Gündelik durmuşym.

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Guljemalyň ýazan "planlanan durmush" atly blogda 1,2,3, ... ,30 ýyl soňky durmuşy gürrüňleşdik.
Gündelik durmuşyňyz nähili ?
Ýaşaýyş şertleriňe görä belli bir wagt soň durmuşyň aýlanşygy bir hilli bolýa (monotone diýjek boldym). Täze hezillik ýada güýmenje tapýaň, aradan epesli gün geçýä, ol eýýäm durmuşyň bir bölegi bolýa. Bir gün şondan irendigiňi bilip galýäň, ýene-de täze bir zatlar gözleýäň.
Bu gözleg hem bir hilli durmuşyň bir bölegi. Öň hem biri aýdypdyr "ýeke üýtgemeýän üytgemekdir".

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hepdäniň 5 güni durmuşym şeýleräk

Hepdäniň 5 güni durmuşym şeýleräk
07:30 güne başlangyç, ertirlik edinip ýola çykýan. Daş töwerek özüň ýalak işe barýandan doly, hemmesiniň ýüzi "azar bermeseň bolýar" diýýä, gürleşýän ýok.
08:30 ofisda; birinjilik bilen garfield, soň habarlar, tmolympiad ýany bilen gyzgynjak kofe.
09:00 - 17:30 iş wagty; diňe kod arasynda nahar, çaý ýenede kod. Kä bir günler öýlän sapak bolýa, gözüm koddan açylýa.
18:00 - 19:00 Counter-Strike Source; adyňy gorajak bolsaň oýnaýmaly, esasan hem de_piranesi.
Galan barja güýjim bilen öýe aşýan. Etmeli işler ýygyn bolup dyr: öý işler, terjimeler, makalalar, tutorial-lar. Az kem egsilenden soň kino ýada dokumental film görýän, futbolda başga TW yeke gram seredemok.
Gijiräk ýene bir tmolympiad-a jyklaýan.

Robinson Crusoe ýalak JUMA-ny garaşyp günlerim geçýär.

paid tha cost to be da Bo$$

Dost, sen nirede? Kingston,

Dost, sen nirede? Kingston, Jamaica my?
-----------------------------------------
I am O'Bee

Sun is shining

Sun is shining

mc_merw wrote:

Meniň Jamaica ýazmagymyň sebabi "Reggea" aýdymyny we "Dub" sazyny örän halaýan (reggeaton-y bolsa hiç halamok hem köplençe ispança bolýada). Esasan hem Bob Marley, Peter Tosh, UB40, Matisyahu, The Wailers, Lee Parry, ...

paid tha cost to be da Bo$$

Tuweleme, sen-a onat edip

Tuweleme, sen-a onat edip yerine yetiryan ekenin,
ozunem link beripsin, yone men hem oz pikirlerimi we bu barada gulkunjirak bir mysalymy goyayin :)

Oda dogry...

Oda dogry... Yone talyp bolsang gowy bolyar.. Sebabı egzamenler gelende monoton durmushy yadyna da dusherenok...
Egzamen wagtlaryny gowy goryan yone bahalaryny halamok... :D
Ay name gumenjede azama dal kamahal yenede monoton durmush yashayanyngy dushunyang, name etjek biz barde myhman,wagty gelende gideris...

Gözüm gitdi planyna:)

Gözüm gitdi planyna:) Menem sheyle geçirmek islardim. Yöne bu dereje dal. Kitap okamakdan bashga doldyryp biljek zadym yok.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Mengem 1-5 gunleri

Mengem 1-5 gunleri arasyndaky rutinym.
6:20-Turyan
7:10-awtobus gelyar
8:05-mekdep bashlayar
12:30-nahar
15:o3-mekdep gutaryar
15:40-oye gelyan
16:00-ikindi nahary
Shu iki aralykda guymenmage birzat tapyan.TV seredyan ya-da internede giryan.Kate -kate biryere gidyas ya-da restorana iymage gidyas.Garaz,artykmach gyzykly zat edemok.
22:00-yatyan
-----------------------------------------
I am O'Bee

Soňky döwür işlemän,

Soňky döwür işlemän, ýaraman üýtgän planlarymy ýazman, öňkini ýazaýaýyn. Ýagny 2 aý öňkini:
8-9 aralygynda turýan, ýuwunýan
8:30-9:30 - Çaý we internet
9:30-Işe gidýän
10:00-Işe baryp ýetýän
10:00 - ~20:30(güne görä üýtgeýä, käwagt 22:30a çenli, käwagt 19:00a çenli) - Işde, arasynda bir ýerde günortanlyk, aram-aram internet
~21:00-21:30 Öýe gelýän
21:30-~1:00 Internet, TW(gaty az), nahar, aýdym diňlemek
Soň ýatmak

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Görnüşi ýaly anyk wagt

Görnüşi ýaly anyk wagt meniň grafigimde ýok, men gaty bir plana uýýan adam däl :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

hacan islesem turup, hacan

hacan islesem turup, hacan islesem yatyp, shona menzesh yagdayda-da iyip-icip entap yorun, bir kurs diyaymesen, yogsa tygshytly wagt ulanmak diylen zat hazir mende nadip shu sahypadaky wagtymy in onat yagdayda ulanyp bilerin diyaymesem, garaz, 1 min tapsam ylgayan-da shu yere :)

tüweleme bara BİRİ BİZE

tüweleme bara BİRİ BİZE SERETYAR:) bolupdyr..

mena gündelik durmuşym köplenç üytgeyar üytgemeyan...2. we 3. gün nobatçy nahar bişirmeli irden agşam naharym,hergün okuw,birem yatyan:)))
he yuwunyanam:)))

......................buda geçer.......................

Hepdede bir gun dalmay

Hepdede bir gun dalmay nobatcilik oylerde..?? Ya uytgedimi indi?? Ya sen kop ish etjek bolup 2 gun alyarmyng?:)))

biz 2 bolup

biz 2 bolup galyas:(((((

......................buda geçer.......................

aynegim döwüldi.. şona

aynegim döwüldi.. şona gynanyp dun..
1 metr uzagy zordan göryan..
gözüm -3.75 di :(
indi birnaçe artykmaç iş çykdy..
_________________
1 söz az, 2 söz köp.

Bir tanyş dost oglan menden

Bir tanyş dost oglan menden download we upload eder ýaly saýtlaryň premium accountyny sorady(rapidshare, megaupload). Menem "oglanlardan soraýyn, özümdehä ýok" diýdim. Kimde bar bolsa, guk diýseňizläň!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

rapidshare

Mende rapidshare bar, 2-3 adam bolup ulanýaz, günlük 5gb limit ýetenok.
Eger upload üçin bolsa onda account hökman hem däl.

paid tha cost to be da Bo$$

Şol oglanam BaýramalyTTM

Şol oglanam BaýramalyTTM önümi, özüni şu sahypa çagyrypdym, hany göreli gelipdirmi, okapdyrmy...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk