Daşaryu yurtda(Türkde) işleyan türkmenler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men her gezek Yssambylyng merkezinde gidemde hökman türkmen göryan. Tanamak ansat, üst başyndan, gözünden-yüzinden bildirip duryar. Aslynda geynişi özbeklerem,gazakalaram gyrgyzlaram bizingki yaly. Yöne shol "sowetski" geynişli görsem hökman türkmen bolyp çykyar.

Başda gelemde tanyşmak isleyardim, daşary yurtda öz ildeşini görmek gowy. Yöne sonabaka seredip otyrsam gaty köp kişi gelipdir.Song gyzygy gaçdy, gaytam gaçgynym türkmen, olaryng daşary yurtda bolyp yörşine gynanyan.

Bir yerden eşdişime/okayişima göra 200 000 töwerek adam Türkmenistandan Türkiya işlemane gelipdir. Mena ynanmanam duramok,sebap diyseng gaty kan. Dinge Yssambylyng merkezi dal, daşky yerlerinde hem diyseng kan.Beyleki welayatlarynda hem kan.
Wagtal wagtal gazetlere de çykyar, küntiçilikde tutylan türkmen gyzlar.

Yene gazaklara gözim gidyar. Gazaklar daşary yurtdaky gazaklary Gazagystana çagiryalar, iş,öy bilen üpjin edyaler. Indi düşinip galdym, name üçin gazaklaryng daşary yurda wiza(bir wagtlar viza gerekdi) almak üçin setire duryshlaryna.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

200 mün adam dal

200 mün adam dal bolaymasa..
yöne şol daşary yurda gaytyanlaryn köpüsi, Türkmenistanda iş tapyp bilmedikler..
we Türkiye pul gazanmak üçin gaytyalar..

_________________
1 söz az, 2 söz köp.

Men bir geçen sapar

Men bir geçen sapar gümrükde duryan MHKliler bilen gürründeş bolypdym. Olaryng aytmagyna göra -Çarjew gutarypdyr,indi Mara geçipdir . Bayramalyng 80% gitdi diyip jany yanyardy. Butun köçe bolyp gitdyaler diyyadi.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Edil mening yashayan

Edil mening yashayan yerimdaki türkmen sany 50ni geçyandir. Kiçirak mikrorayonlay özem.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

bizina welayatymyzda hem

bizina welayatymyzda hem 50den kop adam yogey

''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

ilatını daşarı yurda

ilatını daşarı yurda gaçırasları gelmese iş,yeterlik aylık bermeli
onça adam gaçyan bolsa diymek yaşayış kın Türkmenistanda.

Türkmenistan bay

Türkmenistan bay döwler,yöne öz ilatına kan peydası yokmıka diyyan...

gaty wawaly tema

gaty wawaly tema değipsinizle weli, şu gürrüng yadyma düşende weli için dagy yanya, ay borla, yazmalyla, barybir peydasy yok, gahar bilen turan zyyan bilen oturar...

Hawa, bizde problema edil

Hawa, bizde problema edil häzir köp.
Aslynda şu döwür türkmen halky üçin gahryman bolmagyň iň aňsat döwri bolmaly. Ýagny wezipeli adam bolsaň, Türkmenistanda şeýle bir problema we kynçylyk köp, aýdar diýer ýaly däl. Şolaryň 3-5ni düzeltseň, halk başyna täç eder!
Men dagy ýokarda bolan bolsam, şu zatlary görmezlikden gelmezdim. Bilýän, gahryman bolmak üçin edilmeli däl. Ýöne aýtjak bolýanym, kynçylyk köp, gynançly ýagdaý...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ol kynçyklaram

ol kynçyklaram şol kabir yerlerdaki yokarda oturanlar edyara, şol doymaz-dolmaz weziparazlar edya şony, gözlerini mal mülk doyurmady naçe yyldyr, bir gysym toprak doldyrar yöne...

