geljekde bir gun ishsiz galsanyz....

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

hormatly agzalar!
Hey pikir edip gordunizmi geljekde ishsiz galjak guniniz barada???
Bizin ahlimiz diyen yaly talyp. Kopumiz belki has uly derejeler uchin okayandyrys.Yone kawagtlar mena pikir edip otyryan we hazirki gunlerde de we onlerem bolup gelyan zatlar ishsizlik.
Eger bir gun bizin bu alan bilimlerimiz bize hich hili peyda berman biler.Yagny diyjek bolyanym nache bilimli adamlar ishlerinden ayrylyp yada durli sebaplere gora ishsiz galyarlar.
Mena oyun edip kawagtlar oz ugrumdan ishlejek dal diyiberyanem.
Sizin bu baradaky pikirleriniz.Belki kabirileriniz dine diplom yada yokary bilim bolsa bolya diyyanleriniz hem bardyr...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bey diysem

bey diysem barynyz okuwynyzy tashlap ish barada pikir edip oturman:)

mena işsiz galaryn diyip

mena işsiz galaryn diyip pikir edemok

......................buda geçer.......................

TC-den nace ucurym bar,

TC-den nace ucurym bar, diplomly bolsa-da, oz ishini gurup(sowda ugrundan) ylgap yorenler az dal. Tekstil fabrikleri hem dada yetishyar kabirleri ucin. Bashga-da ishsiz gezyanlerem yok dal, belki, has bashgarak sebapler bardyr, yone ynamymyzy hem yitirmeli dalmikak diyyan, ensalla, ishsiz galmarys, bashga name diyeyin :)

İşsizlik.

Mena 30 yaşadym emma işlammak. İş hemme zat dal. Okayan bolsanam özün üçin okamaly, ruhy baylygyn üçin. Baha üçin diplom üçin yada ilerde gazanjak pul üçin dal. Sisteman guly bolmajak bol.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aA 1 telpek goyyar we yazyar: "«ishlaMMak» uchin"

Ay onardynay senem agam,

Ay onardynay senem agam, herkim 30 yashina chenli dine okap, ishleman yorse, TM'de kelleli/okuvly ishgar hem bolmaz...Sen oz shahsyn uchin halayan bolsan aytjak zadym yok, yone bashgalaryna maslahat berer yali zat yokmyka diyyan barde, 30 yasha chenli 3-4 sany fakultet gutaryp bolyar, ya-da PhD, yone olaryn kopusi hem ishleyar, dine
okuv bilen bolup yorena azdyr 30 yashlaryna chenli, beyle etmek gerek hem dal !!

Oz ugruny dash edip bilsen

Oz ugruny dash edip bilsen ishsiz galynmazmyka diyyan, galsanam birnache hepdelik zat galaymasan, oz ishini govy bilyan adam hemme yere in gerek zat !!

hmmm.

Hawa menki biraz şahsy boldy yone diyjek bolyan zadym dine şol iş indeksli okuwçy bolmaly dal. Köp türkmen meselem halamasada yone pul bar diyip professiya seçyar özüne. Şol nebitdir gazdyr ya da şuna menzeş zatlar.

Elbet-de

Elbet-de bizin köpimiz pul gazanmak, mes yasamak üçin okayas, işleyas, başga birinin hayry üçin okayan yada işleyan daldiris; pul gazanmak, at abray gazanmak üçin okamak özün için okamakdyr, emma yok men özüm üçin dal-de ylym, halkym yada adamzat üçin okajak diyip okasan onda başga mesele

Men-a

Men-a birden ishsiz galsam sowda bash gosharyn diyip pul yygnap yorun ayak allygyna. Yone, shu balyklar indi chengngege gelmecek bolyar Bobik pahyr bolandan bari. Ya Bobik gorguli balyklary allap-mullap chengngege getiryamidi-ka? Ay sheyle bolsa, taktikalary owretman gitti pahyr.
------------------------------------------
"Zulpung her bir taryna yuz mung tumen bereyin,
Sana yekan-me yekan, getir dukana zulpung!"

Nahili kynçylygam bolsa

Nahili kynçylygam bolsa ejizlejek bolmaly dal.Esasy zat gelejege umytly garamak.

Ine men soraga dogry

Ine men soraga dogry düşünen bolsam, "işsiz galsam näderin?".
Hm... obada mugallym bolardym. Ýöne ol işem bermeseler, işden kowsalar, onda ýene bir zat tapardymmykam diýýän. Bir hili işsiz galmak kyn ýaly görünýär edil häzir. Biri bolmasy beýlekisini tapjagym ýaly.
Aý bilmedim, garaz, birden işsiz galaýsam... başga iş tapardym.

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Mena ishsiz galsam, tapan

Mena ishsiz galsam, tapan zaymy ederdim. Garaz, gunimi gorerdim.
-----------------------------------------
Daşyng yagyn chykaran,
Kyrk döwini ele alan,
Baydan aryny alan,
Gorkak Batyrdyryn men.

sogan

işsiz galsaňyz sogan ekiň.
*gözüňiziň ýaşy bildirmez
*girdejiňiz bolar

herekete bereket

herekete bereket diyipdirler.. siz herekette bolsanyz Alla hem hokman bir gapy açar..

bah, onda, niredesiniz pagta

bah, onda, niredesiniz pagta atyzy(potrat) diyip, pildir katmenlerimizi egnimize atyp, hereket etmeli-da:)
PS:Dym bolmasa diyyalermi Dashoguzly doganlarymyz:)

menem...

menem chengngegimi suyrap bararyn-da, belki yakynyrakda kanaljagaz bardyr balyjak tutar yaly ...
------------------------------------------
"Zulpung her bir taryna yuz mung tumen bereyin,
Sana yekan-me yekan, getir dukana zulpung!"

ishsiz galmagyn pikirini

ishsiz galmagyn pikirini etmegem gaty agyr dushya, kim bilya bashyma dushse nahili boljak... (soganly pikir erbet dal:))

ay mena şeylerak pikirde..

edil şu wagt geljekde name iş etjegimi bilemok, hazira mugallym, yöne işsiz galmak barada ha entek pikir edemok. Hökman bir işde bolarmykama diyyan. We menin asyl pikir edyan zadym: Geljekde men dalde menin işim mensiz galaymasa!!!

name, sowda zat etjek

name, sowda zat etjek bolyasmy, moonwalker, guk diy, bilerak hereket edeli-le, has bereketli bolyarmysh :)

ay işleyan gyza

ay işleyan gyza öylenerisda:)))

......................buda geçer.......................

ayaly

ayaly ekleyanlerden boljakda onda:)
yone ayal eklese erkeginkiden onat bolar:)

bah, bugun gyzlara ne dow

bah, bugun gyzlara ne dow caldyka:)

erkek ishlese gowy bolaymasyn, zenanlaryn ishi bashga-how TM-da. Elbetde, olaram yagdaya gora ishlese bolar welin, cagalara seretman zenan mashgala ishlese, ari hem oyde yatsa nahili bolaray!?
Akgul jigim, tuweleme, sen bolmasan biz name pikir ederis:)

Dogry aydyan Guljemal. ayal

Dogry aydyan Guljemal. ayal eklese erkeginkiden onat bolar.
Eklenjin ugry kop ahyry. Eger hokumet ishi bolmasa, gara ish bar.(yer ishlap gazanch edip bolyar) Yone elbetde hokumet ishi bolsa gowy bolardy.

o nahili ayal işlese

o nahili ayal işlese erkeginkiden gowy bolar??

men-a goşulamok.. erkek otursa ayalam işlese.. düşünyan eger oglan iş tapmadyk bolsa ayal işlese.. yone oglan keypine işleman otursa gowy dal..

Akguljan, dogry aydyan. Yone

Akguljan, dogry aydyan. Yone erkek keyp chekip oturmaly, a ayal bolsa ishlemeli diyemizok. Bizin diyjek bolyan zadymyz eger ayal bir ishe yapyshsa ony erkekden gowy eder. Elbetde ayallaryn basharmayan ishleri kan, yone shol ishi basharmasalar hem gowy etjek bolyarlar. Bey diysem oglanlar gaty goraymesin, oglanlaryn hem basharyan ishi gaty kop, oglanlar guychli bolyar, her bir ishi hem guyji bilen alyarlar. Gerek yerinde suyji sozleri bilen hem alyarlar, shonun uchin hem men olary sylayan.

Aý soňky birnäçe post

Aý soňky birnäçe post durşuna feministikilaý :D

Quote:

Bizin diyjek bolyan zadymyz eger ayal bir ishe yapyshsa ony erkekden gowy eder.

:D
Waheý, menä güldim :D Aýal nämäni erkekden gowy edýä?! Iň gowy şef powarlarama erkekler...
Aý borda
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Men ýalta, meni işletmän

Men ýalta, meni işletmän EKLEJEK gyz tapaýsadym... :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

işleyan gyz diysek menem

işleyan gyz diysek menem potologa seredip yatjak diyemok how,menem işlejek diyjek bolyan zadym öyde oturan dalde ilin içinde boljak gyz diyyanda...

1 kinoda gördüm ayaly bn maslahatlaşyalar erkek hepdanin 1 güni nobatçy bolyar,ayaly bolsa şo gün keyp etyar,erkek nahary bişirya çaagalaryn aladasyny etyar..garaz bar zady şol etyada ayaly bolsa dynç alya,dineje hepdede 1 gün,mena şo pikiri haladym hem erkek ayalynyn gadryny biler:)))
kyn mesele yöne çagajyklan arlygyny arassalamak...uuuu

......................buda geçer.......................

men-a shol kinodaky yagday

men-a shol kinodaky yagday bn ylalashamok, dine shol bir gun bolmasa-da ayalyna her-hili komek edip bolyar-a!?

ay Ata aga bolya how yekeje

ay Ata aga bolya how yekeje gün sizemay...TM-de nace erkek 1 günem bolsa şeyle etya?

......................buda geçer.......................

ay, mana yoldash boljak bu

ay, mana yoldash boljak bu zatlary menden talap edayse.... :)
senem onatja zat yazsana-how, son mana yrsarap durmasyn, Anna-ha sheyle edyar, sen name ucin edenok diyip :)

hehe mena etmenle uly gepe

hehe mena etmenle
uly gepe toba welin universitetde hem eje hem kaka bolduma.:)

......................buda geçer.......................

ynha, indi munyn bolyar,

ynha, indi munyn bolyar, yogsa shol eje-eje diydin durdyn diyilyarmi:)
yok, men yanyoldashyma hemme taraplayin komek bererin, ensalla, gerekli yer we wagtlarda, onun dashynda ozi alyp cykar-la:)

Kimka ol bagtly gyz..:)))

Kimka ol bagtly gyz..:))) Kimdigini bilmek ucin yene nace wagt garasmaly borka..:)))

:)

Gadyr wrote:

Kimka ol bagtly gyz..:))) Kimdigini bilmek ucin yene nace wagt garasmaly borka..:)))

ay, kan garashmaly bolarsyn:)
bilip name etjek, birem, sen syr saklamagy basharyarmyn, Gadyr aga:)
onsonam, ona yoldash boljak men bagtly bolaymasam, mana yoldash boljak men yuzumden bagty gara bolmasa bolyar, Biribardan shony dileg edyan!

Sen chaganyn hapalanan

Sen chaganyn hapalanan arlygynynyn ysyny bilyanmi ?? Mena 1 gezek yaninda duraydim yalniship arlygy chalyshylanda, ysy tas olduripday, gusayman bari yani boldum :(((
Ejesi govni bir yali, arkayinjik yuvushdyryp otyr ol chagany, yuzuni hem turshadanok ysa protest hokmunde :D

ay Mergen onda sena çagan

ay Mergen onda sena çagan arlygyny çalşanda sanada 1 arlyk bererlerda:)gusanda hapalamaz yaly agzyna danarsyn

......................buda geçer.......................

in onat

in gowusy oyde ayalam erkegem ishe den gidip gelsin we oyun ishlerinem den etsinler...
Dine bir oyun ishleri dal chaga seretmek meselesi hem shonun yaly:)
sizin ozlerinizem bir wagtlar arlyk hapalansynyza:)

haha

Guljemal wrote:
in gowusy oyde ayalam erkegem ishe den gidip gelsin we oyun ishlerinem den etsinler...

bu yazilan, in sonky gelinen dogry kararmy, buyrukmy, maslahatmy?:)

ay, men-a ol yagday ucin

ay, men-a ol yagday ucin dine arzuw bolaymasa diyyan:)
yogsam helak eder-how ol yagday biz erkekleri:)

Quote:

Quote:

in gowusy oyde ayalam erkegem ishe den gidip gelsin we oyun ishlerinem den etsinler...
Dine bir oyun ishleri dal chaga seretmek meselesi hem shonun yaly:)
sizin ozlerinizem bir wagtlar arlyk hapalansynyza:)

Aý ýok, soňky döwür gyzlar güýçli feminist.
Munyň bilen razy bolsam men eşek! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Shony diysene :)) Oydaki

Shony diysene :))
Oydaki kichi ishler(nahar, arlyk chalyshmak ve etc) ayalyn borjy, arin borjy
oyi eklemek, eje ishleyan bolsa-da shol oye degishli zatlary edaymeli, menina ishden
gelip oyi supurmek niyetim yok :D

.

