony mugt beryami?

Orange ony mugt beryami? Gymmat bolaymasa diyyan mena... ya bolmasa 2-3 yil kontrakt baglanyshmaly bolar
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Hawa, Orange hem, O2 hem, 3G

Hawa, Orange hem, O2 hem, 3G hem, Vodafone hem mugt beryardi shol telefony 18 aylyk kontrakt ucin. Elbetde, limit 70$-yn ustunde bolmaly aylyk. Shonda beryaler. A men bolsa bashga "deal"-a ashyk boldum we ony aldym:)
Olam pes dal-lay, gaty gowja zat :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nameler alanyny yazda how,

Nameler alanyny yazda how, beydip "Aldym" diyip sypmada :)

mugt Nokia N6300 we

mugt Nokia 6300

PS:panlapdyryn diyip barini uytgetdim:)

boldumy, Mergen jan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

N6300 diyyanin nokia 6300

N6300 diyyanin nokia 6300 boldugymy ?? Ya uytgeshikmi ??
TM'de sholar 230$, gaty dury display'i bar, shonsyny haladym,
yogsa N95'in dagy yanynda "hich zat" :))) N95 biz taraplarda 800$ toveregi.

Hany Dell'in ichindakileri yazyshdyr, sonra goreli.

Hawa, Mergen, shol bolyar,

Hawa, Mergen, shol bolyar, hatda, Bayram sorag sorapdyr, senem suratyny goyupsyn, elimde shol tel bar hazir :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Azahow 80 GB :(( Sen govysy

Azahow 80 GB :((
Sen govysy CPU'dan ve video Card'den habar ber,
asyl sholara agram dusher Vista gursan..

ay, men ol zatlara(Option-1)

ay, men ol zatlara(Option-1) kan dushunemog-a, dushunjegem bolamok:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Wah sen sanayan welin inim

Wah sen sanayan welin inim jyglaya :(
Men nokia 6085i aldym gyssanyp, samsyklap. Bolmasa Blackberry, Nokia N75 we sh. m. telefonlary mugt alyp bilyadim, ya Motorolany RAZR
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

yokarda yazdym yany nameler

yokarda yazdym yany nameler alanymy, ozem bar-a, ediljek shu wagt 24 aylyk shertnama(contract) baglashyp gaytdym :) Gelibem goni kitaphana girdim, taze alan telefonumam yanymda dur hazir :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bolya, suratyny goy. Emeneli

Bolya, suratyny goy. Emeneli uyshup :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

:)))


:)))

:)

men 11-10i ulanyan. gurlesip bolyar Hudaya Sukur.

gutlayan, senkiden gowusy

gutlayan, senkiden gowusy yok :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

NOKIA 1100. Dunyanin in gowy

NOKIA 1100. Dunyanin in gowy telefony..
Funksiyalary:
Betona pylcap zynsan hic zat bolanok, binamys..
Ustune suw dokulse-de hic zat bolanok..
Elin ayasyna sygya, gowrumi uly dal..
Ay yene-de sanap oturmaly, welin yzy yok. Gutarmaz.. :D

eý, men sonyeriçsson-dan

eý, men sonyeriçsson-dan halas bolup bilmän geçdim-eý :)
häzir k800i ulanýaryn. suraty paçak edip alýar, bärik birnäçesini goýdumam :)Içinde 1GB kart bar, aýdym-saz we ş.m. hezil berýär :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Mena Nokia N10 ulanyan

Mena Nokia N10 ulanyan::)) Habary bolan barmy bu telefondan..Shol bir wagtda smartphone::))

Birinji gezek eshidyan,

Birinji gezek eshidyan, google'denem soradym, surat dagy gorkezmedi :))
N10'dygy 100%'mi ?? Bir adamda bar bolsa, google'de-de suraty bolmaly oza, yone mena tapyp bilmedim...

Biraz pulunyza dozup bilseniz N78 hem gowja telefon, wi-fi, gprs dagy bar, ayratynam dashary yurtda bu hyzmatlaryn her yerde berilyandigini goz onunde tutsak, gowja tel !

Dogry aydyan Mergen

Dogry aydyan Mergen ol telefon hich yerde yok, sebabi ol Hytaylaryn chykarany:) Edil shona menzesh ve uytgeshik atlardada yene kop telefon bar, ozi hem 2 sim kartaly:)Dashy hem metal:))

:)) Mena marka uns beryan

:))
Mena marka uns beryan adam, gidip hitaylylaryn palan-pismidanyny alyp, sonam rahat ulanyp bilemok :)

2009'yn bashyndan bashlap Iphone kontrakt'syz berilip bashlajakmysh diyen mysh-mysh eshitdim, dogrymykanay shol ?? Apple magazinlerden sorap biljek yokmy ??