bizing halkymyz az onda-da

bizing halkymyz az onda-da ish yok, bolayanda-da aylyklary pes. gowulasharda,,,,

bah, bilemokdym shu zatlary,

bah, bilemokdym shu zatlary, yaman gynandyryjy-lay :(((

ishe getiryas diyip aldayan

ishe getiryas diyip aldayan guramalaram bar, son Ist aeroprtynda nace gunlap ya aylap yatyan TM-ler hem bar ekeni, menin garyndashlarymdan biri hem menden nadip gidiljegini icgin sorapdy, men-a maslahat bermandim, yone bilmedim name edenini, her zady synap gorjek bolarlar, elbetde!

bashyna charap yashap,

bashyna charap yashap, ishlap, okap bilse bolar.yone masgarachilik etmeseler bolyalar.
halk byraz dunyany gorya.adamlaryn gezip gorup owrenjek zatlary kop.

agam, TC gelyan halk jahyl

agam, TC gelyan halk jahyl bolmasa-da, bari yany bar, erbet turkler olary oz bet maksatlary ucin ulanyalar, dowletin barlagy bn edilse bu zatlar, onda kan bir utanv=c hem bolmaz, yone oz guycleri bn etjek bolyalar, men-a goldamok!

yeterki

ata wrote:

... dowletin barlagy bn edilse bu zatlar...

yeterki gölge etme, başga ihsan istemez...

janyndan syzdyryp

janyndan syzdyryp aydypsyn-da, agam!
Agam, dowlet kabir shahyslar dal, dowlet umumy halkdan we guramalardan ybarat bolyar. Icindaki kabirlerinin sawlikleri zerarly, umumy dowlet diyip bolmaz!

name diysenem

ata wrote:

janyndan syzdyryp aydypsyn-da, agam!
Agam, dowlet kabir shahyslar dal, dowlet umumy halkdan we guramalardan ybarat bolyar. Icindaki kabirlerinin sawlikleri zerarly, umumy dowlet diyip bolmaz!

ata dost! name diysenem TM'ning değişli döwlet edaraları şu sahypany okayar öydyan, seret:
http://www.turkmenpress.com/index.php?news=535
Bellik: turkmenpress şu habary haysy çeşmeden aldyka?! şonam yazsa yerlikli bolardy, yada men göremokmy?!...

Iki sany UK bolup

Iki sany UK bolup yazisyanizmi:)))

Vatan aga yagday?

mena şu temany aklymda

mena şu temany aklymda ayryp hem bilemok. dogrymy aytsam kop yerde turkmen bolandymgy gizlejek bolyan. bir sapar klasda türkmenistany sunum yapdym welin öwüp öwüp, arakesmede bir klasdaşymyz bizing hem HYZMATÇYMYZ türkmen diyaydi.şondan song SUWY HEM ÜFLAP İÇYAN. masgaraçylyk. yone olara hem hak bermeli.. men birinden eşitdim Bayramala degişli gumda yaşayan admalang içinde 3o müng manat bilen bir yaşayan maşgalalar bar diyyar. hakyktdan hem bardyr. mysal üçin meng gongshym GERREÇİDİ welin çagalary haywanlara dangylyan yada hojalyk işlerinde ulanylyan yüpleri işip günlerini goryarlerdi, üstesine kakalarynyng hem gerresini jemleyarler. öylerinde etli nahar bişenok diyiler yaly azdy. dime gongshylardan gowja nahar gelyardi şolara. yeri onsong şol çagalng ejesi nadip koça çykmasyn.... nadip Türke gitmesin(gidip bilse gitjek welin yol kreyini nireden tapsyn, çagalaryny name etsin)... özümi şol çagalng yerine goyjak bolyan welin yaman agyr gelyar. şol çagalr nadip çydasyn. ufffffffff boldylay. dogrymy aytsam yüregim agyryarey menga. kaşka haramhorlar hem ynsaplyrak bolsalar. ehhh natjek yalanchy dunyada. HEMME KİŞİ DENG YAŞAJAK BOLSA KİM BAŞLYK BOLMAK ÜÇİN PUL BERSİNAY! HAS DOGRYSY JEHENNEMDE KİM YANSYN! EGER BURNY SÜMÜKLÜ, YUREGİ YARALY, GONGSHYLARNGYZYNG CHAGALRY BAR BOLSA ŞOLARA MOROJNA ALMANY YATDAN CHYKARMANG ADAMLAR! bagyshlang temadan gaty chykaydym oytyan......

