Hindi Mitologiyasyna göra Erkek we Ayal

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

AYAL
Huday Tagalla yapragyn yenilligini,maralyn bakyşyny,gün yşygynyh guwanjyny,dumanyn gözyaşyny aldy;Yelin kararsyzlygyny towşanyn ürkekligini goşup,olaryn üstüne balyn süyjisini,lagyl-jöwherin gatylygyny ,gaplanyn yyrtyjylygyny,odun gyzgynyny ayazyn sowugyny,gargan köp we yersiz gepleyşini,gumryn söygüsini garyp,hemmesini eredip ayal yaratdy we yaradan ayalyny erkege sowgat etdi

ERKEK
Pyşdylyn tizligini,öküzin bakyşyny,bulutlaryn gaharyny,tilkin mekirligini,sülügin yelmeşişini,pişigin nankörligini,hindiguşyn pohpohlayşyny,begemodyn derisinin gatylygyny garyp,bularyn üstüne ayyn mylayymsyzlygyny,bukalemunyn şypjyklygyny,sinegiz wyzzyldysyny gardy we erkegi yaratdy.Yaradan erkegini adam bolsun diyip ayallara berdi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ayuuu gyzlar telpeklerinize

ayuuu gyzlar telpeklerinize garaşyaaaaaaaaan

......................buda geçer.......................

sen bu yazgyny nireden

sen bu yazgyny nireden tapdyngay.men hem şu günler gündogar mitolojisi bilen gyzyklanyan welin ykjam maglumat tapyp bilemok. bar welin dili bir az agyr geldi inglis dilindakisining. gayrat edip türk dilinde maglumat bilyan bolsang ugratsana. manga esasy teoriya gerek

bular bir dine degişme

bular bir dine degişme final we yssy wagtlary okap dynç alyn diyipçyrşap goyberdim...

......................buda geçer.......................

hehehe. yone hakykatdan hem

hehehe. yone hakykatdan hem manyly çyrşapsyng. meni bir azajyk oylandyrdy bu yazgy

senema ongaraydynayt

senema ongaraydynayt el_maiachi! yokarda yazanlarynyng erkek kysmyny okap birhili özümden tisginip başladym :D bolsada gowy çyrşayan ekening :))

ey bet

ey bet yazypsynlay...
mifologiya diyilya bizde, ors stil aydylya. Mitoloji turkche, inglis stil...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ay bir oglan hökmünde

ay bir oglan hökmünde gyzlara goltgy beren bolşumda

......................buda geçer.......................

ay tuweleme betje

ay tuweleme betje chyrsapsynow yone erkek kysmyna gelende menem birazajyk tisginman durmadymdaray.....

Magtymguly sozle herne bilenin
Ozune kemlik bil aytman olenin
Taraslap saglatgyl konle gelenin
Senden sonkylara yadygar bolar...

indem erkekler

indem erkekler çozyalay...

......................buda geçer.......................

garganyn kop geplemegini

garganyn kop geplemegini beripdir diysene:D

Hajy-el Mubarek

yersiz we

yersiz we köp:)))))

......................buda geçer.......................

Beh begemodyn derisi diyyan

Beh begemodyn derisi diyyan welin biz suwa girenimizde derimiz mürrayya .Begemodynkam şeylemikanay ?

********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

ay dost sorap

ay dost sorap goraymeseen:)))))9

......................buda geçer.......................

yagsham bir komek etdiniz

yagsham bir komek etdiniz :)
gulup samsyk boldum blogy we kommentlerini okap, tisginmedim, guldum, indem aynaljak bolyan samsyklygymdan:)
sag bol, Anna, jigim!

PS:Gyzlardan telpek garashyan ekenin, sen na gyzmy diylerinden gorkan erkegin haly barada yokarda yazmansyn-a :)

ay Ata aga gyzlary öwdük

ay Ata aga gyzlary öwdük welin bulara bizi döwaydi:)))
bolsada gysyk gyzlarymyz bar ekeni:))))

......................buda geçer.......................

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • tuana 1 telpek goyyar we yazyar: "al telpek gerek bolsa"

ynha, bulam gyz

ynha, bulam gyz mifologiyasyna girmeli-da, Anna jan:)
olar bu yere yazmazlyk bn dowdumi ya dine telpek bermezlik bn:)

ay telpek hokmanam dallay

ay telpek hokmanam dallay Ata aga yazmasalaram yazmasynlar...depame bermeseler bolya:)))

......................buda geçer.......................

ha-ha-ha, yene-de hemisheki

ha-ha-ha, yene-de hemisheki hayir ishlerinden biri bn tuana senin dadyna yetishdi, gor, ol seni dowmeg-a beylelede dursun, gaytam, sana goltgy telpegi ecildi:)
yeri, indi name diyersin:)

sag bol diyip tuana

sag bol diyip tuana telpegini yzyna berjek
bolsadaAta aga sizem tomaşaçy hökmünde benzine otjagaz oklayanyzow...yeri indi name diyersin diyip.:)))

......................buda geçer.......................

hindi mifologiyasynda bu

hindi mifologiyasynda bu yagdayam barmydy name:)
ay, hemme zat gowy bolar-la:)

dikyanizmi:)))) ay

dikyanizmi:))))
ay bordaa:))))

......................buda geçer.......................

ay, yok, beyle dal:)

ay, yok, beyle dal:)