Men ol telefony

Men ol telefony ulanmana aldym birinden, yone sony Ericsson W200 hem gowy eken...Gowy diymegimin sebabi ol hytay telefonyn menusy yaman yuwash...Bashga name gerek bolsa bar, 2mpixel kamerada::))Yone gen tarapy edil shol shekilde ady uytgeshik yaman kop telefon gorunup bashlady shuwagtlar....

hehe, olar yalak telefon

hehe, olar yalak telefon gorjek bolsan barik gelip gor :))
NOKLA, NOKTA, SAMSONG, Song Earsplitting etc. :D

Nokia N10 XDS::))

Nokia N10 XDS::)) Bloueooth, music, MPEG4, Game::)) Kolonkasy gulagyny deshyar::))

hawa-lay, kitayskiy

hawa-lay, kitayskiy telefonlar sholar yalak, ozem sholardan alsan 1 yyl gowy ulansan bagtyna. bolmasa olam yok :))
men-a Motorola C118 ulanyan, shondan gowsy yok :)), onkimem Nokia 1100-dy

biz pahyra garyp bolamsong ,

biz pahyra garyp bolamsong , ing arzany ulanyan :)))
ing erbedem hich kim jang edenok, onsong kawagt yityar , nirede belli dal , kawagt yaltansam omurem telefony galdyramok, yanymda bolmasa tm dakam , barde jang etyanem bolmansong , nierede yatandagam belli dal:))
______________________________
Live in the present, not in the past

ay shu tayda shonun cykanyna

ay shu tayda shonun cykanyna eyyam 1 yyl yaly boldy, cykandan kontraktsyz hem alyp bolyady... emma biraz bahasy galynrak.. arada dwijenshikler getirdi ish yere,$150 towregi diydiler. emma almadym 8gb lysydy ozem

yurekde name bolsa dil shony diyer!!

"Shu tayda" diyyanin UK

"Shu tayda" diyyanin UK bolsa, onda anyrda ne bashda(Gechen yilin November'inde bashlady iphone'yn US'den dashary chykmasy), ne-de shu wagt her tel magazininden alyp bolyan bolmaly dal(Dine France'de kanun telefonlary dine 1 operatorda ishleyan edilmegine rugsat bermanson, Orange'in ustunden unlocked edip alma plany bardy, ona hem rugsat bermediler men bilshime gora,
"Shu yerde" kontraktsyz 609€ yazyar).
UK'de O2 operatoryndan shertnamasyz £349.99 = 600$'a alsan bolyar diyyar!!

Sana 150$'a azajyk ulanylanyny zadyny getiren bolsalar, indiki gezek alyp gal, men 250$ dagy berip alaryn senden :)

telefonuma aydym yazjak

telefonuma aydym yazjak bolup usb cable bilen kompyutere chatjak bolyan. telefonyn programmalary bolan oz diskini install etdim, onda-da achylanok. men yalnysh edyanmikam? maslahat berayin taze telefon bolsa usb cable'i PC'e chatanda bashgacha nadip achylyar?

Telefonyn markasy/modeli

Telefonyn markasy/modeli name ?

sony ericsson S500i

sony ericsson S500i

Telefony kompyutere

Telefony kompyutere sokanynda kompyuter "Found new hardware" diyyami ?? t.e. sokulanyny bir bilyami ?

hava elbetde. bey diymese

hava elbetde. bey diymese problema onda kabelde diyerdim. hemme zat duzuw, yone achylanok.

My Computer'e right click -

My Computer'e right click - Properties - Hardware - Device Manager 'e gir, shol yerde driver'ler dogry gurulmadyk bolsa sary sorag ysharaty bolmaly, yogsa-da telefona degisli, yagny model'i ya-da "modem" sheklinde 1 zat gorunmeli. Hany gor, driver dogry gurulanmy !

eyyam gordum. update hem

eyyam gordum. update hem etdim. yone shonda-da. men pikirimche problema, telefony ishledilen halda kabel bilen PC'e chatmagym.
onda-da bar zady ayyryp tazeden synanshayyn.
sagbol Mergen!

Driver'in yanynda bir

Driver'in yanynda bir Utility hem gelendira ?? T.e. programma dagy ?? Shony achsan, kop programma ozi chatylan telefon gozlap bashlayar modelini dagy aydanson, tapmasa "chykar, tazeden sok" diyyar ! Shon uchinem bashda programmany ach, telefonyn modeli saylanyan bolsa sayla, son "gozle" diy, we gozlap bashlandan telefony chat !

hava, hemem restart etdim

hava, hemem restart etdim diski tazeden ishletdim we telefonam chatdym. indi achyp bilyan indiki gezekler beydip kellam agyrtmaz diyip umyt edyan :)

bilyanmi jorajan, mende

bilyanmi jorajan, mende bardy sho hili telefon, menem achyp bilemokdym ishden. son ozuminkini alyp hezil edaydim.

men gechen yil UK'de

men gechen yil UK'de dekabrdan bari Iphone chikani bari shoni ulanyan ve hezil beryar islan zadim mana. Mana gerekli zatda 24/7 internet sholam bar. Indiki ay yene taze tel gelyar dine vodafonedan olam iphona menzesh Blackberry almak islardim velin yek yigrenyan kompanyamdan beryarler eger O2 beryan bolsalardi onda derrew alardim.

meň ulanýanym, Philips


meň ulanýanym, Philips Xenium 9@9f
iň zerur aýratynlygy; arzan bolany üçin aldym, şol telefondan birini alana ýene birini sowgat berýädiler, 2-si 130 USD.
birem Xeniumlaryň zarýady, gepleşmeseň 1 aý, ýa da diňe gepleşseň diňe 8 sagat dowam etýär diýýäler!
ynanaýmaň!!! 10 gündeň aňry aňsat aňsat gidenok. jogapkärlerden soradym welin, base stansiýaň gapdalynda 1 aý gitýä diýdiler,,, otaýda garaşjak bolsam, el telefon näme gerek, domaşniý telefonam bolýa :D

Telefonumyň suratyny

Telefonumyň suratyny goýdum welin, araňyzdan biriniň gözi gidip göz degirdi öýtýän :( (göz degmesin diýip ýamanladymamlaý bolmasa)
telefonymy ýitirdim, telefona gynanamok welin sim kartdaky nomerlere we içindäki pul bagrymy ýakýa :(
_________________________________________________
Maru Şahu Jahan

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: "alla komek etsin:("

men yonekeyje arzanja nokia

men yonekeyje arzanja nokia ulanyan :)) kakam mengkiden beter ing arzany ulanyar:)))
doganym bir zat ulanyar , nokia yada biz zat , yaman berk ekeni , gchyp , gachyp elinden jylygy chykdy welin yekeje yerinisinede zat bolanok, yaman gowy eken , pahyr yaman durumly eken , kawagt ozum telefonyna nebsim agyryar ,

______________________________
Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Täzeje telefonly men bu

Täzeje telefonly men bu gün.
Sony Ericsson W580i
Mugt, 2 ýyllyk kontrakt bilen düşdi.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Iphone alaymalyda how :(

Iphone alaymalyda how :(

iPhone gymmada. AT&T plan

iPhone gymmada. AT&T plan bilenem üstüne 150$ ýaly bir zat bermeli.
Men öňü-soňam telefony gaty az ulanýan, iPhone bolsa bolmasa jübimde ýatjak zat.
Birem iPhone'yň erbet tarapy, berjek puluňy bereňsoňam, derekli ulanjak bolsaň, aýda 40-50$ ýene bermeli. Sebäbi telefon serwis üçin 25-30$, internet üçin aýda 20$.

Meň kän ulanmajak zadym üçin gerek dällaý.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Hokman 3G'ni ulanmaly diyen

Hokman 3G'ni ulanmaly diyen zat yok, mende meselem ipod touch bar, we wi-fi yagny wireless internet ulanmak hem yetyar, sebabi hemme yerde diyen yaly wireless network'lar tapylyar. Ondan bashga-da iphone we ipod touch'ler uchin gaty kop gyzykly application'lar bar. Iphone'lerin gps'i bar, seninem mashynyn bar, oda sana uly komek, gps'lere 100$ dagy bermekden dynyan. Ullakan we touch screen'i bolanson kitap dagy okamak hem ansat, bashga-da birgiden peydaly utility'leri bar. Meselem skype yaly programma install edyan, onson wireless internet bolan her yerden oyune jan edip bilyan 7-8 cent'e, goni telefonyndan. Garaz, kompyuter yaly edip ulanyp bolyan yerleri kan bolanson, adaty telefonlardan esse esse peydaly zat. Tazejesi uchin 150$ hem hich zat, sebabi ony islan wagtyn 350$-400$'a satyp bilersin !