halk bolup

halk bolup uytgemesek,bashymyzdakylar uytgemez.

bir kitapda şeyle okapdym

bir kitapda şeyle okapdym yadyma düşüşüçe shunung yaly diagrammasy bar.
1. fiziki zerurlyk(çörek, suw,uky)
2. öy.
3. öy goşlary
4. özüng hakda pikir etmek. baglylyk(söygi, gruppa. klub we şm)
5. başgalar we özüng hakda pikir etmek.

sanga sorag. halk bolup düzelmek üçin halky emele getiryan ilatymy 1-nji we 2-nji zerurlyklar geçdimi name ayag galsyn. yada Türkiyedaki yaly miting eder yaly ULLAKAN PLOŞADKLAYMYZ barmy:). dowlet hossarçylyk etmeli we ing gowy edip bolja zat her kim elinden geldigiçe gowy adam bolmaga çalyşmalyi hatda HOJAYYNLAR hem:)

Mahriban turkmen

Mahriban turkmen gyz-gelinleri, turkmen abrayyny goran, namysynyzy goran nirede bolsanyz hem, tapawudy yok Turkiya bolsun, turkmenistan bolsun. Haram turklere bashbozarlyk etdirmang, olar dinge bir turkiyada dal, eger yol bersen turkmenistanda hem turmenlere degjek bolup durlar. Shonun uchin aga bolun, Turkmen abrayyny goran!!!!!!!!

Jemile, sahypamyza hosh

Jemile, sahypamyza hosh geldin!
Myrat(Ga1tman) we Maksat aga-da aydypdyr, umumy bir millet bolup gorunyar yazgynda, beyleyagdayda "TC-den kabir haramzadalar..." sheklinde ulanylsa, elbetde, in amatlysy bolar, bu yagdaya uns bermegini hayish edyarin!

Gadyr aga, dine UK-dan 2 agza dal-a barde, gowumy yagdaylar-how, goresim gelipgit-da:))

Ay onushsa boljak..:))

Ay onushsa boljak..:))

Turkiya okuwa gitsen bolar,

Turkiya okuwa gitsen bolar, ishe gitsen hem bolar, yone oz abrayyngy saklap ishlesen we okasan. Men hem eshidyan, turkmen gyz-gelinleri turkiya ishe diyip gidip, hich hili ish tapman kuntuchilik edyanlerini. Yone ozune gowja seretmeli, seretsap bolmaly, ol turkler dinge bir turkiyada dal, ozunge berkje bolmasang Turkmenistanda hem degjek bolup durlar ol haram zadalar. Shonun uchin JORALAR, abraynyzy goran. Yyllar boyy toplanan abrayy bir pursatda yere salmak mumkindir. Ozuniz hakda pikir etmeseniz agalarynyz hakda pikir edin. Sholaryn yuzuni yere salman!!!! Gul yuzli oglanyn gyz uyasy bolmasyn, gyz uyasy bolsa-da guler yuzi solmasyn!!!

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "wah janym bola!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Namys goralsyn-da, asylly TM gyz jigidir uyalarymyz bolsun! Sahypa hosh geldin, Jemile! Birem, shu umumylashdyrmagyn dogry dal, "kabir" sozune uns bermeli, elbetde! Yene 1 gezek hosh geldin!"

ahli türkler haramzada

ahli türkler haramzada dal..
naçe mün türkmen çagasyna edep-terbiye, bilim beren adamlar hem türkler..
türkmenistanyn garaşsyzlygyny goldan ilkinji döwlet türkler..
ol türkmenistandaky kabir firmada işleyan, türkmi-kürtmi belli bolmayanlar haram işleri edyaler..
ony hem anyrdaky "türkmen" gyzlar dek durup bilmeyandigi üçin..
yogsam gyzyn üstüne böküp duran türk yokmyka diyyarin.
_________________
1 söz az, 2 söz köp.

