Öz başarmaýan işiň barada geplemelimi?

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Akgül goňşy temada "özi türkmen balak geýmeýän oglan gyzlara türkmen köýnek geýdirjek bolmalymy?" diýdi. Hm... edil şu soraga "hawa" diýesim gelýä, sebäbinem şol temada ýazdym.
Ýöne başga pikir meni erkime goýanok. Öz başarmaýan, öz etmeýän zadymy başgalardan talap etmäge meniň hakym barmyka? ÝOK! Men özüm türkmençiligem doly berjaý edemok, menem öz nebsimiň guly(100% bolmasa hem, käbir ýagdaýlarda).
Onsoň şonuň üçin sizden soraýan, men türkmençiligi özüm doly berjaý etmeýän halyma, şu ýerde ýazan zatlary ýazmaga hakym barmy? Ýok bolsa, meniň ýazanlaryma üns bermäň!
:)
Men diňe kellä gelen owadan pikirleri ýazýan, başaraýmak gaty kyn iş.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Menin pikirimche, oz

Menin pikirimche, oz pikirleni yazmak gowy zat, yone dogyrdanam name uchin adamlar ozlerin edip basharmayan zatlarynda bashgalaryna akyl owretyarler?

Life is just so wonderful!!!

Hay, Zohre, jigim, indi edit

Hay, Zohre, jigim, indi edit edip, dash edip bashlapdyrys-ow, alyk==>akyl :)
Berekella, jigim!
Pikirine-de goshulyan! Yone Bayramyn pikirine-de goshulyan:)

Ay ata aga ol yanlyshy hich

Ay ata aga ol yanlyshy hich kim gormaka basym duzeldeyin diydimda, yonsada mana aydarlar, yazym bilmani name yazyan diyip ;-)

Life is just so wonderful!!!

berekella

Ay ata aga ol yanlyshy hich kim gormaka basym duzeldeyin diydimda, yonsada mana aydarlar, yazym bilmani name yazyan diyip ;-)

yanlyshy => «ýalňyşy» diýip okamaly.
yonsada => «ýogsada» diýip okamaly.
yazym => «ýazyp» diýip okamaly.

Zöhre! gaýrat et, türkmençe ýazmaga dowam et we az wagtdan türkmençäni «iýersiň».

Way bula eyyam opechatka

Way bula eyyam opechatka boldy,

Life is just so wonderful!!!

kop yerde yazdym on hem:

Bayram, men hem, edil sen yaly, sana on hem shu babatda 1 mysal bn jogap beripdim, yene yazyp oturmayin, taze gelenler , ynha, shu link=sepe seredaysinler!
In azyndan hakykaty aydyp durmag-a gerek, layik bolmasagam, yone aydyan zatlaryn tasirli bolmagy ucin, elbetde, diyyan zatlaryny ozunem yerine yetirsen amatly bolyar!

meng pikirim

meng pikirimche oz etmeyan zadyngy bashgalaryna etdirmek üçin zorlamak yalngysh yone maslahat bermek dogry.

Haaaa...

Ata baba gelyan bir soz bar:

"Mollang aydanyny et-de edenini etme!"
Sheylerakdi oytyan!

Mena aydanimda "Menin

Mena aydanimda "Menin yali sheydin" diyemok, "sheyle etseniz govy bolar" diyyan ve elimden geldiginden etjek bolyan...Yene-de 1 gezek gaytalayayin: Oz etmeyan/edip bilmeyan zadyny bashgalara aytmaly dal diyen zat yok, belki sen edip bilmesenem ol edip biler, yone shol aydyan zadyn dogrydgyna ynanyan bolsan ozun etsen in govysy, sheyle has tasirli bolar, yone barisi hakyky dunya dal, inet, garshydaky adam yazanyn name edip-goyyanini bilmani uchin has kop diyyanlerine garayar, shonun uchinem edip bilmesenem maslahat beribermeli, yone "judge" etmage hakyn yok, dine tanysh hokmunde maslahat...

Confucius

Hytaýyň biri şuny diýip gidipdir.

Confucius wrote:

"The superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions."
"Olgun insan güzel söz söyleyen degil, söyledigini yapan ve yapabilecegini söyleyen adamdir."

Adam başarýan zadyny aýdanda (ýazanda) has mert gürleýä, özüne göwni ýetip gürleýä.

paid tha cost to be da Bo$$

Ýene bir zatlar goşasym geldi.

Ýene bir zatlar goşasym geldi.
Bar aýdaly bazara ýada bir ýerlerik söwda gittiň. Eger ýanyň pullyja bolsa onda gabat gelen zady bahaladarsyň, nyrhyny öwrenersiň. Yok, pulyň tygşytly, hasaply bolsa onda diňe aljak zadyňy gözlãrsiň.
Şol sebãbli ir döwürler ýewreýler (jöhütler) geýiminiň iç tarapyndan ýürege ýakyn ýere gymmat bahaly taşlar dikdirýän eken, soň şol haýbatly we mert gürleýän eken. Başarmajak zadyny hem aýtýarmyş.
Häzirki döwürde hem şeýleräk zatlar barmyş, köýnegiň çep jübisinde pul, almaz, (unlimited credit card), ... daşaýalarmyş.

paid tha cost to be da Bo$$

yone koplench yagdayda ozung

yone koplench yagdayda ozung sol bir zayd etman basgalaryna aytsang kan bir tasirli bolmayar.dinglemek islemeyarler.
kop kisha ozungi ongar ilki ile akyl ogretyancang diyip goyberyarler.

barde "turkmen balak" bilen

barde "turkmen balak" bilen "turkmen koynegin" arasynda asman bilen yer yaly tapawut bar-a, ony dushundirmegem gerek dal (dushundir diymek isleyanlere...)

Hay, Bayat-Hajy, sen nireden

Hay, Bayat-Hajy, sen nireden tapyp getirdin-a balakdyr jalbary:) Bolsa-da yeserje ekenin, dash atyp galyarsyn oz-a:)

Agajan agam, yene bashladykmy, ol yerde yene-de 1-2 sawlik bar oydyan:)

Zohre, jigim, gun geler, sen hem bizin Agajan(aA) agamyzyn yalnyshyny taparsyn, gaygy etme, basyber Turkmen dilinde:)

Mergen we Bayram, umuman, ideal ynsanyn yoklugyny ya barmak sany yaly azlygyny aytmak isleyan yaly, men shol horpden gopyaryn! Ozum-a kop zady edip bilemok, yone Gurdow agamyzyn hem aydyshy yaly, bolmalysyny yerine yetir, edileni dal diyen yagday yuze cykyar!

mc_merw we Maysanyn yazanlary ideal yagday barada oydyan:)

Ay, bolyar-da, 1000 yazgydan 1 amal has tasirli, ony hemmamiz bilyas oydyan!?

barde köp göryan özi edip

barde köp göryan özi edip bilmeyan zatlaryny gyzyna etdiryan ejeler
mysalş:gelin bolanson çekinyami namemi saçyny atyn guyrugy yaly edip bilenok yada boyadyp bilenok,,..edip bilmedik zadyny çagasynda etya

......................buda geçer.......................