Hormat goymak

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Hormat goymak barada oylanyp gördünizmi .Siz nahili kişilere ,gylyk hasiyetli kişilere hormatgoyyaniz .
Köp kişiler ependin donyna hormatgoyyan eken .
Bu dogrymykan yogsada men yalnyşyamykam

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

koplench...

Ay, indi buwagtlar, jubinge hormat goyyan bolaymasalar :)
------------------------------------------
"Zulpung her bir taryna yuz mung tumen bereyin,
Sana yekan-me yekan, getir dukana zulpung!"

Men "amerikan"(Amerikadaky)

Men "amerikan"(Amerikadaky) mugallymlarynyň köpüsini halaýan. Güler ýüzli, şahdaçyk professorlar. Olara hormat goýýan, şeýle häsiýetli adamlara hormat goýýan. Özümem şolar ýaly bolasym gelýä.
Mundan başga, öz herekedine jogap berip bilýän adamlara hormat goýýan. Özi kyn güne düşse, soňam ejizläp, bir topar sebäp we bahana gözläp başlasa halamok. Hormat azalýa.
Ulumsy däl, ýelhan däl adamlary halaýan, özlerem myhmansöýer bolsa, hasam hormat goýýan.
Aý hormat goýýanlarym köpä :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Tanysh dal hemme adamyma

Tanysh dal hemme adamyma hormat goyyan, ozume yakin hasap edyan adamlaryma hormat goyyan, bashgalaryna hormat goymayanlara az hormat goyyan !!

hawa, Mergen, hormat

hawa, Mergen, hormat goymayan hormat goyulmaz!
yene bir zat:
Hormata garashylmaz, hormat goyular! Garashsan welin, shony gorman gynanmagyna we gaharlanmagyna sebap bolar!

Menin pikirimche hemme

Menin pikirimche hemme adamlara hormat goymaly, mojet' byt' po raznomu yone hemmesini hormatlamaly.
Sebabi biz olara hormat goymasak, olar hem bize hormat goymazlar. Sheyle bir nakyl bar "Treat people the way you want them to treat you"

Life is just so wonderful!!!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "ay bor men goyayaryn telpek..:D "
  • talyp 1 telpek goyyar we yazyar: ""Golden Rule" ucin!"

Z

Zohran aydanlaryna doly goshulyan, gowy edip telpek goyjakdym weli arman hazir kellam yalanac:)

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 2 telpek goyyar we yazyar: "wah pahyrjyk, "

1-okde talyplara; 2-ahlakly

1-okde talyplara;
2-ahlakly talyplara;
3-ynancly talyplara;
4-beyik shahsiyetlere;
5-yashulylara;
6-ene-atama;

we sh.m. hormat goyyan!

meng piirimche her bir adama

meng piirimche her bir adama hormat goymaly , eger ol onga hormat goymasa onda olam bashga birine hormat goymasa onda dunya nahili bolar .....
her bir ynsanam huday yaratdy

______________________________________
Live in the present, not in the past

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • talyp 1 telpek goyyar we yazyar: "Hawa, "her bir ynsanam huday yaratdy"!"

heyt, sende bir zatjyklar

heyt, sende bir zatjyklar bar oz-a :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

ata aga kelle barda sureg yok diyyang mi ya..:D:D

hmm, shey diyaydimmikam

hmm, shey diyaydimmikam :)
Busa, men degishgen jigimiz Selbishkan ka yazgylaryna hormat goyyaryn, aslynda, onda gowja maglumatlar kandir, yone biz bilyan daldirismika diyyan :)

Garaz, onda kelle-de, akyl hem, ynanc hem suyreg hem bardyr, yone biz bilyan daldiris. Men dineje ondaky bar bolan hormata mynasyp bir ayratynlygy boyunca gutlabrak yazypdym yokardaky yazgymy!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hudaya shukur suregim bar ,

Busa
hudaya shukur suregim bar , ene atam bar shondan bashga sureg name gerek , hudaya ynanjym bar , hemde ozume ynanjym bar manga shundan bashga sureg gerekdal
huday saklasyn birine surenmeli bir etmesin, huday meng 12 sungimi , hemde akylly hushumy yerbe yer edip beripdir, eger okap ,bilim alyp bilmesim iki gozum yere gachsyn onda ozum gunaker!

______________________________________
Live in the present, not in the past

Adamlar! "Sureg" dal-ey!

Adamlar!

"Sureg" dal-ey! "suyreg"

Nahilay siz? :)

aydanyng uchin sagbol onga

aydanyng uchin sagbol
onga tuwelemani yazmany owrendim indi suyreg yazmany owrenerin :))))

______________________________________
Live in the present, not in the past

ikimizin owrenmeli zadimiza

ikimizin owrenmeli zadimiza kan oz-a..:)

dogry aytyang

dogry aytyang :))

______________________________________
Live in the present, not in the past

:)))) _______________________

:))))
______________________________________
Live in the present, not in the past

özüme hormat goyyyan

özüme hormat goyyyan mena:)

......................buda geçer.......................

name üçin hormat goyullar

name üçin hormat goyullar soragy meni köpden bari birahat edyardi .

yokRY OKUW MEKDEBİNE Okuwa girdiniz we obanyza , şaherinize gysgaçasy tanyşlarynyzyn yanyna DOLANYP bardynyz .Olaryn yanynda ayratynja bir hormatynyz bardyr .Hatda uly adamlaram özleri salam bererler .Has yakyndan gyzgyn bolarlar parhynda bolsanyz .
bu hormat sizemi yada sizin okuwynyza ?
we şeyle bir giden mysallary azsa bolar ...

şu hormat barada täze blog

şu hormat barada täze blog açjak bolup otyrdym, Sanjar açan eken-ä, hatda, özümem ýazgy ýazan ekenim-ä :))

Soň ýene ýazaryn-da, häzir giç boldy, men-ä ketegime :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

...

ilki bilena özüne hormat goymany bilmeli, öz şahsiyetine abrayina, we beyleki adamlaram yakinlyk derejesine göra sylabermeli... pathalymçylyk edyanlere hormat goymalam dal, goydurmalam dal!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Muhammet aga

Muhammet aga bu gunler gaharlymy name?!:D saglykdyr-a??

...

yekesireyanle şondandyrla diyayjek bolyan weli, sen bir yil boyi türkmen görman geçiryan bolaymasan japanda... fizika exam barlay, şony gaygi edyan!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

bir fizika bolsa hichlay

bir fizika bolsa hichlay menin onumde 9sany exam bar onumizdaki iki hepde-de :(

...

sanyndan hasam hili tasir edyada mana :))
~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

oh gutardy

oh gutardy egzaminler shu gun.. yaman erbet kosedileray, shu wagt hemme yerim titreyar..

Bu mowzuk boýunça ýazgy

Bu mowzuk boýunça ýazgy ýazjak diýipdim. Ynha, ýazýan şu wagt:)

Bilşimiz ýaly, ulylara hormat goýmak – bu biziň dinimizde-de, medeniýetimizde-de, umumy ahlagymyzda-da bar bolan bir ýagdaý bolmaly. Umuman aýtsak, ene-atamyza, başymyzdaky ynsanlara (döwlet edarasyndaky jogapkärler, pygamber wezipesini ýerine ýetiren din alymlary, tebigy bilim alymlary, mugallymdyr terbiýeçilerimiz, bizden uly oglandyr gyz doganlarymyz, ýaşulylar we ş.m.) hormat goýmak barada Kuranda birnäçe aýatlar bar. Meselem, ene-ata hormat barada bir aýatda şeýle diýilýär:

1 - Rebbin, dine özüne ybadat etmeginizi, ene-atanyza garşy-da özünizi öran onat alyp barmagynyzy takyk yagdayda emretdi. Olardan biri ya-da her ikisi-de senin yanynda garran wagty, (haysam bolsa bir yumuşdyr hayışlary üçin) olara ‘Off’ hem diyme; olara (ezyet edip) yrsarama; ikisine-de (öran) onat (we hoşamay) sözler ayt! (Isra, 17/23)

2 - Olara mylayımlyk we alçakgöwünlik bilen ganatyny ger( eye çyk) we şeyle dileg et:“Ey, Rebbim, olar meni çagakam nadip (her-hili kynçylyklara döş gerip) yetişdiren bolsalar, edenlerine sylag hökmünde Sen hem olara merhamat et!” (Isra, 17/24)