Quote: türkmenistanyn

Quote:

türkmenistanyn garaşsyzlygyny goldan ilkinji döwlet türkler..

Belki Bitaraplyk diyjek bolansyn ??
Garashsyzlyk almak uchin Turkiyanin razylygyny soramagymyz gerek daldi, senin diyyanin Bitaraplykdyr.

SSSR'den chykyp, Bitarap dovlet bolan dine biz, ony hem yaltanman, 185 yurdyn president'inin razylygyny alan adama borchlydyrys.

Ýok, Galtaman bilen Maksat

Ýok, Galtaman bilen Maksat aga dogry aýdýalar. Bir döwlet garaşsyzlygyny alanda, ony resmi garaşsyz döwlet diýip kabul etmeli beýleki döwletler, ilçihanasyny açmaly! Şeýden ilkinji döwlet Türkiýe, bu türkmen taryhyna girdi indi.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bizin garashsyz bolmagymyz,

Bizin garashsyz bolmagymyz, olaryn kabul edip-etmezliklerine bagly dal, olar islemese-de biz yene-de garashsyz bolarys, yone ilchihanamyz bolmaz olarda ve etc...Bizin Garashsyzlygymyzy kabul eden ilkinji dovlet hem yene-de SSSR'in dovletleri bolaymasa...

Bilýän, ýöne gowy bir

Bilýän, ýöne gowy bir hereketdidä. TÜrki döwletleri derrew birinji bolup kabul etmek. Bolmasa garaşyp, il bilen deň hereket edip bilerlerdi, Orsýetden gorkup.
Aý garaz, bu biriniň saňa çaý hödürläni ýaly. Şol nähili gowy hereket?! Ýöne sen çaýsyzam öleňok, emma şonda-da gowy hereket...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

TC garashly daldik,elbetde,

TC garashly daldik,elbetde, yone olar begenjindendir, elbetde, 1-nji bolup goldady, 16 Sanjar ayinda(Nov).

tm olaryn razylygyny aldy

tm olaryn razylygyny aldy diymedim-a..
Garaşsyzlygymyzy goldady diydim..
BMde ilkinji bolup Türkmenistany "Garaşsyz Türkmenistan" hökmünde tanan we goldan Türkiye.

Şu wagt meselem, Demirgazyk Kipr Türk döwleti hem garaşsyz..
emma şony Türkmenistan tananok..
dineje 17 döwlet tanayar..

_________________
In yokarky gatdan tüykürdim men dünyang yüzüne, ine şonun üçinem hazir agzym gurady..

jemile!

jemile! tutuş bir millete haramzada diymek dogry dal, onsonam senin kabir ululy-kiçili wezipede oturan TÜRKMENING haramzada bolmadyk bolsalar, munça türkmen daşary yurda işlemage çykmazdy, bir döwüm çörek üçin. Ga1taman dogry yazya, seni döwlet hökmünde tanan hem şular, yaş neslini tükrm halkyndan çykan yigitler okatdy, okadyaram. Elbetde hemme halkda bolşy yaly bulardan hem manglaygarasy çykyar, onsonam ol TMdaki işçilerin hemmesi hakyky türkem dala, barde özüni ongarman açlykdan öljek bolup agzy porsap duran milleti nabelli adamlaram köp gitdi. Birining eden yalngyşy üçin onun doganyny yada tutuş milletini yazgarmak dogry dal, musulman bolyan bolsan bu kitabymyz Gurhanda da yazar: "Wela teziratü waziratu weza uhra", yagny birinig eden etmişi üçin onung doganyny yazgarmang...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "seňkem dogry"

Quote: seni döwlet

Quote:

seni döwlet hökmünde tanan hem şular,

Biz SSSR'de vagtymyz hem dovlet'dik, yone garashsyz daldik, sovet birligine garashlydyk,
Turk'lerin tanan zady "Bitarap" bolmagymyz, dovlet bolmagymyz uchin olaryn razylygyny soran yok.

ay sizem şeyle etyanlere

ay sizem şeyle etyanlere haramzada diydile ol...dogry aytyan şeyle gyzlardan hatda dine gyzlardan dal oglanlardan abray galanok...

