Türkmen futboly

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Oglanlar hazirki wagtda türkmen futbolynyn yagdayy gatybir öwerlik dal. Birazajyk ona üns berilse türkmen oglanlaram dünyani hayran etjek kapasite de ahyryn. Siz name diyyaniz? Sizin futbola garaysynyz we türkmen futbolyny ösdürmek üçin nameler edip bolar?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

"Türkmenistan milli U-23"

"Türkmenistan milli U-23" yygyndysy Doha 2006-Aziya oyunlary taryhynda ilkinji gezek gatnashyp bilmeyar.. we 2007daki Aziya kubogyna hem Türkmenistan gatnashmaz..
"FIFA rating"lerinde hem türkmenistan taryhynda in pes yerine düshdi..
bir wagtlar türkmenistan 86-a çenli yokarlanypdy.. we yanyrak.. 169 boldy.. a hazir bolsa 151nji yerde.
yagny bu türkmen futbolynyn pese düshyanligine subutnamamy??
yone bulara garamazdan menin seredishlereime gora.. turkmenistanda futbol soyulip bashlandy.. yagny jan-köyerler köpelyar..
meselem taze döredilen "Aşgabat" toparynyn gaty köp jan-köyeri bar diyip eshitdim..
Hakimlik hemme mugallym, okuwchylary stadiona suryamish.. :)
men netijeleri yzarlayan, eger TVde oyun görkezilse seretyan..
sonky sereden oynum.. Ashgabat-Nebitchi.. (Nebitchi ashgabatda 3-1 yendi yalnyshmasam :) )
Ashgabat jan-koyerleri stadiony toya owrupdiler.. aydymly sazly zatly.. annalyp galdym..

Ay sheylerak bolabersin how,

Ay sheylerak bolabersin how, mach'dan son kocha chikip mashynly gygyryshyp toy etmek yaman gyzykly, mena yaman halayan sheyle zatlary...Yone komandan utylsa hem urushyp yormeli dal,bu ishe slishkom bolyar...Angliyanin huliganlari gerek dal,yone fanatlik hem belli derejede bolsa govymyka diyyan mena !!

ooleey merw merw :d

Wah bizin hakimimizem şeydip talyplary stadiona sürse :D
Hezillik bolardy.. :)
Galtaman, o talyplar stadionda tans edyalermi? :D
(her institutyn öz tans krujogy bara, o yüzden sordum:D)
Türkmen futboly name üçin ösenok? Sebabi başlyklar futbolçylaryn aylyklaryny g*tüne uryalar.. Bazarda zat satyp oturan birnaçe futbolist gördüm.. Aylygy yeterlik berlen bolsady bazarda oturmaz, gidip türgenleşik geçerdi.. Öz tehnikasyny we ş.m. attributalaryny(attributes:D) ösdürerdi. Angliyada berilyan puly bizin oyuçylarymyza berjek diy, kubogyn yerinde shol pul desselerini goy, tans edip yenerdiler :D

Merw foreva

Prezidende goshulyan oleeey merw merw :D Ay merwing bir-iki sany oyunchysy Bayramalyng bazarynda zat satyamyshlar eshttim,ya sholar chynnakay maryly-Zat satmasam bolonok diyya ya da aylygy az. :D Shutayda meng Nuryshkann degişmeleri yadyma dushdi,biri bara,deshik pakrishkalary welsepid bilen welsepit yarysha gatnashyar:D

men yadyma düşyar.. 2001de

men yadyma düşyar.. 2001de yalnyşmasam Nebitçi çempiyon boldy.. şol wagt..
Balkanabatly bir bay.. her yeniş üçin her oyunça 1 milyon manat, deng oyun üçin hem 500 mün manat berjek diyipdi.. :)
netije name??.. abrayly köpetdag, nisany nollap yendiler.. we çempiyon boldylar.. kubogy hem aldylar..
dogry aytyanyz elbetde pul bersen gowy oynayalar..
yöne pul fabrik yoga herkimde?
pul berilmegi üçin önünça oyun gyzykly bolmaly.. Angliyada futbolyn üsti bilen pul gazanylyar.. (reklam, Tvden, kumardan, biletlerden, eşiklerden we ş.m.)
Türkmenistanda bular barmy?? yok! meselem, Türkmenistan milli yygyndysynyn oyunlary biletleri mugt.. emma Olimpiyat stadiyon şonda hem dolanok.. azajyk adam gelyar.. ol Aşgabat toparyna hem gelmezdiler, pikrimçe.. yöne biraz zorlygrak bilen getiryaler.. dine hakimligin sungat işgarleri aydym aytyar, saz gurapdyrlar... elbetde hakyky janköyerler şeyle etse gowy bolardy..yöne dal.
gysgaça halk gyzyklananok..(aslynda gyzyklanara başga iş hem köp, owadan oyun hem görkezenoklar)
eger-de topar eşikleri (eger çykarylyan bolsa) gowy satylsa, reklam zat alyp başlasalar.. şonda pul köp gazanylar, toparlaryn we futbolçylaryn oyny öser..