3 - Biz ynsana ene-atasy üçin özüni onat alyp barmagyny emretdik. Çünki enesi (ejesi) ony naçe zahmet bilen garnynda göterip we yene naçe kynçylyklar bilen dogurdy. Çaganyn ene garnynda göterilmegi we süytden ayrylmagy otuz ay dowam eder. Sonunda ynsan, güyç-kuwwata eye bolup kyrk yaşyna girende: “Ey, Rebbîm!” diyer, “Gerek mana, gerek bolsa ene-atama beren nygmatlaryna şükür yoluna meni gönükdir! Senin razylygyna sebap boljak makbul(kabul edilen) we gözel iş etmane meni gönükdir we mana salyh(yhlasly we tamiz), dinine bagly, makbul(layık) nesil nesip eyle! Rebbim! Senin gapyna döndüm, men sana teslim(boyun) bolanlardandyryn.” (Ahkaf, 46/15)

4 - Yöne şeyleleri hem bardyr ki, özüni imana çagyryan ene-atasyna:“Of , of! Yetdi artyk! Menden önünça nace nesiller ölübem yzyna gelmandigi halda, siz meni mazarymdan direlip çıkarylmak bilen gorkuzjak bolyarsynyz!?” diyende, olar(ene-ata): Allah’a sygynyp ogullaryna yalbaryp:“Özüne erbetlik edyarsin!” diyerler, “imana gel, Allanyn beren sözi, elbetde, hakdyr!” Ol bolsa yene-de: “Bu âhyret ynanjy önkilerin ertekilerinden başga hiç zat daldir” diyip ketjallygyna tutar. (Ahkaf, 46/17)

Bu barada käbir hadyslarda şeýle diýilýär:

1- Pygamberimiz bize Biribaryň: ilki Özüne, soň ilçilerine, soň ene-atalara we başymyzdaky ynsanlara hormat goýup, boýun egmegimizi emredenini aýdypdy.
2- Bir sahaba gelip Pygamberimize:”Ey, Allahyň Resuly, men kime seredeýin?!” diýip sorapdy. Pygamberimiz:
-Ejeňe!
-Ondan soňra kime seredeýin?!
-Ejeňe!
-Ondan soňra kime seredeýin?!
- Ejeňe!
-Ondan soňra kime seredeýin?!
Kakaňa!” -dýip jogap beripdi.

3- Başga bir hadyslarynda bolsa: “Jennetiň açarlary eneleriň aýaklarynyň aşagyndadyr!” diýipdir, ýagny, jenneti gazanmak üçin, jennet açarlary öz ellerinde bolan eneleri razy etmelidigimizi aýdypdyr.

Başymyzdaky ynsanlara ytagat etmek(tabyn/boýun bolmak) barada aýatlarda:

1- “Eý, iman edenler! Allaha ytagat ediň! Resulyna we sizden bolan ulul-emre-de ytagat ediň! .....” (Nisa, 59)
2- “Size öwredýän hakykatlary üçin, sizden muzduny islemeýän we dogry ýolda bolan ynsanlara(pygamberler, din alymlary we ş.m.) boýun egiň/eýeriň!” (Ýasin, 21)
Hadys-y şerife görä: “Emreden zatlary günä bolmadykça, bir musulmanyň, halasyn ýa halamasyn, degişli döwlet jogapkärleriniň emirlerine ytagat etmegi gereklidir.” [16,43; 42,10] {KM, Çıkış 18,13-26; Tesniye 17,8; I Kırallar 3,16-28}

Umumy manyda hormat barada bir hadysda:”Ulularyna sylap/hormatlap, kiçilerine merhemet etmeýän bizden däldir!”

Türkmen nakyllarynda bu barada:
1- Ulyny aglatmak kiçä ýaraşmaz;
2- Edebiň ýagşysy ulyny syla;
3- Ulyň diýenini etmedik uwlar/aglar;

Garaz, hormat goýmak barada aýatdyr hadyslardan, nakyldyr pähimlerden ýene ençeme mysallar getirse bolar, ýöne ýokardakykylar ýeterlikmikä diýýän islenilen maksada laýyklykda.

Gysgaça, geliň, ulylarymyza hormat goýalyň, kiçilerimizi hem sylalyň we olara howandar bolalyň!

Şu ýagdaýa takyk ýagdaýda hemmämizi eýertmegini Beýik Biribardan dilemek bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"