......................buda geçer.......................

sheyledigi ashgar bolsa-da,

sheyledigi ashgar bolsa-da, bu yeri bir forum, sahel zada yalnysh dushunilse bolyar, has unsli bolmak barada yazdym, erbet yagdaymy name!? Garaz, sheyle bolsa, hem ozumiz ucin, hem agzalar hem-de agzalyan milletler ucin hem amatly bolyar-da, bu yagdayda sawlik yok, ahyryn!?

Bass jemile arkangda men

Bass jemile arkangda men badyrn:) Goşulyan sana.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Sag bolun Merwezi. Dostlar,

Sag bolun Merwezi.
Dostlar, men hemme turkleri goz onumde tutmadym, menin sozlerim, dine azan kabir turklere degishli.

Ozune bek bolsan

Adam ilki bn ozune bek bolmaly, elbetde adam kyn yagdayda bolup biler, yone ayal mashgala kyn yagdaya dushendede ozune bek boljak bolmaly, ozuni satmaly dal...yene bir soz, egerde turkiya gidyan ayal-gyzlar ozlerine bek bolsalar hichbir turkem olara degmeyar, men Istanbulda 7 yyl bolup hichkimin dasharda baryan birine degenini gormedim, yone ol yere asylsyzlyk etmane baryan gyz bar bolsa guna shol gyzyn ozunde men pikrimche...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Sozumde durjak bolup, gor, nahili kyn gunlere dushdim, yatdabn cykmaka bir bereyin shol soz beren telpegimi :)"

Yalnyshyan Reschik! Guna

Yalnyshyan Reschik!

Guna bizde.. Yagni ol gyzlaryn shol dereja yetmegine pasgel berip bilmedik bizde Dowletde, hokumetde, halkda, erkeklerde, olaryn mashgalasynda, gonshularynda.. Biz olara eyechilik edip bilmedik, komek elini uzadip bilmedik..

Olaryn shol yagdaya dushmeklerini synladyk dingeje..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • esgertm 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Salam Reschik! Sahypamyza

Salam Reschik! Sahypamyza hosh geldin!

Yazgyn hem onat ekeni, minnetdarlyk bildiryarin hem-de gutlayaryn!

Yazgyndaky pikirin belli bir mocberde dogry bolup, Gadyr aganynky bn birleshdirilse has amatly bolar. Bu babatda shu yerde sheyle yazylan ekeni:

Quote:

... Iki gatly bir gami denizde siyahat edyar, ashakda kabir adamlar, yokarky gatda-da kabir adamlar bar, ashakdakylaryn suwy gutaryp, yokardakylara:
-Bizin suwymyz gutardy, gaminin duybini deship, denizden suw almakcy bolyarys! - diyseler, yokarky gatdaky adamlar bu yagdaya rugsat berseler, onda ashakdakylar, gamini deship, birinjiden-a, icip bolmajak ajy=duzly suw alarlar, ikinjidenem, gaminin suwa batmagyna sebap bolarlar. Anha, shonda dine ashakdakylar dal, eysem-de bolsa, hakykaty aytman, olaryn sawliklerine garshy cykmadyk yokarkylaram olar bn bile suwa batar=cumer we gark bolar! "
....

Garaz, elbetde, ozumize-de pay cykarmaly sheyle netije ucin, hemme shu yagdaydaky gyzlar ucinmi, muna-da kaba giden garynja mysalyny yatlatmak isleyarin!
Allah bu babatda hemmamizi basharnykly etsin!

Reschik, ilkinji telpegin menden :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

bay yazypsynoww.
:D

nesip bolsa indiki yyl 1

nesip bolsa indiki yyl 1 yyljagash menem turkiyede ishlemekci
:D

......................buda geçer.......................