Bayram wrote:
Quote:

in gowusy oyde ayalam erkegem ishe den gidip gelsin we oyun ishlerinem den etsinler...
Dine bir oyun ishleri dal chaga seretmek meselesi hem shonun yaly:)
sizin ozlerinizem bir wagtlar arlyk hapalansynyza:)

Aý ýok, soňky döwür gyzlar güýçli feminist.
Munyň bilen razy bolsam men eşek! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Aslynda, razy bolsan hem boljak bu teklip bilen.
Yone aylygynyn mukdaryna gora az ishlemeli.
Aydaly adamsy 8000 usd alyar, ayaly 2000 usd aylyk alyar.
Onda adamsy ishlerin 20%ni ayaly bolsa 80%ni etmeli.
Shu kada layklykda, birden ayaly ishden kowulaysa, onda ishlerin 100% ni etmeli.
Sheylelikde oye "maximum" pul geler.
Beter kapitalist-rak bir kada boldy oza..

mena arlyk hapalamandyryn

mena arlyk hapalamandyryn :)))99
3 metre çenli neme edip bilyamişim:))))))))))

......................buda geçer.......................

Bet sy*ýar ekeniň

Bet sy*ýar ekeniň Anna...
Bizä ýatan ýerimize zürrükleýär ekenik :D
Nirä siýenimem bilemok, ol egrelip duran guraldan öz aýagyma siýýän bolaýmasam kiçikäm :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

BEYLE BOLSA HİÇWAGT

BEYLE BOLSA HİÇWAGT KESELLAN DALSİN MYDAMA YYLJAK GEZENSİN:)))))

......................buda geçer.......................

Siz sadik'de(chagalar bagy)

Siz sadik'de(chagalar bagy) "kim uzaga si*meshek" oynuny oynanzokdynyzmy ?? Ay shu vagt
yadima dushdi velin gulkim tutup gitdi...Chygynyp zat edip pel'in sonuna yetiryadik, yzyndanam "Men ulananimda plan kocha yetirerin shu yerde durup" zat diyyadik :))))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Ay bwt oglanlar ekeniniz oz-a:))))"

Bet oglanlar ekeniniz oz-a

Bet oglanlar ekeniniz oz-a diydim yokarda welin yalnis gidipdir.. Basga zat kella gelaymesin diyip yazip otursim suny..:)))

ay biza sadikde surat zat

ay biza sadikde surat zat çekyadik aydym aytyadym,çykyp otlardan kley zat yasayadyk...F1-a oynamzokdyk yada men yadyma düşenokmyka:)

......................buda geçer.......................

Sunnet bolandon son ol oyny

Sunnet bolandon son ol oyny oynamak hasam ansat ve keypli bolupdy, onunden tayinlik
gormek gerek dalda :))))

P.S. Men 3 yashima yetmankam sunnet boldum, tuveleme shondan onleri hem yadima dushyaray :D

gaty giçle mena 1 yaşamdan

gaty giçle mena 1 yaşamdan son şarpyldatdylar:)))))

......................buda geçer.......................

Ishsiz galanynyzda sowada

Ishsiz galanynyzda sowada edin .Pygamberimizem aydypdyra
Yrsgalyn ondan dokuz bolegi sowdada diyip .
Mena ishsiz galmasamam sowda edermikam diyyan .
Gaty halayan mena .
Bir gulkinch zat yadyma dusdi sowda barada .
Turkche ogrenyan talyplar istanbulda ya-da basga yerdemi toshny bilemok .tanyshlyk bolyar mollumlar bile aralarynda .
Mollum sorayar - Baban ne ish yapyor ?
Talyp - ashgabatda sevda yapyor .diyip jogap beryar Turk mollumyn gulagy galyp " Annen bisey demiyomi ...

********************************************************
Ýa çäresizsiňiz ýa-da çäre sizsiňiz …

O wakany menem duydym..

O wakany menem duydym...
Ay mena kan gaygy edemok sebabi okan adam namede bolsa eyder beyder iş tapar... Öz döwletinde tapmasada gider bashga döwletde gözlar hemem dil bilse hasam gowy o dil gerek dal bolsada bashga dil öwrener... Yenede name boljagy belli dal Allan özi saklasynda turkmen halkyny...

bizde

bizde iş tapmak hakykatdanam kyn.